LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO NR. I-920 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 11 d. Nr. XIII-2320

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) rūpinasi bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimu;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministras iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda