VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 1S-105 „DĖL TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-177

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 7 dalimi, 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1. Pakeičiu  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir išdėstau ją nauja redakcija  (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika taikomas pirkimams, pradėtiems po 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                      Darius Vedrickas

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105

(2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo

Nr. 1S-177 redakcija)

 

 

TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO METODIKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.            Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – padėti perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau –Pirkimų įstatymas) 59 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo ar pirkimo (toliau – pirkimas) sutarties sąlygas. Vykdant mažos vertės pirkimus nėra privaloma vadovautis Metodika, tačiau, jeigu yra nustatomi kvalifikacijos reikalavimai, rekomenduojama vadovautis kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principais ir atsižvelgti į kitas Metodikos nuostatas.

2.            Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1.         Didelė numatoma pirkimo sutarties vertė – kai numatoma pirkimo sutarties vertė be PVM lygi arba viršija tarptautinio pirkimo vertę;

2.2.         Ilgalaikė pirkimo sutartis –pirkimo sutartis, kurioje nustatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis yra ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo;

2.3.         Kvalifikacijos reikalavimai – reikalavimai tiekėjui, nustatomi dėl teisės verstis veikla turėjimo, finansinio ir ekonominio pajėgumo, techninio ir profesinio pajėgumo;

2.4.         Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu;

2.5.         Maža numatoma pirkimo sutarties vertė – kai numatoma pirkimo sutarties vertė be PVM neviršija mažos vertės pirkimo vertės;

2.6.         Pirkimo sutartis – viešojo pirkimo–pardavimo ar pirkimo–pardavimo sutartis;

2.7.         Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

2.8.         Trumpalaikė pirkimo sutartis – pirkimo sutartis, kurioje nustatomas prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo;

2.9.         Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus;

2.10.       Vidutinė numatoma pirkimo sutarties vertė – kai numatoma pirkimo sutarties vertė be PVM yra mažesnė nei tarptautinio pirkimo vertė ir didesnė nei mažos vertės pirkimo vertė.

3.            Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų įstatyme.

4.            Metodika privalo vadovautis pirkimo vykdytojo sudarytos pirkimo komisijos nariai, pirkimo organizatoriai, pirkimo iniciatoriai, pirkimo vykdytojo pasitelkiami ekspertai, pagalbinės pirkimų veiklos paslaugų teikėjai, rengiantys pirkimo dokumentus bei tikrinantys tiekėjo atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams ir (ar) nustatantiems kvalifikacinės atrankos kriterijus. Metodika gali naudotis ir tiekėjų specialistai, rengiantys bei teikiantys pirkimo vykdytojui informaciją apie tiekėjo atitiktį jam keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

5.            Pirkimo vykdytojas, siekdamas išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti numatomos sutaryti pirkimo sutarties sąlygas, turi teisę, vadovaudamasis šia Metodika, pirkimo dokumentuose nustatyti būtinus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (ir jų reikšmes) ir šių reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ar informaciją.

6.            Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis šios Metodikos ‎7 punkte nustatytais principais, gali nustatyti kitokius nei šioje Metodikoje įtvirtintus, Viešųjų pirkimų įstatymui ir Pirkimų įstatymui neprieštaraujančius, objektyvius ir nediskriminacinius finansinio ir ekonominio ar techninio ir profesinio pajėgumo kriterijus ir jų vertinimo metodus ir (ar) jų reikšmes, jei tai būtina dėl konkretaus pirkimo objekto specifikos, apimties, ypatingų pirkimo sutarties vykdymo sąlygų, tačiau negali reikalauti, kad tiekėjai pateiktu kitokius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, nei nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnyje.

7.            Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo principai:

7.1.         visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams turi būti taikomi vienodi, tikslūs, aiškūs, objektyviai patikrinami, pirkimo dokumentuose nurodyti kvalifikacijos reikalavimai;

7.2.         kai pirkimo objektas suskirstytas į atskiras dalis, kvalifikacijos reikalavimai kiekvienoje pirkimo objekto dalyje gali būti nustatomi atskirai ir kiekvienoje iš jų gali būti skirtingi;

7.3.         perkančiosios organizacijos nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi ir susiję su pirkimo objektu. Tais atvejais, kai tam tikras tiekėjo gebėjimas sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį gali būti patikrinamas skirtingais kvalifikacijos reikalavimais, pirkimo vykdytojas turi siekti, kad pirkimo dokumentuose būtų nustatomi mažiausiai konkurenciją ribojantys kvalifikacijos reikalavimai. Pirkimo vykdytojas turi galėti motyvuotai pagrįsti kodėl nustatė atitinkamus kvalifikacijos reikalavimus ir jų reikšmes. Įvertindamas, ar pasirinkti kvalifikacijos reikalavimai yra proporcingi pirkimo objektui ir dirbtinai neriboja konkurencijos, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti ne tik į atskirus kvalifikacijos reikalavimus, bet ir į šių reikalavimų visumą;

7.4.         pirkimo vykdytojas nustato tik tokius kvalifikacijos reikalavimus, kurie įrodys, kad tiekėjas turi teisnumą ir veiksnumą, ekonominį ir finansinį bei techninį ir profesinį pajėgumą įvykdyti pirkimo sutartį. Kvalifikacijos reikalavimų tikslas – ne atrinkti aukščiausią kvalifikaciją turinčius tiekėjus, bet atrinkti visus tiekėjus, kurie turi teisę ir (ar) būtų pajėgūs vykdyti pirkimo sutartį;

7.5.         tiekėjo kvalifikacijai negali būti keliami tokie reikalavimai, kurie dėl savo pobūdžio yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas. Tokio tipo reikalavimai yra įtraukiami į pirkimo sutarties projekto nuostatas, o jei pirkimo sutarties projektas nerengiamas – į pagrindines pirkimo sutarties sąlygas, nustatomas pirkimo dokumentuose (pavyzdžiui, yra nustatomas reikalavimas civilinės atsakomybės draudimu apdrausti atskirai kiekvieną objektą, dėl kurio sudaroma pirkimo sutartis ir pirkimo dokumentuose nurodoma, kad pirkimo objekto draudimą patvirtinantį dokumentą turi pateikti tas tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis);

7.6.         kvalifikacijos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, apimtį, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas (pirkimo sutarties trukmę, apmokėjimo sąlygas ir kt.), numatomą pirkimo sutarties vertę ir kitas su pirkimu ir pirkimo sutarties vykdymu susijusias aplinkybes;

7.7.         draudžiama nustatyti išimtinai su nacionaline priklausomybe susijusius kvalifikacinius reikalavimus. Kvalifikacijos reikalavimai negali pažeisti Europos Sąjungos sutarties nuostatų dėl laisvo judėjimo ir negali diskriminuoti tiekėjų, kurie yra registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje tarptautinius susitarimus dėl viešųjų pirkimų, kurie yra privalomi Europos Sąjungos valstybėms narėms.

8.            Pirkimo vykdytojas, nustatęs kvalifikacijos reikalavimus, pirkimo dokumentuose turi:

8.1.         paaiškinti kaip tiekėjų grupės turi atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjų grupei keliami kvalifikacijos reikalavimai skiriasi nuo atskiriems tiekėjams keliamų reikalavimų, šie reikalavimai turi būti pagrįsti objektyviomis priežastimis ir proporcingi;

8.2.         paaiškinti rėmimosi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, sąlygas ir nurodyti, kad tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą pirkimo vykdytojui pasiūlyme ar paraiškoje įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, pirkimo vykdytojas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones;

8.3.         nurodyti, kad tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumento (toliau – EBVPD) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones;

8.4.         prašyti, kad tiekėjas pateiktų informaciją (pažymas) kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti;

8.5.         nurodyti, kad pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki paraiškų arba iki pasiūlymų (kai paraiškos neteikiamos) pateikimo termino pabaigos. Pirkimo vykdytojai pirkimo dokumentuose turi aiškiai nurodyti, kad iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą, per protingą laiką, kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos[1]. Atitinkamai, pirkimo vykdytojas turi nurodyti iki kada šie dokumentai turės būti pateikti, pavyzdžiui, iki pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios ar iki kito, pirkimo vykdytojo nurodyto, termino.

8.6.         reikalauti, kad tiekėjas, teikdamas paraišką ar pasiūlymą, kaip pirminį įrodymą pateiktų EBVPD [2] – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Pirkimo vykdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto ar Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 50 ir 51 straipsniuose ar Pirkimų įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų, gali reikalauti, kad EBVPD pateiktų pasiūlymo metu žinomi subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia. Kiekvienas ūkio subjektas, (išskyrus kvazisubtiekėjus) užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD.

8.7.         reikalauti, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams (kai pirkimo vykdytojas ketina sudaryti preliminariąją sutartį su keliais tiekėjais – kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus prašo pateikti visų tiekėjų, kurie gali būti pripažinti laimėtojais). Pirkimo vykdytojas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. Pirmiausia reikalaujama tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje eCertis[3]. Tokių dokumentų nereikalaujama, jei pirkimo vykdytojas turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

 

 

II. TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

 

 

Teisė verstis veikla

 

9.            Teisės verstis tam tikra veikla tikrinimo tikslas – įsitikinti, kad tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pirkimo vykdytojas turi teisę pirkimo procedūrų metu tikrinti kvalifikaciją dėl teisės verstis veikla ne visa apimtimi, pavyzdžiui, kai tam tikra kvalifikacija gali būti įgyjama tik sutarties vykdymo metu – tam tikrų leidimų, sertifikatų licencijų išdavimas siejamas su pirkimo sutarties vykdymo metų įgyjamomis teisėmis, gaunama informacija, naudojamu nekilnojamu turtu ir pan. Tokiu atveju, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nustato jo nuomone svarbiausius teisės verstis atitinkama veikla kriterijus, kuriuos tikrins ir pirkimo dokumentuose nurodo, kad tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nenustatyta, kad tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla tikrinama arba pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas pirkimo vykdytojui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys (pavyzdžiui, įsigyti verslo liudijimą, registruoti individualią veiklą, gauti tam tikrus leidimus, susijusius su pirkimo sutarties vykdymu ir kt.). Pirkimo vykdytojas privalo nurodyti, kada tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, pavyzdžiui, „iki pirkimo sutarties sudarymo“, „iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios“ ir pan. Pavyzdžiui gali būti nustatoma, kad tuo atveju, kai pasiūlymą teikia fizinis asmuo, jis, pirkimo laimėjimo atveju, iki pirkimo sutarties pasirašymo privalės registruoti individualią veiklą ar įsigyti verslo liudijimą, jeigu teisės aktai leidžia atitinkamą veikla vykdyti tokiu pagrindu.

Teisės verstis veikla reikalavimai pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Tiekėjas turi teisę verstis [nurodoma konkreti veikla, jos pavadinimas] veikla.

(Pirkimo vykdytojas kiekvienu atveju aiškiai apibūdina reikalaujamą veiklą, pavyzdžiui, perkant statybos darbus apibūdina (pagal poreikį) reikalaujamą veiklą, pateikdamas su pirkimo objektu susijusią informaciją: apie statinio statybos rūšį, statinių kategoriją, grupę ir pogrupį, statybos darbų sritį ir pan.), nurodo teisinį pagrindą.

Nustatomas nepriklausomai nuo numatomos pirkimo sutarties vertės ar trukmės, kai reikalavimas turėti atitinkamą atestatą, sertifikatą, pažymą, leidimą ar pan. yra numatytas kituose norminiuose teisės aktuose.

Teisė verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti, gali būti suteikta remiantis bendraisiais pagrindais, pavyzdžiui, tokia teisė yra įtvirtinta juridinio asmens steigimo ar kituose veiklos dokumentuose arba atitinkamos teisės suteikimui yra nustatyta speciali tvarka, kurioje yra reglamentuojama atitinkamos specifinės teisės įgijimo, suteikimo bei naudojimosi tvarka ir sąlygos. Gali būti laikoma, kad tiekėjas užsiimantis tokia veikla, kuriai yra būtinas specifinės teisės turėjimas, bendraisiais pagrindais suteiktą teisę turi, todėl pirkimo vykdytojas, tikrindamas teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, tik įsitikina, kad pagal galiojančius norminius teisės aktus tiekėjas yra įgijęs atitinkamą specifinę teisę ir turi pagal specialiuosius teisės aktus išduotus teisę verstis atitinkama veikla suteikiančius dokumentus, kurie yra pakankami bei leistini tiekėjo kvalifikacijos atitikčiai įrodyti. Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi kuo aiškiau nurodyti reikalavimus teisei verstis specifine, sertifikuojama (licencijuojama) veikla.

Paslaugų pirkimo atveju (įskaitant ir paslaugas, įsigyjamas pagal prekių ar darbų pirkimo sutartis) pirkimo vykdytojas gali pareikalauti, kad tiekėjai turėtų specialų leidimą arba būtų tam tikrų organizacijų nariais, jeigu tai privaloma norint teikti atitinkamas paslaugas tiekėjo kilmės šalyje.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 4 dalis) – jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

1) profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašo kopiją, ūkininkas – ūkininko pažymėjimą, asmuo besiverčiantis individualia veikla – individualios veiklos registravimo dokumentą arba verslo liudijimo įsigijimo dokumentą);

2) jeigu verstis atitinkama veikla yra privalomi leidimai, licencijos, atestatai ar kiti dokumentai – atitinkamų dokumentų – licencijų, leidimų, atestatų ar kitų pirkimo sutarčiai vykdyti privalomų dokumentų, kopijos;

3) paslaugų pirkimo atveju – atitinkami leidimai arba narystės tam tikrose organizacijose įrodymai, kai tiekėjai juos privalo turėti, norėdami teikti paslaugas savo kilmės šalyje.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;

· subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad tokių subtiekėjų, jeigu jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

 

Finansinis ir ekonominis pajėgumas

 

10.          Finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog ūkio subjektas turi būtiną finansinį ir ekonominį pajėgumą (bet ne patirtį) įvykdyti pirkimo sutartį, t. y. geba padengti svarbiausias išlaidas (mokėti atlyginimus, įsigyti medžiagas, kt.), kol bus apmokėtos pirkimo vykdytojui pateiktos sąskaitos, bei gebės įvykdyti reikalavimus, galinčius kilti iš netinkamo pirkimo sutarties vykdymo.

11.          Nustatant reikalavimus dėl tiekėjo finansinių ir ekonominių pajėgumų gali būti atsižvelgiama į:

11.1.       numatomą pirkimo sutarties trukmę ir vertę be PVM, o kai pirkimo sutartis yra ilgalaikė – kokia planuojama didžiausia metinė pirkimo sutarties vykdymo vertė – kuo trumpesnis numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymo laikotarpis ir kuo didesnė jos vertė, tuo aukštesnį reikalavimą, lyginant su numatoma sutarties verte, galima nustatyti);

11.2.       apmokėjimo sąlygas (mokėjimų dažnumą, ar numatomas avanso mokėjimas ir kt.) – kuo dažnesnis ir greitesnis apmokėjimas, kuo didesnis avansas, tuo žemesnis, lyginant su numatoma sutarties verte, reikalavimas nustatomas;

11.3.       ar nuo pirkimo sutarties, kurią ketinama sudaryti, priklauso kitų sutarčių ar pirkimo vykdytojo veiklos vykdymas (galėjimas vykdyti kitas sutartis, galėjimas vykdyti pirkimo vykdytojo, dėl ketinamos sudaryti pirkimo sutarties vykdymo, apribotą ar sustabdytą veiklą ir pan.) – kuo labiau pirkimo vykdytojo veiklos vykdymas ar kitų sutarčių vykdymas priklauso nuo ketinamos sudaryti pirkimo sutarties, tuo aukštesnį reikalavimą galima nustatyti. Ši aplinkybės nesiejama su skuba, ypač, kai ji atsiranda dėl pačio pirkimo vykdytojo veiksmų ar neveikimo;

11.4.       prekių, paslaugų ar darbų sektoriaus ypatumus ir rinkoje prekes parduodančių, paslaugas teikiančių ar darbus atliekančių tiekėjų esamą finansinį ir ekonominį pajėgumą, kadangi skirtinguose sektoriuose ta pati rodiklio reikšmė gali rodyti skirtingą situaciją;

11.5.       kitas svarbias aplinkybes.

 

12.          Pajamos. Vertinant ūkio subjekto pajamas, galima reikalauti tam tikros ūkio subjekto, daugiausiai 3 (trejų) paskutinių finansinių metų (paprastai – 1 (vienerių) metų, pagrįstais atvejais, kai reikia įsitikinti ilgalaikiu tiekėjo finansiniu ir ekonominiu pajėgumu – 2 (dvejų) arba 3 (trejų) metų), o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo jo įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje veiklos srityje pradžios dienos, metinių pajamų sumos iš visos veiklos arba iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima. Reikalaujama ūkio subjekto metinė veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip 2 (du) kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę, išskyrus pagrįstus atvejus, kai dėl perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdžio arba su tuo susijusios rizikos būtina nustatyti didesnę reikalaujamą ūkio subjekto metinę veiklos pajamų sumą. Jeigu pirkimo vykdytojas nustato reikalavimą tiekėjui turėti daugiau kaip 2 (du) kartus didesnes už numatomą atliekamo pirkimo vertę pajamas, šis reikalavimas turi būti susijęs su pirkimo sutarties dalyku ir proporcingas pirkimo sutarties dalyko atžvilgiu. Kai pirkimo vykdytojas nusprendžia reikalauti, kad minimalios tiekėjo metinės pajamos būtų daugiau kaip 2 (du) kartus didesnės už numatomą atliekamo pirkimo vertę, jis pirkimo dokumentuose arba pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodo pagrindines tokio reikalavimo priežastis.

Jei ūkio subjekto finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, atsižvelgiama į ūkio subjekto nurodomus finansinius metus.

Jeigu pirkimo objektas yra skaidomas į dalis, reikalavimai dėl ūkio subjekto metinių pajamų nustatomi kiekvienai pirkimo daliai atskirai. Tuo atveju, kai su tuo pačiu tiekėju galėtų būtų sudaroma pirkimo sutartis (-ys) dėl kelių pirkimo objekto dalių, pirkimo vykdytojas gali nustatyti, kad reikalavimas dėl metinių pajamų taikomas atsižvelgiant į tų pirkimo objekto dalių bendrą numatomą pirkimo vertę.

Kai pirkimo sutartį numatoma sudaryti preliminariosios sutarties pagrindu atnaujinant tiekėjų varžymąsi, reikalaujama didžiausia ūkio subjekto metinių veiklos pajamų suma nustatoma atsižvelgiant į didžiausią numatomą tuo pačiu metu vykdomų konkrečių pirkimo sutarčių vertę, jeigu ji žinoma, arba, jeigu ji nežinoma, į numatomą preliminariosios sutarties vertę.

Kai pirkimo sutartį numatoma sudaryti dinaminės sistemos pagrindu, reikalaujama didžiausia ūkio subjekto metinių veiklos pajamų suma nustatoma atsižvelgiant į didžiausią numatomą konkrečių per dinaminę pirkimo sistemą sudaromų pirkimo sutarčių vertę.

 

12.1.       Bendros metinės visos veiklos pajamos.

Reikalavimai dėl bendrų metinių visos veiklos pajamų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Metinės visos veiklos pajamos kiekvienais paskutiniais [nurodyti metų skaičių] finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei [...] Eur.

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitas ‎11 punkte nurodytas aplinkybes. Pirkimo vykdytojas reikalauja konkrečios bendros metinių visos veiklos pajamų sumos eurais.

Kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė, lyginant su numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte, nustatoma reikalaujama bendra metinių visos veiklos pajamų suma.

Kai numatoma sudaryti trumpalaikę vidutinės ar didelės vertės pirkimo sutartį, nustatomas reikalavimas ūkio subjekto bendroms metinėms visos veiklos pajamoms – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą pirkimo sutarties vertę.

Kai numatoma sudaryti ilgalaikę vidutinės ar didelės vertės pirkimo sutartį, atsižvelgiama į planuojamą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę. Jeigu ketinama sudaryti 36 mėnesių trukmės pirkimo sutartį, kurios kiekvienais metais planuojamas įvykdymas yra panašus, nustatomas reikalavimas ūkio subjekto bendroms metinėms visos veiklos pajamoms – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę (bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnės už visą numatomą pirkimo sutarties vertę) arba būtų apie 0,5-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 3 ir 4 punktai)jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

paskutinių [nurodyti metų skaičių] finansinių metų, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios (jeigu ši informacija turima), ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka arba pažyma apie gautas metines visos veiklos pajamas.

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju);

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

12.2.       Bendros metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.

Reikalavimai dėl bendrų metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Bendros metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais [nurodyti metų skaičių] finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei [...] Eur.

Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: [aiškiai išvardijamos veiklos apie iš kurių gautas pajamas tiekėjai turi pateikti duomenis].

Šis reikalavimas nustatomas tais atvejais, kai ūkio subjekto finansinio ir ekonominio pajėgumo negali įrodyti reikalavimas turėti tam tikras pajamas iš visos veiklos, arba ūkio subjekto finansinį ir ekonominį pajėgumą gali geriau įrodyti reikalavimas turėti metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, pvz., kai tikėtina, kad pirkime galintys dalyvauti ūkio subjektai verčiasi keliomis veiklomis, kurios yra atskirtos, finansuojamos atskirai ir dėl to metinės visos veiklos pajamos nepakankamai apibūdina tiekėjų finansinę ir ekonominę būklę.

Pirkimo vykdytojas reikalauja konkrečios bendrų metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, sumos.

Nustatomas pagal poreikį įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitas Metodikos ‎11 punkte nurodytas aplinkybes – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė, lyginant su numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte, nustatoma reikalaujamų pajamų suma.

Kai numatoma sudaryti trumpalaikę vidutinės ar didelės vertės sutartį nustatomas reikalavimas ūkio subjekto bendroms metinėms pajamoms iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą pirkimo sutarties vertę.

Kai numatoma sudaryti ilgalaikę vidutinės ar didelės vertės pirkimo sutartį, atsižvelgiama į planuojamą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę. Jeigu ketinama sudaryti 36 mėnesių trukmės pirkimo sutartį, kurios kiekvienais metais planuojamas įvykdymas yra panašus, nustatomas reikalavimas ūkio subjekto metinėms visos veiklos pajamoms – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę (bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnės už visą numatomą pirkimo sutarties vertę) arba būtų apie 0,5-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės.

Nustatant reikalavimą, turi būti aiškiai įvardijama veikla, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 4 punktas)jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

1)           ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais [nurodyti metų skaičių] finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas;

2)           Atitinkamos banko pažymos.

 

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

12.3.       Vidutinės metinės visos veiklos pajamos.

Reikalavimai dėl vidutinių metinių visos veiklos pajamų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius [nurodyti metų skaičių] finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo, yra ne mažesnės kaip [...] Eur.

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitas ‎11 punkte nurodytas aplinkybes; kai paskutiniai finansiniai metai rinkoje buvo netipiniai (pvz. ekonominė krizė ir pan.). Pirkimo vykdytojas reikalauja konkrečios vidutinės metinių visos veiklos pajamų sumos eurais.

Kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė, lyginant su numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte, nustatoma reikalaujama vidutinių metinių visos veiklos pajamų suma.

Kai numatoma sudaryti trumpalaikę vidutinės ar didelės vertės pirkimo sutartį, nustatomas reikalavimas ūkio subjekto vidutinėms metinėms visos veiklos pajamoms – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą pirkimo sutarties vertę.

Kai numatoma sudaryti ilgalaikę vidutinės ar didelės vertės pirkimo sutartį, atsižvelgiama į planuojamą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę. Jeigu ketinama sudaryti 36 mėnesių trukmės pirkimo sutartį, kurios kiekvienais metais planuojamas įvykdymas yra panašus, nustatomas reikalavimas ūkio subjekto vidutinėms metinėms visos veiklos pajamoms – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę (bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnės už visą numatomą pirkimo sutarties vertę) arba būtų apie 0,5-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 4 punktas): jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

paskutinių [nurodyti metų skaičių] finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti asmenų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę.

 

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju);

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

12.4.       Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas.

Reikalavimai dėl vidutinių metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, paskutiniais [nurodyti metų skaičių] finansiniais metais, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei [...] Eur.

Laikoma, kad su atliekamu pirkimu susijusi veikla yra: [aiškiai išvardijamos veiklos apie iš kurių gautas pajamas tiekėjai turi pateikti duomenis].

Šis reikalavimas nustatomas tais atvejais, kai ūkio subjekto finansinio ir ekonominio pajėgumo negali įrodyti reikalavimas turėti tam tikras vidutines pajamas iš visos veiklos, arba ūkio subjekto finansinį ir ekonominį pajėgumą gali geriau įrodyti reikalavimas turėti metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, pvz., kai tikėtina, kad pirkime galintys dalyvauti ūkio subjektai verčiasi keliomis veiklomis, kurios yra atskirtos, finansuojamos atskirai ir dėl to metinės visos veiklos pajamos nepakankamai apibūdina tiekėjų finansinę ir ekonominę būklę; kai paskutiniai finansiniai metai rinkoje buvo netipiniai (pvz. ekonominė krizė, žinoma, kad nebuvo vykdytos su pirkimu susijusios veiklos ir pan.).

Pirkimo vykdytojas reikalauja konkrečios vidutinių metinių pajamų iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, sumos. Nustatant reikalavimą, turi būti aiškiai įvardijama veikla, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jos pernelyg nesusiaurinant

Nustatomas pagal poreikį įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitas Metodikos ‎11 punkte nurodytas aplinkybes – kuo ilgesnė pirkimo sutarties trukmė, tuo mažesnė, lyginant su numatomos sudaryti pirkimo sutarties verte, nustatoma reikalaujamų vidutinių pajamų suma.

Kai numatoma sudaryti trumpalaikę vidutinės ar didelė vertės sutartį nustatomas reikalavimas ūkio subjekto vidutinėms metinėms pajamoms iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą pirkimo sutarties vertę.

Kai numatoma sudaryti ilgalaikę vidutinės ar didelės vertės pirkimo sutartį, atsižvelgiama į planuojamą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę. Jeigu ketinama sudaryti 36 mėnesių trukmės pirkimo sutartį, kurios kiekvienais metais planuojamas įvykdymas yra panašus, nustatomas reikalavimas ūkio subjekto vidutinėms metinėms pajamoms iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas – konkreti suma eurais, kuri būtų ne daugiau kaip 1,5-2 karto didesnė už numatomą metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę (bet ne daugiau kaip 2 kartus didesnės už visą numatomą pirkimo sutarties vertę) arba būtų apie 0,5-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 4 punktas)jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

3)           ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais [nurodyti metų skaičių] finansiniais metais, o jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios (jeigu ši informacija turima), gautas metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas;

4)           Atitinkamos banko pažymos.

 

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

13.          Finansinis santykis. Nustatant finansinio santykio reikalavimus, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti į tai, kuriuo kalendorinių metų laikotarpiu vykdomas pirkimas ir ar reikalaujami pateikti duomenys jam bus aktualūs. Vykdant pirkimą metų pabaigoje ar metų pradžioje, kol dar nėra parengtos praėjusių metų finansinė ataskaitos, kai ūkio subjekto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, teikiami duomenys bus metų senumo, todėl tokiu metu gali būti netikslinga nustatyti trumpalaikio finansinio stabilumo kriterijus. Kiekvieno konkretaus pirkimo atveju pirkimo vykdytojas turi pasirinkti kuriuos finansinio santykio rodiklius vertinti ir pirkimo dokumentuose nustatyti tik būtinus.

13.1.       Bendrojo (pastovaus) mokumo koeficientas. Nuosavo kapitalo (įskaitant subsidijas ir dotacijas) ir visų įsipareigojimų santykis, kuris parodo, kiek kartų nuosavas kapitalas viršija bendrus įsipareigojimus. Kuo didesnis koeficientas, tuo aukštesnis mokumo lygis ir mažesnė finansinė rizika bei bankroto grėsmė.

Reikalavimai dėl bendrojo (pastovaus) mokumo koeficiento pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Bendrojo mokumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis – ne mažesnė nei [nurodoma konkreti reikšmė nuo 0,5 iki 2].

Vertinamas ūkio subjekto nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykis:

Bendrojo mokumo koeficientas = Nuosavas kapitalas ÷ Įsipareigojimai

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitas Metodikos ‎11 punkte nurodytas aplinkybes. Nustatant bendrojo mokumo koeficiento reikšmę turi būti atsižvelgiama Lietuvos statistikos departamento duomenimis[4] (įvertinami konkretaus sektoriaus duomenys, įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičius).

Rodiklio reikšmė žemiau 0,5 laikoma bloga, normalia apie 1, virš 2 – gera.

Rekomenduojama taikyti, kai ketinama sudaryti didelės vertės ilgalaikę pirkimo sutartį.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 3 punktas) – jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

1)           ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie bendrojo mokumo koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

2)           paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

 

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jeigu tiekėjas ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą).

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

13.2.       Einamojo likvidumo koeficientas. Trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis – trumpalaikio turto trumpalaikių įsipareigojimų santykis, kuris parodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo ūkio subjektas finansiškai atsparesnis trumpuoju laikotarpiu.

Reikalavimai dėl einamojo likvidumo koeficiento pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Einamojo likvidumo koeficiento reikšmė pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis – ne mažesnė nei [nurodoma konkreti reikšmė nuo 0,5 iki 1,5].

Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0 (nuliui), laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą.

Vertinamas ūkio subjekto trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis:

Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitas Metodikos ‎11 punkte nurodytas aplinkybes. Nustatant bendrojo mokumo koeficiento reikšmę turi būti atsižvelgiama Lietuvos statistikos departamento duomenimis (įvertinami konkretaus sektoriaus duomenys, įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičius).

Žemesnė nei 0,5 reikšmė laikoma nepatenkinama, o tarp 1,0 ir 1,5 – normali.

Rekomenduojama taikyti kai ketinama sudaryti didelės vertės trumpalaikę ar ilgalaikę pirkimo sutartį.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 3 punktas) – jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

1)           ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija (pažyma) apie einamojo koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

2)           paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

 

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

·    jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys;

·    tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jeigu tiekėjas ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą);

·    subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

13.3.       Kritinio likvidumo koeficientas. Trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis – trumpalaikio turto, atėmus atsargas, ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis, kuris parodo, kiek kartų labiausiai likvidus turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo ūkio subjektas atsparesnis finansavimo trūkumui trumpuoju laikotarpiu.

Reikalavimai dėl kritinio likvidumo koeficiento pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Kritinio likvidumo koeficiento reikšmė – pagal paskutinių finansinių metų finansinės atskaitomybės duomenis – ne mažesnė nei [nurodoma reikšmė nuo 0,5 iki 1,5].

Jeigu įmonės turimi įsipareigojimai yra lygūs 0 (nuliui), laikoma, kad tiekėjas atitinka einamojo likvidumo reikalavimą.

Vertinamas trumpalaikio turto atėmus atsargas santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais:

Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) ÷ Trumpalaikiai įsipareigojimai

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitas Metodikos ‎11 punkte nurodytas aplinkybes. Nustatant bendrojo mokumo koeficiento reikšmę turi būti atsižvelgiama Lietuvos statistikos departamento duomenimis (įvertinami konkretaus sektoriaus duomenys, įmonių, atitinkančių nustatomą reikalavimą, skaičius).

Žemesnė nei 0,5 reikšmė laikoma nepatenkinama, o tarp 1 ir 1,5 – normali.

Rekomenduojama taikyti kai ketinama sudaryti didelės vertės trumpalaikę pirkimo sutartį.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 3 punktas) – jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

1)           ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie einamojo koeficiento reikšmės paskaičiavimą ir

2)           paskutinių finansinių metų ūkio subjekto finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės ataskaitos dar nėra patvirtintos ir (ar) dar nepaskelbtos Juridinių asmenų registre, teikiamos ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašytų finansinių ataskaitų rinkinys ar jo ištrauka.

 

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

·   jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys;

·   tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jeigu tiekėjas ir ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą);

·   subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

14.          Profesinės civilinės atsakomybės draudimas.

Reikalavimai dėl profesinio civilinės atsakomybės draudimo pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Tiekėjas turi būti apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu (pirkimo vykdytojas detalizuoja kokio profesinė veikla turi būti apdrausta)

Kriterijus nustatomas, kai teisės aktai nustato pareigą apsidrausti profesiniu civilinės atsakomybės draudimu (pavyzdžiui, tokią pareigą teisės aktai nustato advokatams, antstoliams, audito įmonėms, notarams, draudimo tarpininkams, kelionių organizatoriams, kt.[5]).

Šis kvalifikacijos reikalavimas nenustatomas kai teisės aktai numato pareigą apdrausti pagal konkrečią pirkimo sutartį teikiamas paslaugas, atliekamus darbus ir pan. Tokiu atveju reikalavimai, susiję su draudimu, nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlyga.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 5 dalies 2 punktas)jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija: draudimo įmonės liudijimo kopija ar kiti įrodymai, kad tiekėjas yra apsidraudęs profesiniu civilinės atsakomybės draudimu.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· profesiniu civilinės atsakomybės draudimu privalo būti apsidraudęs tiekėjas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis, subtiekėjai jeigu jie vykdys veiklą pagal pirkimo sutartį, kuriai taikomi reikalavimai dėl profesinio civilinės atsakomybės draudimo. Kitais ūkio subjektais tiekėjas gali remtis, kad atitiktų šį reikalavimą, tik tokiu atveju, jei tie ūkio subjektai patys atliks veiklas, kurioms reikia profesinio civilinės atsakomybės draudimo.

Pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad subtiekėjų (kurie nėra ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimą) kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo įsipareigoti, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir nurodo , kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjų atitiktį šiam reikalavimui.

 

 

Techninis ir profesinis pajėgumas

 

15.          Techninio ir profesinio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, jog tiekėjas turi numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymui būtinus žmogiškuosius ir techninius išteklius bei patirtį. Nustatydamas techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus, pirkimo vykdytojas turi atsižvelgti į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą, paskirtį, numatomos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir vertę.

 

16.          Tiekėjo patirtis. Vertinama tiekėjo patirtis tiekiant panašias prekes, teikiant panašias paslaugas, atliekant panašius darbus. Panašiomis prekėmis, paslaugomis, darbais laikomos atitinkamai prekės, paslaugos ar darbai, kurių pobūdis, paskirtis, kiekis ar apimtis, įvykdymo (atlikimo) sąlygos ir (ar) vertė yra panašūs į perkamo objekto (toliau – panašus pirkimo objektas). Pavyzdžiui, tam tikros apimties ar vertės medicinos įranga, automobilių nuoma ar pardavimas, patalpų valymo paslaugos, mokymo paslaugos, atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos, informacinės sistemos kūrimas ir (ar) įdiegimas ir (ar) modernizavimas, ypatingo statinio suprojektavimas ir pan. Nustatant, kas konkrečiu atveju laikoma panašiu pirkimo objektu, neleistina pernelyg susiaurinti vertinamą dalyką, pavyzdžiui, jei perkamos maitinimo paslaugos moksleiviams, pirkimo dokumentuose negalima reikalauti, kad tiekėjas būtų įvykdęs (vykdytų) sutartį dėl moksleivių maitinimo paslaugų teikimo, pakanka nurodyti, jog tiekėjas turi būti įvykdęs (vykdyti tam tikrą laiką) tam tikros apimties maitinimo paslaugų sutartį.

Jeigu pirkimo objektas yra nedalomas (pavyzdžiui, perkamas vienos informacinės sistemos kūrimas ir (ar) diegimas ir (ar) modernizavimas, vieno pastato projektavimas ir panašiai) arba kai pirkimo sutartis bus sudaroma dėl galutinio rezultato sukūrimo, arba kai negalima nustatyti ar tinkamai pristatytos ir sumontuotos, suteiktos paslaugos, ar atlikti darbai, kol nėra galutinio rezultato, (toliau – nedalomas pirkimo objektas) gali būti reikalaujama užbaigto galutinio rezultato patirties. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to pačio objekto. Laikoma, kad galutinis rezultatas pasiektas, kai yra pristatytos pagrindinės prekės, suteiktos pagrindinės paslaugos, atlikti svarbiausi darbai. Pavyzdžiui, „Per paskutinius 3 metus tiekėjas turi būti sukūręs arba modernizavęs bent vieną informacinę sistemą, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur”.

Jeigu pirkimo objektas yra sudėtinis ir (ar) dalus (pavyzdžiui, perkami kelių objektų kadastriniai matavimai, nevienkartinio maitinimo ar valymo paslaugos) ir (ar) bus sudaroma tęstinio pobūdžio pirkimo sutartis, kai prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminas yra nevienkartinis (pavyzdžiui, prekės turės būti pristatytos ne visos iš karto, o dalimis, tada, kai atsiras poreikis arba jei sudaroma preliminarioji sutartis), (toliau – dalus pirkimo objektas) tiekėjai patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Pavyzdžiui, kai perkamos reguliaraus (nuolatinio) atliekų išvežimo, valymo paslaugos, kanceliarinių, medicininių prekių tiekimas ir panašiai.

Pirkimo vykdytojas turi įvertinti kokia minimali patirtis gali įrodyti tiekėjo gebėjimą tiekti panašias prekes, teikti panašias paslaugas, atlikti panašius darbus. Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslas – leisti pateikti pasiūlymus visiems tiekėjams, kurie galės įvykdyti ketinamą sudaryti pirkimo sutartį, o ne atrinkti tuos, kurie geriausiai galėtų įvykdyti pirkimo sutartį, todėl turi būti nustatomi ne didesni nei minimaliai būtini reikalavimai dėl patirties. Tokia praktika formuotina atsižvelgiant į tai, jog nustatant aukštą kvalifikacijos reikalavimą dėl patirties, lyginant su numatoma sudaryti pirkimo sutartimi, dalyje pirkimų susidaro ydinga situacija, kad pasiūlymą neretai gali pateikti tik vienas tiekėjas, tuo tarpu pirkimo vykdytojo tikslas yra gauti konkurencingus pasiūlymus. Tai įmanoma užsitikrinti tik tais atvejais, kai pirkime dalyvauja kuo daugiau tiekėjų ir ne tik didelės įmonės, bet ir smulkaus ar vidutinio verslo atstovai. Reikalavimas gali būti apibrėžiamas pasiektu rezultatu (pavyzdžiui, pastatytas tam tikras inžinerinis įrenginys, suteiktos tam tikros paslaugos), įvykdytų sutarčių apimtimi, pinigine verte ar kitais požymiais – pirkimo vykdytojas turi patirtį apibrėžti ne visais galimais, bet tik būtinais kriterijais. Apibrėžiant reikalavimą verte, pirkimo vykdytojas turi nurodyti, kad ji skaičiuojama eurais be PVM. Apibrėžiant reikalavimą verte, kiekiu, apimtimi (plotas, ilgis, kiekis ir kt.), reikalaujama patirties reikšmė turi būti 0,3-0,7 dydžio (arba mažesnė), lyginant atitinkamai su numatoma pirkimo sutarties verte, kiekiu, apimtimi. Šis kvalifikacijos reikalavimas neturi būti siejamas su visais galimais parametrais (verte, kiekiu, apimtimi ir pan.), o tik su tokiais, kurie geriausiai įrodo tiekėjo patirtį.

Kai tinkamas numatomos sudaryti pirkimo sutarties įgyvendinimas priklauso nuo pirkimo sutartį vykdysiančių specialistų, kvalifikacijos reikalavimas dėl patirties tiekėjui nekeliamas.

 

16.1.    Panašių darbų atlikimo patirtis.

Reikalavimai dėl tiekėjo patirties pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Darbai

Kai pirkimo objektas nedalomas:

 

Tiekėjas, per paskutinius 5* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra [nurodoma koks panašus į pirkimo objektą galutinis darbų rezultatas turi būti pasiektas] ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

 

[Pirkimo vykdytojas nurodo ką laiko svarbiausiais darbais.]

 

ARBA

 

Kai pirkimo objektas dalus:

 

Tiekėjas, per paskutinius 5* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs [nurodomi panašūs į pirkimo objektą darbai (jų apimtis ar vertė ar kt., jei reikia)].

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus Metodikos ‎15 ir ‎‎16 punktuose nurodytas aplinkybes.

* Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų darbų, atliktų anksčiau negu prieš 5 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją. Tai priklauso nuo to, kaip dažnai panašūs darbai atliekami (įgyvendinami panašūs projektai). Jei perkamas objektas yra išskirtinis, panašūs darbai atliekami retai arba jeigu dėl krizės ar kitų priežasčių tiekėjai negalėjo įgyti reikalaujamos patirties per paskutinius 5 metus ir dėl to į nurodytą paskutinių 5 metų laikotarpį patenka itin mažai tiekėjų, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, turi būti vertinamas ilgesnis laikotarpis. Laikotarpis ilginamas tiek, kad būtų užtikrinta pakankama konkurencija.

Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas (arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) svarbiausius darbus būtų atlikęs savo jėgomis. Tokiu atveju tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 1 punktas): per paskutinius 5* metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė [pirkimo vykdytojas nurodo kitus parametrus, nurodytus kvalifikacijos reikalavimo aprašyme], data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė –reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

16.2.       Panašių prekių tiekimo ar panašių paslaugų teikimo patirtis.

Reikalavimai dėl tiekėjo patirties pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės

Kai pirkimo objektas nedalomas:

 

Tiekėjas, per paskutinius 3* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra pristatęs [ir sumontavęs] [nurodoma kokios panašios į perkamas prekes turi būti pristatytos ir (ar) sumontuotos].

 

[Pirkimo vykdytojas nurodo ką laiko panašiomis pagrindinėmis prekėmis.]

 

ARBA

 

Kai pirkimo objektas dalus:

 

Tiekėjas, per paskutinius 3* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių (projektų) yra savo jėgomis pristatęs [ir sumontavęs] [nurodomos panašios prekės (jų apimtis ar vertė ar kt., jei reikia)].

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus Metodikos ‎15 ir ‎‎16 punktuose nurodytas aplinkybes. Paprastai taikoma, kai perkamos prekės su sumontavimu, ar prekių gamyba.

* Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų prekių, pristatytų anksčiau negu prieš 3 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją. Tai priklauso nuo to, kaip dažnai panašios prekės įsigyjamos (parduodamos) rinkoje. Jei perkamas objektas yra išskirtinis, panašios prekės įsigyjamos (parduodamos) retai arba jeigu dėl krizės ar kitų priežasčių tiekėjai negalėjo įgyti reikalaujamos patirties paskutiniais 3 metais ir dėl to į nurodytą paskutinių 3 metų laikotarpį patenka itin mažai tiekėjų, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, turi būti vertinamas ilgesnis laikotarpis. Laikotarpis ilginamas tiek, kad būtų užtikrinta pakankama konkurencija.

Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas (arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) pagrindines prekes būtų pristatęs (ir sumontavęs, jei taikoma) savo jėgomis. Tokiu atveju tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, pristatytos (ir sumontuotos, jei taikoma) prekės, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 2 punktas): pagrindinių per paskutinius 3* metus patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodytos prekių bendros sumos, datos ir prekių gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji), kartu su užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Pažymose turi būti nurodytos prekių bendros sumos [pirkimo vykdytojas gali nurodyti kitus parametrus, nurodytus kvalifikacijos reikalavimo aprašyme], datos ir vieta, ar prekės buvo pristatytos [ir sumontuotos] pagal pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė –reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

Paslaugos

Kai pirkimo objektas nedalomas:

 

Tiekėjas, per paskutinius 3* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra [nurodoma kokios panašios į perkamas paslaugas turi būti tinkamai suteiktos].

 

[Pirkimo vykdytojas nurodo ką laiko panašiomis pagrindinėmis paslaugomis.]

 

ARBA

 

Kai pirkimo objektas dalus:

 

Tiekėjas, per paskutinius 3* metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių (projektų) yra savo jėgomis suteikęs [nurodomos panašios paslaugos (jų apimtis ar vertė ar kt.)].

Nustatomas pagal poreikį, įvertinus Metodikos ‎15 ir ‎‎16 punktuose nurodytas su pirkimu susijusias aplinkybes.

*Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, kad bus atsižvelgiama į atitinkamų paslaugų, suteiktų anksčiau negu prieš 3 metus, įrodymus, jeigu to reikia siekiant užtikrinti tinkamą konkurenciją. Tai priklauso nuo to, kaip dažnai panašios paslaugos teikiamos. Jei perkamas objektas yra išskirtinis, panašios paslaugos teikiamos retai arba jeigu dėl krizės ar kitų priežasčių tiekėjai negalėjo įgyti reikalaujamos patirties paskutiniais 3 metais ir dėl to į nurodytą paskutinių 3 metų laikotarpį patenka itin mažai tiekėjų, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją, turi būti vertinamas ilgesnis laikotarpis. Laikotarpis ilginamas tiek, kad būtų užtikrinta pakankama konkurencija.

Pirkimo vykdytojas gali reikalauti, kad tiekėjas (arba ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi) pagrindines paslaugas būtų suteikęs savo jėgomis. Tokiu atveju tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 2 punktas): pagrindinių per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji), kartu su užsakovų pažymomis apie tinkamai įvykdytas ankstesnes sutartis. Pažymose turi būti nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos [pirkimo vykdytojas gali nurodyti kitus parametrus, nurodytus kvalifikacijos reikalavimo aprašyme], datos paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos pagal pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė –reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

16.3.       Reikalavimai dėl patirties, kai kartu perkami skirtingų rūšių pirkimo objektai prekių bei paslaugų pirkimo atveju keliamas reikalavimas turėti patirties per paskutinius 3 metus, darbų pirkimo atveju – per paskutinius 5 metus, todėl, jei vienu pirkimu įsigyjami skirtingų rūšių pirkimo objektai, pavyzdžiui, projektavimo paslaugos bei darbai (neskaidant pirkimo į atskiras dalis) ir norima prašyti tiek paslaugų teikimo, tiek darbų atlikimo patirties, turi būti formuluojami du atskiri reikalavimai.

 

17.          Technikos specialistai ir techninės organizacijos, vykdysiantys pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingi už kokybės kontrolę. Darbų pirkimo atveju – technikos specialistai ir techninės organizacijos, kuriuos rangovas kvies vykdyti sutartį.

Reikalavimai dėl technikos specialistų ir techninių organizacijų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Paslaugos, darbai arba kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia montuoti, diegti

Tiekėjas privalo turėti pakankamai pirkimo sutarties vykdymui būtinų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų, vykdysiančių pirkimo sutartį, kad tinkamai įvykdytų pirkimo sutartį.

Šis reikalavimas nustatomas, kai pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato pareigą turėti tam tikrus technikos specialistus ir (ar) technines organizacijas, kitais atvejais – pagal poreikį.

Vertinamas išvardytų technikos specialistų ir techninių organizacijų prieinamumas ir pakankamumas.

Pirkimo vykdytojas gali reikalauti įrodyti tik už kokybės kontrolę atsakingų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą ir pakankamumą.

Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, kad techninė organizacija būtų įsteigta valstybėje narėje, kurioje bus sudaroma pirkimo sutartis, ar kad turėtų atstovybę tam tikrame mieste).

Pirkimo vykdytojas gali įvardyti konkrečius technikos specialistus ir (ar) technines organizacijas, tačiau pagal šį kriterijų nenustatomas privalomas turėti technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius – tiekėjas turi pagrįsti, kad turi pakankamą jų kiekį ir aprašyti kaip su turimais technikos specialistais ir (ar) techninėmis organizacijomis tinkamai įvykdys sutartį.

Šis kriterijus gali būti derinamas su Metodikos ‎9 punkte nustatytu kvalifikacijos reikalavimu turėti teisę verstis tam tikra veikla bei ‎21 punkte nustatytu reikalavimu dėl tiekėjo ar jo personalo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 3 punktas): technikos specialistų ir techninių organizacijų, vykdysiančių pirkimo sutartį, nepaisant jų pavaldumo tiekėjui, ypač atsakingų už kokybės kontrolę, aprašymas, kuriame nurodomas turimų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius, aprašoma kaip jų pagalba bus tinkamai įvykdyta ketinama sudaryti pirkimo sutartis, pateikiami aprašymą pagrindžiantys bei technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą pagrindžiantys dokumentai.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

Darbai

Tiekėjas privalo turėti pakankamai pirkimo sutarties vykdymui būtinų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų, kuriuos tiekėjas kvies atlikti darbus, kad tinkamai įvykdytų pirkimo sutartį.

Vertinamas išvardytų technikos specialistų ir techninių organizacijų prieinamumas ir pakankamumas.

Pirkimo vykdytojas gali reikalauti įrodyti tik už kokybės kontrolę atsakingų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą ir pakankamumą.

Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, kad techninė organizacija būtų įsteigta valstybėje narėje, kurioje bus sudaroma pirkimo sutartis, ar kad turėtų atstovybę tam tikrame mieste).

Pirkimo vykdytojas gali įvardyti konkrečius technikos specialistus ir (ar) technines organizacijas, tačiau pagal šį kriterijų nenustatomas privalomas turėti technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius – tiekėjas turi pagrįstai, kad turi pakankamą jų kiekį ir aprašyti kaip su turimais technikos specialistais ir (ar) techninėmis organizacijomis tinkamai įvykdys sutartį.

Šis kriterijus gali būti derinamas su Metodikos ‎‎9 punkte nustatytu kvalifikacijos reikalavimu turėti teisę verstis tam tikra veikla bei ‎21 punkte nustatytu reikalavimu dėl rangovo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 3 punktas): technikos specialistų ir techninių organizacijų, kuriuos rangovas kvies atlikti darbus, aprašymas, kuriame nurodomas turimų technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų skaičius, aprašoma kaip jų pagalba bus tinkamai įvykdyta ketinama sudaryti pirkimo sutartis, pateikiami aprašymą pagrindžiantys bei technikos specialistų ir (ar) techninių organizacijų prieinamumą pagrindžiantys dokumentai.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama);

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

18.          Tiekėjo įranga ir priemonės, naudojamos kokybei užtikrinti, ir galimybės atlikti studijas ir tyrimus.

Reikalavimai dėl tiekėjo įrangos ir priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti, ir galimybių atlikti studijas ir tyrimus pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Tiekėjas privalo turėti pakankamai pirkimo sutarties vykdymui būtinos (pasirinkti) [įrangos] ir [priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti,] ir [galimybių atlikti studijas] ir [galimybių atlikti tyrimus].

Vertinamas išvardytos įrangos ir (ar) priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti, ir (ar) galimybių atlikti studijas ir (ar) tyrimus prieinamumas ir pakankamumas.

Pirkimo vykdytojas gali įvardyti apibendrintai reikalaujamą įrangą ir (ar priemones, tačiau pagal šį kriterijų paprastai nenustatomas privalomas turėti įrangos ir (ar) priemonių skaičius – tiekėjas turi pagrįsti, kad turės pakankamą jų kiekį ir aprašyti kaip su turima įranga ir (ar) priemonėmis tinkamai įvykdys sutartį ir (ar) atliks studijas ar tyrimus.

Pirkimo vykdytojas gali papildomai nustatyti tam tikrus reikalavimus (pavyzdžiui aplinkosauginius ar kt.) tiekėjo naudojamai įrangai ir (ar) priemonėms. Tokiu atvejus vertinama tiekėjo aprašytos įrangos ir (ar) priemonių atitiktis nustatytiems reikalavimams. Nurodydamas kokybės užtikrinimo priemones, tiekėjas gali atsižvelgti Viešųjų pirkimų įstatymo 48 straipsnį ir Pirkimų įstatymo 60 straipsnį.

Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, techninė įranga ar reikiamus tyrimus atliekanti laboratorija būtų konkrečiame mieste).Nustatant šį kriterijų, svarbu įvertinti tai, kad tam tikrais atvejais tiekėjai tam tikrą įrangą, priemones, patalpas turės įsigyti, išsinuomoti ir pan. tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Tokiais atvejais pirkimo vykdytojas, laikydamasis proporcingumo principo, negali reikalauti, kad visą reikiamą įrangą ir priemones tiekėjai turėtų pasiūlymo pateikimo metu, ir reikalauti tik jų aprašymo, bei įrodymų, jog pirkimo laimėjimo atveju įrangą ar priemones galės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan.

Šis kriterijus gali būti taikomas kartu su Metodikos ‎24 punkte nustatytu kvalifikacijos reikalavimu.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 4 punktas): (pasirinkti) [įrangos ir (ar) priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti,] [galimybių atlikti [studijas] ir [tyrimus]] aprašymas kaip jų pagalba bus tinkamai įvykdyta ketinama sudaryti pirkimo sutartis (aprašoma įranga, priemonės, jų kiekis, našumas ir kiti apibūdinantys techniniai kriterijai arba kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leis įvykdyti pirkimo sutartimi priimtus įsipareigojimus), pateikiami aprašymą pagrindžiantys bei [įrangos ir (ar) priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti], [galimybių atlikti [studijas] ir [tyrimus]] prieinamumą pagrindžiantys dokumentai (nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos, panaudos, įsigijimo galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos) arba [pateikiami nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjai laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemų ar standartų, kurie įrodytų, jog tiekėjas vykdant pirkimo sutartį laikysis reikalaujamų priemonių, naudojamų kokybei užtikrinti].

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· subtiekėjai – tiekėjas turi paaiškinti kaip subtiekėjai laikysis (kaip tiekėjas užtikrins, kad laikytųsi) reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių.

 

 

19.          Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos, kurias tiekėjas gali taikyti vykdydamas pirkimo sutartį

Reikalavimai dėl tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemos pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Vykdydamas sutartį tiekėjas galės naudoti tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemas.

Pirkimo vykdytojas gali nustatyti tam tikrus reikalavimus tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemai, tačiau negali jų pernelyg susiaurinti, kad nebūtų apribota konkurencija.

Pirkimo vykdytojas gali nustatyti, kad tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema turi būti įdiegta tik konkrečiai įvardytoje tiekimo grandinės dalyje (ar keliose dalyse).

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 5 punktas): tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistemų, kurias tiekėjas gali taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, aprašymas.

 

Tiekimo grandinės valdymo ir stebėjimo sistema, turi apimti visus ūkio subjektus, kurie tiesiogiai dalyvaus tiekimo grandinėje ar atitinkamoje reikalaujamoje tiekimo grandinės dalyje (ūkio subjektų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, subtiekėjai).

 

 

20.          Tiekėjo prekių gamybos pajėgumai ar paslaugų teikimo technines galimybės ir, jeigu reikia, galimybės atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei jo turimos priemones kokybei įvertinti, kuriomis jis naudosis.

Reikalavimai dėl leidimų pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos

[Nustatomi reikalavimai turėti tam tikrus prekių gamybos pajėgumus ar paslaugų teikimo technines galimybes ir, jei reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei turėti kokybės įvertinimo priemones, kuriomis jis naudojasi].

 

Tiekėjas leidžia atlikti jo gamybos pajėgumų arba techninio pajėgumo ir, kai reikia, jam prieinamų tyrimų ir mokslinių tyrimų priemonių bei kokybės kontrolės priemonių patikrą.

Reikalavimas keliamas kai prekės (prekių pagaminimas) ar paslaugos yra sudėtingos arba jos išimtiniais atvejais yra skirtos specialiems tikslams.

Šis reikalavimas nėra reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 6 punktas): tiekėjo deklaracija apie turimus (pasirinkti) [gamybos pajėgumus] ar [paslaugų teikimo technines galimybes] ir, jei reikia, [galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus] bei [turėti kokybės įvertinimo priemones, kuriomis jis naudojasi]. Patikrinimą atliks (pasirinkti) [pats pirkimo vykdytojas] arba [pirkimo vykdytojo vardu šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentinga oficiali institucija].

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· subtiekėjams šis reikalavimas nekeliamas.

 

 

21.          Paslaugų teikėjo ar rangovo, ar jų personalo, ar jų vadovaujančio personalo (toliau – personalas) išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija.

Reikalavimai dėl išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Paslaugos, darbai arba kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia montuoti, įdiegti ar teikti kitas su prekių pirkimu susijusias paslaugas (pvz. apmokymas dirbti, remonto, priežiūros ir pan.)

[Nustatomi reikalavimai tiekėjo personalo išsilavinimui, profesinei kvalifikacijai].

Šis reikalavimas nustatomas, kai pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojantys teisės aktai numato pareigą turėti tam tikro išsilavinimo ir (ar) profesinės kvalifikacijos personalą, kitais atvejais – pagal poreikį.

Šie reikalavimai keliami, kai tai nėra pasiūlymų vertinimo kriterijai. Pirkimo vykdytojas gali nustatyti minimaliai būtinus reikalavimus tiekėjo personalo išsilavinimui ir (ar) profesinei kvalifikacijai, ir nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus už aukštesnį išsilavinimą ar ilgesnę patirtį, vykdytus sudėtingesnius projektus ir pan.

Šis kvalifikacijos reikalavimas yra keliamas siekiant įsitikinti, kad pirkimo sutarties vykdymas bus pavestas kvalifikuotam tiekėjo, teikiančio paslaugas (įskaitant paslaugas, susijusias su prekių tiekimu), ar atliekančio darbus, personalui, ar jo vadovaujančiam personalui, kuris yra tiesiogiai susiję (ar atsakingi) už konkrečios paslaugos suteikimą ar darbų atlikimą.

Tiekėjo personalo profesinė kvalifikacija gali būti apibūdinama kaip įgyta patirtis. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas turi nurodyti kaip bus skaičiuojama patirtis: pavyzdžiui trukme, įvykdytais projektais, suteiktomis paslaugomis, atliktais darbais ar kt. (pavyzdžiui, kai patirtis skaičiuojama metais, mėnesiais ar dienomis – kaip apvalinama atitinkamai nepilnų metų, nepilno mėnesio patirtis ir kt.). Pirkimo vykdytojas turi skaičiuoti tik faktiškai turimą patirtį. Pavyzdžiui, reikalavimas „Turėti 1 metų mokymų vedimo patirtį“ yra suformuluotas netinkamai, nes tokį reikalavimą atitiktų ir visus metus kiekvieną darbo dieną mokymus vedęs asmuo, ir asmuo, pravedęs 2 mokymus su 1 metų skirtumu tarp jų, nors jų faktinė patirtis būtų skirtinga. Pirkimo vykdytojas, atsižvelgdamas į pirkimo objektą bei užtikrindamas, kad nebus ribojama konkurencija, gali nustatyti per kelis paskutinius metus tiekėjo patirtis turi būti įgyta.

Pirkimo vykdytojas tiksliai ir aiškiai pirkimo dokumentuose nurodo, kokią kvalifikaciją turi turėti tiekėjo personalas. Kvalifikacijos reikalavimai turi būti nustatomi atsižvelgiant į pirkimo vykdytojo nurodytas kompetencijas galintiems atitikti asmenims norminiuose teisės aktuose keliamus reikalavimus (pavyzdžiui, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams kvalifikacijos reikalavimai nustatomi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytus jiems taikomus kvalifikacijos reikalavimus).

Pirkimo vykdytojas nurodo reikalaujamas kompetencijas, o tiekėjas pateikia siūlomą reikalaujamas kompetencijas galinčių atitikti asmenų skaičių. Pirkimo vykdytojas gali nurodyti, ar tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų, ekspertų, vadovų funkcijas, tačiau atitinkamos srities personalo skaičius gali būti nurodomas tik išimtiniais atvejais, kai dėl pirkimo objekto specifikos tas pats asmuo negalėtų atlikti kelių pirkimo objekto veiklų ar kelių nurodytų specialistų pareigų (pavyzdžiui, kai įsigyjamos mokymų paslaugos ir mokymai vienu metu turės vykti kelioms asmenų grupėms, arba kai pagal teisės aktus tam tikras užduotis privalo atlikti ne vienas asmuo).

Išsilavinimo reikalavimas nustatomas atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką, pavyzdžiui, perkant mokslinius tyrimus ir pan.

Kai išsilavinimo, kvalifikacijos tinkamumas yra įvertinamas atitinkamą kvalifikaciją suteikiančių institucijų, turinčių teisę atestuoti, sertifikuoti specialistus (pavyzdžiui, statybos specialistų, advokatų, auditorių  ir kt. atestavimas ir teisės pripažinimas) arba, jeigu norint įgyti tam tikrą kvalifikacija, būtina turėti atitinkamos patirties, ir yra reikalaujama pateikti atitinkamus atestatus ar sertifikatus, reikalavimas turėti atitinkamą išsilavinimą ir (ar) patirtį nekeliamas.

Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad sutartį galės vykdyti tik nustatytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys specialistai, bei pirkimo sutartyje turi būti aprašyta aiški procedūra, kaip, atsiradus poreikiui, gali būti keičiami specialistai, kurių kvalifikacija tiekėjas rėmėsi atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktas): jų kopijos arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi ir susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija:

tiekėjo personalo ar jo vadovaujančio personalo išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos apibūdinimas. Informacija pateikiama apie kiekvieną siūlomą tiekėjo komandos specialistą, atitinkantį nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Pavyzdžiui: gyvenimo aprašymas ar pirkimo vykdytojo nustatytos formos pažyma (nurodant konkrečius vykdytus projektus, pastatytus ir (ar) rekonstruotus statinius, darbų įvykdymo terminus, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmę, projektų užsakovus ir jų kontaktinę informaciją); išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos; kvalifikaciją liudijančių galiojančių sertifikatų ar atestatų kopijos, jeigu teisė teikti atitinkamą paslaugą yra tiesiogiai susijusi su reikalavimu turėti atitinkamą kvalifikacijos sertifikatą ar atestatą nurodytas konkrečiam specialistui (reikalaujant kvalifikacijos atestato, nėra reikalinga prašyti išsilavinimą liudijančių diplomų kopijų); kiti dokumentai, įrodantys specialisto patirtį teikiant kvalifikacijos reikalavimuose nurodytas paslaugas per nurodytą laikotarpį (paslaugų pavadinimas, aprašymas, paslaugų teikimo laikotarpis ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai) ar įrodantys specialisto patirtį reikalavimuose nurodytuose projektuose (projekto pavadinimas, aprašymas, įgyvendinimo laikotarpis, specialisto rolė projekte, dalyvavimo projekte laikotarpis (mėnesio tikslumu), ir kiti patirtį bei žinias pagrindžiantys dokumentai. Darbo patirties aprašyme turi būti nurodyta tiek ir tokio pobūdžio projektų, kad pagal juose dirbtą laiką bei atliktas funkcijas, siūlomas specialistas turėtų konkurso sąlygose reikalaujamą patirtį.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

· subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka keliamą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti keliamus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.

 

 

22.          Aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, taikymas.

Reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės, paslaugos, darbai

Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu galės taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones:

[nurodomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės, kurias tiekėjas privalės taikyti vykdant pirkimo sutartį].

Nustatoma, atsižvelgiant į pirkimo objektą ir pirkimo tikslus, atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo 48 straipsnį arba Pirkimų įstatymo 60 straipsnį. Šį reikalavimą galima nustatyti atsižvelgiant į vadovaujantis produktų grupėms nustatytais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1D-508 (Žin., 2011, Nr. 84-4110), sietinais su tiekėjo kvalifikacija.

Siekdama gauti kuo daugiau konkurencingų pasiūlymų, perkančioji organizacija turi nurodyti ne reikalaujamą taikyti sistemą ar standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurias turi taikyti tiekėjas.

Pirkimo vykdytojas neturi reikalauti, kad tiekėjai su pasiūlymu pateiktų detalų aplinkos apsaugos vadybos priemonių taikymo planą – jo gali būti reikalaujama iš pirkimo sutartį vykdysiančio tiekėjo. Pakanka, kad tiekėjai pateiktų įrodymus, jog atitinkamas aplinkos apsaugos vadybos priemones galės taikyti.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 8 punktas): aplinkos apsaugos vadybos priemonių, kurias tiekėjas galės taikyti vykdydamas pirkimo sutartį, apibūdinimas, įrodantis, kad tiekėjas, pirkimo sutarties vykdymo metu galės taikyti nustatytas aplinkos apsaugos priemones (šių vadybos priemonių taikymo aprašymas, arba nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai, patvirtinantys, kad tiekėjas laikosi reikalaujamų aplinkos apsaugos priemonių kt.)ir pan.

 

Paprastai nustatomi tokie reikalavimai:

· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· subtiekėjai – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

 

 

23.          Tiekėjo darbuotojų vidutinis metinis skaičius ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičius per paskutinius 3 metus.

Reikalavimai dėl vidutinio metinio darbuotojų ir vadovaujančiųjų darbuotojų skaičiaus pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Paslaugos, darbai arba kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia įmontuoti, įdiegti ar teikti kitas su prekių pirkimu susijusias paslaugas (pvz. apmokymas dirbti, remonto, priežiūros ir pan.)

[Nustatomas reikalaujamas tiekėjo minimalus vidutinis metinis (pasirinkti) [darbuotojų] ir [vadovaujančiųjų darbuotojų] skaičius per paskutinius 3 metus]

Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas atliekant paslaugų, darbų arba prekių, kai perkamas prekes pagal pirkimo sutartį reikia įmontuoti, įdiegti ar teikti kitas su prekių pirkimu susijusias paslaugas (pvz. apmokymas dirbti, remonto, priežiūros ir pan.), pirkimus ir tik tais atvejais, kai atitinkamas vidutinis metinis darbuotojų skaičius bei vadovaujančio personalo skaičius per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo termino dienos yra tiesiogiai susijęs su tinkamu pirkimo sutarties įvykdymu. Kai tiekėjas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vykdyti vėliau nei prieš 3 metus, turi būti leidžiama pateikti informaciją už laiką nuo tiekėjo įregistravimo ar atitinkamos veiklos pradžios.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius skaičiuojamas vadovaujantis Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134.

Šis kvalifikacijos reikalavimas taikomas, kai ketinama sudaryti ilgalaikę ar didelės vertės pirkimo sutartį ir kai dėl perkamo objekto specifikos tinkamam sutarties įvykdymui yra svarbus pastovus bei stabilus personalo skaičius per nurodytą laikotarpį.

Pirkimo vykdytojas turi nurodyti ką laikys „darbuotojais“ bei „vadovaujančiu personalu“. Pirkimo vykdytojas turi apibrėžti, kurių konkrečiai darbuotojų (pirkimo sutartį vykdysiančių) ar vadovaujančio personalo (prižiūrinčių pirkimo sutarties vykdymą) vidutinis metinis skaičius turi būti pateikiamas. Šis reikalavimas gali būti nustatomas kartu su Metodikos ‎17 ir ‎21 punktuose numatytais reikalavimais. Tokiu atveju, pirkimo vykdytojas nenurodo konkretaus minimalaus vidutinio metinio darbuotojų ar vadovaujančių darbuotojų skaičius, bet nustato, kad šis skaičius siejamas su paties tiekėjo nurodytu siūlomu darbuotojų skaičiumi.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 9 punktas): pažyma apie tiekėjo darbuotojų vidutinį metinį skaičių ir (ar) vadovaujančiųjų darbuotojų skaičių per paskutinius 3 metus.

Paprastai nustatoma, kad tiekėjo (ūkio subjektų grupės narių), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, subtiekėjų pajėgumai sumuojami.

 

 

24.          Tiekėjo pirkimo sutarčiai vykdyti turimi įrankiai, įrenginiai ar techninės priemonės.

Reikalavimai dėl turimų įrankių, įrenginių ar techninių priemonių pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Paslaugos, darbai

Tiekėjas turi įrankius, įrenginius ir technines priemones, reikalingas sutarčiai vykdyti.

Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik atliekant paslaugų arba darbų pirkimus ir tik tais atvejais, kai sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui bus reikalingi atitinkami įrankiai, įrenginiai, techninės priemonės. Paprastai pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nenurodo konkrečių įrankių, įrenginių, techninių priemonių, kuriuos privalo tiekėjas turėti, tačiau, nurodydamas siekiamą rezultatą, leidžia tiekėjui pasirinkti tokius, kurie yra būtini sėkmingam ir teisėtam pirkimo sutarties įvykdymui.

Pirkimo vykdytojas gali papildomai nustatyti tam tikrus reikalavimus (pavyzdžiui saugumo, aplinkos apsaugos, energijos efektyvumo ar kt.) tiekėjo įrankiams, įrangai ir (ar) techninėms priemonėms. Tokiu atveju vertinama jų atitiktis nustatytiems reikalavimams

Išimtiniais atvejais, kai yra įsigyjamas ypatingas pirkimo objektas ir kai pirkimo vykdytojo siekiamo pirkimo sutarties rezultato neįmanoma pasiekti naudojant kitokius, nei pirkimo vykdytojo aiškiai ir tiksliai pirkimo dokumentuose nurodytus ir apibrėžtus atitinkamus įrankius, įrenginius, technines priemones, pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nurodo, kokius įrankius, įrenginius, technines priemones tiekėjas turi turėti.

Šis reikalavimas gali būti taikomas kartu su Metodikos ‎18 punkte nustatytu reikalavimu – pirkimo vykdytojas paprastai nenustato privalomo turėti įrankių, įrenginių ir (ar) techninių priemonių skaičiaus – tiekėjas turi pagrįstai, kad turės pakankamą jų kiekį ir aprašyti kaip su turimais įrankiais, įrenginiais ir (ar) priemonėmis tinkamai įvykdys sutartį ir (ar) atliks studijas ar tyrimus.

Pirkimo vykdytojas negali reikalauti, kad aukščiau nurodyti ištekliai būtų konkrečioje vietoje (pavyzdžiui, techninė įranga ar reikiamus tyrimus atliekanti laboratorija būtų konkrečiame mieste). Nustatant šį kriterijų, svarbu įvertinti tai, kad tam tikrais atvejais tiekėjai tam tikrus įrankius, įrenginius, technines priemones turės įsigyti tik sutarties vykdymui, t. y. tik pirkimo laimėjimo atveju. Tokiais atvejais pirkimo vykdytojas, laikydamasis proporcingumo principo, negali reikalauti, kad visus reikiamus įrankius, įrenginius ir technines priemones tiekėjai turėtų pasiūlymo pateikimo metu, bet reikalauti tik jų aprašymo, bei įrodymų, jog pirkimo laimėjimo atveju juos galės įsigyti, išsinuomoti, gauti panaudai ir pan.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 10 punktas): pažyma apie tiekėjo sutarčiai vykdyti turimus įrankius, įrenginius, technines priemones. Pavyzdžiui, gali būti pateikiamas šių priemonių sąrašas, kuriame pateikiamas jų aprašymas arba gamintojo ar įgalioto atstovo techninių dokumentų kopijos ar nuorodos arba kiti lygiaverčiai įrodymai, nurodant turimus arba galimus pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (pateikiamos nuomos sutartys, preliminarios sutartys, lizingo sutartys, ketinimo protokolai ar kitokie nuomos, panaudos ar įsigijimo  galimybes patvirtinantys dokumentai) įrankius, įrenginius, technines priemones arba kompetentingos oficialios institucijos pažyma apie tai, kad tiekėjų techninės galimybės leidžia įvykdyti pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jeigu reikia, pateikiamos nuorodos į norminius teisės aktus, nustatančius ypatingus saugumo, energijos efektyvumo, aplinkos apsaugos ir pan. reikalavimus reikalingam įrankiui, įrenginiui ar priemonei.

Paprastai nustatoma, kad tiekėjo (ūkio subjektų grupės narių), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, subtiekėjų pajėgumai sumuojami.

 

 

25.          Reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas, kurių autentiškumą pirkimo vykdytojo pageidavimu tiekėjas turi patvirtinti.

Reikalavimai dėl prekių pavyzdžių, aprašymų, nuotraukų pateikimo nurodyti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės (įskaitant ir prekes, įsigyjamas pagal paslaugų ar darbų sutartis)

Tiekėjas privalo pateikti prekių (pasirinkti) [pavyzdžius], [aprašymus], [nuotraukas].  Pirkimo vykdytojo pageidavimu, tiekėjas turės patvirtinti jų autentiškumą.

Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu įsitikinimui, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui, yra būtina įvertinti prekių pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas (pateikti prekių pavyzdžiai, aprašymai, nuotraukos patvirtina tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą). Kvalifikacijos reikalavimas taikomas retais atvejais ir tik įvertinus tokio reikalavimo proporcingumą, bei ar įprastai veikiantys rinkoje tiekėjai turi atitinkamų prekių pavyzdžių, nuotraukų ar aprašymų ir tokio kvalifikacijos reikalavimo kėlimas nesudarys sąlygų dirbtinei tiekėjų diskriminacijai, ar pavyzdžio pristatymas nesukels per didelės finansinės naštos tiekėjams ir pan. Pavyzdžiui, šis reikalavimas gali būti nustatomas, kai pirkimas vykdomas dėl dar nepagamintų prekių ar tiekėjas, dalyvaudamas pirkime dar negali pateikti atitinkamo pirkimo objekto pavyzdžių, tačiau turi tinkamus pajėgumus, kurie leidžia įsitikinti, kad atitinkamas prekes galės sėkmingai pagaminti pirkimo sutarties vykdymo metu – tokiu atveju reikalaujama pateikti anksčiau gamintų prekių pavyzdžius, jų nuotraukas ar aprašymus.

Šis kvalifikacijos reikalavimas nėra reikalavimas pateikti prekių pavyzdžius, siekiant įrodyti siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Nustačius šį reikalavimą prekių pavyzdžius, aprašymus ir (ar) nuotraukas turi pateikti visi pasiūlymus teikiantys tiekėjai.

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 12 punktas): (pasirinkti) prekių [pavyzdžiai], [aprašymai] ar [nuotraukos]. [Aprašomos pateikimo sąlygos].

Pirkimo vykdytojui paprašius, tiekėjas turės patvirtinti (pasirinkti) prekių [pavyzdžių], [aprašymų] ar [nuotraukų] kurių autentiškumą.

 

 

26.          Reikalavimas, kad tiekėjo tiekiamų prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas specifikacijas ir standartus ir tai patvirtina oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotos pažymos.

Reikalavimai dėl tiekiamų prekių kokybės pateikti lentelėje:

 

PIRKIMO OBJEKTAS

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAS

TAIKYMAS

Prekės (įskaitant ir prekes, įsigyjamas pagal paslaugų ar darbų sutartis)

Tiekėjo tiekiamų prekių (aiškiai atpažįstamų iš atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose pateiktų nuorodų į technines specifikacijas, standartus) kokybė tiksliai atitinka nurodytas technines specifikacijas ir (ar) standartus:

[nurodomi reikalaujami standartai ar techninės specifikacijos arba pateikiamos nuorodos į juos].

Šis kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu to reikia, kad įsitikinti jog tiekėjo kvalifikacija yra pakankama sėkmingam pirkimo sutarties įvykdymui (kai tai nėra techninės specifikacijos reikalavimas).

Šis kvalifikacijos reikalavimas netaikomas kai pirkimo objektas yra susijęs su atitinkamo pavyzdžio (pavyzdžiui, atitinkamo inovatyvaus produkto) pagaminimu, sukūrimu ateityje, pirkimo sutarties vykdymo metu.

Šis kvalifikacijos reikalavimas nėra reikalavimas pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduotus dokumentus (pažymas, sertifikatus ir kt.), patvirtinančius, kad tiekiamų prekių kokybė tiksliai atitinka pirkimo objekto techninėje specifikacijoje nurodytas technines specifikacijas ir (ar) standartus

Dokumentai (Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 13 punktas): oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintą kompetenciją turinčių agentūrų išduoti dokumentai (pažymos, sertifikatai ir pan.), patvirtinantys, kad tiekiamų prekių kokybė tiksliai atitinka nurodytas technines specifikacijas ir (ar) standartus.

 

_______________[1] Žr. https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas ir specialiuosius teisės aktus.

[2] Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento formavimo nuoroda: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/

[3] eCertis nuoroda (atsidarius naršyklės langui, viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite reikiamą kalbą): https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search

[4] https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

[5] https://www.lb.lt/lt/privalomuju-draudimu-sarasas