LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2010 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-47 „DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. V-479 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2018 m. gegužės 1 d.“:

1.  P a k e i č i u Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga

 

 

 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo

bei apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė (lovadieniais)

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

I

Pacientų atranka kepenų transplantacijai

12

2 017,79

II

Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas

64,38

Iki 6 apsilankymų per metus

III

Potencialaus recipiento paruošimas gyvo/mirusio donoro kepenų transplantacijai

1

557,02

IV

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

317,35

Vienam potencialiam donorui – ne daugiau kaip 1 paslauga

V

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas

Apmokama pagal Nacionalinio transplantacijos biuro ataskaitą

VI

Kepenų paėmimo operacija

VI. I

Gyvo donoro

2 956,53

VI. II

Mirusio donoro

3 139,17

VI. III

Mirusio multiorganinio donoro

2 420,14

VII

Kepenų transplantacijos operacija

6 814,70

VIII

Recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos

VIII. I

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje

14

20 781,83

VIII. II

Abdominalinės chirurgijos skyriuje

7

2 381,76

VIII. III

Gastroentero-logijos skyriuje

14

3 226,73

 

 

2

 

IX

Įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare

IX. I

Pirmą mėnesį po KT taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu)

4 015,28

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. II

Antrą mėnesį taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)

1 306,82

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

IX. III

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas

3

2 030,03

Pakartotinės hospitalizaci-jos metu taikytas gydymas

X

Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos

122,21

Pirmą

pusmetį – iki 6 apsilankymų.

Antrą

pusmetį – iki 3 apsilankymų.

Antrais ir vėlesniais metais – iki 4 apsilankymų per metus

XI

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų

12

6 155,96

XII

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių

12

643,18

XIII

Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

2 906,60

XIV

Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

21

17 700,65

XV

Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

3 281,66

XVI

Virusinio hepatito B ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

XVI. I

Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu

14 107,34

KT metu taikyta profilaktika

XVI. II

Virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos

28 520,47

Kitų KT etapų metu taikytas 4 savaičių gydymas

XVI. III

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

2 821,47

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

XVI. IV

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

1

2 984,86

 

______________