LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1V-893 „DĖL IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMŲ REGIONŲ PROJEKTŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 1 d. Nr. 1V-531

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašą:

1.1. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Regiono projektų sąrašas visam pagal priemonę skirtam ES fondų lėšų limitui turi būti sudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodyta ankstesnė data. Jeigu dėl svarbių priežasčių regiono projektų sąrašas nesudarytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., regiono plėtros taryba kreipiasi į atsakingą ministeriją dėl sutikimo pratęsti regiono projektų sąrašo sudarymo terminą. Regiono plėtros tarybai gavus atsakingos ministerijos sutikimą ir siūlomą nustatyti regiono projektų sąrašo sudarymo terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. liepos 31 d., Regioninės plėtros departamento atitinkamas apskrities skyrius patikslina kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Pateikti projektiniai pasiūlymai vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.“

1.2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Kai, esant Aprašo 20 punkte nurodytoms sąlygoms, į regiono projektų sąrašą planuojama įtraukti naują (-us) regiono projektą (-us), suėjus Aprašo 6 punkte nustatytam projektinių pasiūlymų pateikimo terminui, regiono plėtros taryba raštu kreipiasi į atsakingą ministeriją dėl sutikimo suplanuoti nesuplanuotą ES fondų lėšų limito dalį regiono projektams finansuoti arba atsakinga ministerija išankstinį sutikimą gali duoti nustatydama priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše naują regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą. Regiono plėtros tarybai gavus atsakingos ministerijos raštą, kuriuo ji pareiškia savo sutikimą ir nurodo jos siūlomą nustatyti regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą arba esant priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytam naujam regiono projekto įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminui, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. liepos 31 d., Regioninės plėtros departamento atitinkamos apskrities skyrius patikslina kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Naujai pateikti projektiniai pasiūlymai vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Tokie regiono projektai į regiono projektų sąrašą įtraukiami iki 2020 m. liepos 31 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše ar atsakingos ministerijos rašte nenurodytas ankstesnis terminas.“

1.3. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

 

211. Kai atsakinga ministerija atitinkamos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše paskirsto ES fondų lėšų limitą su veiklos lėšų rezervu regionams, nurodo jos siūlomą nustatyti regiono projekto (-ų) įtraukimo į regiono projektų sąrašą terminą, kuris negali būti vėlesnis kaip 2020 m. liepos 31 d., ir į regiono projektų sąrašą planuojamą (-us) įtraukti naują (-us) regiono projektą (-us), Regioninės plėtros departamento atitinkamas apskrities skyrius patikslina kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodytą projektinių pasiūlymų pateikimo terminą. Naujai pateikti projektiniai pasiūlymai vertinami ir regiono projektų sąrašo projektas parengiamas vadovaujantis Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka. Tokie regiono projektai į regiono projektų sąrašą įtraukiami iki 2020 m. liepos 31 d., jei projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodytas ankstesnis terminas.

2.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Pavedu Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentui teikti paaiškinimus dėl aprašo.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                            Rita Tamašunienė