VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. O3-883

Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1121 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 640 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1276 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo ir laikymo įmonių licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo“ 2 punktą ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2014 m. spalio 29 d. pažymą Nr. O5-313Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Papildyti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, nauju 99 punktu ir jį išdėstyti taip:

99. Pasikeitus esminėms gamtinių dujų tiekimo sutarties, sudarytos su iš trečiųjų valstybių kilusiu ir į Lietuvos Respublikos teritoriją gamtines dujas tiekiančiu užsienio subjektu, sąlygoms, pagal kurias gamtinių dujų tiekimo įmonei, turinčiai didelę įtaką gamtinių dujų tiekimo rinkoje (toliau – gamtinių dujų įmonė), suteikiama nuolaida įsigytoms gamtinėms dujoms, gamtinių dujų įmonė parengia  ateinančių laikotarpių gamtinių dujų kainodaros tvarką (toliau – Tvarka) ir pateikia ją Komisijai derinti ne vėliau kaip likus 50 kalendorinių dienų iki jos taikymo pradžios. Prieš priimdama sprendimą dėl Tvarkos suderinimo Komisija konsultuojasi su valstybės institucijomis, įskaitant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą, bei suinteresuotais asmenimis. Gamtinių dujų įmonė turi motyvuotai įvertinti konsultacijos metu pateiktas pastabas ir jų vertinimą bei, prireikus, pakoreguotą Tvarką pateikti Komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus viešosios konsultacijos terminui. Jeigu gamtinių dujų įmonė  šiame punkte nustatytais terminais nepateikia Tvarkos  arba Komisija priima sprendimą jos nederinti nustačiusi, kad ji neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų, Komisija, remdamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 11 straipsniu, turi teisę inicijuoti rinkos tyrimą.“

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Diana Korsakaitė