LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. lapkričio 6 d.Nr. V-1146/A1-717

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“:

1.   Pakeičiame X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstome taip:

X SKYRIUS

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS PADIDĖJUSIO SERGAMUMO, UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ ARBA JŲ EPIDEMIJŲ ATVEJAIS AR KAI DĖL ŠIŲ LIGŲ PLITIMO GRĖSMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASKELBIA EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR (AR) KARANTINĄ“.

2.    Pakeičiame 72 punktą ir jį išdėstome taip:

72. Šio skyriaus nuostatos taikomos šiame skyriuje nurodytais atvejais išduodant elektroninius pažymėjimus padidėjusio sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – padidėjęs sergamumas), taip pat gripo, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu.“

3.    Papildome 721 punktu:

721. Padidėjusiu sergamumu laikomi atvejai, kai NVSC skelbiamais duomenimis, Lietuvoje praėjusią savaitę gripo, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų (suminis rodiklis) viršijo 800. Sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) duomenys (suminis rodiklis) skelbiami NVSC interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-ligu-valdymas/uzkreciamosios-ligos/gripas-1/sergamumo-duomenys.“

4.    Pakeičiame 747.3 papunktį ir jį išdėstome taip:

747.3. padidėjusio sergamumo, užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai išduoda ir tęsia tiesioginės konsultacijos metu.“

5.    Pakeičiame 748.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

748.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, taip pat padidėjusio sergamumo, užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos metu elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu gali būti išduodami tik asmenims privalomos izoliacijos laikotarpiu ir asmenims, sergantiems užkrečiamąja liga.“

6.    Pakeičiame 7410 punktą ir jį išdėstome taip:

7410. Jei padidėjusio sergamumo, paskelbto užkrečiamųjų ligų protrūkio ar epidemijos arba paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, šis pažymėjimas gali būti išduotas atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Arūnas Dulkys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė