LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2003 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-72 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. 4-382

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 4-72 „Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CENTRINIŲ VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ SISTEMAI PRIKLAUSANČIŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠO

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ 4.2 papunkčiu,

t v i r t i n u Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                   Mindaugas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-382         

redakcija)

 

CENTRINIŲ VALSTYBINIO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTŲ SISTEMAI PRIKLAUSANČIŲ PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠas

 

1.         Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija.

2.         Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

3.         Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingos institucijos:

3.1.      Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija;

3.2.      Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga;

3.3.      Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė;

3.4.      Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

3.5.      Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

3.6.      Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

3.7.      Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba;

3.8.      Lietuvos radijo ir televizijos komisija;

3.9.      Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija;

3.10.    Etninės kultūros globos taryba;

3.11.    Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

3.12.    Lietuvos mokslo taryba;

3.13.    Nacionalinė sveikatos taryba;

3.14.    Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

3.15.    Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

3.16.    Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

3.17.    Lietuvos bankas;

3.18.    Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra;

3.19.    Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

3.20.    Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas;

3.21.    Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

4.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.

5.         Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingos institucijos:

5.1.      Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.2.      Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba;

5.3.      Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas;

5.4.      Lietuvos statistikos departamentas;

5.5.      Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

5.6.      Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

5.7.      Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

5.8.      Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

5.9.      Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

5.10.    Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba;

5.11.    Valstybės tarnybos departamentas;

5.12.    Viešųjų pirkimų tarnyba;

5.13.    Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

6.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

7.         Įstaigos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos:

7.1.      Aplinkos apsaugos agentūra;

7.2.      Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra;

7.3.      Augalų genų bankas;

7.4.      Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;

7.5.      Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

7.6.      Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

7.7.      Valstybinė miškų tarnyba;

7.8.      Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

7.9.      Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos;

7.10.    Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas;

7.11.    Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba.

8.         Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

9.         Įstaiga prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

10.       Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

11.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

11.1.    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

11.2.    Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

11.3.    Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos;

11.4.    Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;

11.5.    Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

12.       Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

13.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos:

13.1.    Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos;

13.2.    Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.3.    Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.4.    Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.5.    Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos;

13.6.    Vyriausybinių ryšių centras prie Krašto apsaugos ministerijos.

14.       Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

15.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos:

15.1.    Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;

15.2.    Valstybinė kalbos inspekcija.

16.       Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

17.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

17.1.    Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.2.    Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.3.    Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.4.    Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.5.    Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.6.    Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.7.    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.8.    Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.9.    Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.10.  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.11.  Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

17.12.  Pabėgėlių priėmimo centras.

18.       Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

19.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos:

19.1.    Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

19.2.    Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

19.3.    Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

19.4.    Transporto investicijų direkcija;

19.5.    Civilinės aviacijos administracija;

19.6.    Lietuvos saugios laivybos administracija;

19.7.    Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

19.8.    Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

20.       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

21.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos:

21.1.    Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

21.2.    Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

21.3.    Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

21.4.    Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

21.5.    Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

21.6.    Lietuvos bioetikos komitetas;

21.7.    Radiacinės saugos centras;

21.8.    Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

21.9.    Valstybinis psichikos sveikatos centras;

21.10.  Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;

21.11.  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;

21.12.  Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras;

21.13.  Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

21.14.  Valstybinė teismo medicinos tarnyba.

22.       Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

23.       Įstaiga prie Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos – Valstybinis studijų fondas.

24.       Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

25.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos:

25.1.    Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

25.2.    Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

25.3.    Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras;

25.4.    Lietuvos teismo ekspertizės centras;

25.5.    Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba;

25.6.    Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;

25.7.    Valstybės įmonė Registrų centras.

26.       Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

27.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos:

27.1.    Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos;

27.2.    Lietuvos metrologijos inspekcija;

27.3.    Lietuvos standartizacijos departamentas;

27.4.    Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos.

28.       Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

29.       Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

30.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

30.1.    Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

30.2.    Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos;

30.3.    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

30.4.    Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

30.5.    Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

30.6.    Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

30.7.    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

30.8.    Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

30.9.    Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

30.10.  Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

30.11.  Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos;

30.12.  Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

30.13.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Autoūkis.

31.       Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

32.       Įstaigos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos:

32.1.    Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

32.2.    Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

32.3.    Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

32.4.    Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

32.5.    Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

33.       Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.

34.       Teismai:

34.1.    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

34.2.    Lietuvos apeliacinis teismas;

34.3.    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

34.4.    apygardų administraciniai teismai;

34.5.    apygardų teismai;

34.6.    apylinkių teismai.

35.       Nacionalinė teismų administracija.

36.       Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

37.       Muitinės įstaigos:

37.1.    Muitinės kriminalinė tarnyba;

37.2.    Muitinės informacinių sistemų centras;

37.3.    Muitinės laboratorija;

37.4.    Muitinės mokymo centras.

38.       Valstybės archyvai.

39.       Bendrasis pagalbos centras.

40.       Studijų kokybės vertinimo centras.

41.       Viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra.

42.       Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos, specialiosios misijos.

43.       Lietuvos kariuomenė.

44.       Lietuvos kariuomenės kariniai vienetai, įregistruoti Juridinių asmenų registre:

44.1.    Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba;

44.2.    Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas;

44.3.    Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla;

44.4.    Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas;

44.5.    Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras;

44.6.    Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Ypatingos paskirties tarnyba;

44.7.    Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centras;

44.8.    Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas;

44.9.    Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas;

44.10.  Lietuvos kariuomenės kanceliarija;

44.11.  Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos;

44.12.  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė;

44.13.  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas;

44.14.  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba;

44.15.  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas;

44.16.  Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras;

44.17.  Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba;

44.18.  Lietuvos kariuomenės Karo policija;

44.19.  Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovė;

44.20.  Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė;

44.21.  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos;

44.22.  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-oji rinktinė;

44.23.  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė;

44.24.  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-oji rinktinė;

44.25.  Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas;

44.26.  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-oji rinktinė;

44.27.  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė;

44.28.  Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas;

44.29.  Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas;

44.30.  Lietuvos kariuomenės Logistikos valdyba;

44.31.  Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba;

44.32.  Lietuvos kariuomenės materialinių resursų departamentas;

44.33.  Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdyba;

44.34.  Lietuvos kariuomenės Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“;

44.35.  Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas;

44.36.  Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas;

44.37.  Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų batalionas;

44.38.  Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas;

44.39.  Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas;

44.40.  Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas;

44.41.  Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgos;

44.42.  Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos;

44.43.  Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnyba;

44.44.  Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė;

44.45.  Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;

44.46.  Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė;

44.47.  Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Mokymo ir kovinės paramos centras;

44.48.  Lietuvos kariuomenės Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“;

44.49.  Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba;

44.50.  Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilė;

44.51.  Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba.

 

______________