LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 20162020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 12 d. Nr. 3D-323

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7.13.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.13.5. prašoma paramos deklaruojant plotą, dėl kurio taisyklių 82.16, 89, 94 punktuose numatytais atvejais nepateikiami žemės valdymo teisę įrodantys dokumentai arba neįrodoma, kad pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą. Žemės ūkio veiklos vykdymo faktas pagrindžiamas žemės ūkio produkcijos pardavimo fakto (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, pirkimo–pardavimo kvitas ar kt.), žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo (paslaugų pirkimo/teikimo sutartis ar kt.), žemės ūkio technikos nuomos ūkio reikmėms (nuomos sutartis ar kt.) įrodymo dokumentais, taip pat, jei einamaisiais metais pareiškėjo, jo valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų (kaip nurodyta taisyklių 51 punkte) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre yra nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų), taip pat jei pareiškėjas, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laiko ūkinių gyvūnų, registruotų Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 10 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis);“.

1.2. Pakeičiu 72.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

72.1.3. žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos ir, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo. Minėtų dokumentų pateikimo faktas pažymimas paraiškos antrojo lapo lentelėje. Jei deklaruoti plotai, valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka, pareiškėjas privalo pateikti rašytinius visų bendraturčių sutikimus, kur būtų aiškiai išskirta valdoma žemės sklypo dalis;“.

1.3. Papildau 72.15 papunkčiu:

72.15. jo deklaruojamiems plotams patenkant į „valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį“, privalo turėti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą ir Agentūrai paprašius, jį pateikti iki jos nustatyto termino.

1.4. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pakeičiu 2 priedą:

1.5.1. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. jei pareiškėjai, deklaruojantys plotus, patenkančius į „valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį“, patvirtina, kad žino, jog privalo turėti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą ir Agentūrai paprašius, jį pateikti iki jos nustatyto termino;“

1.5.2. Pakeičiu 28.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.1. pateikė teisingus duomenis, savarankiškai perskaitė, susipažino su įsipareigojimais arba su jais buvo supažindintas seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotojo ir prisiima atsakomybę dėl įsipareigojimų laikymosi bei žino, jog prašyti paramos už deklaruotą plotą gali, tik jeigu turi ir prireikus Agentūrai galės pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus ir galės įrodyti ūkyje (valdoje) vykdomą žemės ūkio veiklą (t. y. pateikti žemės ūkio produkcijos pardavimo, žemės ūkio paslaugų pirkimo ar suteikimo, žemės ūkio technikos nuomos, ūkio reikmėms, įrodymo dokumentus. Pareiškėjas taip pat patvirtina, jog žino, kad bus pripažintas vykdančiu žemės ūkio veiklą, jeigu einamaisiais metais jo, jo valdos partnerių, valdoje registruotų šeimos narių ar susijusių subjektų (kaip apibrėžta taisyklių 51 punkte) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre bus nepertraukiamai registruotos (įregistruotos ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. (imtinai) ir neišregistruotos) žemės ūkio technikos (traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų), arba jis, jo valdos partneriai, valdoje registruoti šeimos nariai einamaisiais metais nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. bus laikę ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, ne mažiau kaip 0,1 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, pagal šių taisyklių 10 priede pateiktą lentelę perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis). Įsipareigojimai pareiškėjams skirstomi tokia tvarka: bendrieji įsipareigojimai taikomi visiems pareiškėjams – 1–20 įsipareigojimų lapo punktai; pareiškėjams, siekiantiems gauti susietąją paramą už gyvulius – 21–23 punktai; pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas – 24–26 punktai; pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą pagal kitas KPP priemones – 27–33 punktai; “.

1.5.3. Pakeičiu V skyriaus lentelę „Paramos suderinamumo matrica“ ir ją išdėstau taip:

PARAMOS SUDERINAMUMO MATRICA

TI

ŽĮ

PS

PD

AZ

TU

SP

EK

EPI

ĮS

ESĖ

EPA

EKS

RA

TS

NKS

DV

AR

PI

PK

DM

UK

NM

MA

DI

PO

KR

5PT-2

5PT-3

VTP

5PT-7

5PT-8

5PT-9

5PT-11

5PT-12

RZV

NPT

EPT

SPT

MNP

MNŠ

MNN

PA

SS

PR

PP

MVP

ŽM-1–ŽM-7

NM-1–NM-7

AI-1–AI-2

TI

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ŽĮ

+

X

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PS

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PD

+

X

 

+

+

+

+

+

+

+

AZ

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TU

+

X

 

+

+

+

+

+

SP

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

EK

+

+

+

+

+

X

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

EPI

+

 

+

+

+

 

+

 

X

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

ĮS

+

+

+

 

X

+

+

+

+

+

+

+

ESĖ

+

+

+

+

+

 

X

+

+

+

+

+

+

+

+

EPA

+

+

+

+

+

 

X

+

+

+

+

+

+

EKS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

RA

+

+

+

+

+

 

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

TS

+

+

+

+

 

X

+

+

+

+

+

+

NKS

+

+

+

+

 

+

X

+

+

+

+

+

DV

+

+

 

+

X

+

+

+

+

+

+

+

AR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PI

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PK

 

X

DM

 

X

UK

 

X

NM

 

X

MA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

DI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

KR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5PT-2

+

 

+

+

+

+

+

+

X

5PT-3

 

+

+

+

+

+

+

X

VTP

+

 

+

+

+

+

+

X

5PT-7

+

 

+

+

+

+

+

+

X

5PT-8

+

 

+

+

+

+

+

+

X

5PT-9

 

+

X

5PT-11

 

X

5PT-12

 

X

RZV

+

 

+

+

+

+

+

+

X

NPT

+

 

+

X

EPT

+

 

+

+

+

+

+

+

X

SPT

+

 

+

+

+

+

+

+

X

MNP

+

 

+

+

+

+

+

+

X

MNŠ

+

 

+

+

+

+

+

+

X

MNN

 

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

PA

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

X

SS

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

X

PR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

PP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

MVP

 

X

ŽM-1–ŽM-7

 

X

NM-1–NM-7

 

X

AI-1–AI-2

 

X“.

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos pareiškėjams, nuo 2017 m. balandžio 10 d. teikiantiems (pateikusiems) Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas.

3. P a v e d u  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, atsižvelgiant į šio įsakymo nuostatas, atnaujinti Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                             Bronius Markauskas


 

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei

gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių

išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių

1 priedas

 

 

(Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos forma)

 

Pildo seniūnijos ar viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biuro darbuotojas

Savivaldybė (kodas |__|__|)

Dokumento Nr. |__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|-|__|__|-|__|

Dokumento pateikimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

Dokumentą priėmęs darbuotojas (pareigos, vardas, pavardė, telefono Nr.)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(fizinio asmens kodas arba juridinio asmens kodas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(savivaldybė – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(seniūnija – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(kaimas, miestelis ir kt. – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(gatvės pavadinimas, namo Nr., buto Nr. – pagal gyvenamąją vietą)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(telefono Nr., el. pašto adresas)

 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos

 

Paramos už žemės ūkio naudmenAS ir kitus plotus BEI GYVULIUS paraiška

 

                                                                                         Nr.

(data)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

 

Fizinio / juridinio asmens valdos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Pageidauju, kad išmokų suma būtų pervesta

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Pageidauju papildomai informaciją gauti:

¨ Elektroniniu paštu

¨ Trumpąja žinute mobiliuoju telefonu

¨ Paštu

 

Pareiškėjai, deklaruojantys plotus, patenkančius į „valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį“, žino, kad privalo turėti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą ir Agentūrai paprašius, jį pateikti iki jos nustatyto termino (pažymėti „x“): ¨

 

Pareiškėjai, praėjusiais metais nedeklaravę naudmenų ir (arba) kitų plotų, žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus pateikė (pažymėti „x“): ¨

 

Pareiškėjai, deklaruojantys visiškai per praėjusius du metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus, tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą pateikė (pažymėti „x“): ¨

 

Pageidauju, jog informacija apie paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams (pažymėti „x“): ¨

 

 

II. DUOMENYS APIE ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS

FIZINIO / JURIDINIO ASMENS VALDOS NR. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Turi būti nurodyti visi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai, už kuriuos prašoma paramos. Detalus naudmenų sąrašas ir jų kodai pateikti paraiškos pildymo taisyklėse. Žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai turi būti nurodyti hektarais, dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

1 lentelė. Deklaruojami laukai.

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Naudmenos, už kurias mokamos tiesioginės išmokos,

ha

Plotai, už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos,

ha

Laukas, skirtas EASV

Naudmenos, už kurias prašoma susietoji parama už plotą

Dalyvavimas Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse

Papildoma informacija apie deklaruojamus plotus

 

Genetiškai modifikuoti augalai

Žemės valdymo teisė

Dokumentų pateikimas dvigubo deklaravimo atveju

Ekologinis ūkininkavimas arba Agrarinė aplinkosauga ir klimatas / Agrarinės aplinkosaugos išmokos

„Natura 2000“

Gamtinių kliūčių turinčios vietovės

Pageidaujami sertifikuoti laukai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Papildomų paraiškos lapų skaičius: ________lapų (-ai).

_______________________________________                                       ______________________                               __________________________________________

(juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas)                                                             (parašas)                                                           (vardas, pavardė)

_______________________________________________

 

2 lentelė. Informacija apie pareiškėjo atitiktį aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto kriterijams.

Paties vykdoma (jeigu vykdoma kaip fizinio ir (arba) juridinio asmens) viena iš taisyklėse apibrėžtų tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų (eksploatuojami oro uostai, vandens valymo įrenginiai, nuolatinės sporto ir pramogų aikštelės, teikiamos geležinkelio ir (arba) nekilnojamojo turto paslaugos)

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Susijusio subjekto vykdoma (jeigu vykdoma kaip fizinio ir (arba) juridinio asmens) viena iš taisyklėse apibrėžtų tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų (eksploatuojami oro uostai, vandens valymo įrenginiai, nuolatinės sporto ir pramogų aikštelės, teikiamos geležinkelio ir (arba) nekilnojamojo turto paslaugos)

Turi būti pažymėta X

Taip

¨

Ne

¨

Sutinku, kad Agentūra turi teisę patikrinti mano pateiktus duomenis, susijusius su aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto kriterijų įgyvendinimu, ir gauti būtinos informacijos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei kitų institucijų apie mano ir su manimi susijusių subjektų ūkinę veiklą.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

 

3 lentelė. Duomenys apie pareiškėjo EASV.

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

EASV pavadinimas

Kraštovaizdžio elemento Nr.

Deklaruotas plotas, ha / ilgis, m

Ploto koeficientas

EASV plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

2.

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

3.

| | | | | | – | | | |

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. Informacija apie selekcijai arba mokslinei veiklai skirtus laukus, už kuriuos prašoma paramos.

Mažesni kaip 0,1 ha, bet ne mažesni kaip 0,01 ha laukai yra skirti selekcijai ir moksliniams tyrimams.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

 

5 lentelė. Sutikimas perduoti duomenis VšĮ „Ekoagros“ laukų sertifikavimo tikslais

Sutinku, kad mano paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ „Ekoagros“.

Jei taip, turi būti pažymėta X

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Informacija apie susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus.

Eil. Nr.

Kontrolinio žemės sklypo Nr.

Lauko Nr.

Naudmenos kodas

Veislė

Lauko plotas, ha

Pasėtos sėklos kiekis lauke, kg

Pasėtos sėklos kiekis lauke,

kg į ha

PVM / Sąskaita faktūros Nr.

PVM / Sąskaitoje faktūroje

nurodytas siuntos numeris

PVM / Sąskaitoje faktūroje

nurodytas įsigytos sėklos kiekis

PVM / Sąskaitos faktūros

data

Sertifikuotos sėklos etiketėse nurodytas siuntos Nr.

Sertifikato ar atitinkamo dokumento Nr.

Sertifikato ar atitinkamo dokumento data

1

2

3

4

5

6

7

8=7/6

9

10

11

12

13