HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 29 d. Nr. D1-704

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, 30 punktu:

1Tvirtinu pridedamas Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-011-17-LSIS, E-012-17-LSIS, E-013-17-LSIS, E-014-17-LSIS, E-163-17-LSIS.

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. D1-821 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-704

 

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-011-17-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo, neypatingojo statinio projekto vadovo, neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių  įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir vertinimo tvarką. 

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti šias statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas:

3.1. ypatingojo statinio projekto vadovo (toliau – YSPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.2. ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau – YSPVPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.3. ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – YSSTPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio, valstybinės reikšmės kelio ir geležinkelio kelio;

3.4. statinio projekto ekspertizės vadovo (toliau – SPEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.5. statinio ekspertizės vadovo (toliau – SEV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.6. neypatingojo statinio projekto vadovo (toliau – NSPV);

3.7. neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau – NSPVPV);

3.8. neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – NSSTPV), išskyrus geležinkelio kelio;

3.9. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos 3.1-3.8 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią Programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus planuoti, organizuoti ir vadovauti statinio projektavimui, vykdyti statinio projekto vykdymo ir (ar) statinio statybos techninę priežiūrą, atlikti statinio projekto ir (ar) statinio ekspertizę, atsižvelgiant į: 

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, architektūrinius, technologinius, techninius, ekonominius bei kokybės reikalavimus, kitus projektuojamų, prižiūrimų (kontroliuojamų) ir (ar) ekspertuojamų statinių rodiklius bei charakteristikas;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

DUOMENYS STATINIO PROJEKTAVIMO PROCESUI PRADĖTI IR VYKDYTI

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

1.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

1.1.

statybos techninio normavimo principai;

1.2.

normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, rengimo, įteisinimo ir taikymo tvarka;

1.3.

statinio saugos ir paskirties normatyviniai dokumentai;

1.4.

esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų lygius ir klases reglamentuojantys teisės aktai;

1.5.

tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių nacionalinių ir užsienio valstybių organizacijų normatyvinių statybos techninių dokumentų įteisinimo ir šių dokumentų taikymo tvarka.

2.

Normatyviniai teritorijų planavimo dokumentai ir jų taikymo tvarka projektavimo procese.

3.

Statinio statybos rūšys.

4.

Statinių klasifikavimas:

4.1.

statinių klasifikavimas pagal kategorijas;

4.2.

statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį.

5.

Teritorijų planavimo dokumentų rūšys, jų paskirtis ir rengimo tvarka. Atvejai, kai nerengiami detalieji planai.

6.

Potencialiai pavojingi įrenginiai, jų importavimo ir naudojimo tvarka.

7.

Statinio projekto rengimo dokumentai ir duomenys:

7.1.

projektiniai pasiūlymai (jų paskirtis, privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka);

7.2.

statinio projektavimo užduotis (jos paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka);

7.3.

tipinio statinio projekto rengimo dokumentai (jų paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka);

7.4.

statinio statybos pagrindimas (jo tikslai, sudėtis, rengimo tvarka);

7.5.

prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka). Energetinių ir kitų išteklių, reikalingų rengiant paraiškas prisijungimo sąlygoms gauti nustatymas (iliustruoti konkretaus pasirinkto statinio pavyzdžiu);

7.6.

specialieji architektūros, paveldosaugos bei  saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo ir gavimo tvarka);

7.7.

projektavimui pradėti ir (ar) vykdyti statytojo projektuotojui pateikiami kiti dokumentai (duomenys) (jų sudėtis, apimtis, privalomumas, gavimo ir teikimo tvarka).

8.

Projektavimo darbų sutartis (sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos jose, sutarčių pagal FIDIC standartines sąlygas rengimo tvarka).

9.

Statinio projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

10.

Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą bei dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus atvejai ir tvarka. Projektuotojo vaidmuo šios tvarkos įgyvendinime.

 

STATINIO PROJEKTAVIMO PROCESAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

11.

Statinio projekto rūšys.

12.

Reikalavimai statinio projekto pavadinimui ir jame privalomai nurodyti informacijai.

13.

Statinio projekto rengimo etapai:

13.1.

vieno etapo projekto rengimo atvejai;

13.2.

dviejų etapų projekto rengimo atvejai.

14.

Statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

15.

Statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

16.

Statinio techninio darbo projekto sudėtis.

17.

Statinio supaprastinto projekto sudėtis.

18.

Statinio tipinio projekto paskirtis, sudėtis, rengimo ir tvirtinimo tvarka.

19.

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtis, rengimo ir tvirtinimo tvarka.

20.

Statinio projekto sprendinių dalys bendruoju atveju.

21.

Statinio projekto rengimo technologija ir projektavimo darbų koordinavimo bei kokybės valdymo principai.

22.

Techninių specifikacijų paskirtis, rengimo principai ir sudėtis.

23.

Reikalavimų statybos produktams ir įrenginiams pateikimas statinio projekte.

24.

Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka.

25.

Statinio techninio projekto bendrųjų duomenų bylos sudėtis.

26.

Projektinių sprendinių derinamas projektavimo metu.

27.

Statybinių (geodezinių, geologinių ir kt.) tyrinėjimų ir esamų statinių techninės būklės įvertinimo privalomumas ir atlikimo tvarka.

28.

Projektavimo paslaugų pirkimo konkursų organizavimas ir dokumentavimas.

29.

Statinio projektavimo valdytojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Jo parinkimo ir samdymo tvarka.

30.

Projekto dalių vadovų ir projektavimo paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų parinkimo ir samdymo tvarka.

31.

Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies(-ių) vadovo(-ų) skyrimo tvarka, jų pareigos, teisės ir atsakomybė.

32.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio projektavimo procese.

 

STATINIO PROJEKTO ĮFORMINIMAS, KOMPLEKTAVIMAS, PASIRAŠYMAS, TVIRTINIMAS, ATIDAVIMAS STATYTOJUI, KEITIMAS IR SAUGOJIMAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

33.

Pagrindiniai standartai ir dokumentai, reglamentuojantys projekto įforminimo tvarką.

34.

Brėžinių braižymo taisyklės (reikalavimai) ir grafiniai žymėjimai.

35.

Brėžinio ir kitų projekto sprendinių dokumentų pagrindinio įrašo struktūra.

36.

Statinio projekto dokumentų žymenys ir jų struktūra.

37.

Statinio techninio projekto struktūra ir dokumentų komplektavimas. Atskiru tomu ar byla komplektuojamos statinio projekto dalys.

38.

Statinio techninio ir darbo projekto bylų įforminimo tvarka. Paslaugų teikėjų (subrangovų) parengtų projekto dokumentų įforminimo tvarka.

39.

Atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumas ir atsekamumo užtikrinimas.

40.

Statinio projekto dokumentų, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, rengimo, įforminimo ir saugojimo tvarka.

41.

Statinio projekto dokumentų originalų ir kopijų identifikavimas.

42.

Statinio projekto dokumentų pasirašymo tvarka.

43.

Statinio projekto dokumentų, rengiamų keliomis kalbomis, įforminimo ir pasirašymo tvarka.

44.

Projekto tvirtinimo tvarka.

45.

Projekto dokumentų perdavimas statytojui. Statytojui perduodamos statinio projekto dokumentacijos popierinio varianto sudėtis ir reikalavimai kompiuterinėms projekto laikmenoms.

46.

Projekto dokumentų keitimo, papildymo ir(ar) taisymo tvarka.

47.

Statinio projekto dokumentų saugojimo tvarka.

 

APLINKOS APSAUGA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

48.

Poveikį aplinkai mažinančių priemonių nustatymas ir aprašymas statinio projekte.

49.

Apsaugos zonos ir jų nustatymo principai.

50.

Atliekos (jų pavojingumas, tvarkymas, naudojimas).

51.

Potencialūs paviršinio ir požeminio vandens taršos židiniai.

52.

Priemonės, mažinančios nuotekų ir teršalų jose susidarymą.

53.

Pagrindiniai oro teršalai ir jų susidarymo šaltiniai.

54.

Planuojamos veiklos sąlygojama dirvožemio tarša.

55.

Taršos šaltinių inventorizacija.

56.

Aplinkos taršos mažinimo priemonės.

57.

Bendrieji aplinkos monitoringo principai.

58.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

59.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo tvarka.

 

GAISRINĖ SAUGA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

60.

Esminiai gaisrinės saugos reikalavimai statiniams.

61.

Projekto gaisrinės saugos dalis (privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka).

62.

Statinių atsparumo ugniai laipsniai ir jų nustatymo kriterijai (faktoriai).

63.

Pastatų, patalpų ir išorės įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

64.

Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

65.

Statinių grupės pagal gaisro grėsmę juose.

66.

Gaisro apkrovos, kategorijos ir jų nustatymo principai.

67.

Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumo ugniai užtikrinimo būdai.

68.

Gaisro plitimo bei gaisro ar degimo produktų sklidimo ribojimo statinyje sprendimai.

69.

Gaisrinio skyriaus ir jo ploto statinyje nustatymas.

70.

Reikalavimai žmonėms evakuoti ir(ar) gaisro gesinimo bei gelbėjimo darbams atlikti skirtiems laiptams, laiptinėms, išėjimams ant pastato stogo ir kitoms priemonėms.

71.

Gaisrinės saugos reikalavimai elektros instaliacijai.

72.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo, gaisrų gesinimo (aušinimo) bei dūmų šalinimo sistemos.

73.

Gaisrinio vandentiekio sistemos.

74.

Reikalavimai gaisrui, sprogimui pavojingų, kitų specifinių patalpų vėdinimui.

75.

Žaibosaugos sistemos.

76.

Reglamentuojami minimalūs atstumai tarp statinių, statinių išdėstymo sklype reikalavimai.

77.

Reikalavimai gaisriniams pravažiavimams ir privažiavimų keliams gaisrinei technikai.

78.

Išorės gaisrų gesinimas iš talpyklų (jų išdėstymas, privažiavimai, vandens paėmimas).

79.

Gaisriniai hidrantai vandentiekio tinkluose (jų tipai, išdėstymas, privažiavimai).

80.

Reikalavimai krosnimis šildomiems pastatams ir patalpos.

81.

Gaisro ir sprogimo prevencinės priemonės, gaisrų (avarijų) likvidavimo priemonės.

 

HIGIENINĖ SAUGA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

82.

Bendrieji higienos ir sveikatos apsaugos reikalavimais statiniams ir juos reglamentuojantys teisės aktai.

83.

Bendrosios sveikos aplinkos užtikrinimo priemonės, jų parinkimas projektuojant statinius.

84.

Leistina oro užterštumo koncentracija gyvenamoje aplinkoje ir darbo zonoje.

85.

Pagrindiniai reikalavimai geriamam vandeniui.

86.

Nuotekų, nuvedamų į atvirus vandens telkinius arba miesto nuotekų sistemas leistina užterštumo koncentracija.

87.

Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio gyvenamoje aplinkoje (pastato išorėje) mažinimui.

88.

Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio darbo zonoje mažinimui.

89.

Leistini  triukšmo  lygiai  darbo zonoje,  gyvenamojoje  aplinkoje darbo  ir

poilsio laikotarpiais.

90.

Maksimali vandens ir karšto oro temperatūra, leidžiama naudoti šildymo prietaisams ir buities reikmėms.

91.

Patalpos, kurioms nebūtinas natūralus apšvietimas.

92.

Gyvenamų, darbo ir poilsio patalpų minimalus tūris, užtikrinantis žmogaus higienines sąlygas.

93.

Minimali  patalpų  temperatūra,  nustatyta  higieninėse  normose  būstui  ir

 

gamybinėms patalpoms.

94.

Oro keitimo mechaniniu būdu dažnis patalpoje, kurioje neįrengtas natūralus vėdinimas.

95.

Pavojų žmogaus sveikatai keliantys cheminiai elementai ar jų junginiai.

96.

Reikalavimai pastatų ir patalpų insoliacijai.

97.

Ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarka.

98.

Sanitarinės apsaugos zonos ir jų nustatymas.

 

PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

99.

Bendrieji reikalavimai pastatų energiniam naudingumui.

100.

Pastatų klasifikavimas pagal energinį naudingumą.

101.

Bendrieji pastatų energinio naudingumo įvertinimo principai:

101.1.

skaičiavimo metodai ir vertinami pastato rodikliai;

101.2.

pastatų energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingi išeities duomenys ir jų nustatymo būdai. Kaip ir kokie duomenys nurodomi pastato projekte;

101.3.

pastatų atitvarų šiluminių techninių rodiklių verčių nustatymas. Atitvaros šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas;

101.4.

papildomi reikalavimai A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatų būklės duomenų nustatymui. Kaip ir kokie duomenys nurodomi pastato projekte;

101.5.

atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatų energijos vartojimo efektyvumo rodikliai. 

102.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas (privalomumas; sertifikavimo dalyviai, jų pareigios teisės ir atsakomybė; reikalavimai pastatų energinio naudingumo sertifikavimą atliekantiems asmenims; pastato energinio naudingumo sertifikatas).

 

SKLYPO PLANAVIMAS IR STATINIŲ ARCHITEKTŪRA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

103.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys sklypo planavimo sprendinius.

104.

Statinio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

105.

Sklypo planavimo projektinius sprendimus sąlygojantys faktoriai (zonavimas, statinių išdėstymas, transporto judėjimas (auto, geležinkelio, pėsčiųjų ir kt.), inžineriniai tinklai, sklypo aplinkotvarkos elementai, apželdinimas, apsauginės zonos).

106.

Sklypo insoliacija.

107.

Statinių statybą sanitarinėje apsaugos zonoje lemiantys faktoriai.

108.

Sklypo planavimo projektinius sprendinius įtakojantys gretimos teritorijos užstatymo faktoriai.

109.

Pagrindiniai faktoriai, kuriuos reikia įvertinti rengiant teritorijos vertikalųjį planą ir statinių grindų lygio altitudę.

110.

Esminiai statinio architektūros reikalavimai.

111.

Statinio projekto architektūrinės dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

112.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų pagrindinės funkcinės patalpų grupės:

112.1.

gyvenamuose pastatuose;       

112.2.

viešojo naudojimo pastatuose;

112.3.

gamybos ir pramonės paskirties pastatuose.

113.

Patalpų natūralus apšvietimas (reikalavimai ir užtikrinimo priemonės).

114.

Statinių  projektiniai  sprendiniai ir  priemonės, kurios turi būti numatytos

 

žmonių su negalia reikmėms.

115.

Pastatų ir atitvarų šiluminės savybės (reikalavimai, charakteristikos ir užtikrinimo priemonės).

116.

Priemonės (projektiniai sklypo planavimo sprendiniai) įgalinančios sumažinti triukšmo, atmosferinio oro taršos, požeminio vandens užteršimo, gaisrinės saugos ir kitas zonas.

117.

Priemonės (projektiniai sprendiniai) įgalinančios sumažinti triukšmo, vibracijos lygį darbo ir poilsio patalpos.

118.

Buitinių patalpų gamybos ir pramonės paskirties pastatuose poreikio nustatymas.

119.

Faktoriai, kuriuos reikia įvertinti parenkant grindų konstrukcijas ir medžiagas gamybos ir pramonės paskirties statiniuose.

 

SUSISIEKIMAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

120.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys projekto susisiekimo dalies rengimą.

121.

Statinio projekto susisiekimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

122.

Gatvių techninio projekto sudėtis ir rengimo tvarka.

123.

Gatvių klasifikacija ir pagrindiniai jų techniniai parametrai, pagrindiniai skirtumai tarp gatvių ir automobilių kelių.

124.

Automobilių kelių klasifikacija ir pagrindiniai jų techniniai parametrai.

125.

Gatvių raudonosios linijos ir jų paskirtis

126.

Gatvių sankryžų tipai ir reikalavimai jų įrengimui.

127.

Reikalavimai prisijungimui prie gatvių ir automobilių kelių.

128.

Gatvių skersinio profilio elementai.

129.

Automobilių kelių skersinio profilio elementai.

130.

Reikalavimai mašinų stovėjimo aikštelėms.

131.

Pėsčiųjų perėjų tipai ir reikalavimai jų įrengimui.

132.

Reikalavimai susisiekimo statinių projektams, įvertinant žmonių su negalia poreikius.

133.

Gatvių važiuojamųjų dalių dangų sluoksniai ir jiems naudojamos medžiagos.

134.

Gaminiai ir medžiagos naudojami gatvių, aikštelių įrengimui.

135.

Gruntai nepalankūs gatvių ir privažiavimų įrengimui. Priemonės neigiamam gruntų poveikiui sumažinti.

136.

Inžinerinių tinklų išdėstymas gatvių skersiniame profilyje.

137.

Kelių eismo taisyklių reikalavimai privalomi įvertinti projektuojant susisiekimo projekto dalį.

138.

Priemonės apsaugai nuo triukšmo gatvių projektuose.

 

STATINIŲ KONSTRUKCIJOS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

139.

Statinio techninio projekto konstrukcijų dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

140.

Statinio darbo projekto konstrukcijų dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

141.

Skaičiavimai, kuriuos privalo atlikti projekto konstrukcijų dalį rengiantys specialistai.

142.

Pastatų skaičiuojamosios schemos ir konstrukcinės sistemos. Pastato standumo elementai (diafragmos, standūs rėmai ir kt.), jų paskirtis ir poreikio nustatymas.

143.

Pagrindinės statinio konstrukcijas veikiančios apkrovos ir poveikiai.

144.

Norminė ir skaičiuojamoji sniego apkrova Lietuvoje.

145.

Norminė ir skaičiuojamoji vėjo apkrova Lietuvoje.

146.

Maksimalus skirtingų gruntų įšalo gylis Lietuvoje.

147.

Gruntų tipai Lietuvoje.

148.

Palankūs ir nepalankūs gruntai pamatų (pagrindų) įrengimui.

149.

Minimalus geologinių gręžinių skaičius, rengiant pastato projektą.

150.

Mūrinės, surenkamo ir monolitinio gelžbetonio statinių (pastatų) laikančiosios konstrukcijos, trumpa jų charakteristika, kokios paskirties statiniams tikslinga jas naudoti.

151.

Metalinės ir lengvos metalinės statinių laikančiosios konstrukcijos, trumpa jų charakteristika, kokios paskirties statiniams tikslinga jas naudoti.

152.

Sienų, kolonų, sijų ir perdangų elementų tipai ir medžiagos.

153.

Pastato atitvarų, perdangų, denginių, pertvarų, priešgaisrinių sienų paskirtis ir konstrukcijos.

154.

Sunkus ir lengvas betonas (savybės ir kokiems konstrukciniams elementams jie naudojami).

155.

Klijuotų medinių konstrukcijų savybės ir kokios paskirties statiniams jas tikslinga naudoti.

156.

Degios ir nedegios konstrukcijos.

157.

Priemonės didinančios konstrukcijų ugniai atsparumą.

158.

Temperatūrinės technologinės ir sėdimo siūlės.

159.

Pagrindiniai konstrukcijų antikorozinės apsaugos sprendimai.

160.

Konstrukcinės priemonės statiniams su sprogimui pavojinga aplinka.

161.

Pamatų, numatomų įrengti netoli esamų statinių ar inžinerinių tinklų, įrengimo specifika.

 

GAMYBOS (PASLAUGŲ) TECHNOLOGIJA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

162.

Statinio projekto technologijos dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

163.

Statinio projekto technologijos dalies rengėjo duomenys (užduotys), teikiami kitų projekto dalių rengėjams.

164.

Pagrindiniai technologiniai duomenys, reikalingi buitinių patalpų poreikio nustatymui.

165.

Pagrindinės kėlimo-transportavimo įrengimų rūšys ir reikalavimai jų įrengimui bei eksploatacijai.

 

VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

166.

Statinio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

167.

Vandens tiekimo sistemos, jų skirstymas pagal paskirtį ir vandens kokybę.

168.

Vandentiekio tinklų ir inžinerinių sistemų tipai, jų paskirtis, vandens paėmimo šaltiniai ir jų apsaugos zonos.

169.

Vamzdynai naudojami geriamojo vandens tiekimui.

170.

Gaisrų gesinimo (aušinimo) sistemos.

171.

Vandens apskaita statiniuose.

172.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų minimalūs įgilinimai ir atstumai nuo statinių.

173.

Lietaus nuotekų šalinimo sistemos ir galimos nuvedimo vietos.

174.

Buitinių ir pramoninių nuotekų šalinimo sistemos.

175.

Vandentiekio nuotekų šalinimo tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

176.

Buitinių ir pramoninių nuotekų siurblinių įrengimas.

177.

Namo, namų grupės, miestelio ar miesto nuotekų išleidimas.

178.

Lietaus vandens surinkimo, valymo ir išleidimo reikalavimai.

179.

Pastatų ir įrenginių drenažo įrengimo principai.

180.

Vandentiekio, nuotekų šalinimo ir drenažo tinklų žymėjimas projektuose ir topografiniuose planuose.

181.

Technologiniam procesui ar kitai ūkinei veiklai vykdyti reikalingų vandens poreikio nustatymo principai.

182.

Vandens atsarga vienam ar keliems gaisrams gesinti.

183.

Užterštų lietaus nuotekų valymo principai ir įrenginiai.

184.

Buitinių ir pramoninių nuotekų siurblinių projektavimo ypatumai.

185.

Apytakio lietaus vandens naudojimas ir ruošimas.

186.

Buitinių, pramoninių ir lietaus nuotekų valyklos ir jų apsaugos zonos.

 

ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

187.

Statinio projekto šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

188.

Normuojami patalpų mikroklimato parametrai.

189.

Statinio šildymo inžinerinės sistemos, jų tipai ir bendrieji projektavimo principai.

190.

Statinio vėdinimo inžinerinės sistemos, jų tipai ir bendrieji projektavimo principai.

191.

Statinio oro kondicionavimo inžinerinės sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

192.

Šaldymo inžinerinės sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

193.

Pastato šildymo sistemos galia.

194.

Pastato šilumos poreikius lemiantys faktoriai.

195.

Priemonės užtikrinančios taupų energijos naudojimą ir šilumos išsaugojimą.

196.

Dūmų šalinimo ir šilumos valdymo sistemų projektavimo principai.

 

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

197.

Statinio projekto šilumos gamybos ir tiekimo dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

198.

Šilumos nešėjai, šilumos tiekimo tinklų bendrieji projektavimo principai.

199.

Šilumos punktų paskirtis, rūšys ir bendrieji projektavimo principai.

200.

Karšto vandens buities ir kitiems poreikiams ruošimo būdai.

201.

Katilinės, jų klasifikavimas ir bendrieji projektavimo principai.

202.

Skaičiuotino katilinių galingumo nustatymas.

203.

Šilumos vartotojų kategorijos pagal šilumos tiekimo patikimumą.

204.

Pagrindiniai reikalavimai šalčio gamybos kompresorinių projektavimui.

 

DUJOTIEKIS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

205.

Statinio projekto dujotiekio dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

206.

Dujų tiekimo tinklų klasifikacija, charakteristikos ir techniniai rodikliai.

207.

Dujų reguliavimo, skirstymo, matavimo ir apskaitos priemonės.

208.

Dujas deginantys įrengimai ir bendrieji jų projektavimo principai.

209.

Pagrindiniai reikalavimai patalpoms, kuriose įrengiami dujiniai prietaisai.

210.

Bendrieji dujinių šildymo konvektorių ir infraraudonųjų spindulių šildytuvų projektavimo ir įrengimo reikalavimai.

211.

Projektiniai sprendiniai, užtikrinantys sprogimo, gaisrinės ir darbo saugos prevencines priemones.

 

ELEKTROTECHNIKA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

212.

Statinio projekto elektrotechnikos dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

213.

Lietuvos Respublikoje naudojamos elektros parametrai, įtampos, srovės, galingumo, sunaudojimo matavimo vienetai, žymenys.

214.

Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos.

215.

Transformatorinės pastotės paskirtis, pagrindinė įranga, patalpos.

216.

Reikalavimai kabelinių kanalų, tunelių, kolektorių įrengimui pastatuose ir teritorijoje.

217.

Požymiai, pagal kuriuos galima nustatyti esamų orinių linijų įtampą (1, 10, 35 ar 110 kV).

218.

Sutartiniai ženklai naudojami topografiniuose brėžiniuose žemos ir aukštos įtampos kabelinių ir orinių linijų pažymėjimui.

219.

Patalpų, gatvių ir teritorijų elektrinio apšvietimo būdai.

220.

Pagrindiniai patalpos apšviestumą nustatantys faktoriai.

221.

Elektros įrangos įžeminimo tikslas ir įrengimo principai. Dirbtinių įžeminimo kontūrų įrengimo ypatybės priklausomai nuo gruntų savybių.

222.

Žaibosauga ir jos įrengimas.

223.

Projektuojamo statinio naudojimo saugumo užtikrinimas, vartojant elektros energiją.

 

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

224.

Statinio projekto elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

225.

Telefoninio ir radijo ryšio sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

226.

Telekomunikacijų (kompiuterinės, įeigos kontrolės, vaizdo priėmimo, perdavimo, stebėjimo bei įrašymo ir kt.) sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

227.

Sutartiniai ženklai naudojami ant topografinių planų (kabelinių, orinių linijų, atramų, telefoninės kanalizacijos ir šulinių žymėjimas).

 

APSAUGINĖ IR GAISRINĖ SIGNALIZACIJA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

228.

Statinio projekto apsauginės ir gaisrinės signalizacijos dalių sudėtis ir rengimo tvarka.

229.

Gaisrinės signalizacijos sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

230.

Apsauginės signalizacijos sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

 

PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

231.

Statinio projekto procesų valdymo ir automatizacijos dalies sudėtis ir rengimo tvarka.

232.

Statiniai, įrengimai, įranga ir (ar) procesai, kuriems galima, reikalinga arba būtina įrengti automatizuotą valdymą, matavimą, signalizavimą, registravimą ir kt.

233.

Automatizacijos įranga, prietaisai, kompiuterinė technika ir reikalavimai jos parinkimui bei išdėstymui.

234.

Technologinių procesų ir inžinerinių sistemų automatizavimo valdymo, reguliavimo, matavimų, kontrolės, signalizavimo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

235.

Elektros energijos tiekimo ir pavarų valdymo įrenginių teleinformatikos ir televaldymo sistemos ir bendrieji jų projektavimo principai.

 

STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA IR EKONOMIKA

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

236.

Projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo ir ekonominės dalių sudėtis ir rengimo tvarka.

237.

Statybos kainodarą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai.

238.

Rinkos dėsnių ir kainodaros metodų taikymas nustatant statybos darbų kainas.

239.

Statybos resursų poreikio apskaičiavimo pagrindai.

240.

Bendrieji statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principai.

241.

Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainų apskaičiavimo tvarka.

242.

Sustambinti statinių ir statybos darbų kainų apskaičiavimai.

243.

Sąmatos, kaip statinio statybos finansinės išraiškos dokumento, sudėtis ir rengimo tvarka.

244.

Statinio skaičiuojamieji ekonominiai rodikliai bei normatyvai.

245.

Investicijų statyboje planavimas, projektų įgyvendinimo modeliai.

246.

Statybos kaina rangos darbų sutartyse ir atsiskaitymo dokumentuose.

247.

Statybos darbų kainų bei jos struktūros analizė, kitimo prognozavimas.

 

STATYBOS ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR UŽBAIGIMAS

YSPV,

YSPVPV,

SPEV,

SEV,

NSPV,

NSPVPV

248.

Statinio projekto pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalies privalomumas, sudėtis ir rengimo tvarka.

249.

Bendrieji pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies sprendiniai.

250.

Projektiniai sprendiniai, nustatantys sąlygas ir reikalavimus  gamybinės, ūkinės ir(ar) kitos veiklos sustabdymui arba tęsimui, vykdant rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus veikiančioje įmonėje.

251.

Statybą leidžiančio dokumento gavimo tvarka.

252.

Rangos darbų konkursinės dokumentacijos sudėtis.

253.

Investicinių statybos projektų įgyvendinimo modeliai ir rangos sutartys pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) rekomendacijas.

254.

Statinio projekto sprendinių keitimas po statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

255.

Statybos užbaigimas. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovų vaidmuo statybos užbaigimo etape.

 

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

YSPV,

YSPVPV,

NSPV,

NSPVPV

256.

Statinio projekto vykdymo priežiūros veiklos organizavimo ir atlikimo bendrosios nuostatos (veiklą reglamentuojantys norminiai dokumentai, statinio projekto vykdymo priežiūros paskirtis).

257.

Statinio projekto vykdymo priežiūros privalomumas.

258.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo samdymo (skyrimo) tvarka. Statinio projekto vykdymo priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos.

259.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų samdymo (skyrimo) tvarka ir jų veiklos koordinavimas.

260.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės, atsakomybė.

261.

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigos, teisės atsakomybė.

262.

Statinio projekto vykdymo priežiūra (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka).

263.

Statinio statybos sustabdymo sąlygos ir tvarka.

264.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo santykiai (bendravimas ir bendradarbiavimas) su kitais statybos dalyviais ir kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis.

265.

Statinio projekto vykdymo priežiūros veiklos gerinimo priemonės.

 

STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

YSSTPV, NSSTPV

266.

Statybos techninės  priežiūros veiklos organizavimo ir vykdymo

 

bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, statybos techninės priežiūros sritys ir jų privalomumas).

267.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo samdymo (skyrimo) tvarka. Statinio statybos techninės priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos.

268.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų skyrimo (samdymo) tvarka ir jų veiklos koordinavimas.

269.

Pasiruošimas statinio statybos techninei priežiūrai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui).

270.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

271.

Statinio statybos dokumentų analizė ir vertinimas. Statinio projekto keitimų statybos metu valdymas.

272.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė statinio statybos metu.

273.

Statinio statybos eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka).

274.

Statybos metu naudojamų produktų ir įrenginių kokybės kontrolė.

275.

Statybos techninės priežiūros ypatumai pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju.

276.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, kai statybos sutartis sudaryta pagal FIDIC.

277.

Statybos techninės priežiūros ypatumai statinių statybos saugomose teritorijose atveju.

278.

Statinio statybos techninės priežiūros veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu.

279.

Statinio statybos techninę prižiūrą vykdančių asmenų įgaliojimai ir teisės.

280.

Statinio statybos sustabdymo sąlygos ir tvarka.

281.

Bendrosios ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statybos dalyviais ir kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis.

282.

Statinio statybos užbaigimo tvarka. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiksmai statinio statybos užbaigimo metu.

283.

Statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės.

284.

Techniniai-technologiniai klausimai:

284.1.

Statybos darbų technologijos projektas (privalomumas, sudėtis ir rengimo tvarka).

284.2.

Projekto ekspertizė (privalomumas ir bendrieji atlikimo principai).

284.3.

Statybvietės inžinerinis parengimas, eksploatavimas ir priežiūra.

284.4.

Geodeziniai darbai prieš statybą ir statybos metu.

284.5.

Paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų kontrolės ir priėmimo tvarka.

284.6.

Statinio statybos techninės priežiūros ypatumai kontroliuojant (tikrinant) šiuos statybos darbus (technologinius procesus):

284.6.1

žemės darbus, iškasų ir pylimų įrengimą, gruntų tankinimą;

284.6.2

pagrindų ir pamatų įrengimą;

284.6.3

armavimo ir betonavimo darbus;

284.6.4

surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų montavimą;

284.6.5

mūro darbus;

284.6.6

metalinių konstrukcijos montavimą ir jų apsaugą;

284.6.7

medinių konstrukcijos montavimą ir jų apsaugą;

284.6.9

stogų įrengimo darbus;

284.6.9

langų, vitrinų, durų ir vartų montavimo darbus;

284.6.10

statinių ir jų elementų izoliavimo bei apsaugos darbus;

284.6.11

apdailos darbus.

 

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ

SPEV

285.

Statinio projekto ekspertizės organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai ir jų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas). 

286.

Bendrosios ir dalinės statinio projekto ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka.

287.

Specialiosios statinio projekto ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka.

289.

Pakartotinės statinio projekto ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka.

290.

Statinio projekto ekspertizės akto sudėtis, rengimo ir įforminimo tvarka.

291.

Statinio projekto įvertinimas.

292.

Projektuotojo pareigos ir teisės, taisant projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas.

293.

Bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

294.

Projektų ekspertizės rangovo veiklos ataskaita, jos rengimo ir teikimo tvarka.

 

STATINIO EKSPERTIZĖ

SEV

295.

Statinio ekspertizės  organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, privalomumas, tikslai, uždaviniai, dalyviai ir jų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas). 

296.

Statinio techninės būklės įvertinimas.

297.

Statinio ekspertizės dalyviai ir vykdytojai, jiems keliami reikalavimai.

298.

Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės sudėtis ir atlikimo (vykdymo) tvarka.

299.

Pakartotinės  statinio  projekto  ekspertizės sudėtis  ir  atlikimo  (vykdymo) tvarka.

300.

Statinio ekspertizės akto sudėtis, rengimo ir įforminimo tvarka.

301.

Bendrosios ir dalinės statinio ekspertizės vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė.

302.

Statinio ekspertizės rangovo veiklos ataskaita, jos rengimo ir teikimo tvarka.

303.

Statinių ir(ar) atskirų jų konstrukcijų deformacijos, avarijos, griūtys (priežastys, jų tyrimo ir likvidavimo tvarka).

304.

Konstrukcijų senėjimo, pažaidų ir defektų vertinimo kriterijai, nustatymo priemonės ir būdai.

305.

Statinių konstrukcijų būklės rodiklių nustatymo metodai.

306.

Statybinių medžiagų fizinių bei mechaninių savybių tyrimai ir rezultatų vertinimas.

307.

Gaisro pažeistų konstrukcijų būklės vertinimas.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

7.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

7.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;

7.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;

7.7. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;

7.8. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

7.9. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;

7.10. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;

7.11. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

7.12. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-669 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-905 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:20135 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas” patvirtinimo”;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

7.18. statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo;

7.19. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.20. statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.21. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12  d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.22. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.23. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.24. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.25. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.26. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.27. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.28. statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

7.29. statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

7.30. statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo“;

7.31. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

7.32. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo“;

7.33. statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo“;

7.34. statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-344 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.35. statybos techninis reglamentas STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-345 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2005 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.36. statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” patvirtinimo“;

7.37. statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas” patvirtinimo“;

7.38. statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.39. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtintas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.40. statybos techninis reglamentas STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-468 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.41. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” patvirtinimo“;

7.42. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.43. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d.  nutarimu Nr. 03-226 „ Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.44. Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.45. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.46. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

7.47. Rekomendacijos R 14-2011 „Rekomendacijos. Santrumpos ir vardiniai žymėjimai statybų projektinėje dokumentacijoje;

7.48. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

7.49. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.50. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 „Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.51. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus  2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.52. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.53. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.54. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.55. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.56. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-168 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.57. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.58. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.59. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264 „Dėl Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

7.60. Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1-178 „Dėl Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“;

7.61. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

7.62. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 501 „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“;

7.64. Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-289 „Dėl naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.65. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo;

7.66. Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu  Nr. V-520 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 277 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ pakeitimo”;

7.67. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.68. Sritinis norminis dokumentas „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 86/146 „Dėl sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ patvirtinimo“;

7.69. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius: Naujasis lankas, 2009;

7.70. Kitinas V. Tipinių statybos procesų technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. Vilnius: Naujasis lankas, 2007;

7.71. Elektroninės statybos taisyklės [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija, 2014 [žiūrėta 2017-03-07]. <www.statybostaisykles.lt>;

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

 

V  SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI  ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos organizacijos, nurodytos Programos priede.

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). LSIS tikrųjų narių (klubų, bendrijų) įgaliojimus ir teises vertinti Pareiškėjų  profesines žinias nustato (skiria) LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas).

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis). 

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – Komisija). Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. Egzamino raštu trukmė - 3 val. (nepriklausomai nuo Pareiškėjo pageidaujamų įgyti pareigų ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytų statinių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba dalinai teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam Pareiškėjui šiame papunktyje nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į Pareiškėjo pageidaujamas įgyti pareigas ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytus statinius pagal jų naudojimo paskirtį:

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir (ar) ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš  12 (dvylikos) klausimų, iš kurių:

12.4.1.1. 6 (šeši) klausimai susiję su projektų vadybos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimais. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 5 balai;

12.4.1.2. 6 (šeši) klausimai susiję su sklypo planavimo ir architektūros, susisiekimo, statinių konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonomikos ir statybos organizavimo reikalavimais. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, įgiję teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo bei ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 5 (penkių) klausimų.  Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.3. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.1 ir 12.4.2 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.4. Pareiškėjai, įgiję teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo bei ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti statinio projekto ekspertizės vadovo ir (ar) statinio ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.5. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo,  statinio projekto ekspertizės vadovo ir (ar) statinio ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.1 ir 12.4.4 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.4 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.6. Pareiškėjai, neturintys teisės vykdyti ypatingojo statinio  projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigų, tačiau pageidaujantys įgyti teisę eiti statinio projekto ekspertizės vadovo ir (ar) statinio ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.1 ir 12.4.4 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.4 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.7. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti statinio ekspertizės vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą ir vertinami pagal šios Programos 12.4.4 papunkčio reikalavimus;

12.4.8. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo ir (ar) neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą (toliau – Pagrindinis bilietas) susidedantį iš 10 (dešimties) klausimų, iš kurių:

12.4.8.1. 6 (šeši) klausimai susiję su projektų vadybos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimais. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 5 balai;

12.4.8.2. 4 (keturi) klausimai susiję su sklypo planavimo ir architektūros, susisiekimo, statinių konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos gamybos ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės ir gaisrinės signalizacijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonomikos ir statybos organizavimo reikalavimais. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 3 balai;

12.4.9. Pareiškėjai, įgiję teisę eiti ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto vadovo bei ypatingojo ar neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą, susidedantį iš 5 (penkių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

12.4.10. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo, neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.8 ir 12.4.9 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.8 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.9 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.11. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.1 ir 12.4.9 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.9 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.12. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti neypatingojo statinio projekto vadovo, neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.8 ir 12.4.2 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.8 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.5. jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1-12.4.3 papunkčių nuostatas įvertinamos neigiamai, tačiau tenkina 12.4.8-12.4.12 papunkčiuose nustatytus minimalius reikalavimus profesinėms žinioms, Pareiškėjui pageidaujant (sutinkant), profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas gali siūlyti suteikti Pareiškėjui teisę vykdyti atitinkamas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas neypatinguosiuose statiniuose.

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz., parengtais projektais, vykdyta projektų vykdymo priežiūros ir (ar) statybos techninės priežiūros veikla, atliktomis ekspertizėmis, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami Egzamino raštu rezultatai ir (ar) siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį.

14. Pareiškėjas, išklaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį,  profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas:

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo;

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei Pareiškėjas nevykdo teisėtų profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo reikalavimų.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju, vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma Pareiškėjo konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti, atsakant į Egzamino klausimus. Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę Pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą tik tada, kai naudojamasi kito vertėjo paslaugomis. Nustačius šio reikalavimo pažeidimus du kartus iš eilės, LSIS turi teisę atsisakyti vertinti Pareiškėjo profesines žinias.

19. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS Prezidiumo nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios arba per 5 darbo dienas nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

20. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Centrinė ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto vadovų, ypatingojo ir neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų, ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovų, statinio projekto ir statinio ekspertizės vadovų profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaryta iš specialistų, atitinkančių statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus. Kandidatus į Komisiją gali siūlyti kiekvieno LSIS tikrojo nario (klubo, bendrijos) vadovas. LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas) vertina kandidatų į Komisiją kvalifikaciją, nešališkumą bei asmenines savybes, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu tvirtina Komisijos sudėtį. 

21. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija, sprendžianti visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

22. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

22.1. Komisijos pavadinimas ir sudėtis (pirmininko, jo pavaduotojo, narių bei sekretoriaus vardai ir pavardės);

22.2. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

22.3. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;

22.4. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų Pareiškėjų profesinės žinios pavadinimas ir (arba) žymuo;

22.5. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos tokio sprendimo priežastys;

22.6. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3 punktą) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.14] (papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [7.14]);

22.7. Komisijos pirmininko ir sekretoriaus vardas, pavardė, parašas;

22.8. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, kontaktiniai duomenys, papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma Komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

23. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

24. Pareiškėjui išduodamas Komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį, programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos tinklalapyje www.lsis.lt ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos  priede,  tinklalapiuose.

26. Ši Programa yra jos rengėjo nuosavybė. Programos ar jos dalies kopijavimas ir (ar) platinimas bet kokia forma ir būdu be Programos rengėjo leidimo laikomas autorių teisių pažeidimu.

27. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės

veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių

žinių vertinimo egzaminų programos E-011-17-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ,

KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ EITI YPATINGOJO IR NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO VADOVO, YPATINGOJO IR  NEYPATINGOJO STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS VADOVO, YPATINGOJO IR  NEYPATINGOJO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO, STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS VADOVO IR STATINIO EKSPERTIZĖS VADOVO PAREIGAS, PROFESINES ŽINIAS, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Profesinių žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Vadovo vardas, pavardė, tel.

Tinklapis,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 262 1690

www.kvc.vgtu.lt,

VGT.KVC@vgtu.lt

2.

LSIS Vilniaus m. klubas

Trakų g. 1/26,

Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

1 auditorija, 100 vietų

Julius Gajauskas

8 685 67 484

www.lsisvk.lt,

julius.gajauskas@

gmail.com

 

_______________________

 

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2017 m. birželio 5 d. raštu Nr. 16288

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-704

 

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-012-17-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo  statinio statybos vadovo, ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, neypatingojo statinio statybos vadovo  ir neypatingojo  statinio statybos techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos  inžinierių, pageidaujančių  įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką. 

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti šias statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas:

3.1. ypatingojo statinio statybos vadovo (toliau – YSSV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio, valstybinės reikšmės kelio ir geležinkelio kelio;

3.2. ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – YSSTPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio, valstybinės reikšmės kelio ir geležinkelio kelio;

3.3. neypatingojo statinio statybos vadovo (toliau – NSSV), išskyrus geležinkelio kelio;

3.4. neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – NSSTPV), išskyrus geležinkelio kelio;

3.5. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams ir (ar) tokio statinio statybos techninei priežiūrai, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus planuoti, organizuoti, vykdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti statinių statybą, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus ir kitus statinių statybos rodiklius;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

PROFESINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR EFEKTYVUMO UŽTIKRINIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

1.

Statybos inžinieriaus:

1.1.

pareigos, atsakomybė, įgaliojimai;

1.2.

veiklos tikslai, uždaviniai, rodikliai;

1.3.

veikloje taikomos naujausios vadybos koncepcijos;

1.4.

veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas bei tobulinimo priemonių įgyvendinimas;

1.5.

darbo našumas (rodikliai, vertinimas, didinimo būdai);

1.6.

įvaizdžio formavimas, kompetencijos ir konkurencingumo didinimas;

1.7.

veiklos etika ir socialinė atsakomybė;

1.8.

vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas;

1.9.

vaidmuo organizacijos tikslų įgyvendinimo ir nuolatinio veiklos tobulinimo procese;

1.10.

saviugda, motyvacija, asmeninis efektyvumas.

 

STATYBOS INVESTICIJOS, KAINODARA, EKONOMIKA

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

 

2

Investicijų į statinio statybą samprata ir jas įtakojantys veiksniai.

3.

Investicinių statybos projektų tikslai, sudėtis, įgyvendinimo modeliai.

4.

Statybos kainos nustatymo tikslai, metodai, principai. Statinio statybos techninių, technologinių ir organizacinių sprendimų ekonominis pagrindimas.

5.

Sąmatinės dokumentacijos rūšys, apimtis ir sudėtis.

6.

Statybos išlaidų struktūra.

7.

Statinio statybos ekonominių rodiklių (rezultatų) vertinimas. Statybos Sąnaudų ir kainos pokyčių valdymas.

8.

Darbo apmokėjimo sistemos ir jų praktinis taikymas.

9.

Atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka.

10.

Konkursų statybos darbams pirkti rūšys, tikslai ir organizavimo principai.

11.

Statybos sutartys (bendrieji sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos statybos sutartyse).

 

STATINIO PROJEKTAVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

 

12.

Bendrieji statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo principai.

13.

Statinio projekto paskirtis ir sudėtis.

14.

Statinio projekto sprendinių keitimo, papildymo ir taisymo tvarka.

15.

Statinio projektinės dokumentacijos valdymo statybos objekte tvarka.

 

STATINIO STATYBOS VALDYMAS (PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ)

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

16.

Statybos darbų organizavimo būdai.

17.

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti ir vykdyti. Jų rengimo ir valdymo tvarka.

18.

Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.

19.

Pasirengimas statinio statybai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui).

20.

Statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka).

21.

Statybos taisyklės (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka).

22.

Statinio statybos trukmės planavimas. Statybos trukmės įtaka statinio Statybos kokybei ir kainai.

23.

Statybai reikalingų išteklių (produktų, mechanizmų, darbo jėgos) poreikio planavimas ir įgyvendinimas.

24.

Statybos paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų parinkimo ir samdymo tvarka.

25.

Vadovavimas statybos darbams (užduočių nustatymas, skirstymas, įgyvendinimo kontrolė ir vertinimas).

26.

Statybos aikštelės įrengimas ir eksploatavimas.

27.

Statinio statybos kontrolė (kontrolės rodikliai, jų matavimo ir vertinimo tvarka, kontrolės rezultatų dokumentavimas).

28.

Statinio statybos eigos ir rezultatų dokumentavimas.

29.

Statybos kontrolei naudojamos matavimo priemonės.

30.

Neatitikčių (defektų, nukrypimų) valdymas. Veiklos gerinimo veiksmų nustatymas ir įgyvendinimas.

31.

Statinio statybos poveikio suinteresuotoms šalims valdymas. Dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas.

32.

Statinio statybos užbaigimas ir priežiūra garantinio laikotarpio metu.

33.

Statinio statybos vadovo darbo organizavimo pažangi patirtis.

34.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio statybos valdymo procese.

 

APLINKOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGA

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

35.

Bendrieji aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo statyboje principai ir reikalavimai.

36.

Statybos metu susidarančių atliekų tvarkymas.

37.

Pavojingų cheminių medžiagų naudojimas.

38.

Želdinių, grunto, paviršinio ir požeminio vandens apsauga vykdant statybos darbus.

39.

Parengtis galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai.

40.

Aplinkos apsaugos vadybos priemonės ir jų taikymas.

41.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemonės ir jų taikymas.

42.

Profesinės rizikos valdymas (vertinimas, saugos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas, prevencija).

 

REIKALAVIMAI STATINIAMS IR STATYBOS PRODUKTAMS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

43.

Mechaninis atsparumas ir stabilumas.

44.

Gaisrinė sauga.

45.

Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga.

46.

Naudojimo saugumas.

47.

Apsauga nuo triukšmo.

48.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumui.

49.

Tvarus gamtos išteklių naudojimas.

 

STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJA:

 

 

ŽEMĖS DARBAI

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

50.

Žemės darbų vykdymo teisiniai ir organizaciniai aspektai.

51.

Gruntų savybės ir jų įtaka žemės kasimo technologijai.

52.

Apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens.

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

53.

Pamatų duobės kasimas ir užpylimas.

54.

Tranšėjų kasimas ir užpylimas.

55.

Vandens telkinių dugno gilinimas.

56.

Pylimų ir užtvankų supylimas, šlaitų tvirtinimas.

57.

Grunto tankinimas.

58.

Statybos sklypo reljefo ir aplinkos tvarkymas.

 

PAGRINDAI IR PAMATAI

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

59.

Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrinėjimų duomenys ir rezultatai, reikalingi pamatų statybos darbams pradėti ir vykdyti.

60.

Pagrindo stiprumo, suspaudžiamumo ir laidumo vandeniui (filtracijos) rodikliai bei jų nustatymo būdai.

61.

Pagrindo apsauga, siekiant išsaugoti natūralią grunto struktūrą, nuo mechaninio suardymo, paviršinio ir požeminio vandens, šalčio.

62.

Seklieji juostiniai pamatai (rūšys, įrengimo technologija, kokybės reikalavimai).

63.

Sekliųjų plokštuminių pamatų įrengimas ir kokybės reikalavimai.

64.

Gręžtinių polių įrengimas ir kokybės reikalavimai.

65.

Spraustinių polių įrengimas ir kokybės reikalavimai.

66.

Inkaruojamų ir neinkaruojamų atraminių sienų grunte įrengimas ir kokybės reikalavimai.

67.

Pamatų įrengimo urbanizuotose teritorijose ypatumai.

68.

Inkarai grunte (rūšys, jų įrengimo ir kokybės užtikrinimo būdai).

69.

Pamatų ir pagrindų rekonstrukcijos bei stiprinimo sprendimai (mažo skersmens poliai, aukšto slėgio ir porų injekcijos, grunto ekstrakcija).

70.

Dirbtinių pagrindų įrengimas tankinant gruntą ir injektuojant stabilizuojančias medžiagas.

71.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos ir problemos įrengiant pamatus, jų sprendimo būdai.

72.

Naujos giliųjų pamatų įrengimo technologijos (polinės plokštės, energijos poliai, energijos atraminės sienos).

73.

Požeminių statinių hidroizoliavimas (hidroizoliacijos rūšys, įrengimo technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos).

 

MŪRO DARBAI

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

74.

Mūro medžiagos ir gaminiai.

75.

Mūro mechaninės savybės ir jas įtakojantys veiksniai.

76.

Bendrieji mūrijimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka mūro konstrukcijų kokybei.

77.

Mūrininkų darbo organizavimo principai.

78.

Kompleksiniai mūriniai ir jų technologiniai ypatumai.

79.

Mūro iš plytų įrengimo technologiniai ypatumai ir kokybės reikalavimai.

80.

Mūro iš blokelių įrengimo technologiniai ypatumai ir kokybės reikalavimai.

81.

Mūro armavimo konstrukciniai-technologiniai sprendimai.

83.

Mūro darbų vykdymo ypatumai žiemą ir esant kitoms ypatingoms oro sąlygoms.

84.

Gelžbetoninių gaminių montavimas mūrijant.

85.

Arkų, skliautų, sąramų ir karnizų mūrijimas.

86.

Kaminų ir ventiliacijos kanalų mūrijimas.

87.

Mūro konstrukcijų stiprinimo technologiniai sprendimai.

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

88.

Mūro darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.

 

BETONAVIMO DARBAI

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

89.

Reikalavimai betono komponentams (rišamosios medžiagos, užpildai, priedai).

90.

Betono mišinių klasifikavimas, savybės ir charakteristikos.

91.

Betono mišinių ruošimo ir transportavimo ypatumai.

92.

Klojinių parinkimas ir įrengimas.

93.

Svarbiausios armatūrinio plieno savybės.

94.

Armavimo darbai (armavimo būdai ir priemonės, armavimo elementų gamyba, antikorozinė apsauga ir montavimas klojiniuose, reikalavimai apsauginiam betono sluoksniui ir armavimo darbų kokybei).

95.

Betono stiprumą įtakojantys veiksniai.

96.

Bendrieji betonavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų Įtaka betono ir gelžbetonio konstrukcijų kokybei.

97.

Betonuotojų darbo organizavimo principai.

98.

Betono mišinio klojimas ir tankinimas.

99.

Technologinių ir deformacinių siūlių įrengimas betonuojant.

100.

Betono priežiūra kietėjimo metu.

101.

Betonavimo darbų vykdymo ypatumai žiemą.

102.

Betonavimo darbų vykdymas ypatingomis sąlygomis (dideliame aukštyje ar gylyje, vandenyje ar po juo, aukštoje temperatūroje, agresyvioje aplinkoje).

103.

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo technologiniai sprendimai.

104.

Betonavimo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.

 

BETONO IR GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

105.

Betono ir gelžbetonio konstrukcijų transportavimas ir sandėliavimas.

106.

Kėlimo mechanizmų parinkimas betono ir gelžbetonio konstrukcijų montavimui. Pagrindiniai reikalavimai konstrukcijų stropavimui.

107.

Bendrieji betono ir gelžbetonio konstrukcijų montavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka konstrukcijų kokybei.

108.

Juostinių bei lizdinių pamatų montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai.

109.

Karkasinių statinių gelžbetoninių konstrukcijų montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai.

110.

Gelžbetoninių konstrukcijų montavimas mūriniuose statiniuose.

111.

Gelžbetoninių konstrukcijų sujungimas (būdai, priemonės, technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

112.

Betono ir gelžbetonio konstrukcijų montavimo kokybės kontrolė.

 

METALO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

113.

Metalo ir metalo konstrukcijų tipai, taikymo sritys, mechaninės savybės ir jas įtakojantys veiksniai.

114.

Bendrieji metalo konstrukcijų montavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka konstrukcijų kokybei.

115.

Statinio metalinio karkaso montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai.

116.

Atitvarinių konstrukcijų iš surenkamų plokščių montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai.

117.

Metalo konstrukcijų antikorozinė ir priešgaisrinė apsauga.

118.

Metalo konstrukcijų sujungimas ir tvirtinimas (būdai, priemonės,

 

technologiniai ir kokybės reikalavimai).

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

119.

Metalo konstrukcijų montavimo kokybės kontrolė.

120.

Metalo konstrukcijų suvirinimas (būdai, naudojamos medžiagos, kontrolė, kokybės reikalavimai).

121.

Metalo konstrukcijų montavimas ypatingomis sąlygomis (aukštoje ar žemoje temperatūroje, vandenyje ar po juo, dideliame aukštyje ar gylyje, agresyvioje aplinkoje).

122.

Metalo konstrukcijų stiprinimas.

 

MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

123.

Medienos ir medinių konstrukcijų tipai, taikymo sritys, fizikinės ir mechaninės savybės bei jas įtakojantys veiksniai.

124.

Bendrieji medinių konstrukcijų montavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka konstrukcijų kokybei.

125.

Medienos antiseptikavimas ir įmirkymas antipirenais.

126.

Medinių konstrukcijų sujungimas ir tvirtinimas (būdai, priemonės, technologiniai ir kokybės reikalavimai).

127.

Medinių konstrukcijų stiprinimas.

128.

Medinių konstrukcijų montavimo kokybės kontrolė.

 

STOGŲ ĮRENGIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

129.

Stogų rūšys ir klasifikacija.

130.

Bendrieji stogų įrengimo techniniai ir technologiniai reikalavimai. Jų įtaką pastatų kokybei.

131.

Stogų dangų paklotai (rūšys, įrengimo technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

132.

Garo, vėjo ir šilumos izoliacija (naudojamos medžiagos, įrengimo technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

133.

Šlaitiniai stogai (tipai, rūšys, dangos, įrengimo technologiniai sprendimai, vandens nuvedimo sistemos, kokybės reikalavimai).

134.

Plokštieji neeksploatuojami stogai (dangos, įrengimo technologiniai sprendimai, vandens nuvedimo sistemos, kokybės reikalavimai).

135.

Plokštieji eksploatuojami stogai (dangos, įrengimo technologiniai sprendimai, vandens nuvedimo sistemos, kokybės reikalavimai).

136.

Ritininių hidroizoliacinių stogo dangų įrengimo technologijos, dažniausiai pasitaikančios klaidos, jų priežastys ir sprendimo būdai.

137.

Stogų remonto bei rekonstrukcijos būdai, metodai, techniniai ir technologiniai sprendimai.

138.

Stogų įrengimo kokybės kontrolė.

 

APDAILOS DARBAI:

 

 

TINKAVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

139.

Tinkavimo rūšys, būdai ir jų naudojimą lemiantys veiksniai.

140.

Tinkavimo medžiagų klasifikacija, pasirinkimo aspektai, savybės ir jų įtaka tinkavimo kokybei.

141.

Paviršių paruošimas tinkavimui (technologijos ir kokybės reikalavimai).

142.

Bendrieji tinkavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaką tinko kokybei.

143.

Dažniausios tinkavimo klaidos ir tinko defektai, būdai ir priemonės jiems išvengti.

144.

Tinko remontas, stiprinimas, atstatymas.

145.

Dekoratyviniai tinkai (klasifikavimas, technologiniai ypatumai, kokybės

 

reikalavimai).

 

146.

Tinkavimo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.

 

 

FASADŲ APDAILA INDUSTRINIAIS GAMINIAIS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

147.

Fasadų apdailai naudojamos industrinės medžiagos, jų savybės, panaudojimo sritys ir įrengimo metodai.

148.

Fasadų apdaila stiklo elementais (reikalavimai medžiagoms, technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

149.

Fasadų apdaila klinkerio, marmuro, dolomito ir kt. plytelėmis (reikalavimai medžiagoms, technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

150.

Fasadų apdaila cemento-medžio drožlių, cemento-celiuliozės pluošto, aliuminio kompozito, HPL ir kt. plokštėmis (reikalavimai medžiagoms, technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

 

DAŽYMAS IR TAPETAVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

151.

Dažų klasifikacija, parinkimo (naudojimo) kriterijai, savybės ir jų įtaka dažymo kokybei.

152.

Paviršių paruošimas dažymui (technologijos ir kokybės reikalavimai).

153.

Bendrieji dažymo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaką dažymo kokybei.

154.

Dažniausios dažymo klaidos (defektai) ir jų prevencija.

155.

Dažymo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.

156.

Tapetavimo medžiagų klasifikacija, parinkimo (naudojimo) kriterijai, savybės ir jų įtaka tapetavimo kokybei.

157. 

Paviršių paruošimas tapetavimui (technologijos ir kokybės reikalavimai).

158.

Bendrieji tapetavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaką tapetavimo kokybei.

159.

Dažniausios tapetavimo klaidos (defektai)  ir jų prevencija.

160.

Tapetavimo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.

 

PAVIRŠIŲ APDAILA PLYTELĖMIS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

161.

Plytelių klasifikacija, parinkimo (naudojimo) kriterijai, savybės ir jų įtaka klijuojamų paviršių kokybei.

162. 

Pagrindo paruošimas plytelių klijavimui (technologijos ir kokybės reikalavimai).

163.

Bendrieji plytelių klijavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai.

164.

Dažniausios plytelių klijavimo klaidos (defektai) ir jų prevencija.

165.

Plytelių klijavimo kokybės kontrolė.

 

GRINDŲ ĮRENGIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

166.

Grindų tipai ir jų nustatymas atsižvelgiant į galimų poveikių intensyvumą bei pobūdį.

167.

Grindų dangų parinkimo kriterijai, savybės ir jų įtaka grindų kokybei.

168.

Grindų pasluoksnis, hidroizoliacija, išlyginamasis sluoksnis, tarpsluoksnis (įrengimo būdai ir priemonės, technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

169.

Medinės grindys (įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

170.

Monolitinės grindys (įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

171.

Kiliminių ir polimerinių medžiagų grindys (įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

172.

Dažniausios grindų įrengimo klaidos (defektai) ir jų prevencija.

173.

Grindų įrengimo kokybės kontrolė.

 

PERTVARŲ IR LUBŲ ĮRENGIMAS IŠ PLOKŠČIŲ

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

174.

Pertvarų ir lubų įrengimui iš plokščių naudojamos medžiagos (sistemos), jų savybės, panaudojimo sritys ir montavimo būdai.

175.

Bendrieji pertvarų ir lubų įrengimo iš plokščių techniniai ir technologiniai reikalavimai, jų įtaką pertvarų ir lubų kokybei.

176.

Pertvarų ir lubų įrengimo iš plokščių kokybės kontrolė.

 

LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

177.

Langų ir durų rūšys, savybės, charakteristikos, parinkimo (naudojimo) aspektai, įtaka pastato kokybei.

178.

Atraminių ir reguliavimo intarpų išdėstymas.

179.

Staktų tvirtinimas, izoliavimas, sandarinimas.

180.

Palangių įrengimas.

181.

Dažniausios langų ir durų montavimo klaidos (defektai) bei jų prevencija.

182.

Langų ir durų montavimo kokybės kontrolė.

 

STATINIŲ IR JŲ ELEMENTŲ IZOLIACIJA BEI APSAUGA:

 

 

APSAUGA NUO DRĖGMĖS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

183.

Hidroizoliacija (rūšys, tipai, naudojamos medžiagos, jų savybės ir parinkimo (naudojimo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

184.

Drenažas (tipai, naudojamos medžiagos, jų savybės ir parinkimo (naudojimo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

185.

Nuo drėgmės neapsaugotų pastatų hidroizoliavimas (būdai, metodai, techniniai ir technologiniai sprendimai).

186.

Drėgmės atitvarose susidarymo priežastys ir būdai to išvengti.

187.

Garo izoliacija (naudojamos medžiagos, jų savybės ir parinkimo (naudojimo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

 

ŠILTINIMO BŪDAI IR SISTEMOS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

188.

Atitvarų šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientai. Reikalavimai pastatų energiniam naudingumui.

189.

Šiltinimo būdai ir medžiagos (rūšys, tipai, klasifikavimas, savybės, charakteristikos, parinkimo (naudojimo) aspektai).

190.

Pamatų, rūsių išorinių sienų ir cokolių šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

191.

Išorinės sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

192.

Išorinės sienos šiltinimas vėdinama termoizoliacine sistema (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

193.

Išorinės sienos šiltinamos patalpoje (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

194.

Plokščių stogų šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

195.

Šlaitinių stogų šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

196.

Grindų šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai).

197.

Šiltinimo darbų kokybės kontrolė.

198.

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) ypatumai (organizaciniai veiksmai, techniniai, technologiniai ir kokybės reikalavimai bei jų įgyvendinimas).

 

 

GARSO IZOLIACIJA

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

199.

Pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas ir kokybės vertinimas (garso klasės, garso izoliavimo rodikliai ir jų ribinės vertės, garso klasifikavimo atitikties įvertinimas).

200.

Triukšmo per pertvaras izoliavimo techniniai ir technologiniai sprendimai.

201.

Garsą izoliuojančių langų ir durų panaudojimo ypatumai.

202.

Triukšmo per perdangas izoliavimo techniniai ir technologiniai sprendimai.

203.

Pastatų inžinerinių sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai, apsaugantys patalpas nuo triukšmo.

 

APSAUGA NUO GAISRO

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

204.

Statinių gaisrinės saugos vertinimo kriterijai (atsparumo ugniai laipsniai, kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, grupės pagal gaisro grėsmę statiniuose, gaisro apkrovos ir kategorijos) ir jų įtaka statinio statybai.

205.

Statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai.

206.

Statinio konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumo ugniai užtikrinimas (reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, atsparumo ugniai vertinimas).

207.

Statinių apsaugos nuo žaibo sprendimai ir įgyvendinimo būdai.

208.

Gaisrinės saugos užtikrinimas statybvietėje (reikalavimai, veiksmai, priemonės, prevencija).

 

APSAUGA NUO KOROZIJOS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

209.

Techniniai ir technologiniai sprendimai, padedantys sulėtinti ar išvengti metalinių gaminių korozijos.

210.

Antikorozinės dangos (naudojamos priemonės, jų savybės ir parinkimo (taikymo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

 

APSAUGA NUO DRUSKOS IR PELĖSIO

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

211.

Druskos atsiradimo atitvarose ir ant jų priežastys, priemonės jų išvengti ir pašalinimo būdai.

212.

Pelėsio susidarymo priežastys, priemonės jo išvengti ir naikinimo būdai.

 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBA

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

213.

Žemės sankasos įrengimas (esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

214.

Gatvių dangų konstrukcijų pagrindo įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

215.

Asfalto dangų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

216.

Asfalto dangų taisymo techniniai ir technologiniai sprendimai.

217.

Žvyro dangų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

218.

Plytelių ir trinkelių dangų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

219.

Tiltų, viadukų, estakadų ir kitų transporto statinių (toliau šiame skyriuje – kitų transporto statinių) pamatų įrengimo technologiniai ypatumai.

220.

Kitų transporto statinių monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų įrengimo technologiniai ypatumai.

221.

Kitų transporto statinių surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo technologiniai ypatumai.

222.

Kitų transporto statinių metalinių konstrukcijų įrengimo technologiniai ypatumai.

223.

Prijungčių ir deformacinių pjūvių įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

224.

Vandens uosto statinių statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai  (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai sprendimai, kontrolė ir bandymai).

 

HIDROTECHNIKOS STATINIŲ STATYBA

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

225.

Užtvankų ir dambų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

226.

Hidroelektrinių statyba (tipai, konstrukcinės sistemos, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

227.

Vandenviečių ir vandenruošos  statinių, nusodintuvų statyba (tipai, konstrukcinės sistemos, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

228.

Kitų hidrotechnikos statinių (krantinių, prieplaukų, kanalų, akvedukų, krantosaugos ir vagotvarkos, žuvininkystės, laivininkystės ir kitų statinių) statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai.

 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

229.

Aukštuminių inžinerinių statinių (bokštų, stiebų) statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai.

230.

Sąvartynų statyba (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).

231.

Atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių energijos gamybos statinių statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai;

232.

nuotekų valyklų statinių statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai.

 

STATINIŲ GRIOVIMAS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

233.

Pasiruošimas statinio griovimui (teisiniai aspektai ir organizaciniai veiksmai).

234.

Statinių griovimo būdai, technologijos ir priemonės.

235.

Statinių griovimo technologiniai aspektai (eiliškumas (nuoseklumas), sąlygos, saugos sprendimai, specialieji reikalavimai).

236.

Statinių griovimas urbanizuotose teritorijose ypatumai.

 

STATINIŲ DEFORMACIJOS IR AVARIJOS

YSSV,

YSSTPV,

NSSV,

NSSTPV

237.

Dažniausios statinių deformacijų ir avarijų priežastys, priemonės ir būdai joms išvengti.

238.

Statinių priežiūra (atsakomybė, reikalavimai, įtaka statinio kokybei).

239.

Pastatų diagnostika ir techninis vertinimas.

240.

Statinių avarijų tyrimo ir likvidavimo tvarka.

 

 

STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

YSSTPV,

NSSTPV

241.

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, statybos techninės priežiūros sritys ir jų privalomumas).

242.

Statinio statybos techninei priežiūrai vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

243.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo samdymo (skyrimo) tvarka. Bendrosios statybos techninės priežiūros sutarčių sudarymo nuostatos.

244.

Pasiruošimas statinio statybos techninei priežiūrai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui).

245.

Statinio statybos techninės prižiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

246.

Statinio statybos dokumentų analizė ir vertinimas. Statinio projekto keitimų statybos metu valdymas.

247.

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė statinio statybos metu.

248.

Statinio statybos eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka).

249.

Statinio statybos metu naudojamų produktų bei įrenginių kontrolė ir bandymai.

250.

Statinio konstrukcijų ir inžinerinių tinklų (sistemų) geodezinės kontrolės ir išbandymo dokumentacija.

251.

Statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų pareigos, atsakomybė, jų veiklos koordinavimas ir kontrolė.

252.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiksmai statybos užbaigimo metu.

253.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų įgaliojimai ir teisės.

254.

Statinio statybos sustabdymo atvejai ir tvarka.

255.

Statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka, naudojimas).

256.

Statybvietės eksploatavimas ir priežiūra (perdavimas, aprūpinimas ištekliais, įrengimas, eksploatavimo kontrolė).

257.

Statybos techninės priežiūros ypatumai statinių statybos saugomose teritorijose atveju.

258.

Statybos techninės priežiūros ypatumai pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju.

259.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, kai statybos sutartis sudaryta pagal FIDIC nuostatas.

260.

Bendrosios ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio statybos dalyviais bei kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis.

261.

Statinio statybos techninės priežiūros veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu.

262.

Statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės ir praktinis jų įgyvendinimas.

263.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio statybos techninės priežiūros veikloje.

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

7.3. statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-669 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.4. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.5. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-905 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas ” patvirtinimo”;

7.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

7.7. statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

7.8. statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-748 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ patvirtinimo;

7.9. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12  d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.12. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.18. statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

7.19. statybos techninis reglamentas STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-219 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos patvirtinimo“;

7.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-212 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos patvirtinimo“;

7.21. statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

7.22. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

7.23. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo“;

7.24. statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo“;

7.25. statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-344 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.26. statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo“;

7.27. statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” patvirtinimo“;

7.28. statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-309„Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas” patvirtinimo“;

7.29. statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai patvirtinimo“;

7.30. statybos techninis reglamentas STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-127 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys patvirtinimo“;

7.31. statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys” patvirtinimo“;

7.32. statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.33. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai patvirtinimo“;

7.34. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.” patvirtinimo“;

7.35. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu  Nr. 03-207 „Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.36. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d.  nutarimu Nr. 03-226 „Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

7.37. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius: Naujasis lankas, 2009;

7.38. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos procesų technologija. Vilnius: Technika, 2008;

7.39. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos organizavimas. Vilnius: Technika, 2009;

7.40. Kitinas V. Tipinių statybos procesų technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. Vilnius: Naujasis lankas, 2007;

7.41. Banaitienė N., Banaitis A. Statybos projektų valdymo pagrindai. Vilnius: Technika, 2007;

7.42. Elektroninės statybos taisyklės [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija, 2014 [žiūrėta 2017-01-17]. <www.statybostaisykles.lt>;

7.43. statybos taisyklės ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ [interaktyvus]. Vilnius: Polistireninio putplasčio asociacija, 2013 [žiūrėta 2017-01-17]. <http://epsa.lt/statybos-taisykles-m>.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

 

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos organizacijos, nurodytos Programos priede.

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). LSIS tikrųjų narių (klubų, bendrijų) įgaliojimus ir teises vertinti Pareiškėjų  profesines žinias nustato (skiria) LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas).

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis). 

 

VI SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

12. Egzamino raštu tvarka:

12.1. klausimus iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami;

12.2. egzamino raštu trukmė - 2 val. (nepriklausomai nuo Pareiškėjo pageidaujamų įgyti pareigų ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytų statinių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis;

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

12.3.2. neišsamus arba dalinai teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų;

12.4. kiekvienam Pareiškėjui šiame papunktyje nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į Pareiškėjo pageidaujamas įgyti pareigas ir prašyme išduoti kvalifikacijos atestatą nurodytus statinius pagal jų naudojimo paskirtį:

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 6 (šešių)  klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 5 balai;

12.4.2. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 (trijų) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

12.4.3. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.1 ir 12.4.2 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.4. Pareiškėjai, neturintys teisės vykdyti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigų, tačiau pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.1 ir 12.4.2 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.2 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.5. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 4 (keturių) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 3 balai;

12.4.6. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingojo arba neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 (trijų) klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

12.4.7. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti neypatingo statinio statybos vadovo ir neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.5 ir 12.4.6 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.5 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.6 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.8. Pareiškėjai, siekiantys vienu metu įgyti teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.1 ir 12.4.6 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.6 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.4.9. Pareiškėjai, neturintys teisės vykdyti ypatingojo arba neypatingojo statinio statybos vadovo pareigų, tačiau pageidaujantys įgyti teisę eiti neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 12.4.5 ir 12.4.6 papunkčių reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.5 papunkčio nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 12.4.6 papunkčio nuostatas nevertinamos;

12.5. jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 12.4.1-12.4.4 papunkčių nuostatas įvertinamos neigiamai, tačiau tenkina 12.4.5-12.4.9 papunkčiuose nustatytus minimalius reikalavimus profesinėms žinioms, Pareiškėjui pageidaujant (sutinkant), profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas gali siūlyti suteikti Pareiškėjui teisę vykdyti atitinkamas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas neypatinguosiuose statiniuose.

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz. pastatytais statiniais, vykdyta statybos techninės priežiūros veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

13.2. aptariami Egzamino raštu rezultatai ir (ar) siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį.

14. Pareiškėjas, išlaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas:

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo;

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei Pareiškėjas nevykdo teisėtų profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo reikalavimų.

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju, vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma Pareiškėjo konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti, atsakant į Egzamino klausimus. Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę Pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių žinių vertinimo egzaminą tik tada, kai naudojamasi kito vertėjo paslaugomis. Nustačius šio reikalavimo pažeidimus du kartus iš eilės, LSIS turi teisę atsisakyti vertinti Pareiškėjo profesines žinias.

19. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS Prezidiumo nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

 

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS

 

20. Pareiškėjų profesines žinias kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje vertina specialistai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus.

21. Kiekvieno LSIS tikrojo nario (klubo, bendrijos), siekiančio įgyti teisę vertinti Pareiškėjų profesines žinias pagal Programą, vadovas parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus reikalavimus  atitinkančius specialistus profesinėms žinioms vertinti. Kandidatų vertinti profesines žinias sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, profesinės veiklos patirtį, išsilavinimą, specialybę, kartu su dokumentuotais įrodymais, patvirtinančiais kandidato atitiktį  STR 1.02.01:2017 31.4 papunktyje nustatytiems reikalavimams, teikiamas LSIS Prezidiumo pirmininkui (LSIS prezidentui). Pastarasis, įvertinęs kandidatų kvalifikaciją, nešališkumą bei asmenines savybes, įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu skiria (tvirtina) specialistus vertinančius Pareiškėjų profesines žinias atskirose LSIS įgaliotose organizacijose.

22. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija, sprendžianti visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus.

 

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

 

23. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

23.1. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

23.2. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;

23.3. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų Pareiškėjų profesinės žinios pavadinimas ir (arba) žymuo;

23.4. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos tokio sprendimo priežastys;

23.5. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3 punktą) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį iš nurodytų [7.4] (papildomai gali būti įrašomi ypatingųjų statinių parametrai pagal [7.4]);

23.6. profesines žinias įvertinusių specialistų vardai, pavardės ir jų atstovų (profesinių žinių vertinimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus) parašai;

23.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, kontaktiniai duomenys, papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

24. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

25. Pareiškėjui išduodamas vieno iš profesines žinias įvertinusių specialistų arba profesinių žinių vertinimo komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį ir darbo srityje(-yse) (jei reikia), programos, pagal kurią buvo patikrintos profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose nustatytais reikalavimais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklalapyje (www.lsis.lt) ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede, internetiniuose tinklalapiuose.

27. Ši Programa yra jos rengėjo nuosavybė. Programos ar jos dalies kopijavimas ir (ar) platinimas bet kokia forma ir būdu be Programos rengėjo leidimo laikomas autorių teisių pažeidimu.

28. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

 

___________________

 

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2017 m. birželio 5 d. raštu Nr. 16288

 

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės

veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių

žinių vertinimo egzaminų programos E-012-17-LSIS

priedas

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ,

KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ EITI YPATINGOJO IR NEYPATINGOJO STATINIO STATYBOS VADOVO, YPATINGOJO IR NEYPATINGOJO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGAS, PROFESINES ŽINIAS SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Įgaliotos organizacijos pavadinimas

Adresas

Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius

Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.

Interneto svetainės adresas,

el. paštas

1.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

Trakų g. 1/26, Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Ramūnas Setkauskas,

(8 5) 262 1690

www.kvc.vgtu.lt

2.

LSIS Alytaus apskrities bendrija

Pramonės g. 1,

Alytus

Pramonės g. 1, Alytus,

2 auditorijos po 120 vietų

Sigitas Stumbras

8 698 25173

sigitas.stumbras@alytus.lt

3.

LSIS Kauno apskrities bendrija

Studentų g. 48-429,

Kaunas

Studentų g. 48-429,

Kaunas,

KTU Statybos fakultetas

432 auditorija, 50 vietų

Žymantas Rudžionis

(8 37) 451438

8 687 50991

www.kasib.lt

4.

LSIS Klaipėdos klubas

V. Berbomo g. 10, Klaipėda

Berbomo g. 10, Klaipėda,

auditorija 150 vietų,

2 kabinetai po 36 kv. m

Tautvydas Petras Tubis,

(8 46) 41 16 02

8 686 76 153

www.lsiskl.lt

5.

LSIS Marijampolės bendrija

Gedimino g. 11, Marijampolė

Gedimino g. 11, Marijampolė,

auditorija 30 vietų

Aloyzas Jurdonas

8 698 33 862

aloyzas@

ugira.lt

6.

LSIS Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubas (SIK)

Puzino g. 1, Panevėžys

Puzino g. 1, Panevėžys,

auditorija 70 vietų

Lionginas Sakalauskas

(8 45) 50 55 30

8 686 40 350

www.pasik.lt

7.

Šiaulių apskrities bendrija LSIS

Tilžės g. 170, Šiauliai

Vilniaus g. 141, Šiauliai, Šiaulių universiteto

Technologijos fakulteto auditorija
50 vietų

Jonas Šarakauskas

(8 41) 52 34 58

www.p-k.lt

8.

LSIS Telšių apskrities bendrija

Respublikos g. 19A, Telšiai

Telšių r., Gaudikaičių k.

auditorija 50 vietų,

auditorija 70 vietų

Romualda

Remėzienė

8 682 23 037

banduva@ banduva.lt

9.

LSIS Utenos apskrities SIK

Aušros g. 22, Utena

Bažnyčios g. 1, Utena,

VšĮ Utenos verslo informacijos centras, auditorija 40 vietų

Valdas Kaulinis

8 610 10 636

www.usik.lt

10.

LSIS Vilniaus m. klubas

Trakų g. 1/26

Vilnius

Trakų g. 1/26, Vilnius,

3 auditorijos, 180 vietų

Julius Gajauskas

8 685 67 484

www.lsisvk.lt

 

_______________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-704

 

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

 

Programos žymuo: E-013-17-LSIS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Programos pavadinimas: ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo,  ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo  ir neypatingojo  statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo  profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių  įgyti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką. 

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti 3.1 – 3.4 papunkčiuose nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – Vadovų) pareigas specialiųjų statybos darbų srityje (srityse) – mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas):

3.1. ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau – YSSSDV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.2ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau – YSSSDTPV), išskyrus branduolinės energetikos objekto statinio;

3.3. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau – NSSSDV);

3.4. neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau – NSSSDTPV);

3.5. Pareiškėjų, siekiančių eiti Programos 3.1-3.4 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas ir įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams ir (ar) tokio statinio statybos techninei priežiūrai, profesinės žinios papildomai vertinamos pagal Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programą E-163-17-LSIS.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

 

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus planuoti, organizuoti, vykdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti specialiuosius (mechanikos) statybos darbus, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus ir kitus statinių statybos rodiklius;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS

 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Vadovų pareigos

 

PROFESINĖS VEIKLOS PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR EFEKTYVUMO UŽTIKRINIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

1.

Kompetencijos reikalavimai specialiųjų statybos darbų vadovams.

2.

Statybos inžinieriaus:

2.1.

pareigos, atsakomybė, įgaliojimai;

2.2.

veiklos tikslai, uždaviniai, rodikliai;

2.3.

veikloje taikomi naujausi vadybos metodai;

2.4.

veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo  vertinimas bei tobulinimo priemonių įgyvendinimas;

2.5.

darbo našumas (rodikliai, vertinimas, didinimo būdai);

2.6.

įvaizdžio formavimas, kompetencijos ir konkurencingumo didinimas;

2.7.

vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas;

2.8.

vaidmuo organizacijos tikslų įgyvendinimo ir nuolatinio veiklos tobulinimo procese;

2.9.

veiklos etika ir socialinė atsakomybė;

2.10.

saviugda, motyvacija, asmeninis efektyvumas.

 

STATYBOS KAINODARA IR EKONOMIKA

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

3.

Specialiųjų statybos darbų kainos nustatymas (tikslai, metodai, principai, techninių, technologinių ir organizacinių sprendimų ekonominis pagrindimas).

4.

Sąmatinės dokumentacijos rūšys, apimtis ir sudėtis.

5.

Specialiųjų statybos darbų sąnaudų struktūra.

6.

Specialiųjų statybos darbų ekonominių rodiklių (rezultatų) vertinimas. Statybos sąnaudų ir kainos pokyčių valdymas.

7.

Darbo apmokėjimo sistemos ir jų praktinis taikymas.

8.

Atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka.

9.

Konkursų statybos darbams pirkti rūšys, tikslai ir organizavimo principai.

10.

Statybos sutartys (bendrieji sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos statybos sutartyse)

 

SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VALDYMAS (PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ)

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

11.

Privalomieji dokumentai specialiesiems statybos darbams pradėti ir vykdyti. Jų rengimo ir valdymo tvarka.

12.

Statinio projekto paskirtis ir sudėtis. Statinio projektinės dokumentacijos valdymo (įskaitant pakeitimus) statybos metu tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

13.

Statinio statybos rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.

14.

Specialiųjų statybos darbų planavimas (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui).

15.

Statybos taisyklės (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka);.

16.

Statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka).

17.

Specialiųjų statybos darbų trukmės planavimas. Specialiųjų statybos darbų trukmės įtaka statinio statybos kokybei ir kainai.

18.

Veiklai vykdyti reikalingų išteklių (produktų, mechanizmų, darbo jėgos) poreikio planavimas ir įgyvendinimas.

19.

Statybos aikštelės įrengimas ir eksplotavimas.

20.

Vadovavimas specialiesiems statybos darbams (užduočių nustatymas, skirstymas, įgyvendinimo kontrolė ir vertinimas).

21.

Specialiųjų statybos darbų kontrolė (kontrolės rodikliai, jų matavimo ir vertinimo tvarka, kontrolės rezultatų dokumentavimas).

22.

Specialiųjų statybos darbų eigos ir rezultatų dokumentavimas.

23.

Neatitikčių (defektų, nukrypimų) valdymas. Veiklos gerinimo veiksmų nustatymas ir įgyvendinimas.

24.

Vykdomos veiklos poveikio suinteresuotoms šalims valdymas. Dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas.

25.

Specialiųjų statybos darbų užbaigimas ir priežiūra garantinio laikotarpio metu.

26.

Specialiųjų statybos darbų vadovo darbo organizavimo pažangi patirtis.

27.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas planuojant, organizuojant, vykdant ir (ar) kontroliuojant specialiuosius statybos darbus.

 

APLINKOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGA

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

28.

Bendrieji aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo statyboje principai ir reikalavimai.

29.

Statybos metu susidarančių atliekų tvarkymas.

30.

Pavojingų cheminių medžiagų naudojimas.

31.

Želdinių, grunto, paviršinio ir požeminio vandens apsauga vykdant statybos darbus.

32.

Parengtis galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai.

33.

Aplinkos apsaugos vadybos priemonės ir jų taikymas.

34.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemonės ir jų taikymas.

35.

Profesinės rizikos valdymas (vertinimas, saugos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas, prevencija).

 

REIKALAVIMAI STATINIAMS IR STATYBOS PRODUKTAMS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

36.

Mechaninis atsparumas ir stabilumas.

37.

Gaisrinė sauga.

38.

Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga.

39.

Naudojimo saugumas.

40.

Apsauga nuo triukšmo.

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

41.

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumui.

42.

Tvarus gamtos išteklių naudojimas.

 

STATINIO ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS:

 

 

ŠILDYMO SISTEMOS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

43.

Patalpų mikroklimato parametrų normavimas, reglamentuojami jų dydžiai (vertės) ir mikroklimatą lemiantys veiksniai.

44.

Pastato (patalpos) šilumos balansas. Šildymo sistemos projektinė (skaičiuojamoji) galia.

45.

Šildymo sistemų paskirtis, tipai (rūšys) ir jų parinkimo aspektai.

46.

Šildymo sistemų pagal kuro (energijos šaltinio) rūšis klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

47.

Grindinio šildymo sistemos (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

48.

Orinio šildymo sistemos (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

49.

Spindulinio šildymo sistemos (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

50.

Oras-oras“, „oras-vanduo“ ir „oras-vanduo-oras“ šildymo sistemos (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

51.

Dujinio šildymo sistemos (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

52.

Naujos alternatyvios šildymo sistemos (elektrodinės-joninės, naudojančios atsinaujinančius energijos šaltinius ir kt.) (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).

53.

Šildymo sistemos elementai. Šildymo prietaisai (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, techniniai ir technologiniai išdėstymo ypatumai įvairios paskirties statiniuose).

54.

Šildymo sistemos vamzdynai (rūšys, taikymas, privalumai, trūkumai, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai, izoliavimas).

55.

Šilumos punktų įrenginiai (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

56.

Dalinis (budintis) pastatų šildymas, įvairūs jo sprendimo būdai.

57.

Pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Šildymo sistemų projektavimo, montavimo ir eksploatavimo ypatumai, atsižvelgiant į pastatų ir patalpų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

58.

Šildymo sistemų  projektavimo,  montavimo ir eksploatavimo ypatumai statiniuose, kuriuose technologinio proceso metu išsiskiria įvairios dulkės.

59.

Šildymo sistemų renovavimas (modernizavimas) (techniniai bei technologiniai sprendimai, priemonės ir būdai, įvertinant esamą sistemų būklę ir ekonominius aspektus).

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

60.

Reikalavimai pastatų energiniam naudingumui. Energijos taupymo galimybės renovuojant (modernizuojant) pastatų šildymo sistemas.

61.

Šildymo sistemų bandymas, paleidimas, derinimas,  atidavimas eksploatacijai.

 

VĖDINIMO SISTEMOS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

62.

Vėdinimo sistemų paskirtis, klasifikavimas ir parinkimo aspektai. Minimalaus šviežio oro kiekio žmogui nustatymas.

63.

Natūralus vėdinimas (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).

64.

Mechaninis vėdinimas (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).

65.

Rekuperacinės vėdinimo sistemos (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).

66.

Pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Vėdinimo sistemų montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai pastatuose, priskiriamuose Asg, Bsg  ir Cg kategorijai.

67.

Avarinis vėdinimas (taikymas (privalomumas), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, saugos reikalavimai).

68.

Pastatų, kuriuose laikomos sprogstamos medžiagos, pagrindiniai vėdinimo sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

69.

Dulkių ir kitų oro teršalų mažinimo darbo vietose būdai. Oro, užteršto dulkėmis ir kitais teršalais, valymo įrenginių tipai pagal darbo principą, jų montavimo ypatumai. Tiekiamo ir šalinamo oro valymo įrenginiai, jų parinkimas ir montavimas.

70.

Vėdinimo įrangos patalpų įrengimo ir išdėstymo pastate principai.

71.

Tiekiamo oro paskirstymo vėdinamoje erdvėje ypatumai. Oro skirstytuvų tipai ir montavimo techniniai bei technologiniai sprendimai.

72.

Vėdinimo sistemos elementų (ventiliatorių, oro paruošimo įrenginių, ortakių, oro srauto reguliavimo įtaisų,  oro užtvarų) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

73.

Vėdinimo sistemų keliamo triukšmo slopinimo būdai, priemonės, įranga ir jos montavimo ypatumai.

74.

Ortakių įrengimo patalpose ir jų pravedimo per statinio konstrukcijas techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai;.

75.

Vėdinimo sistemų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga mechaninėse vėdinimo sistemose.

76.

Vėdinimo sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.

 

ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

77.

Oro kondicionavimo sistemų paskirtis, klasifikavimas ir parinkimo aspektai.

78.

Oro kondicionavimo sistemų  įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

79.

Oro  kondicionavimo  sistemos elementų (šaltnešio paruošimo įrenginių,

 

ortakių, oro reguliavimo įtaisų) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

80.

Reikalavimai pramoninių pastatų vidaus oro parametrams,  įvertinant patalpų  kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir juose vykstančius technologinius procesus.

81.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, skirtų ypatingai švarioms patalpoms, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

82.

Oro kondicionavimo sistemų darbo  efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga oro kondicionavimo sistemose.

83.

Oro kondicionavimo sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.

 

ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

84.

Katilinių klasifikavimas pagal jų galią, naudojimo paskirtį, pastatymo vietą, kuro rūšį, šilumos tiekimo patikimumą ir kitas charakteristikas. Reikalavimai katilinių pastatams ir patalpoms.

85.

Kuro rūšys katilinėms ir jų charakteristikos. Atskirų kuro rūšių degimo savybės. Kuro rūšių įvertinimas ekonominiu ir gamtosaugos požiūriu. Kuro iškrovimas, priėmimas, sandėliavimas ir tiekimas į katilinę.

86.

Katilinių, pagal atskiras kuro rūšis, principinės veikimo schemos.

87.

Kūryklų įranga ir jos montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

88.

Katilų tipai pagal paskirtį ir konstrukciją.

89.

Katilų dūmų kanalo (už katilo) šildymo paviršių įrengimas.

90.

Oro ir dūmų kanalų bei dūmtraukių įrengimas.

91.

Dūmų valymo sistemos ir jų įrengimas.

92.

Reikalavimai vamzdynams. Vamzdynų montavimo techniniai ir technologiniai sprendimai.

93.

Pagalbinių įrenginių (deaeratorių, siurblių, šildytuvų, akumuliacinių bakų, redukcinių ir aušinimo įrenginių) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

94.

Vandens paruošimas (pirminis, prieš patekimą į garo katilą, vidinis ir magnetinis, šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų). Vandens paruošimo įrenginiai ir statiniai. Kondensato valymas.

95.

Šiluminės izoliacijos parinkimas ir įrengimas.

96.

Reikalavimai elektros tiekimui ir elektrotechniniams katilinių įrenginiams.

97.

Degimo produktų šalinimas.

98.

Kieto kuro pelenų šalinimas.

99.

Šilumos gamybos įrenginių darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei  įranga šilumos gamybos įrenginiuose.

100.

Šilumos gamybos įrenginių bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.

 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TIESIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

101.

Šilumos tiekimo tinklų klasifikavimas.

102.

Bendrosios šilumos tiekimo tinklų schemos. Bendrieji reikalavimai šilumos tiekimo sistemoms ir šilumos tiekimo tinklų komponentams.

103.

Šilumnešio debitų ir parametrų reguliavimas.

 

 

 

 

 

 

 

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

104.

Reikalavimai šilumos tiekimo vamzdynams. Jų parinkimo  bei įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai.

105.

Šilumos tiekimo tinklų klojimo būdai, jų privalumai ir trūkumai, techniniai bei technologiniai sprendimai.

106.

Šilumos tiekimo tinklų tiesimas virš žemės paviršiaus (techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

107.

Šilumos tiekimo tinklų teisimas kanaluose (kanalų ir apžiūros kamerų tipai, šilumos teikimo vamzdynų montavimo kanaluose bei apžiūros kamerų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

108.

Betranšėjis šilumos tiekimo tinklų teisimas.

109.

Šilumos izoliavimas šilumos tiekimo sistemose.

110.

Šilumos punktų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, saugos ir kokybės reikalavimai.

111.

Vamzdžiai, armatūra, kompensatoriai ir atramos šilumos tiekimo sistemose (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

112.

Šilumos teikimo tinklų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga šilumos tiekimo tinkluose.

113.

Šilumos tiekimo tinklų bandymas, paleidimas, derinimas, plovimas, atidavimas eksploatacijai.

 

STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMAS:

 

 

STATINIO VANDENTIEKIO INŽINERINĖS SISTEMOS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

114.

Statinio vandentiekio inžinerinių sistemų klasifikavimas.

115.

Bendrosios statinio šaltojo vandentiekio inžinerinių sistemų schemos, jų skirtumai, privalumai ir trūkumai, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai.

116.

Statinio karštojo ir cirkuliacinio vandentiekio pagrindiniai elementai, jų parinkimo ir įrengimo techniniai ir technologiniai aspektai.

117.

Vandentiekio įvadų į pastatus įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai.

118.

Statinio vandentiekio inžinerinių sistemų elementų (vamzdžių, armatūros, vandens apskaitos mazgų ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai.

119.

Statinio vandentiekio inžinerinių sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.

 

STATINIO NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINĖS SISTEMOS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

120.

Nuotekų klasifikavimas.

121.

Statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų klasifikavimas pagal šalinamas nuotekas ir jų šalinimo būdą.

122.

Statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų elementai.

123.

Nuotekų įlajos (sanitariniai prietaisai) (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

124.

Nuotakai  (vamzdžiai,  stovai,  armatūra,  pravalos, uždoriai ir kt.) (tipai,

 

rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

 

 

 

 

 

 

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

125.

Nuotekų valymo įrenginiai (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

126.

Atskirojo nuotekų šalintuvo, skirto gamybinėms nuotekoms,  įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

127.

Atmosferinių kritulių surinkimo ir nuvedimo nuo įvairios paskirties pastatų sistemos (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

128.

Statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.

 

VANDENTIEKIO TINKLAI

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

129.

Vandens paėmimo šaltiniai ir jų parinkimo aspektai.

130.

Požeminio ir paviršinio vandens imtuvų tipai.

131.

Vandens gerinimo būdai ir įrenginiai.

132.

Sanitarinės apsaugos zonos aplink vandens ėmimo šaltinius. Jų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

133.

Vandens tiekimo patikimumo kategorijos ir jų užtikrinimas.

134.

Vandentiekio tinklų klasifikavimas.

135.

Vandentiekio tinklų elementai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, kokybės ir saugos reikalavimai).

136.

Vandentiekio tinklų elementų (vamzdžių, armatūros, įrenginių) montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

137.

Vandentiekio tinklų sankirtų su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis įrengimas

138.

Vandentiekio tinklų bandymas paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.

 

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

139.

Nuotekų šalintuvai ir nuotekų priimtuvai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, kokybės ir saugos reikalavimai).

140.

Nuotekų šalinimo tinklų sistemos ir schemos.

141.

Nuotekų šalinimo tinklų trasavimo ypatumai.

142.

Savitakinės (gravitacinės) nuotekų šalinimo sistemos (schemos, taikymas, privalumai ir trūkumai, pagrindiniai elementai (produktai, gaminiai, įrenginiai), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

143.

Slėginės nuotekų šalinimo sistemos (schemos, taikymas, privalumai ir trūkumai, pagrindiniai elementai (produktai, gaminiai, įrenginiai), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

144.

Vakuuminės nuotekų šalinimo sistemos (schemos, taikymas, privalumai ir trūkumai, pagrindiniai elementai (produktai, gaminiai, įrenginiai), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

145.

Nuotekų šalinimo tinklų sankirtų su gamtinėmis ir kliūtimis dirbtinėmis įrengimas

146.

Nuotekų valymo būdai ir įrenginiai (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

 

 

 

 

 

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

147.

Miesto nuotekų valyklų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

148.

Buitinių nuotekų valyklų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

149.

Gamybinių nuotekų valyklų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

150.

Nuotekų šalinimo tinklų bandymas paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.

 

STATINIO DUJŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS. ŠILDYMO, DUJŲ, NAFTOS AR KITO KURO TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

151.

Degiųjų dujų klasifikacija, pagrindinės savybės, panaudojimo sritys.

152.

Dujinių prietaisų ir patalpų klasifikavimas.

153.

Statinio dujų inžinerinių sistemų elementų (vamzdžių, jungčių, įtaisų, skaitiklių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimo, naudojimo ir montavimo  reikalavimai.

154.

Statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

155.

Dujotiekių apsauga nuo korozijos.

156.

Dujinių prietaisų parinkimo, naudojimo, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

157.

Reikalavimai dujinių prietaisų patalpoms.

158.

Dujinių viryklių ir dujinių vandens šildytuvų įrengimo pastatuose techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

159.

Dujinių šildymo prietaisų rūšys, parinkimo, naudojimo ir įrengimo pastatuose techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

160.

Individualių balioninių įrenginių ir suskystintas dujas deginančių prietaisų naudojimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

161.

Dujinių prietaisų degimo produktų šalinimas.

162.

Statinio dujų inžinerinių sistemų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga statinio dujų inžinerinėse sistemose.

163.

Statinio dujų inžinerinių sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.

164.

Dujų technologinės inžinerinės sistemos (naudojimas, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

165.

Šildymo technologinės inžinerinės sistemos (naudojimas, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

166.

Naftos ar kito kuro technologinės inžinerinės sistemos (naudojimas, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).

 

BETRANŠĖJIS INŽINERINIŲ TINKLŲ TIESIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV

167.

Betranšėjų technologijų naudojimo sritys,  privalumai ir trūkumai.

168.

Darbo ir priėmimo iškasos įrengimas.

169.

Horizontalaus valdomo gręžimo technologija.

 

 

 

 

 

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

170.

Gręžinio grunto iš tunelio šalinimas ir tunelio sienučių stabilizavimas

171.

Plieninių ir plastmasinių dėklų įrengimas kalimo būdu.

172.

Mikrotunelio technologija.

173.

Vamzdynų renovavimo betranšeju būdu metodai ir technologijos.

174.

Betranšėju būdu paklotų inžinerinių tinklų kontrolė ir diagnostika.

175.

Inžinerinių tinklų tiesimui betranšėju būdu naudojami įrenginiai, jų paskirtis ir charakteristikos.

176.

Dujotiekio tinklų klojimo betranšėju būdu ypatumai.

 

STATINIŲ VIDAUS GAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMŲ ĮRENGIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

177.

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos paskirtis, klasifikavimas, bendrieji įrengimo reikalavimai.

178.

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio įvadai ir armatūra (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).

179.

Siurblinių ir vandens talpyklų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai.

180.

Reikalavimai kultūros paskirties pastatų vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimui.

181.

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemose.

182.

Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.

 

STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO (SGG) SISTEMŲ ĮRENGIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

183.

SGG sistemų paskirtis, tipai,  parinkimo ir taikymo aspektai.

183.1.

SGG sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai:

183.2.

miltelių gesinimo sistemų;

183.3.

gesinimo dujomis sistemų;

183.4.

purkštuvų sistemų;

183.5.

putų sistemų;

183.6.

žarnų sistemų;

183.7.

vandens rūko sistemų;

184.

gesinimo kondensuotuoju aerozoliu sistemų.

185.

SGG sistemų darbo  efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga SGG sistemose.

186.

SGG sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.

 

LAUKO GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLŲ ĮRENGIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

187.

Vandens tiekimo sistemų ir siurblinių klasifikavimas, bendrieji įrengimo reikalavimai.

188.

Gaisrinio vandentiekio tinklų ir gaisrinių hidrantų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

189.

Gaisrinio vandentiekio tinklų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.

 

DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ  (DŠVS) ĮRENGIMAS

YSSSDV,

YSSSDTPV,

NSSSDV,

NSSSDTPV

190.

DŠVS paskirtis, klasifikavimas ir parinkimo aspektai.

191.

Bendrieji DŠVS įrengimo reikalavimai.

192.

Mechaninės DŠVS (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).

193.

Natūralios ištraukiamosios ventiliacijos DŠVS (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).

194.

Tiekiamoji priešdūminė vėdinimo sistema (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).

195.

DŠVS oro pritekėjimo angų įrengimo ypatumai.

196.

DŠVS elementų (ventiliatorių, dūmų kanalų, dūmų užuolaidų, dūmų sklendžių, dūmų šalinimo įrenginių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.

197.

DŠVS darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga dūmų ir šilumos valdymo sistemose.

198.

DŠVS bandymas, paleidimas, derinimas,  atidavimas eksploatacijai.

 

SPECIALIOJI STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

YSSSDTPV,

NSSSDTPV

199.

Statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, statybos techninės priežiūros sritys ir jų privalomumas).   

200.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros veiklai vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai.

201.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo samdymo (skyrimo) tvarka. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros sutarčių sudarymo nuostatos.

202.

Pasiruošimas specialiajai statinio statybos techniniai priežiūrai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui).

203.

Statinio statybos techninės priežiūros privalomasis civilinės atsakomybės draudimas.

204.

Statinio statybos dokumentų analizė ir vertinimas. Statinio projekto keitimų statybos metu valdymas.

205.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė statinio statybos metu.

206.

Specialiųjų statybos darbų eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka).

207.

Statinio inžinerinių tinklų (sistemų) geodezinė kontrolė ir išbandymas.

208.

Specialiesiems statybos darbams atlikti naudojamų produktų bei įrenginių kontrolė ir bandymai.

209.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo veiksmai statybos užbaigimo metu.

210.

Statinio statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų įgaliojimai ir teisės.

211.

Statinio statybos sustabdymo atvejai ir tvarka.

212.

Statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka, naudojimas statinio statybos techninės priežiūros veikloje).

213.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros ypatumai statinių

 

statybos saugomose teritorijose atveju.

 

 

 

 

 

YSSSDTPV,

NSSSDTPV

214.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio statybos dalyviais bei kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis.

215.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu.

216.

Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės ir praktinis jų įgyvendinimas.

217.

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio statybos techninės priežiūros veikloje.

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos biokuro įstatymas;

7.6. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

7.7. statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-669 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

7.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

7.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-905 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:20135 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas ” patvirtinimo ”;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.12. statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

7.13. statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12  d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

7.14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

7.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga patvirtinimo”;

7.16. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

7.17. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

7.18. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

7.19. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

7.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“;

7.21. statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo”;

7.22. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo“;