LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMO METODIKOS patvirtinimo

 

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-312

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu:

1. T v i r t i n u Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodiką (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras                                                                                                                      Rokas Masiulis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312

 

 

SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato reikalavimus gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatų ar jų grupių bei patalpų vidinės elektros instaliacijos (toliau – vidinė instaliacija) ir skirstomųjų tinklų skaičiuojamosioms elektros apkrovoms apskaičiuoti.

2. Metodika taikoma projektuojant skirstomuosius tinklus ir vidinę instaliaciją naujiems gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatams ir (ar) patalpoms bei rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant skirstomuosius tinklus ir gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatus ar patalpas, kai pertvarkoma jose įrengta vidinė instaliacija.

3. Metodikos reikalavimai yra privalomi skirstomųjų tinklų operatoriams, skirstomųjų tinklų ir (ar) pastatų vidinės instaliacijos projektuotojams, elektros energijos vartotojams.

4. Metodikos tikslas – optimaliai ir efektyviai išnaudoti esamus skirstomuosius tinklus, neįrengiant perteklinių tinklų, racionaliai naudoti skirstomųjų tinklų operatorių investicijas rekonstruojant elektros tinklus ar prijungiant naujų vartotojų elektros įrenginius bei efektyviai planuoti naujų skirstomųjų tinklų plėtrą, taip pat užtikrinti elektros energijos persiuntimo patikimumą ir skirstomųjų tinklų operatorių teikiamų paslaugų kokybę.

5. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMAS GYVENAMIESIEMS PASTATAMS

 

6. Atliekant gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų elektros apkrovų skaičiavimus reikia vadovautis elektros įrenginių gamintojų pateikta elektros imtuvų technine dokumentacija.

7. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų ar patalpų apšvietimo elektros įrenginiams (PSkA, kW), apskaičiuojamos pagal (1) formulę:

 

;                                                   (1)

 

 

čia:

KPA – apšvietimo elektros įrenginių paklausos koeficientas (jo reikšmės, priklausančios nuo ∑PVardA, pateiktos 1 lentelėje);

∑PVardA – apšvietimo elektros įrenginių įrengtoji galia (vardinių galių suma), kW.

 

1 lentelė. Apšvietimo elektros įrenginių paklausos koeficiento KPA reikšmės priklausomai nuo šių įrenginių įrengtųjų galių sumos ∑PVardA, kW

 

∑PvardA, kW

≤ 5

6–10

11–15

16–25

26–50

51–100

> 100

KPA

1

0,9

0,85

0,8

0,7

0,65

0,6

 

8. Skaičiuojamosios elektros apkrovos gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija kištukiniams lizdams, maitinantiems įvairios paskirties iki 2,5 kW galios elektros imtuvus (PskKL, kW), apskaičiuojamos pagal (2) formulę:

 

;                                             (2)

čia:

KPKL – kištukinių lizdų paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų kištukinių lizdų kiekio nKL (vnt.), pateiktos 2 lentelėje;

∑Pvard KL – kištukinių lizdų įrengtoji galia (vardinių galių suma), kW. Esant nuo 1 iki 10 vnt. kištukinių lizdų, ∑PVardKL lygi ne mažiau kaip 2,5 kW galios, o esant 11 vnt. ir daugiau – po 0,2 kW galios kiekvienam kištukiniam lizdui.

 

2 lentelė. Kištukinių lizdų paklausos koeficiento KPKL reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų kištukinių lizdų kiekio nKL, vnt.

 

nKL,vnt.

≤ 10

11–20

21–50

51–100

101–200

201–400

> 400

KPKL

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

 

9. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų stacionarioms elektrinėms viryklėms (PskV, kW), apskaičiuojamos pagal (3) formulę:

 

;                                                 (3)

čia:

KPV – stacionarių elektrinių viryklių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų stacionarių elektrinių viryklių kiekio nV (vnt.), pateiktos 3 lentelėje;

∑PVard V – stacionarių elektrinių viryklių įrengtoji galia (vardinių galių suma), kW.

 

3 lentelė. Stacionarių elektrinių viryklių paklausos koeficiento KPV reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų stacionarių elektrinių viryklių kiekio nV, vnt.

 

nV, vnt.

1

2

3

4–5

6–8

9–10

> 10

KPV

1

0,9

0,85

0,75

0,65

0,6

0,5

 

10. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų vandens šildymo elektros įrenginiams, kurių vardinė galia mažesnė ar lygi 2,5 kW apskaičiuojamos pagal Metodikos 8 punktą. Jeigu vieno vandens šildymo elektros įrenginio vardinė galia didesnė kaip 2,5 kW, skaičiuojamosios elektros apkrovos apskaičiuojamos pagal Metodikos 9 punktą.

11. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų liftams (PskL, kW), apskaičiuojamos pagal (4) formulę:

 

;                                                  (4)

čia:

KPL liftų paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų liftų kiekio nL (vnt.) ir pastato aukštingumo, pateiktos 4 lentelėje;

∑PVard L – liftų įrengtoji galia (vardinių galių suma), kW.

 

4 lentelė. Liftų paklausos koeficiento KPL reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų liftų kiekio nL (vnt.) ir pastato aukštingumo

 

nL, vnt.

KPL priklausomai nuo pastato aukštingumo

≤ 7

8–9

10–12

13–16

> 16

1

1

1

1

-

-

2–3

0,8

0,85

0,9

1

1

4–5

0,7

0,75

0,8

0,9

1

6–7

0,65

0,7

0,75

0,85

0,9

8–10

0,5

0,55

0,6

0,75

0,85

11–20

0,4

0,45

0,5

0,65

0,75

>20

0,35

0,38

0,4

0,55

0,65

 

12. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų karšto ir šalto vandens cirkuliaciniams siurbliams, ventiliatoriams ir kitiems pagalbiniams elektros įrenginiams, išskyrus liftus ir bendro naudojimo kondicionierius, nustatomos susumavus visų šių elektros imtuvų (išskyrus rezervinių) vardines galias netaikant paklausos koeficiento.

13. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų šildymui naudojamiems elektros įrenginiams nustatomos susumavus visų šių elektros įrenginių vardines galias netaikant paklausos koeficiento.

14. Preliminari pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova skirta gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų pastoviam šildymui (SŠild., kVA) nustatoma pagal (5) formulę:

 

;                                           (5)

čia:

∑s – suminis gyvenamųjų patalpų plotas, m2;

Ssant. – santykinė preliminari 1 m2 gyvenamo pastato plotui reikalinga pilnutinė elektros apkrova šildymui, kuri nustatyta remiantis pastato šildymo sistemos projektu arba preliminariai (nevertinant šilumos siurblių) pagal 5 lentelę, VA / m2.

 

5 lentelė. Santykinė preliminari 1 m2 gyvenamojo pastato plotui reikalinga pilnutinė elektros apkrova (Ssant., VA/m2) priklausomai nuo gyvenamojo aukštingumo, amžiaus ir šildymo sistemos valdymo būdo

 

Pastato aukštų skaičius

1

2–3

4–5

6–9

10–12

>12

Renovuotuose pastatuose (pastatytuose iki 2000 metų)

Šildymo sistemos

rankinis valdymas

136,9

122,2

81,9

74,6

68,4

66,0

Naujuose pastatuose (pastatytuose po 2000 metų)

118,6

107,6

72,1

66,0

59,9

57,4

Renovuotuose pastatuose (pastatytuose iki 2000 metų)

Šildymo sistemos

automatinis valdymas

123,2

110

73,7

67,1

61,6

59,4

Naujuose pastatuose (pastatytuose po 2000 metų)

106,7

96,8

64,9

59,4

53,9

51,7

 

15. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų buitiniams oro kondicionieriams (PskK, kW), apskaičiuojamos pagal (6) formulę:

 

;                                                (6)

čia:

KPK – buitinių oro kondicionierių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų buitinių oro kondicionierių kiekio nK (vnt.), pateiktos 6 lentelėje;

∑PVard K – buitinių kondicionierių įrengtoji galia (vardinių galių suma), kW.

 

6 lentelė. Buitinių oro kondicionierių paklausos koeficiento KPK reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų buitinių oro kondicionierių kiekio nK, vnt.

 

nK,vnt.

≤ 6

7–9

10–12

13–15

16–18

19–24

25–40

41–60

>60

KPK

1

0,95

0,9

0,83

0,8

0,7

0,58

0,45

0,3

 

16. Projektuojant iki 200 m2 bendrojo ploto gyvenamuosius namus ar sodybas bei iki 70 m2  bendrojo ploto daugiabučių gyvenamųjų namų butus, norminės vieno gyvenamojo namo, buto ir sodybos skaičiuojamosios elektros apkrovos pateiktos 7 lentelėje. Skaičiuojant elektros apkrovą namams ar sodyboms, kurių bendrasis plotas didesnis kaip 200 m2 ir butams, kurių bendrasis plotas didesnis kaip 70 m2 kiekvienam papildomam 1 m2 bendro ploto vienetui gyvenamiesiems namams, sodyboms ir butams su dujinėmis viryklėmis skaičiuojamąsias normines elektros apkrovas reikia padidinti 1 proc., su elektrinėmis viryklėmis – 0,5 proc. Galimas 25 proc. didžiausias leistinas skaičiuojamųjų elektros apkrovų nuokrypis nuo pateiktų 7 lentelėje. Didesnis kaip 25 proc. skaičiuojamųjų elektros apkrovų nuokrypis nuo norminių dydžių turi būti pagrįstas projektiniais vidinės instaliacijos skaičiavimais, nurodant didžiausios galios elektros imtuvus, ir suderintas su skirstomojo tinklo operatoriumi, kuris išdavė prijungimo sąlygas.

 

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų skaičiuojamosios norminės elektros apkrovos Psk, kW

 

Gyvenamojo namo, buto ir sodybos apibūdinimas

Psk, kW

Butas su įrengta stacionaria dujine virykle

5

Butas su įrengta stacionaria elektrine virykle

8

Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria dujine virykle be elektrinio pirties katilo

7

Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria dujine virykle su elektriniu pirties katilu

11

Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria elektrine virykle be elektrinio pirties katilo

10

Vienbutis gyvenamasis namas su įrengta stacionaria elektrine virykle su elektriniu pirties katilu

13

Sodyba (namas, ūkiniai pastatai) su įrengtu elektriniu malūnu, elektriniu vandens siurbliu, elektriniu statybos apdailos įrenginiu, elektriniu pjūklu ir kitais elektros įrenginiais

15

 

17. Pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova vienbučių gyvenamųjų namų, daugiabučių gyvenamųjų namų butų ar kelių sodybų grupėms, pateiktoms 8 lentelėje, kurioms elektros energija persiunčiama iš to paties elektros energijos šaltinio (S∑sk, kW), apskaičiuojama pagal (7) formulę:

 

;                                                      (7)

čia:

K – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų elektros vartojimo nevienalaikiškumo koeficiento reikšmė, priklausanti nuo pastatų, butų ar sodybų grupėje esančių objektų kiekio nG (vnt.) ir juose įrengtų buitinių elektros įrenginių, pateikta 8 lentelėje. 8 lentelėje nepateiktų nG nevienalaikiškumo koeficientų reikšmės nustatomos interpoliacijos būdu;

∑Psk – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų elektros apkrovų suma kW, kuri nustatoma susumavus 7 lentelėje pateiktas skaičiuojamąsias normines elektros apkrovas. Jeigu projektuojama elektros apkrova ir (ar) leistinoji naudoti objekto galia yra mažesnė už norminę, skaičiuojant apkrovų sumą naudoti mažesniąją reikšmę, t.y. projektuojamą arba leistinąją naudoti objekto galią;

∑PProj(Leist) – gyvenamiesiems pastatams, butams ar sodyboms projektuojamų ir (ar) leistinųjų naudoti galių suma, kW;

cosφsk – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje.

 

8 lentelė. Grupės butų, gyvenamųjų namų ir sodybų suminės elektros apkrovos nustatymo nevienalaikiškumo koeficientai KΣ

 

Objektų kiekis nG (vnt.)

KΣ priklausomai nuo nG (vnt.) ir gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų grupės

Butai su įrengtomis stacionariomis dujinėmis viryklėmis (gyvenamuosiuose namuose)

Butai su įrengtomis stacionariomis elektrinėmis viryklėmis (gyvenamuosiuose namuose)

Vienbučiai gyvenamieji namai su įrengtomis stacionariomis dujinėmis ar elektrinėmis viryklėmis

Sodybos

1-3

1,000

1,000

1,000

1,000

6

0,791

0,500

0,515

0,576

9

0,602

0,376

0,412

0,452

12

0,499

0,312

0,353

0,394

15

0,440

0,269

0,316

0,368

18

0,396

0,250

0,294

0,348

24

0,340

0,228

0,273

0,316

30

0,310

0,214

0,256

0,288

40

0,283

0,197

0,236

0,264

50

0,264

0,185

0,221

0,240

60

0,249

0,176

0,210

-

70

0,238

0,168

0,201

-

80

0,228

0,162

0,194

-

90

0,220

0,157

0,187

-

100

0,213

0,152

0,182

-

120

0,201

0,144

0,172

-

140

0,192

0,138

0,165

-

160

0,184

0,133

0,159

-

180

0,177

0,130

0,154

-

200

0,171

0,128

0,149

-

250

0,160

0,123

0,140

-

300

0,156

0,120

0,133

-

350

0,153

0,117

0,127

-

400

0,151

0,115

0,122

-

450

0,149

0,112

0,118

-

500

0,147

0,111

0,115

-

≥600

0,144

0,108

0,109

-

 

18. Keleto skirtingų tipų gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų nevienalaikiškumo koeficientas (KΣ) apskaičiuojamas pagal (8) formulę:

 

;                                                      (8)

čia:

ni – i-ajai pastatų grupei priklausančių pastatų, butų ar sodybų kiekis, vnt.;

KΣi – i-osios pastatų grupės nevienalaikiškumo koeficientas priklausomai nuo šioje grupėje esančių pastatų, butų ar sodybų kiekio ni.

 

19. Esamų ir projektuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų suminė pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova apskaičiuojama sumuojant butų, buitinių kondicionierių, kitų daugiabučiuose namuose įrengtų bendrojo naudojimo elektros imtuvų (liftų, siurblių, ventiliatorių, laiptinių apšvietimo ir kt.) (Ssk GN, kVA) ir šildymo įrengimų elektros apkrovas įvertinus galios koeficientą pagal (9) formulę:

 

; (9)

čia:

SSsk – suminė pilnutinė visų name (namuose) esančių butų skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 17 punktą, kVA;

PskK – skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų kondicionierių elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 15 punktą, kW;

PskL – skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų liftų elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 11 punktą, kW;

SŠild – skaičiuojamoji namo šildymo įrengimų pilnutinė elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 13 ir 14 punktus, kVA;

ΣPskB – skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų elektros imtuvų (siurblių, ventiliatorių, laiptinių apšvietimo) vardinių galių suma, kW;

cosjsk(K,L,B) – atitinkamos paskirties elektros imtuvų skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje.

 

9 lentelė. Gyvenamųjų pastatų, butų, sodybų ir atskirų elektros imtuvų grupių skaičiuojamieji galios koeficientai cosφ

 

Gyvenamojo pastato apibūdinimas arba elektros imtuvų grupė

cosφ

Butas, gyvenamasis namas su įrengta stacionaria dujine virykle

0,9

Butas, gyvenamasis namas su įrengta stacionaria elektrine virykle

0,92

Buitiniai kondicionieriai

0,8

Gyvenamojo pastato apibūdinimas arba imtuvų grupė

cosφ

Sodyba

0,85

Vandens siurbliai, ventiliatoriai

0,85

Gyvenamojo pastato apibūdinimas arba elektros imtuvų grupė

cosφ

Laiptinės, koridorių apšvietimas

0,95

Liftai (be reaktyviosios galios kompensavimo įrenginių)

0,6

 

20. Keleto skirtingų tipų pastatų arba pastato patalpų skirtingų elektros imtuvų grupių galios koeficientas (cosφsk) apskaičiuojamas pagal (10) formulę:

 

;                                     (10)

 

čia:

cosφsk(i) – i-osios pastatų grupės ar pastato elektros imtuvų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje;

Psk(i) – i-osios pastatų grupės ar pastato elektros imtuvų grupės skaičiuojamoji elektros apkrova,  kW.

 

III SKYRIUS

SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMAS VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATAMS

 

21. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninių pastatų apšvietimo elektros įrenginiams (PskA, kW), apskaičiuojamos pagal (11) formulę:

 

;                                                   (11)

 

čia:

KPA – apšvietimo elektros įrenginių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo ∑PVardA, turi būti ne mažesnės kaip pateiktos 10 lentelėje;

∑PVardA – apšvietimo elektros įrenginių vardinių galių suma, kW.

 

10 lentelė. Apšvietimo elektros įrenginių paklausos koeficiento KPA reikšmės priklausomai nuo šių įrenginių vardinių galių sumos ∑PVardA ir nuo visuomeninės paskirties pastato tipo

 

Eil. Nr.

Visuomeninės paskirties pastato tipas

KPA priklausomai nuo apšvietimo elektros įrenginių vardinių galių sumos ∑PVardA, kW

≤5

5-10

10–15

15–25

25–50

50–100

>100

1.

Administracinės ir paslaugų paskirties

1

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

2.

Prekybos paskirties

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

3.

Kultūros paskirties

1

0,9

0,8

0,75

0,7

0,65

0,5

4.

Maitinimo paskirties

1

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,65

5.

Transporto paskirties

1

0,9

0,8

0,7

0,65

0,6

0,55

6.

Mokslo paskirties

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

7.

Viešbučių, gydymo ir poilsio paskirties

1

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,35

8.

Sporto paskirties

1

1

1

1

1

1

1

9.

Religinės paskirties

1

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

 

Pastaba.10 lentelėje nenurodytų tipų pastatams taikyti KPA = 1.

 

22. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų darbinio, avarinio, evakuacinio, reklaminių stendų apšvietimo elektros įrenginiams, apskaičiuojamos susumavus visų grupės elektros įrengimų vardines galias.

23. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų kištukiniams lizdams, maitinantiems įvairios paskirties iki 2,5 kW galios elektros imtuvus, apskaičiuojamos pagal Metodikos 8 punktą.

24. Suminis visuomeninės paskirties pastato ar patalpų galios įrenginių grupės, išskyrus šaldymo ir vėdinimo įrangą, naudojimo koeficientas (ΣKN) apskaičiuojamas pagal (12) formulę:

 

;                                                 (12)

 

čia:

KN – elektros įrenginio naudojimo koeficientas. KN = t/T, kur t – elektros įrenginio veikimo laikas labiausiai apkrautos pamainos metu (h); T– labiausiai apkrautos pamainos laikas (h);

PVard – vardinė elektros įrenginio galia, kW.

 

25. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų galios elektros įrenginių grupėms, išskyrus šaldymo ir vėdinimo įrangą, apskaičiuojamos (PskG, kW) pagal (13) formulę:

 

;                                       (13)

 

čia:

KM – elektros apkrovos maksimumo koeficientas, kuris priklauso nuo ΣKN (11 lentelė) ir efektyvių, maksimalią elektros apkrovą formuojančių elektros įrenginių skaičiaus nef, kuris nustatytas pagal Metodikos 26 punktą.

ΣKN – suminis visuomeninės paskirties pastato ar patalpų galios įrenginių grupės, išskyrus šaldymo ir vėdinimo įrangą, naudojimo koeficientas nustatytas pagal Metodikos 24 punktą.

ΣPVard G – skaičiuojamoji visų visuomeninės paskirties pastatų galios elektros įrenginių vardinių galių suma, kW.

 

26. Efektyvių, maksimalią elektros apkrovą formuojančių elektros įrenginių skaičius (nef) nustatomas pagal (14) formulę. Jeigu pagal šią formulę nustatyta nef reikšmė viršija elektros įrenginių skaičių (n) arba PVard Max / PVard Min ≤3, tai taikyti n=nef. PVard Min – mažiausią galią turinčio grupės įrenginio vardinė galia, kW.

 

;                                                        (14)

 

čia:

ΣPVardG – skaičiuojamoji visų visuomeninės paskirties pastatų galios elektros įrenginių vardinių galių suma, kW;

PVard Max – didžiausią galią turinčio grupės įrenginio vardinė galia, kW.

 

11 lentelė. Aktyviosios galios maksimumo koeficiento KM reikšmės priklausomai nuo ∑KN ir nef

 

nef

KM  priklausomai nuo ∑KN

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

≥0,8

1

8,00

5,33

4,00

2,67

2,00

1,60

1,33

1,14

1,0

2

6,22

4,33

3,39

2,45

1,98

1,60

1,33

1,14

1,0

3

4,05

2,89

2,31

1,74

1,45

1,34

1,22

1,14

1,0

4

3,24

2,35

1,91

1,47

1,25

1,21

1,12

1,06

1,0

5

2,84

2,09

1,72

1,35

1,16

1,16

1,08

1,03

1,0

6

2,64

1,96

1,62

1,28

1,11

1,13

1,06

1,01

1,0

7

2,49

1,86

1,54

1,23

1,12

1,10

1,04

1,0

1,0

8

2,37

1,78

1,48

1,19

1,10

1,08

1,02

1,0

1,0

9

2,27

1,71

1,43

1,16

1,09

1,07

1,01

1,0

1,0

10

2,18

1,65

1,39

1,13

1,07

1,05

1,0

1,0

1,0

11

2,11

1,61

1,35

1,1

1,06

1,04

1,0

1,0

1,0

12

2,04

1,56

1,32

1,08

1,05

1,03

1,0

1,0

1,0

13

1,99

1,52

1,29

1,06

1,04

1,01

1,0

1,0

1,0

14

1,94

1,49

1,27

1,05

1,02

1,0

1,0

1,0

1,0

15

1,89

1,46

1,25

1,03

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

16

1,85

1,43

1,23

1,02

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

17

1,81

1,41

1,21

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

18

1,78

1,39

1,19

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

19

1,75

1,36

1,17

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

20

1,72

1,35

1,16

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

21

1,69

1,33

1,15

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

22

1,67

1,31

1,13

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

23

1,64

1,30

1,12

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

24

1,62

1,28

1,11

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

25–29

1,6

1,27

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

30–34

1,51

1,21

1,05

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

35–39

1,44

1,16

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

40–44

1,4

1,13

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

45–49

1,35

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

50–59

1,3

1,07

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

60–69

1,25

1,03

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

70–79

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

80–89

1,16

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

90–99

1,13

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

≥ 100

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

27. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų stacionarioms elektrinėms viryklėms, apskaičiuojamos pagal Metodikos 9 punktą.

28. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų liftams, apskaičiuojamos pagal Metodikos 11 punktą.

29. Skaičiuojamosios elektros apkrovos vidinei instaliacijai, kuria persiunčiama elektros energija visuomeninės paskirties pastatų šaldymo ir vėdinimo elektros įrenginiams (PskŠ, kW), apskaičiuojamos pagal (15) formulę:

 

;                                                   (15)

 

čia:

 

K – šaldymo ir vėdinimo įrenginių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų šaldymo ir vėdinimo įrenginių kiekio nŠ (vnt.), pateiktos 12 lentelėje;

∑PVard Š – šaldymo ir vėdinimo įrenginių įrengtoji galia (vardinių galių suma), kW.

 

12 lentelė. Šaldymo ir vėdinimo įrenginių paklausos koeficiento K reikšmės priklausomai nuo prie elektros linijos prijungtų šaldymo ir vėdinimo įrenginių kiekio nŠ, vnt.

 

Eil. Nr.

Šaldymo ir vėdinimo įrenginių įrengtųjų galių sumos santykis su pastato galios imtuvų įrengtųjų galių suma, proc.

K priklausomai nuo nŠ (vnt.)

≤ 3

4–5

6–8

9–10

11–15

16–20

21–30

31–50

51–100

>100

1.

≤24

0,8

0,6

0,6

0,55

0,5

0,5

0,5

0,45

0,45

0,4

2.

25–49

0,8

0,65

0,6

0,6

0,55

0,5

0,5

0,5

0,45

0,45

3.

50–74

0,8

0,7

0,65

0,65

0,6

0,6

0,55

0,5

0,5

0,45

4.

75–84

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,6

0,6

0,55

0,55

0,5

5.

85–100

1

0,9

0,8

0,75

0,7

0,65

0,65

0,6

0,55

0,5

 

30. Visuomeninės paskirties pastatams, kuriems elektros energija persiunčiama iš to paties elektros energijos šaltinio, suminė pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova (SskVP, kVA) apskaičiuojama sumuojant visų tipų elektros įrenginių / imtuvų grupių skaičiuojamąsias elektros apkrovas pagal (16) formulę:

 

; (16)

čia:

PSkA - apšvietimo elektros įrenginių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 21 punktą, kW;

PskL - liftų skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 28 punktą, kW;

PskV - stacionarių elektrinių viryklių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 27 punktą, kW;

PskKL - kištukinių lizdų skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos
23 punktą, kW;

PskG - galios įrenginių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos
25 punktą, kW;

PskŠ - šaldymo ir vėdinimo įrenginių skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 29 punktą, kW;

cosφskVP - galios koeficientas, pateiktas 14 lentelėje;

K - maksimumų nesutapimo koeficientas (apšvietimo elektros įrenginių ir visų kitų įrenginių) turi būti ne mažesnis kaip pateiktas 13 lentelėje.

 

13 lentelė. Apšvietimo elektros įrenginių grupės skaičiuojamosios elektros apkrovos ir kitų elektros imtuvų suminės skaičiuojamosios elektros apkrovos maksimumų nesutapimo koeficientas K

 

Eil. Nr.

Visuomeninės paskirties pastato tipas

K priklausomai nuo apšvietimo elektros įrenginių grupės skaičiuojamosios galios santykio PSkA su kitų (likusių) ∑PSkKit) įrenginių grupių sumine skaičiuojamąja galia (∑PSkA / ∑PSkKit)

< 0,75

0,75-1,40

>1,40

1.

Administracinės paskirties

0,95

0,9

0,95

2.

Prekybos ir maitinimo paskirties

0,9

0,85

0,9

3.

Paslaugų paskirties

0,85

0,75

0,85

4.

Transporto paskirties

0,8

0,7

0,8

5.

Kultūros ir religinės paskirties

0,95

0,9

0,95

6.

Mokslo paskirties (be vaikų darželių)

0,95

0,9

0,95

7.

Mokslo paskirties (vaikų darželiai)

0,85

0,8

0,85

8.

Gydymo paskirties

0,85

0,75

0,85

9.

Viešbučių ir poilsio paskirties

0,75

0,70

0,75

10.

Sporto paskirties

0,95

0,9

0,95

 

Pastaba.13 lentelėje nenurodytų tipų pastatams taikyti K = 1.

 

14 lentelė. Skaičiuojamieji galios koeficientai visuomeninės paskirties pastatams

 

Eil. Nr.

Visuomeninės paskirties pastato tipas

cosφ

1.

Administracinės paskirties

0,85

2.

Prekybos paskirties

0,85

3.

Paslaugų paskirties

0,8

4.

Maitinimo paskirties

0,9

5.

Transporto paskirties

0,85

6.

Kultūros ir religinės paskirties

0,92

7.

Mokslo paskirties (be vaikų darželių)

0,9

8.

Mokslo paskirties (vaikų darželiai)

0,92

9.

Gydymo paskirties (be sanatorijų)

0,9

10.

Viešbučių, poilsio ir gydymo (sanatorijos) paskirties

0,85

11.

Sporto paskirties

0,9

 

Pastaba.14 lentelėje nenurodytų tipų pastatams taikyti cosφ = 0,8.

 

31. Pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova keliems skirtingo tipo visuomeninės paskirties ir (ar) gyvenamiesiems pastatams, kuriems elektros energija tiekiama iš to paties elektros energijos šaltinio,
(S, kVA) apskaičiuojama pagal (17) formulę:

 

;                                                (17)

čia:

Smax – didžiausia vieno iš visų prie elektros energijos šaltinio prijungto pastato skaičiuojamoji pilnutinė elektros apkrova, kVA;

Si – visų pastatų, išskyrus pastatą, turintį didžiausią pilnutinę elektros apkrovą, pilnutinės elektros apkrovos, kVA;

K max – įvairaus tipo pastatų elektros apkrovų maksimumų nesutapimo koeficientai didžiausią pilnutinę elektros apkrovą turinčio pastato atžvilgiu turi būti ne mažesni kaip pateikti 15 lentelėje (15 lentelėje nenurodytiems pastatams taikyti K max=1).

 

 

 

15 lentelė. Visuomeninės paskirties ir gyvenamųjų pastatų elektros apkrovų maksimumų nesutapimo koeficientai Kmax

 

 

Gyvenamieji namai su stacionariomis elektrinėmis viryklėmis

Gyvenamieji namai su stacionariomis dujinėmis viryklėmis

Val-gyk-los

Kavi-nės, resto-

ranai

Kultū-ros paskir-ties (biblio-tekos)

Moks-lo paskir-ties

Preky-bos paskir-

ties

Viešbu-čių pa-skirties

Paslaugų paskirties (kirpyk-los)

Mokslo paskirties (vaikų darželiai)

Paslaugų paskirties

(išskyrus kirpyklas)

Kultūros paskirties (išskyrus bibliotekas)

Vietinės generacijos elektrinės (saulės ir vėjo)

Gyvenamieji namai su stacionariomis elektrinėmis viryklėmis

-

0,9

0,6

0,7

0,6

0,5

0,8

0,8

0,8

0,5

0,7

0,9

1

Gyvenamieji namai su stacionariomis dujinėmis viryklėmis

0,9

-

0,6

0,7

0,5

0,4

0,8

0,8

0,7

0,4

0,6

0,9

1

Maitinimo paskirties

0,6

0,6

1

1

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,5

1

Mokslo ir kultūros (bibliotekos) paskirties

0,5

0,4

0,8

0,8

1

1

0,7

0,7

0,8

0,9

0,8

0,7

1

Prekybos paskirties

0,8

0,8

0,8

0,6

0,7

0,7

1

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1

Viešbučių paskirties

0,8

0,8

0,6

0,8

0,7

0,6

0,8

1

0,8

0,6

0,7

0,9

1

Gydymo paskirties

0,5

0,4

0,8

0,6

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,7

0,8

1

Paslaugų paskirties

0,7

0,6

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

1

0,7

1

Kultūros paskirties

0,9

0,9

0,4

0,6

0,7

0,6

0,8

0,9

0,8

0,5

0,7

1

1

Vietinės generacijos elektrinės (saulės ir vėjo)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

32. Orientacinės skaičiuojamosios elektros apkrovos visuomeninės paskirties pastatams apskaičiuojamos naudojantis 16 lentelėje pateiktomis santykinėmis skaičiuojamosiomis elektros apkrovų reikšmėmis.

 

16 lentelė. Santykinės maksimalios skaičiuojamosios elektros apkrovos visuomeninės paskirties pastatams

 

Eil. Nr.

Pastato paskirtis (pastatas)

Matavimo vienetas

Santykinė elektros apkrova

Maksimalių elektros apkrovų naudojimo laikas, val.

1.

Viešbučių (viešbutis, motelis, svečių namai)

W/m²

20–40

3500

2.

Administracinė (biurai iki 500 m2 bendrojo ploto)

W/m²

30–50

4000

3.

Administracinė (biurai virš 500 m2 bendrojo ploto)

W/m²

20–40

4500

4.

Prekybos (universaliosios (daugiafunkcės) įmonės pastatas, kurio bendras plotas – daugiau kaip 5000 m2)

W/m²

45–70

4000

5.

Prekybos (specializuotosios (vienafunkcės) įmonės pastatas, kurio bendras plotas – daugiau kaip 5000 m2)

W/m²

30–45

5000

6.

Prekybos (universaliosios (daugiafunkcės) ir specializuotosios (vienafunkcės) įmonės pastatas, kurio bendras plotas iki 5000 m2)

W/m²

60–80

2000

7.

Prekybos (sandėlis be šaldymo)

W/m²

5–15

1000

8.

Paslaugų (galia vienai darbo vietai)

W/1 darbo vietai

1300

2000

9.

Maitinimo (valgykla)

W/m²

180–300

1500

10.

Transporto (oro uostai)

W/100 m² (užstatymo)

60–80

4000

11.

Kultūros (biblioteka)

W/m²

20–35

2000

12.

Kultūros (muziejus)

W/m²

60–80

2000

13.

Mokslo (vaikų darželis)

W/m²

25–50

1100

14.

Mokslo (mokykla)

W/m²

15–30

1300

15.

Gydymo (ligoninė iki 50  vietų / poliklinika)

W/m²

150–300

2000

16.

Gydymo (ligoninė nuo 200 vietų)

W/m²

40–70

3500

17.

Poilsio (turizmo centras)

W/m²

60–80

1000

18.

Sporto (daugiafunkcė sporto arena)

W/m²

70–85

1000

19.

Sporto (stadionai, sporto salės, teniso kortai, maniežai, čiuožyklos, baseinai)

W/m²

60100

1000

20.

Religinės (bažnyčia, cerkvė, koplyčia, sinagoga, maldos namai, katedra)

W/m²

10–15

500

 

33. Jeigu projektuojant naujus, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant esamus visuomeninės paskirties pastato ar patalpos vidinę instaliaciją suprojektuota suminė skaičiuojamoji elektros apkrova viršija skaičiuojamąją elektros apkrovą, nustatytą 16 lentelėje, projektuotojas turi parengti ir pateikti derinti skirstomųjų tinklų operatoriui, prie kurio tinklų bus prijungiami objekto elektros įrenginiai, ir suinteresuotoms institucijoms projektą, kuriame turi būti pateikti skaičiavimai, pagrindžiantys suminę skaičiuojamosios elektros apkrovos reikšmę.

 

IV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIŲ NUSTATYMAS

 

34. Planuojant metinį elektros energijos poreikį naujų gyvenamųjų daugiabučių namų vienam butui taikyti:

34.1. 1400 kWh, kai butuose planuojama naudoti stacionarias dujines virykles;

34.2. 2500 kWh, kai butuose planuojama naudoti stacionarias elektrines virykles.

35. Planuojamas metinis elektros energijos poreikis visuomeninės paskirties pastatams ar patalpoms (Emet, kWh) apskaičiuojamos pagal (18) formulę:

 

;                                                           (18)

 

čia:

Psk – skaičiuojamoji maksimali elektros apkrova, nustatyta remiantis faktiniais duomenimis arba pagal 16 lentelėje pateiktus orientacinius dydžius, kW;

Tmax – metinis maksimalių elektros apkrovų trukmės laikas, val.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Projektuotojai, rengdami gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų vidinės instaliacijos ir skirstomųjų tinklų projektus naujiems gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatams ir (ar) patalpoms bei rekonstruojamiems ar kapitališkai remontuojamiems pastatams ir (ar) patalpoms, turi įvertinti būsimų ir esamų vartotojų poreikius bei racionalią skirstomųjų tinklų plėtrą.

37. Asmenys, pažeidę Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________