herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr. T-87

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-87

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų (toliau – Kompensacija) mokėjimo savivaldybės gyventojams, turintiems teisę į savivaldybės būstą ir socialinį būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (toliau – Įstatymas), ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Įstatymu.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatymo 2 straipsnyje nurodytas sąvokas.

 

II. BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

4. Teisę į Kompensaciją turi asmenys ir šeimos, deklaruojantys gyvenamąją vietą savivaldybėje, kurie atitinka Įstatymo 10 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

5. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti ar gaunančių Kompensaciją, apskaita tvarkoma sudarant sąrašus, nurodytus Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje, kurie tvarkomi ir tikslinami savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

6. Asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, skaičius savivaldybėje nustatomas atsižvelgiant į valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją savivaldybės biudžetui, skirtą Kompensacijoms mokėti ir Kompensacijos dydį.

7. Kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika.

8. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už socialinio būsto nuomą, atsižvelgdamas į Vyriausybės skirtą dotacijos Kompensacijoms mokėti sumą, apskaičiuoja asmenų skaičių savivaldybėje, kurie gali pasinaudoti Kompensacija einamaisiais metais. Duomenys pateikiami savivaldybės socialinio būsto fondo naudojimo komisijai (toliau – Komisija).

9. Komisija, įvertinusi galimybes mokėti Kompensacijas pagal šio Aprašo 6 punktą, laikydamasi eiliškumo, įvertinusi buvimo savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose (toliau – sąrašai) laikotarpį, priima sprendimą asmenims ir šeimoms pasiūlyti pasinaudoti Kompensacija.

10. Asmenys ir šeimos, gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš sąrašų, tačiau Kompensacijos gavimo laikotarpis neįskaitomas į buvimo sąrašuose laikotarpį.

11. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už socialinio būsto nuomą, išsiunčia asmenims ir šeimoms, įrašytiems į savivaldybės sąrašus, raštiškus pasiūlymus pasinaudoti Kompensacija.

12. Asmenys ar šeimos, kurie nori pasinaudoti Kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos kartu su prašymu įrašyti juos į vieną iš Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašų pateikia savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras).

13. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už socialinio būsto nuomą, duomenis apie asmenis ir šeimas, jiems paskirtą ar nepaskirtą Kompensaciją, nurodydamas jos neskyrimo priežastis, suveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS). Šie duomenys teikiami ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

III. BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMAS IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMAS

 

14. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Kompensacijos mokėjimo ir asmens ar šeimos įrašymo į asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašus parengiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Įsakymų projektus rengia savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už socialinio būsto nuomą.

15. Būsto Kompensacijos mokamos už laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu įsakyme nustatyta mokėti Kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo Komisijos sprendimo pasiūlyti pasinaudoti Kompensacija priėmimo dienos iki kalendorinių metų pabaigos. Kitų kalendorinių metų pradžioje, atsižvelgdamas į šio Aprašo 6 punkte minimas aplinkybes, savivaldybės administracijos direktorius gali pratęsti Kompensacijos mokėjimą kalendoriniams metams nuo tos dienos, kai buvo nutrauktas Kompensacijos mokėjimas.

16. Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį. Pirmą kartą kompensacija mokama už visą laikotarpį nuo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo Komisijos sprendimo pasiūlyti pasinaudoti Kompensacija priėmimo dienos.

17. Kompensaciją ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos perveda savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui.

18. Asmenims ir šeimoms Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

19. Jeigu asmuo ar šeima, pasibaigus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarčiai, nepraranda teisės į Kompensaciją pagal Įstatymo 10 straipsnį, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalis asmeniui ar šeimai pateikus prašymą kompensuojama pagal naują Nekilnojamojo turto registre įregistruotą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį.

20. Asmenims ir šeimoms, kurių įsiskolinimas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą viršija 3 mėnesių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatyto nuomos mokesčio sumą, Kompensacijos mokėjimas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu stabdomas, iki bus padengtas įsiskolinimas arba pateikta Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Kompensacijos mokėjimas atnaujinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, asmeniui ar šeimai pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad įsiskolinimas padengtas. Atnaujinus Kompensacijos mokėjimą, Kompensacija išmokama ir už laikotarpį, kai mokėjimas buvo sustabdytas.

21. Jeigu savivaldybės administracija nustato, kad asmenys ir šeimos kreipdamiesi dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti pateikė neteisingus duomenis, reikalingus paramai teikti, arba paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti teikimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia Įstatymo 11 straipsnyje nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimą neteisėtai gauta parama būstui įsigyti ar išsinuomoti turi būti grąžinta visa iš karto arba asmens rašytiniu prašymu ir savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu dalimis.

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl neteisėtai gautos Kompensacijos grąžinimo yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis įsakymas neįvykdomas, jis gali būti priverstinai vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Šalių ginčai dėl šio Aprašo taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________________