LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 3-517 „DĖL STATINIŲ, KURIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ VYKDO SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ĮGALIOTOS ĮMONĖS, ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJOS, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2015 m. kovo 10 d. Nr. 3-96(1.5 E)

Vilnius

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 3-517 „Dėl Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 3.4 papunkčiu:“.

2.  Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisykles:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Statinių, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, išskyrus geležinkelio statinius, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, kurių naudojimo priežiūrą vykdo Susisiekimo ministerijos įgaliotos įmonės, įstaigos prie ministerijos, techninės priežiūros tvarką, kvalifikacijos reikalavimus statinių techniniams prižiūrėtojams, šių statinių techninės priežiūros dokumentų formas jų pildymo ir saugojimo tvarką.“

2.2.    Pripažįstu netekusiais galios 6.18–6.18.48 papunkčius.

2.3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Turi būti neleidžiama medinėms konstrukcijoms drėkti ir pūti.

Paviršinį puvimą poliuose, pagrindinėse sijose, statramsčiuose ir kituose tilto elementuose reikia pašalinti nutašant iki nepažeisto sluoksnio; jei mediena supuvusi giliau kaip 10–20 mm ir puvėsis apima daugiau kaip 15 % elemento skerspjūvio ploto, reikia skaičiavimais patikrinti, ar galima elementą palikti konstrukcijoje.

Puvėsį nutašius, sveika mediena turi būti padengta antiseptine pasta.

Supuvę viduje arba su per daug išplitusiu paviršiniu puvėsiu elementai turi būti pakeisti naujais.“

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 20.6 papunktį.

2.5. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

2.6. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Statinyje esančių elektros tiekimo ir ryšių linijų, vamzdynų ir kitų komunikacijų priežiūrą vykdo ir už ją atsako juos eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys.“

2.7. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

Kelių nuolatinių stebėjimų metu fiksuojamos atsiradusios pažaidos, t. y. gilios išplovos kelkraščiuose, vėtrų ant kelio nuverstų medžių, šakų sudarytos kliūtys, sąnašų sankaupos, sulaužyti kelio ženklai, važiuojamojoje dalyje atsiradę atsitiktiniai daiktai, sulaužyti tiltų turėklai, atitvarai, žiemą – užpustyti, neišvažiuojami arba stipriai apledėję kelių ruožai ir panašiai.

Hidrotechnikos statinių nuolatiniai stebėjimai vykdomi naudojant statybos metu įmontuotus kontrolinius matavimo prietaisus. Šie stebėjimai vykdomi statybos metu ir tęsiami statinio naudojimo metu. Šiuos stebėjimus vykdo statinio naudotojo specialistai arba jo įgalioti samdomi specialistai.“

2.8. Pakeičiu 35.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.1. kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui).

Nesudėtingų statinių kasmetinės apžiūros neprivalomos.

Kelių specializuotos savikontrolės apžiūros atliekamos ne rečiau kaip du kartus per metus, t. y. pavasarį – ne vėliau kaip iki gegužės 10 dienos, o rudenį – ne vėliau kaip iki spalio 10 dienos apžiūrimi visi rajoniniai, krašto bei magistraliniai keliai.

Metinės apžiūros metu detaliai patikrinama bendra kelio statinio būklė, o prireikus atliekami ir instrumentiniai matavimai. Be to, nustatomi defektai ir pažaidos, kurias reikia pašalinti, sudaromas remonto darbų, kuriuos reikia atlikti, sąrašas, nustatoma, kaip įdėmiai turi būti prižiūrimas statinys, ar galutinai ir kokybiškai atlikti remonto darbai ir duodami tolesni nurodymai dėl priežiūros tvarkos.

Siekiant užtikrinti gerą pėsčiųjų tiltų ir viadukų elektrifikuotuose ruožuose metinės apžiūros kokybę ir darbuotojų saugą, reikia pakabintą kontaktinio tinklo liniją atjungti nuo įtampos šaltinio.

Apžiūrų metu pastebėjus pavojingus defektus ir pažaidas ar didelius kelio statinio naudojimo pažeidimus, atsakingas už apžiūrą asmuo nedelsdamas apie tai praneša statinio savininkui, o apie tilto defektus ir pažaidas – ir tiltų priežiūros įmonės vadovui. Pastarieji nedelsdami turi imtis veiksmų, apsaugančių nuo galimų avarijų, materialinių nuostolių, žmonių aukų.

Hidrotechnikos statinių apžiūros vykdomos du kartus per metus: pavasarį, ištirpus sniegui, siekiant nustatyti, kaip pakito jų būklė žiemos–pavasario laikotarpiu, jei reikia, numatyti remonto darbų pobūdį, apimtį ir poreikį, ir rudenį, iki šalčių, siekiant nustatyti, kaip pakito jų būklė vasaros–rudens laikotarpiu, jei reikia, numatyti skubaus (iki žiemos pradžios) remonto darbų pobūdį, apimtį ir poreikį;“.

2.9. Pakeičiu 35.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.2. neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.) ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas, taip pat keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui.

Kelių neeilinės apžiūros po stichinių reiškinių atliekamos tuoj pat, nesilaikant 33 punkte nurodyto periodiškumo, bet atsižvelgiant į kelių reikšmę.

Hidrotechnikos statinio neeilinės apžiūros vykdomos visais atvejais, kuomet statinio naudojimo metu jis buvo veikiamas poveikių, kitokių nei normaliomis eksploatavimo sąlygomis, dėl kurių atsirado pažaidos statinyje. Neeilinės apžiūros vykdomos taip pat tais atvejais, kuomet prireikia panaudoti hidrotechninį statinį kitai paskirčiai, keičiant jo naudojimo režimą, taip pat vertinant atliktų remonto darbų kokybę;“.

2.10. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

„40. Asmuo, kuriam pranešta apie statinio, jo konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir statinį nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, surašomas atliktų darbų aktas. Jis įregistruojamas statinio techninės priežiūros žurnale.

40.1. Kelių apžiūrų metu nustačius pavojingas pažaidas turi būti skubiai šalinamos kliūtys, galinčios sukelti avarinę situaciją kelyje, pataisyti kelio ženklai, aptvertos pavojingos vietos, neatsižvelgiant į darbo laiko trukmę.

40.2. Neleistini hidrotechnikos statinių arba jų atskirų elementų defektai bei pažeidimai, kuriuos nedelsiant būtina pašalinti, yra:

40.2.1.  elementų pagrindinio metalo ir suvirinimo siūlių supleišėjimai;

40.2.2. sujungimo mazguose bei elementų jungimuose nėra projektinių siūlių arba jos atliktos nekokybiškai, nėra jungiamųjų varžtų, veržlių bei kitų elementų;

40.2.3.  elementai iškrypę ir praradę pastovumą;

40.2.4. trūksta ryšio elementų arba elementų laikančiosiose konstrukcijose arba yra suirusių elementų;

40.2.5. pažeistos inkarinių elementų atraminės detalės;

40.2.6. atsivėrę metalinio špunto elementų sujungimai.“

2.11.  Pripažįstu netekusiu galios 45 punktą.

 

 

Susisiekimo ministras                                                  Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

SUDERINTA   

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijos

2015-02-26 raštu Nr. (13-2)-D8-1522