TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

dėl Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ pakeitimo

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. 13P-90-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Teisėjų taryba n u t a r i a:

1.    Pakeisti Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“:

1.1. Papildyti nauju 1.4 papunkčiu:

1.4. administracinių teisės pažeidimų bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2015 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;“.

1.2. Buvusį 1.4 papunktį laikyti 1.5 papunkčiu, jį pakeisti ir išdėstyti taip:

1.5. bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, nagrinėjančiuose bylas apeliacine ar kasacine tvarka, visos bylos pagal 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau teisme gautus skundus dėl sprendimų, nutarimų ar nutarčių priimtų bylose, kurios buvo tvarkytos vien elektronine forma.“

2.    Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                       Egidijus Laužikas

 

 

 

Sekretorius                                                                                                        Ramūnas Gadliauskas