LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2019 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1062 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.1.3-CPVA-V-610 „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ GYDYMO IR DIAGNOSTIKOS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. sausio 6 d. Nr. V-13

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-1062 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-610 „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 784 000 eurų (dviejų milijonų septynių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių eurų), iš kurių iki  987 254 eurų (devynių šimtų aštuoniasdešimt septynių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt keturių eurų)  – Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšos ir iki 1 796 746 eurų (vieno milijono septynių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt šešių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

2.   Pakeičiu 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija.

3.   Pakeičiu 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

 

Suderinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 2019/2-8358, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. (9.8E-35)6V-2200