Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2017 11 29

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

IR

 

ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKO

 

GARANTIJOS SUSITARIMAS

 

DĖL INVESTICINIŲ PROJEKTŲ PASKOLŲ IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ GARANTIJŲ PAGAL STATUTO, PRIDEDAMO PRIE 2004 M. VASARIO 11 D. DANIJOS KARALYSTĖS, ESTIJOS RESPUBLIKOS, ISLANDIJOS RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS, LIETUVOS RESPUBLIKOS, NORVEGIJOS KARALYSTĖS, SUOMIJOS RESPUBLIKOS IR ŠVEDIJOS KARALYSTĖS PASIRAŠYTO SUSITARIMO DĖL ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKO,
7 IR 8 SKIRSNIUS

 

 

 

KADANGI Šiaurės investicijų bankas (toliau – Bankas) 1982 m. įsteigė investicinių projektų paskolų priemonę (toliau – PIL priemonė), kad galėtų teikti paskolas ir garantijas projektams, kuriais skatinamas Šiaurės šalių bendradarbiavimas projektų eksporto, visų pirma, į besivystančios ekonomikos šalis, srityje;

 

KADANGI bankas, vadovaudamasis Banko statuto 7 ir 8 skirsniais, suteikia investicinių projektų paskolas (toliau – PIL paskolos) ir išduoda investicinių projektų paskolų garantijas (toliau – PIL garantijos), skirtas investicijoms ne Banko šalyse narėse, ir kadangi Banko šalys narės dengia tokias PIL paskolas ir PIL garantijas savo garantija (toliau kiekviena jų – garantija), kaip nustatyta toliau pateikiamame 1 straipsnyje;

 

KADANGI Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Garantas) anksčiau, 2004 m. gruodžio 28 d., pasirašė su Banku dvišalį PIL garantijų susitarimą;

 

KADANGI 2016 m. rugsėjo 7 d. Banko Valdytojų taryba nusprendė suderinti ir patikslinti šalių narių dalis Banko įstatiniame kapitale, taip pat garantijų dalis ir dėl šio suderinimo ir patikslinimo turi būti sudaryti nauji šalių narių ir Banko dvišaliai PIL garantijų susitarimai;

 

KADANGI Garantas, laikydamasis 2017 m. balandžio 19 d. užbaigtų atitinkamų nacionalinių procedūrų, nusprendė Bankui suteikti garantiją dėl PIL paskolų ir PIL garantijų;

 

KADANGI Danijos Karalystė, Estijos Respublika, Islandijos Respublika, Latvijos Respublika, Norvegijos Karalystė, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė (toliau – kiti garantai arba kartu su Garantu – garantai) nusprendė Bankui suteikti atitinkamas garantijas,

 

todėl toliau pasirašiusios šalys sudarė šį garantijos susitarimą (toliau – Garantijos susitarimas):

 

 

 

1 straipsnis

 

Garantijos taikymo sritis

 

1.1. Garantija taikoma visoms paskoloms, kurias pagal Banko statuto 8 skirsnį Bankas yra priskyręs PIL paskoloms, ir visoms garantijoms, kurias jis yra priskyręs PIL garantijoms. Garantija taikoma visoms kartais nustatytais terminais negrąžintoms PIL paskoloms ir visoms kartais galiojančioms PIL garantijoms.

 

1.2. Pareikalavus Garantas Bankui su kitais garantais bendrai ir kiekvienas atskirai garantuoja, kad kiekvienas paskolos gavėjas tinkamai laikysis ir laiku vykdys savo finansinius įsipareigojimus pagal atitinkamą PIL paskolą, įskaitant netesybas, mokesčius už teisines paslaugas ir kitas su Banko paskolos gavėjui iškeltų reikalavimų vykdymu susijusias išlaidas, taip pat garantuoja Banko prisiimtus finansinius įsipareigojimus pagal PIL garantijas šiomis sąlygomis:

 

i) Bendra garantų prisiimtos finansinės atsakomybės suma yra apribota iki bendros devyniasdešimt (90) % Banko reikalavimų dėl kartais nustatytais terminais negrąžintų PIL paskolų ir PIL garantijų sumos;

 

ii) Bankas prisiima ne mažiau kaip 10 % su PIL paskolomis susijusios rizikos, o paskolos su PIL garantijomis gavėjas prisiima ne mažiau kaip 10 % su PIL garantijomis susijusios rizikos;

 

iii) Bendra garantų finansinės atsakomybės suma neviršija vieno milijardo aštuonių šimtų milijonų eurų (1 800 000 000 EUR) visos garantų finansinės atsakomybės sumos, o visa PIL priemonės suma sudaro keturis milijardus eurų (4 000 000 000 EUR). Bendra Garanto finansinės atsakomybės suma neviršija trisdešimt penkių milijonų šimto aštuonių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt vieno euro ir penkiasdešimt centų (35 108 441,50 EUR).[1] Garanto finansinė atsakomybė mažinama Garantui vieną po kitos mokant Bankui įmokas pagal šį Garantijos susitarimą ir atitinkamai taip pat didinama, jeigu garantai iš paskolos gavėjo susigrąžina kokias nors lėšas dėl neįvykdyto su PIL paskola ar PIL garantija susijusio įsipareigojimo.

 

1.3. Bankas gali bet kuriuo konkrečiu atveju tik savo nuožiūra nuspręsti padengti didesnę nei dešimt (10) % su PIL paskola susijusios bet kurios mokėtinos ir grąžintinos sumos dalį arba padengti su PIL garantija susijusios savo finansinės atsakomybės dalį, panaudodamas pagal Banko statuto 8 skirsnį specialiame PIL paskolų ir PIL garantijų kredito rizikos fonde (toliau – Fondas), į kurį Bankas skiria tiek lėšų, kiek mano esant būtina, esamas lėšas.[2]


 

 

2 straipsnis

 

Garantijos sąlygų vykdymas

 

2.1. Bankas gali pareikalauti, kad sąlygos pagal šį Garantijos susitarimą būtų įvykdytos, jei paskolos gavėjas neįvykdo visų ar dalies pagal 1 straipsnį garantuotų įsipareigojimų arba jei Bankas gauna reikalavimą atlikti mokėjimą pagal PIL garantiją.

 

2.2. Bankas taip pat gali pareikalauti, kad sąlygos pagal šį Garantijos susitarimą būtų įvykdytos, jei Bankas negali laisvai disponuoti paskolos gavėjo įmoka.

 

2.3. Bankas negali reikalauti, kad pagal šį Garantijos susitarimą būtų atliktas mokėjimas, kartu nereikalaudamas, kad kiti garantai atliktų mokėjimą.

 

2.4. Garantas mokėjimą atlieka per du (2) mėnesius nuo Banko pareikalavimo dienos.

 

2.5. Paskolos gavėjui neįvykdžius pagal PIL paskolą prisiimtų įsipareigojimų arba Bankui gavus reikalavimą pagal PIL garantiją atlikti mokėjimą (žr. 2.1 ir 2.2 punktus), Bankas daro viską, kad atgautų grąžintinas ir mokėtinas sumas.

 

2.6. PIL paskolas ir PIL garantijas administruojant tais atvejais, kai Garantas pagal šį Garantijos susitarimą atlieka mokėjimą Bankui, taikomos toliau pateikiamos šio Garantijos susitarimo 5 straipsnio nuostatos.

 

2.7. Šis Garantijos susitarimas galioja tol, kol visiškai sumokama visa garantuota suma arba visiškai grąžinamos visos PIL paskolos ir kol pasibaigia visų PIL garantijų galiojimo laikas arba jos nustoja galioti dėl kurios nors kitos priežasties.

 

 

 

3 straipsnis

 

PIL paskolų ir PIL garantijų administravimas

 

3.1. Kiekvienų metų gruodžio 31 d. ir rugpjūčio 31 d. Bankas pateikia Garantui ataskaitą dėl pagal PIL paskolas negrąžintų sumų ir pagal PIL garantijas garantuotų sumų. Ataskaitoje nurodomas trumpas Banko atliktas paskolos gavėjo gebėjimo grąžinti PIL paskolą įvertinimas, informacija apie visus prašymus atidėti pagrindinės paskolos sumos ir (arba) palūkanų mokėjimą arba pakeisti jo terminus bei tokių prašymų statusas, taip pat informacija apie pavėluotus mokėjimus (išskyrus techninio pobūdžio uždelsimus).

 

3.2. Be to, Bankas nepagrįstai be pagrindo nedelsdamas praneša Garantui apie visas aplinkybes, kurios, Banko manymu, gali neigiamai paveikti paskolos gavėjo gebėjimą mokėti palūkanas už pagrindinę bet kurios PIL paskolos sumą ar ją grąžinti arba apie visus įvykius ar aplinkybes, dėl kurių Bankas privalėtų atlikti mokėjimą pagal PIL garantiją.

 

3.3. Be to, kas paminėta pirmiau, Bankas suteikia Garantui visą prašomą informaciją apie PIL paskolas ir PIL garantijas.

 

3.4. Bankas kiekvieną PIL paskolą ir PIL garantiją administruoja vadovaudamasis visuotinai pripažintais bankininkystės principais.

 

3.5. Tai, kad Bankas nesilaiko šio straipsnio nuostatų, neturi jokios įtakos Garanto prievolėms ir įsipareigojimams.

 

 

 

4 straipsnis

 

Teisių perleidimas

 

4.1. Be išankstinio Garanto sutikimo Bankas neperleidžia ir neįkeičia pagal šį Garantijos susitarimą turimų savo teisių.

 

 

 

5 straipsnis

 

Teisių perdavimas

 

5.1. Garantui atlikus mokėjimą Bankui pagal šį Garantijos susitarimą, Garantas įgyja visas atitinkamas su sumokėtos sumos dydžiu susijusias Banko teises, įskaitant teisę į bet kokį atitinkamai PIL paskolos ar PIL garantijos užstatą.

 

5.2. Garantui pirmiau nurodytu būdu įgijus bet kurią Banko teisę, Bankas Garanto prašymu pateikia Garantui visų su atitinkamomis PIL paskolomis ar PIL garantijomis susijusių dokumentų patvirtintas kopijas.

 

5.3. Jei Garantas įgyja Banko teises, Bankas Garanto prašymu sudaro su Garantu susitarimą dėl įmokų pagal atitinkamas PIL paskolas arba PIL garantijas atliekamų mokėjimų administravimo ir surinkimo.

 

 

 

6 straipsnis

 

Pakeitimai

 

6.1. Šis Garantijos susitarimas gali būti keičiamas. Bet kokie šio Garantijos susitarimo pakeitimai turi būti sudaromi raštu, priimami ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų.

 

 

 

7 straipsnis

 

Pranešimai

 

7.1. Pranešimai, susiję su šiuo Garantijos susitarimu, siunčiami atitinkamai Garantui ir (arba) Bankui šiais adresais:

 

Garantas:                                                          Bankas:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė                   Šiaurės investicijų bankas

 

Gedimino pr. 11                                               Teisės departamentas

 

LT-01103 Vilnius                                            Gavėjas: Vyriausiasis juriskonsultas

 

Lietuva                                                             P.O. Box 249, Fabianinkatu 34

 

El. paštas: finmin@finmin.lt                            FI-00171 Helsinkis

 

Suomija

 

El. paštas: heikki.cantell@nib.int

 

 


 

 

8 straipsnis

 

Ginčų sprendimas

 

8.1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar pretenzija, kylantys iš šio Garantijos susitarimo aiškinimo, taikymo ar įgyvendinimo arba su juo susiję, įskaitant šio Garantijos susitarimo buvimą, galiojimą ar nutraukimą, kurie per šešiasdešimt (60) dienų neišsprendžiami derybomis ar kitu susitartu būdu, sprendžiami galutiniu ir privalomu arbitražo sprendimu, vadovaujantis šio Garantijos susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Nuolatinio arbitražo teismo neprivalomosiomis arbitražo taisyklėmis, taikomomis tarptautinėms organizacijoms ir valstybėms.

 

8.2. Arbitrų turi būti trys (3). Kiekviena Šalis, kaip nustatyta arbitražo taisyklėse, kurios nurodytos 8.1 dalyje, paskiria po vieną (1) arbitrą, o šie du (2) pasirenka trečią arbitrą, kuris bus arbitražo teismo pirmininkas. Jei arbitras (-ai) nepaskiriamas pirmiau nurodyta tvarka, jį (juos) paskiria Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas.

 

8.3. Arbitražo proceso kalba yra anglų kalba.

 

 

 

9 straipsnis

 

Įsigaliojimas

 

9.1. Šis Garantijos susitarimas įsigalioja, kai visi Garantijos susitarimai su kitais garantais yra tinkamai pasirašyti ir įforminti.

 

9.2. Įsigaliojus šiam Garantijos susitarimui, ankstesnis garantijos susitarimas, kurį Bankui išdavė Garantas dėl PIL paskolų ir PIL garantijų ir kurį Garantas pasirašė 2004 m. gruodžio 28 d., o Bankas – 2004 m. gruodžio 29 d., keičiamas šiuo Garantijos susitarimu.

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 24 d., Vilnius                     2017 m. balandžio 19 d., Helsinkis

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS                                            ŠIAURĖS INVESTICIJŲ BANKAS

 

VYRIAUSYBĖ

 

 

 

___________________________                   ___________________________

 

 

 

 

 

___________________________                   ___________________________

 

 

 

 

 

____________________________                 ____________________________[1] Bendros garantų dalių sumos pagal PIL priemonę yra tokios:

 

Danija

EUR

379 208 156,95

(apie 21,07 %)

Estija

EUR

16 486 417,94

(apie 0,92 %)

Suomija

EUR

318 902 259,64

(apie 17,72 %)

Islandija

EUR

17 020 180,58

(apie 0,95 %)

Latvija

EUR

24 052 956,61

(apie 1,34 %)

Lietuva

EUR

35 108 441,50

(apie 1,95 %)

Norvegija

EUR

387 086 760,23

(apie 21,50 %)

Švedija

EUR

622 134 826,57

(apie 34,56 %)

Iš viso

EUR

1 800 000 000

100,00 %)

 

[2] Vadovaudamasis 2003 m. gruodžio 19 d. Direktorių valdybos nutarimą, kuris įsigaliojo 2004 m. liepos 1 d., Bankas pagal individualias PIL paskolas ar PIL garantijas įsipareigoja padengti šimtą (100) % bet kokių nuostolių, tačiau neviršijant bet kuriuo konkrečiu metu Fonde turimos sumos. Tik visiškai išnaudojus Fondo lėšas, Bankas gali pareikalauti garantijų pagal 2 straipsnio nuostatas.