LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2011 M. RUGPJŪČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-265 „DĖL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, FINANSAVIMO ŠALTINIŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. 1K-221

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“:

1.1. Papildau po finansavimo šaltinio „1.1.1.1.7 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos COVID-19 pandemijos padariniams šalinti“ šiais finansavimo šaltiniais:

1.1.1.1.8 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Nacionaliniam pažangos planui administruoti

1.1.1.1.9 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriuje finansuoti“.

1.2. Papildau po finansavimo šaltinio „1.2.3.1.56 2021–2027 m. Integruoto sienų valdymo fondo sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės bendrojo finansavimo lėšos“ šiuo finansavimo šaltiniu:

1.2.3.1.59 Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2021–2027 m. bendrojo finansavimo lėšos“.

1.3. Papildau po finansavimo šaltinio „1.3.3.1.57 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos“ šiais finansavimo šaltiniais:

1.3.3.1.58 Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo lėšos

1.3.3.1.59 Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 2021–2027 m. lėšos“.

1.4. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos

1.4.1.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

1.4.2.1.1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nustatyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime

1.4.3.1.1 Kitos pajamos, kurių panaudojimo tikslinė paskirtis nustatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, įstatymuose arba Vyriausybės nutarimuose

1.4.3.1.2 Klimato kaitos specialiosios programos lėšos

1.4.3.1.3 Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa“.

1.5. Pripažįstu netekusiais galios 1.6 ir 1.7 papunkčius.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.4 ir 1.5 papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė