LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 2, 4, 42, 7, 10, 112 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. XIV-408

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 11 dalimi:

11. Aerobiškai skaidi plastikinė pakuotėplastikinė pakuotė, kurios medžiagos sudėtyje yra aerobinį skilimą į mikrodaleles spartinančių priedų.“

2. Buvusią 2 straipsnio 11 dalį laikyti 12 dalimi.

3. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 2.dalį.

4. Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Daugkartinė pakuotė – pakuotė, kuri sumanyta, sukurta ir pateikta rinkai taip, kad per jos gyvavimo ciklą ją būtų galima ne vieną kartą panaudoti vežant prekes arba iš naujo ją užpildant, arba pakartotinai naudoti tuo pačiu tikslu, kuriuo ji buvo sumanyta.“

5. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 3.dalį.

6. Papildyti 2 straipsnį 41 dalimi:

41. Gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos atitiktisgamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos ir šių subjektų ataskaitinio laikotarpio veiklos dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3426 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir šio įstatymo 112 straipsnio 9 dalyje, atitikimas.“

7. Papildyti 2 straipsnį 42 dalimi:

42. Gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos patikrinimo techninė užduotis (toliau – veiklos patikrinimo techninė užduotis) – dokumentas, kuriame nurodomi konkretūs Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, peržiūros užduočių, susijusių paslaugų standartai ir praktiniai nurodymai arba tarptautiniai audito standartai, kuriais vadovaujantis turi būti atliekamas gamintojų ir importuotojų organizacijų ar užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos atitikties patikrinimas, taip pat šio patikrinimo reikalavimai ir (ar) apimtis.“

8. Papildyti 2 straipsnį nauja 61 dalimi:

61. Kombinuotoji pakuotė – iš dviejų ar daugiau skirtingų medžiagų sluoksnių, kurių negalima atskirti rankomis, pagaminta pakuotė, kurią sudaro vidinis ir išorinis medžiagų sluoksniai (vidinė talpyklė ir išorinis gaubtas) ir kuri kaip neatsiejama daugiasluoksnė skirtingų medžiagų visuma užpildoma, sandėliuojama, transportuojama ir ištuštinama kartu.“

9. Buvusias 2 straipsnio 61 ir 62 dalis laikyti atitinkamai 62 ir 63 dalimis.

10. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 7.dalį.

11. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Pakuočių atliekos – pakuotės ir pakuočių medžiagos, kurios pagal Atliekų tvarkymo įstatyme pateiktą atliekų apibrėžimą laikomos atliekomis, išskyrus pakuočių gamybos atliekas.“

12. Pripažinti netekusiomis galios 2 straipsnio 9 ir 10 dalis.

13. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 13 dalį.

14. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartis – daugiašalė sutartis tarp savivaldybės (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus), jos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkto pakuočių atliekų tvarkytojo ir gamintojų ir importuotojų organizacijų dėl pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros, jos įrengimo, atnaujinimo, priežiūros ir plėtros, šių paslaugų ir veiklų administravimo ir finansavimo.“

15. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 22 dalį.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pakuotės turi būti projektuojamos, gaminamos, parduodamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnyje nurodytu atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai šalinant pakuočių atliekas ir (ar) pakuočių atliekų apdorojimo liekanas.“

 

3 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Biologiškai skaidžios pakuočių atliekos turi fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai suirti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Aerobiškai skaidžios plastikinės pakuotės nelaikomos biologiškai skaidžiomis.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir, jeigu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia supakuotus gaminius juos perleisdami kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvauti organizuojant tokių pakuočių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už vienkartines pakuotes sistemoje, ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių daugkartines pakuotes pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nustatytas užstatas, dalyvauti užstato už daugkartines pakuotes sistemoje;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir visuomenės sveikatai, pakuočių pakartotinio naudojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir kitas atliekų tvarkymo galimybes, šiukšlinimo prevenciją ir pan.;“.

3. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimo išlaidas ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių vienkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nustatytas užstatas, dalyvavimo užstato už vienkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su užstato sistemoje surenkamų vienkartinių pakuočių atliekų sutvarkymu ir užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimu, ir, jeigu tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, už kurių daugkartinę pakuotę pagal šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalį nustatytas užstatas, dalyvavimo užstato už daugkartines pakuotes sistemoje išlaidas, susijusias su daugkartinių pakuočių surinkimu užstato sistemoje, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės švietimo ir informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;“.

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija gali būti išduodama tik tai organizacijai, kuriai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kaip jos dalyviai pavedė ne mažiau kaip 5 procentus visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų vienkartinių pakuočių tiekiantys gamintojai ir importuotojai. Organizacija, gavusi licenciją ir sudariusi visas šio straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas sutartis, gamintojų ir importuotojų pareigas, nurodytas šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, gali pradėti vykdyti nuo kalendorinių metų sausio 1 dienos.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Siekdama įvykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte gamintojams ir importuotojams nustatytą pareigą, organizacija privalo sudaryti šias sutartis:

1) bendradarbiavimo sutartis su visomis savivaldybėmis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtros ir jos finansavimo (jeigu planuojama aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, nurodytus šios dalies 2 punkte, viršijanti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtra) ir bendradarbiavimo šviečiant ir informuojant visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais. Šiose sutartyse turi būti numatyta bendradarbiavimo šviečiant ir informuojant visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais sąlygos, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtros ir jos finansavimo tvarka (jeigu planuojama aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, nurodytus šios dalies 2 punkte, viršijanti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtra);

2) savivaldybėms (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriams) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal būtinuosius reikalavimus, taikomus pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimui, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrai, jos įrengimui, atnaujinimui, priežiūrai, plėtrai ir šių paslaugų ir veiklų administravimui, parinkus pakuočių atliekų tvarkytojus, kurie teiks komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo šios dalies 3 punkte nurodytiems pakuočių atliekų tvarkytojams paslaugą, pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartis su visomis tokius pakuočių atliekų tvarkytojus parinkusiomis savivaldybėmis (arba savivaldybių pavedimu – su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriais) ir jų parinktais pakuočių atliekų tvarkytojais. Būtinuosius reikalavimus komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimui, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrai, jos įrengimui, priežiūrai, atnaujinimui ir plėtrai (įskaitant reikalavimus rūšiuojamojo surinkimo priemonių tipui, dydžiui, išdėstymo tankiui, žymėjimui, identifikacinės sistemos diegimui, ištuštinimo dažniui) ir šių veiklų finansavimo tvarkai, šių paslaugų ir veiklų administravimui ir jo išlaidų apmokėjimo tvarkai (toliau – būtinieji reikalavimai) ir būtinąsias pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties sąlygas tvirtina aplinkos ministras. Esant daugiau kaip vienai organizacijai, visos organizacijos pasirašo vieną bendrą pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartį su savivaldybe (arba savivaldybės pavedimu – su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi) ir kiekvienu savivaldybės (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus) parinktu pakuočių atliekų tvarkytoju. Jeigu organizacija per vieną kalendorinį mėnesį nuo dienos, kai savivaldybė (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius) ją informavo apie savivaldybės (arba savivaldybės pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus) šiame punkte nustatyta tvarka parinktus pakuočių atliekų tvarkytojus, nepasirašo pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties ar, pasirašiusi šią sutartį, nevykdo šioje sutartyje numatyto įsipareigojimo finansuoti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos veikimą pagal aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos veikimas pagal aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka finansuojamas iš lėšų, gautų pagal šio straipsnio 51 dalyje nurodytus finansavimo dokumentus;

3) su organizacijos pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką parinktais pakuočių atliekų tvarkytojais dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo. Esant daugiau kaip vienai organizacijai, visos organizacijos kartu parenka pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką šiame punkte nurodytus pakuočių atliekų tvarkytojus ir su kiekvienu parinktu pakuočių atliekų tvarkytoju pasirašo vieną bendrą sutartį. Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą tvarka, komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka. Jeigu organizacija, pasirašiusi šiame punkte nurodytas sutartis, nevykdo šiose sutartyse numatyto įsipareigojimo apmokėti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo išlaidas, tokių pakuočių atliekų, rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo išlaidos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apmokamos iš lėšų, gautų pagal šio straipsnio 51 dalyje nurodytus finansavimo dokumentus;

4) su organizacijos pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką parinktais pakuočių atliekų tvarkytojais dėl nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, surinktų pakuočių atliekų paruošimo naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimo (taip, kad visų Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose būtų užtikrintas pakuočių atliekų rūšiuojamasis surinkimas, vežimas, surinktų pakuočių atliekų paruošimas naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą). Šiose sutartyse turi būti numatyta apmokėjimo už nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, surinktų pakuočių atliekų paruošimą naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, naudojimą tvarka, nekomunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimo tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka.“

3. Papildyti 10 straipsnį 41 dalimi:

41. Organizacija privalo šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytose bendradarbiavimo su savivaldybėmis sutartyse nustatyta tvarka finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą (jeigu planuojama aplinkos ministro nustatytus būtinuosius reikalavimus, nurodytus šio straipsnio 4 dalies 2 punkte, viršijanti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūros plėtra) arba šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytose pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartyse nustatyta tvarka finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrą, jos įrengimą, priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą, šių paslaugų ir veiklų administravimą.“

4. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Organizacija šio straipsnio 4 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrą, jos įrengimą, priežiūrą, atnaujinimą, plėtrą ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugų teikimą, šių paslaugų ir veiklų administravimą turi finansuoti proporcingai jos dalyvių ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektiems gaminiams supakuoti panaudotų pakuočių kiekį.“

5. Papildyti 10 straipsnį 51 dalimi:

51. Organizacija privalo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais licencijas išduodančiai institucijai pateikti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas, įskaitant pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos infrastruktūrą, jos įrengimą, atnaujinimą, priežiūrą ir plėtrą, šių paslaugų ir veiklų administravimą, sumai, lygiai 1/4 komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimui bei Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirtos lėšų sumos, nurodytos organizacijos metinėje ataskaitoje apie praėjusių ataskaitinių metų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymą ir atliekų tvarkymo finansavimo schemoje ir visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimą. Tokių dokumentų sudarymo, pateikimo ir jų reikalavimų vykdymo tvarką, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

6. Papildyti 10 straipsnį 10 dalimi:

10. Organizacija, nustatydama įmokų už pakuočių atliekų tvarkymą, kurias organizacijai turi mokėti organizacijos nariai ir pavedimo davėjai (toliau – organizacijos įkainiai), dydžius, privalo juos diferencijuoti atsižvelgdama į pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų rūšis, kurioms Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustatė pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, ir į atitinkamos pakuočių rūšies tinkamumą pakartotinai naudoti ir perdirbti.“

7. Papildyti 10 straipsnį 11 dalimi:

11. Organizacija, vadovaudamasi aplinkos ministro tvirtinamais kriterijais, kuriais remiantis aplinkos ministro nustatytais atvejais turi būti diferencijuojami organizacijų įkainių dydžiai atsižvelgus į pakuočių savybes, nustatydama organizacijos įkainių dydžius, juos diferencijuoja atsižvelgdama į pakuočių patvarumą, taisomumą ir į tai, ar pakuotėse yra pavojingųjų medžiagų.

 

6 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 112 straipsnį 11 dalimi:

11. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius aplinkos ministro nustatyta tvarka ir terminais privalo savo interneto svetainėje kiekvienais metais skelbti pagal veiklos patikrinimo techninę užduotį auditoriaus parengtą faktinių pastebėjimų ataskaitą ir savo metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriaus interneto svetainėje turi būti skelbiamos ne mažiau kaip penkerių paskutinių ataskaitinių metų auditorių faktinių pastebėjimų ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniai kartu su auditorių išvadomis.

2. Papildyti 112 straipsnį 12 dalimi:

12. Institucija, kurią aplinkos ministras įgaliojo vykdyti užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos priežiūrą, konsultuodamasi su Lietuvos auditorių rūmais, turi kiekvienais metais iki vasario 15 dienos patvirtinti veiklos patikrinimo techninę užduotį.“

 

 

7 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

pakuočių ir pakuočių atliekų

tvarkymo įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/852.

2. 2005 m. kovo 22 d. Komisijos sprendimas 2005/270/EB, nustatantis duomenų bazės sistemos formas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/665.

3. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851.

4. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/720, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis, 5 straipsnio 7 dalis ir 6 straipsnis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnio 14 dalis, 4 straipsnio 1 ir 3 dalys, 5 straipsnio 1–6 dalys įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ir jo įgaliota institucija, atsižvelgdami į šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius auditorių dokumentus, nurodytus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi išdėstytoje Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnio 11 dalyje, pirmą kartą savo interneto svetainėje paskelbia teikdamas 2022 metų duomenis.

5. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos bendradarbiavimo sutartys su savivaldybėmis ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis per 6 mėnesius nuo pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarčių pasirašymo turi būti pakeistos arba sudarytos naujos, kad šios sutartys atitiktų šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje išdėstyto Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkto nuostatas.

6. Gamintojų ir importuotojų organizacijos, kurioms pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos išduotos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi:

1) iki 2022 m. gegužės 1 d. aplinkos ministro nustatyta tvarka parinkti pakuočių atliekų tvarkytojus, kurie paruoš naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktas pakuočių atliekas. Jeigu iki šio termino neparenka pakuočių atliekų tvarkytojų, kurie paruoš naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudos savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų  tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktas pakuočių atliekas, tokius pakuočių atliekų tvarkytojus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parenka savivaldybės (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai);

2) iki 2022 m. liepos 1 d. licencijas išduodančiai institucijai pateikti šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi išdėstytoje Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 51 dalyje nurodytus dokumentus, įrodančius, kad bus finansuojamas komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymas, įskaitant pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, jos įrengimą, atnaujinimą, priežiūrą ir plėtrą, šių paslaugų ir veiklų administravimą, sumai, lygiai 1/4 komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamajam surinkimui, vežimui, paruošimui naudoti, įskaitant pradinį apdorojimą, ir naudojimui bei Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymui skirtos lėšų sumos, kuri nurodyta šių organizacijų metinėje ataskaitoje apie 2021 metų atliekų tvarkymo veiklos organizavimo plano vykdymą ir atliekų tvarkymo finansavimo schemoje ir visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programoje numatytų priemonių įgyvendinimą;

3) iki 2022 m. birželio 1 d. raštu informuoti savivaldybių administracijas, kur savivaldybių (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių) parinkti atliekų tvarkytojai turės vežti savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose rūšiuojamojo surinkimo būdu surinktas pakuočių atliekas;

4) iki 2022 m. lapkričio 1 d. licencijas išduodančiai institucijai pateikti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi išdėstytoje Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo atitiktį patvirtinančius dokumentus.

7. Savivaldybės (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai) iki 2022 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka turi pradėti procedūras pakuočių atliekų tvarkytojams, kurie teiks komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugą, parinkti. Savivaldybės, kurios (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai) iki nurodyto termino nepradeda šioje dalyje nurodytų pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo procedūrų, tampa atsakingomis už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo finansavimą, iki bus parinkti šioje dalyje nurodyti pakuočių atliekų tvarkytojai.

8. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos sudarytos terminuotos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartys su savivaldybėmis (arba savivaldybių pavedimu – su komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriais), pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis ir atliekų tvarkytojais, kuriuos savivaldybės (arba savivaldybių pavedimu – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriai), bendradarbiaudamos su pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčiomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis, parinko viešojo konkurso, organizuoto Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, būdu, galioja iki šiose sutartyse numatyto sutarties galiojimo termino pabaigos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda