VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKO 2020 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-27 „DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, PAVEIKTIEMS KORONAVIRUSO

(COVID-19) SUKELTŲ NEIGIAMŲ PASEKMIŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. VA-81

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ ir 1.5 papunkčio antrąją pastraipą išdėstau taip:

„Jeigu prašoma sudaryti MPS išdėstant mokėjimus ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, o išdėstoma suma fiziniams asmenims yra lygi arba didesnė nei 100 000 Eur, juridiniams asmenims – lygi arba didesnė nei 300 000 Eur, iš mokesčių mokėtojo gali būti pareikalauta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija. Jei mokesčių mokėtojas sudaro ne pirmą MPS, užtikrinimo priemonės taikomos toms MPS, kurių sudarymo metu pasiekiama šioje pastraipoje nurodyta suma.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                               Edita Janušienė