ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KURŠĖNŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-142

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6 ir 9 punktais, įgyvendindama Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-349 „Dėl akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“, atsižvelgdama į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimą Nr. T-270 „Dėl vandentiekio tinklų pirkimo Kurtuvėnų miestelyje, Bubių seniūnijoje, Šiaulių rajone“ bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto Vytauto Breikšto 2018-01-18 tarnybinį pranešimą Nr. TV2-12(11.24) „Dėl turto perdavimo“, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo Alfredo Budrio 2018-04-09 tarnybinį pranešimą Nr. TV2-38(11.24) „Dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo padidinimo“, UAB „Kuršėnų vandenys“ 2018-03-13 raštą Nr. KV1-41 „Dėl įstatinio kapitalo didinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ 318 000,00 Eur (trijų šimtų aštuoniolikos tūkstančių eurų 00 ct) piniginį įnašą, kuris bus naudojamas fluoridų išvalymo Kurtuvėnų miestelio ir Gilvyčių kaimo geriamojo vandens galimybių studijai ir techniniam projektui parengti, fluoridų išvalymo įrangai Bazilionų miestelyje ir Varputėnų kaime sumontuoti, buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklams Kuršėnų miesto Gedimino gatvėje rekonstruoti, buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklams Gruzdžių miestelio Dariaus ir Girėno, F. Vaitkaus gatvėse rekonstruoti, buitinių nuotekų tinklų Žeimių kaime rekonstravimo darbams užbaigti ir buitinių nuotekų valymo įrenginiams Kairių ir Meškuičių miesteliuose rekonstruoti, didinant bendrovės įstatinį kapitalą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas (pagal priedą), kurio bendra rinkos vertė, nustatyta 2018 m. kovo 9 d. nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje, yra 58 256,00 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 00 ct), investuojamas kaip Šiaulių rajono savivaldybės nepiniginis (turtinis) įnašas, didinant uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatinį kapitalą;

2.2.  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojam projektui „Vandentiekio ir nuotėkų tinklų plėtra Kuršėnuose (III statybos eilės užbaigiamieji darbai)“ Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pagal sutartį Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0003 skirtos ir pripažintos netinkamos išlaidoms finansuoti lėšos – 2 055,85 Eur (du tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai 85 ct) – yra investuojamos kaip Šiaulių rajono savivaldybės piniginis įnašas, didinant uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ įstatinį kapitalą.

3. Sutikti, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, uždarosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas, priimtų sprendimą padidinti šios uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą                     378 311,85 Eur (trim šimtais septyniasdešimt aštuoniais tūkstančiais trimis šimtais vienuolika eurų 85 ct), išleidžiant 1 304 524 (vieną milijoną tris šimtus keturis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas (toliau – Akcijos), kurių kiekviena yra 0,29 Eur nominalios vertės. Akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Visos išleistos naujos Akcijos perduodamos Šiaulių rajono savivaldybei.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-142

priedas

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vietovė

Tinklų ar statinių pavadinimas

Inventorinis Nr.

Unikalus Nr.

Mato vnt.

Kiekis

Registro Nr.

Likutinė vertė, Eur

2018-03-31

Turto vertinimo

vertė, Eur

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Kurtuvėnų

miestelis

Vandentiekio tinklai- Vandentiekis

120310343

4400-0074-

2076

m

2 302,38

44/50366

10 395

58 256

 

 

 

________________________________