LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-362 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 5-V-664

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 1, 3, 7, 11, 13, 30, 31, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2440 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1101 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ 2.3.1 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų ir užsieniečių, nurodytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo IX-705 (toliau – Įstatymas) 14 straipsnio 1 dalyje (toliau – asmenys), turimų B, C kategorijų šaunamųjų ginklų, skirtų medžioklei, savigynai, sportui, šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai, jų dalių, šaudmenų apyvartos ir jos kontrolės tvarką, leidimų įsigyti ginklus asmenims, nurodytiems Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje (toliau – užsieniečiai), išdavimo ir kontrolės tvarką, turimų ginklų civilinės apyvartos ir jos kontrolės tvarką. Šios taisyklės fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinę apyvartą ir jos kontrolę reguliuoja tiek, kiek atskirų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos veiksmų ir jų kontrolės nereguliuoja kiti ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojantys teisės aktai.“;

1.2. papildau nauju 7.8 papunkčiu:

7.8. dokumentus, patvirtinančius asmens priklausymą Lietuvos šaulių sąjungai ar Krašto apsaugos savanorių pajėgoms (dokumentai pateikiami tik įsigyjant ginklus šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai);“

1.3. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Egzaminus gali laikyti asmenys, baigę kursus pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą ar Apsaugos darbuotojo mokymo programą. Kursus organizuoja subjektai, turintys Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją.“;

1.4. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Asmenys, pageidaujantys įsigyti šaunamuosius ginklus šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai, egzaminuojami Lietuvos šaulių sąjungos vado ar Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado nustatyta tvarka.“;

1.5. papildau nauju 26.4 papunkčiu:

26.4. Lietuvos šaulių sąjungos ar Krašto apsaugos savanorių pajėgų pažymą (raštą), patvirtinančią, kad asmuo Lietuvos šaulių sąjungos vado ar Krašto apsaugos savanorių pajėgų vado  nustatyta tvarka yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) dėl ginklo šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai nešiojimo ir naudojimo (dokumentai pateikiami tik norintiems įsigyti šaunamuosius ginklus šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai).“;

1.6. papildau nauju 92.14 papunkčiu:

92.14. kai asmuo turi tik ginklą šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai  ir netenka narystės Lietuvos šaulių sąjungoje ar nutraukiama (nutrūksta) kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario tarnybos sutartis (kitais atvejais, kai turima daugiau ginklų, panaikinama teisė įsigyti, laikyti (nešiotis) šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai  skirtus ginklus).“;

1.7. pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. Panaikinus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas ir ginklas (-ai) paimami, jei tai anksčiau nebuvo padaryta teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Apie leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, skirtus medžioklei, panaikinimą teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas informuoja instituciją, kuri išdavė asmeniui medžiotojo bilietą, ir instituciją, tvarkančią medžiotojų sąvadą, apie leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, skirtus šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai, panaikinimą – Lietuvos šaulių sąjungą ar Krašto apsaugos savanorių pajėgas, o apie leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, skirtus sportui, panaikinimą – sporto organizaciją, kurios narys asmuo yra.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                    Linas Pernavas