HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ DULKĖTUMUI MAŽINTI LAIKANT, KRAUNANT, VEŽANT PALAIDAS KIETĄSIAS MEDŽIAGAS PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-682

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu:

1. T v i r t i n u Minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas (toliau – Reikalavimai) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.;

2.2 fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo vykdė Reikalavimuose nurodytą veiklą, šiuo įsakymu patvirtinti Reikalavimai, išskyrus 9 punktą, taikomi nuo 2021 m. gegužės 1 d.;

2.3. fiziniams ir juridiniams asmenims, nurodytiems šio įsakymo 2.2 papunktyje, Reikalavimų 9 punktas taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d.;

2.4. 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu patvirtintų Reikalavimų 9 punkto redakcija:

9. Reikalavimų 1 punkte nurodyta veikla, išskyrus vežimą:

9.1. urbanizuotose teritorijose su didelio dispersiškumo medžiagomis turi būti vykdoma uždaroje patalpoje arba kitu uždaru būdu; kai dėl medžiagos fizikinių ar cheminių savybių jos negalima krauti ar laikyti uždaroje patalpoje ar kitu uždaru būdu, veikla pagal Reikalavimus gali būti vykdoma atviroje aikštelėje, tačiau medžiagos dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti laikant medžiagą turi būti taikomi keli Reikalavimų 15 punkte nurodyti metodai ir (ar) technologijos;

9.2. atviroje aikštelėje su didelio dispersiškumo medžiagomis Reikalavimų 9.1 papunktyje nenurodytais atvejais ir su mažo dispersiškumo medžiagomis pagal Reikalavimus gali būti vykdoma teritorijoje (sklype) (toliau – sklypas), kurio riba nutolusi didesniu kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, negyvenamojo (viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties) pastato ar inžinerinio statinio (žaidimams (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai) atvirame ore naudojamo sporto aikštyno, įrengtos vaikų žaidimo, sporto aikštelės) (toliau – visuomenės lankomas statinys). Kai veikla pradėta iki 2021 m. kovo 1 d. ir minėto atstumo nuo sklypo ribos iki visuomenės lankomo statinio užtikrinti neįmanoma, šią veiklą pagal Reikalavimus galima vykdyti tame sklype didesniu kaip 100 m atstumu nuo nurodyto statinio; jei ir sklype neįmanoma užtikrinti nurodyto atstumo, veiklą jame pagal Reikalavimus galima vykdyti didžiausiu galimu atstumu nuo nurodyto statinio taikant kelis Reikalavimų 15 punkte nurodytus metodus ir (ar) technologijas medžiagų dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti.“.

3. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos vykdyti Reikalavimų laikymosi kontrolę.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2020 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. D1-682

 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI DULKĖTUMUI MAŽINTI LAIKANT, KRAUNANT, VEŽANT PALAIDAS KIETĄSIAS MEDŽIAGAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS IR TAIKYMO SRITIS

 

1. Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas (toliau – Reikalavimai) taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – veiklos vykdytojai), vykdantiems ūkinę veiklą, kurios metu laikomos, kraunamos ir (ar) vežamos palaidos kietosios medžiagos (toliau – veikla).

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. kieta kelio danga – automobilių kelio asfalto, betono, plokščių ar trinkelių danga;

2.2. palaidos kietosios medžiagos (toliau – medžiagos) – laikant, kraunant, vežant galinčios dulkėti birios nesupakuotos kieto pavidalo medžiagos: kietasis biokuras, kuro durpės, akmens anglys, metalų rūda, koksas, mineralinės trąšos, smulkintas metalo laužas, statybinės medžiagos (keramzitas, skalda, smėlis, žvyras, anhidritas ir kt.), statybinės atliekos, maistinės ir pašarinės medžiagos, pelenai, suodžiai, šlakas ir kt.;

2.3.palaidų kietųjų medžiagų krovimas (toliau – krovimas) – palaidų kietųjų medžiagų perkėlimas į transporto priemones ar iš jų, iš vienos vietos į kitą, įskaitant maišymą, rūšiavimą, sijojimą, smulkinimą;

2.4. palaidų kietųjų medžiagų vežimas (toliau – vežimas) – medžiagų gabenimas transporto priemonėmis iš siuntimo vietos į paskirties vietą;

2.5. kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos suprantamos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

3. Reikalavimuose didelio dispersiškumo medžiagomis laikomos medžiagos, kurios priskiriamos S1 ir S2 dispersiškumo klasei; S3–S5 dispersiškumo klasėms priskiriamos arba pagal dispersiškumo klases nesuklasifikuotos medžiagos laikomos mažo dispersiškumo medžiagomis. Medžiagų dispersiškumo klasės, atsižvelgiant į Europos Komisijos informacinio dokumento dėl geriausių prieinamų gamybos būdų, kuriuos galima taikyti atsižvelgiant į laikomų medžiagų išmetamą teršalų kiekį, 8 priedą (https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/esb_bref_0706.pdf), pateiktos Reikalavimų priede.

4. Reikalavimų 9, 14 punktai, 15.5, 15.6, 16.1, 16.11 papunkčiai netaikomi vykdant kietųjų naudingų iškasenų gavybą atviru kasybos būdu (nuo žemės paviršiaus karjerais) išgaunamų žemės gelmių išteklių telkiniuose.

5. Reikalavimų 9 punktas, 16.1, 16.11 papunkčiai netaikomi tiesiant, rekonstruojant kelius, geležinkelių kelius.

6. Reikalavimų 14 punktas netaikomas laikant kietąjį biokurą.

7. Reikalavimų 16.3 papunktis netaikomas vežant medžiagas geležinkelių, vidaus vandenų transportu, kai krovinio uždengti techniškai neįmanoma.

8. Vykdant veiklą naudojama dulkėjimo prevencijos ir (ar) dulkių sklaidos ribojimo įranga ir technologijos turi atitikti gamintojo nustatytas technines sąlygas, turėti techninius pasus, naudojimo instrukcijas, kai tokie dokumentai įrangai ar technologijoms parengti.

9. Reikalavimų 1 punkte nurodyta veikla, išskyrus vežimą:

9.1. urbanizuotose teritorijose su didelio dispersiškumo medžiagomis turi būti vykdoma uždaroje patalpoje arba kitu uždaru būdu; kai dėl medžiagos fizikinių ar cheminių savybių jos negalima krauti ar laikyti uždaroje patalpoje ar kitu uždaru būdu, veikla pagal Reikalavimus gali būti vykdoma atviroje aikštelėje, tačiau medžiagos dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti laikant medžiagą turi būti taikomi keli Reikalavimų 15 punkte nurodyti metodai ar technologijos;

9.2. atviroje aikštelėje su didelio dispersiškumo medžiagomis Reikalavimų 9.1 papunktyje nenurodytais atvejais ir su mažo dispersiškumo medžiagomis pagal Reikalavimus gali būti vykdoma teritorijoje (sklype) (toliau – sklypas), kurio riba nutolusi didesniu kaip 100 m atstumu iki gyvenamojo pastato, negyvenamojo (viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės ar kitos (sodų) paskirties) pastato ar inžinerinio statinio (žaidimams (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai) atvirame ore naudojamo sporto aikštyno, įrengtos vaikų žaidimo, sporto aikštelės).

10. Vykdant veiklą turi būti imamasi priemonių užtikrinti, kad už veiklos vykdytojo sklypo, kuriame vykdoma veikla, ribos nebūtų vizualiai matomo laikomų ar kraunamų medžiagų dulkėjimo ir (ar) tokiomis medžiagomis nebūtų matomai padengti (užteršti) Reikalavimų 9.2 papunktyje nurodytų statinių ar kiti paviršiai.

11. Rekomenduojama veiklos vykdytojui vaizdo stebėjimo priemonėmis stebėti sklypą ar jo dalį, kurioje vykdoma veikla.

12. Veiklos metu medžiagomis užterštą aplinką už sklypo, kuriame vykdoma veikla, ribų veiklos vykdytojas turi išvalyti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

13. Pasirenkant metodus ir technologijas dulkių susidarymui ir (ar) jų sklaidai riboti, atsižvelgiama į medžiagos fizikines ir chemines savybes (atsparumą drėgmei, dispersiškumą, cheminę sudėtį, atsparumą dužimui ir kt.).

 

II SKYRIUS

MEDŽIAGŲ LAIKYMAS ATVIROSE AIKŠTELĖSE

 

14. Medžiagos laikomos ne aukštesniuose kaip 5 m kaupuose išskyrus atvejus, kai taikomos Reikalavimų 15.5 ir (ar) 15.6 papunktyje nurodytos medžiagų dulkėjimą mažinančios priemonės.

15. Papildomai taikomas ne mažiau kaip vienas metodas ar technologija medžiagų dulkumui ir (ar) dulkių sklaidai riboti:

15.1. medžiagų laikymo vietos parenkamos, kad medžiagas kuo mažiau veiktų vėjas; atstumai tarp šių vietų būtų kuo mažesni; transporto priemonių judėjimas aikštelėje būtų mažesnis;

15.2. medžiagoms nuo vėjo apsaugoti įrengiamos vėjo greitį mažinančios priemonės (pylimai, tvoros, sienelės, sodiniai ar kt.);

15.3. medžiagos laikomos išilginiuose (šio kaupo ašis lygiagreti vyraujančiai vėjo krypčiai), žiediniuose (kaupas žiedo formos) arba kūgio formos kaupuose (šio kaupo nuolydžio kampas neturi būti didesnis už natūralaus byrėjimo kampą). Kaupo forma parenkama atsižvelgiant į aikštelės dydį, formą, laikomų medžiagų kiekį, laikymo trukmę (išilginiai kaupai naudojami dideliam medžiagų kiekiui (aikštelės talpa didesnė kaip 1 mln. t) laikyti siaurose, ilgose aikštelėse; žiediniai kaupai naudojami kvadrato formos aikštelėse, kurių talpa neviršija 100 000 t);

15.4. kaupai kraunami prie vienos ar kelių atraminių sienelių;

15.5. medžiagos drėkinamos (purkštuvai, vandens užuolaidos, rūko patrankos ar kt.); drėkinimui naudojamas vanduo gali būti su dulkumą mažinančiais priedais;

15.6. medžiagos apdengiamos (tentai, medžiagų paviršiaus padengimas specialia dulkių sklidimą sulaikančia danga ar kt.).

 

III SKYRIUS

MEDŽIAGŲ KROVIMAS ATVIROSE AIKŠTELĖSE, VEŽIMAS

 

16. Taikomi šie metodai ir technologijos medžiagų dulkumui mažinti ir (ar) dulkių sklaidai riboti:

16.1. kai kraunamos didelio dispersiškumo medžiagos, veikla vykdoma naudojant dulkių sugaudymo įrangą (ciklonas ar kt.) ar taikoma kita dulkių sugaudymo technologija;

16.2. kai kraunamos mažo dispersiškumo medžiagos, tačiau vykdant veiklą dulka, taikomos jų dulkumą ar dulkėjimą mažinančios priemonės (drėkinimas ar kt.);

16.3. pakrovus transporto priemonę, medžiaga uždengiama (tentas ar kt.) ir vežama uždengta. Šis reikalavimas netaikomas transporto priemonei su dengtu kėbulu;

16.4. kraunant griebtuvu, pasėmus medžiagos, griebtuvas sandariai uždaromas. Iš griebtuvo medžiaga išpilama kuo lėčiau ir mažesniu kaip 1 m atstumu nuo kaupo. Išpylus iš griebtuvo medžiagą, reikia pakankamą laiką riboti griebtuvo judėjimą;

16.5. transportuojant atviru konvejeriu, jo greitis parenkamas, kad medžiaga nedulkėtų. Konvejerio juosta neprikraunama iki kraštų; rekomenduojama naudoti uždaro tipo konvejerius (vamzdinius–juostinius, sraigtinius ar kt.);

16.6. kraunant mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi į transporto priemonę, medžiagos pylimo greitis ir aukštis turi būti kuo mažesnis; krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę;

16.7. veikla organizuojama taip, kad ta pati medžiaga būtų kuo mažiau perkraunama;

16.8. jei įmanoma, medžiagos kraunamos į transporto priemones ir išvežamos (atvežamos) pagal iš anksto veiklos vykdytojo nustatytą grafiką / tvarką, kuris gali būti skelbiamas viešai veiklos vykdytojo interneto svetainėje ar kitu būdu;

16.9. sklype, kuriame vykdoma veikla su didelio dispersiškumo medžiagomis, nurodomos transporto priemonių judėjimo kryptys, apvažiavimo keliai, transporto priemonių stovėjimo ir valymo / plovimo vietos, ribojamas transporto priemonių judėjimo greitis (kelio ženklai, greičio mažinimo kalneliai ar kt.);

16.10. valant medžiagų likučius transporto priemonėse arba vagonuose, naudojamos dulkėjimą mažinančios priemonės;

16.11. sklype ar jo dalyje, kurioje vyksta transporto priemonių judėjimas, keliai valomi (rekomenduojamas drėgnas valymas ar kitas papildomo dulkėjimo nekeliantis valymas), drėkinami atsižvelgiant į meteorologines sąlygas;

16.12. sklypo, kuriame medžiagos kraunamos ir išvežamos (atvežamos), kieta kelio danga nepadengti privažiavimo keliai drėkinami atsižvelgiant į meteorologines sąlygas;

16.13. iš sklypo, kuriame vykdoma veikla, išvažiuojančių transporto priemonių akivaizdžiai medžiagomis užterštas padangas veiklos vykdytojas turi plauti arba valyti, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė išvažiuoja į kieta kelio danga nepadengtą kelią negyvenamojoje vietovėje;

16.14. iš sklypo, kuriame vykdoma veikla, išvažiuojančių transporto priemonių užterštus medžiagomis kieta kelio danga padengtus kelius gyvenamojoje vietovėje veiklos vykdytojas turi išvalyti (pasirinktas valymo būdas neturi kelti papildomo dulkėjimo); kieta danga nepadengtus kelius – drėkinti atsižvelgdamas į meteorologines sąlygas.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Už Reikalavimų nesilaikymą veiklos vykdytojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________________

 

Minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas

priedas

 

KIETŲJŲ MEDŽIAGŲ DISPERSIŠKUMO KLASĖS

 

Eil. Nr.

Kietoji medžiaga ir jos aprašymas

 

Dispersiškumo klasė

1.

Akmens anglis (coal):

 

 

1.1. antracitas (anthracite)

S2

 

1.2. akmens anglis (coal)

S4

 

1.3. akmens anglis, smulkinta (coal)

S2

 

1.4. akmens anglies milteliai (powder coal)

S1

 

1.5. rusvoji anglis, briketai (brown coal, briquetes)

S4

2.

Aliumosilikatas, aliuminio rūda (alum earth)

S1

3.

Ankštiniai augalai (pulse):

 

 

3.1. arkliapupės, pašarinės pupos (horse beans)

S3

 

3.2. lęšiai (lentil)

S3

 

3.3. lubinų sėklos (lupine seeds)

S3

 

3.4. pelėžirniai (vetch)

S3

 

3.5. pupelės (beans)

S3

 

3.6. pupenių lipai, guaranas (guar split)

S3

 

3.7. sojų išsijos (soya screenings)

S3

 

3.8. sojos pupelės (soya beans)

S3

 

3.9. sojos pupelių lukštai (soya bean husk)

S3

 

3.10. žirniai (peas)

S3

4.

Bario oksidas (baryta)

S3

5.

Bario oksidas smulkintas (baryla (ground))

S1

6.

Boksitas (bauxite):

 

 

6.1. kalcinuotas (calcined)

S1

 

6.2. kalcinuotas Kinijos (China calcined)

S1

 

6.3. žaliavinis boksitas (raw bauxite)

S5

7.

Boraksas (borax)

S3

8.

Cementas (cement)

S1

 

8.1. klinkerio plytos (clinker bricks)

S4

9.

Cukrus (sugar)

S5

10.

Dariniai ir susiję produktai (derivates and related products):

 

 

10.1. alyvpalmės branduoliai (palm pits)

S5

 

10.2. alyvpalmės branduolių granulės (palm pit pellets)

S3

 

10.3. alyvpalmės branduolių rupiniai (palm pit cakes)

S3

 

10.4. alyvuogių minkštimo granulės (olive pulp pellets)

S3

 

10.5. ananasų granulės (pineapple pellets)

S3

 

10.6. arbatos granulės (tea pellets)

S3

 

10.7. avižų granulės (oat pellets)

S3

 

10.8. avižų rupiniai (oatmeal)

S1

 

10.9. bulvių griežinėliai (potato slices)

S3

 

10.10. bulvių miltai (potato flour)

S1

 

10.11. citrusinių vaisių granulės (citrus pellets)

S3

 

10.12. cukranendrių granulės (sugar cane pellets)

S3

 

10.13. cukrinių runkelių minkštimo granulės

(sugar beet pulp pellets)

S3

 

10.14. dažinio dygmino sėklų granulės (safflower seed pellets)

S3

 

10.15. D.F.G. granulės (kukurūzų daigų granulės)

(D.F.G. pellets (maize sprout pellets))

S3

 

10.16. ekstrahuotų salmedžio sėklų granulės, salmedžio sėklų rupinių granulės (salseed extraction pellets)

S3

 

10.17. galvijų pašarų granulės (cattle feed pellets)

S3

 

10.18. grikių miltai (buckwheat flour)

S1

 

10.19. grūdų išspaudų granulės (splent grain pellets)

S3

 

10.20. Hominy Chop granulės (Hominy Chop pellets)

S3

 

10.21. Hominy Chop rupiniai (Hominy Chop meal)

S3

 

10.22. ekstrahuotų alyvpalmių branduolių rupiniai

(extracted palm pit)

S3

 

10.23. ekstrahuotų alyvuogių rupiniai (extracted olive fruit)

S3

 

10.24. ekstrahuotų dažinių dygminų sėklų rupiniai

(extracted safflower seed)

S3

 

10.25.ekstrahuotų ispaniško artišoko sėklų rupiniai

(extracted kardi seed)

S3

 

10.26. ekstrahuotų kapokmedžio sėklų rupiniai

(extracted kapok seed)

S3

 

10.27. ekstrahuotų kaulų rupiniai (extracted bone)

S3

 

10.28. ekstrahuotos kopros rupiniai (extracted copra)

S3

 

10.29. ekstrahuotų linų sėmenų rupiniai (extracted lineseed)

S3

 

10.30. ekstrahuotos makojos rupiniai (extracted macoja)

S3

 

10.31. ekstrahuotų mangų rupiniai (extracted mango)

S1

 

10.32. ekstrahuotų medvilnės sėklų rupiniai

(extracted cottonseed)

S3

 

10.33. ekstrahuotų puošniųjų atalių rupiniai (extracted babossu)

S3

 

10.34. ekstrahuotų rapsų sėklų rupiniai (extracted rapeseed)

S3

 

10.35. ekstrahuotų salmedžio sėklų rupiniai (extracted salseed)

S1

 

10.36. ekstrahuotų salmedžio sėklų rupinių granulės

(salseed extraction pellets)

S3

 

10.37. ekstrahuotų saulėgrąžų sėklų rupiniai

(extracted sunflower seed)

S3

 

10.38. ekstrahuotų sezamo sėklų rupiniai (extracted sesame seed)

S3

 

10.39. ekstrahuotų sojų rupiniai (extracted soyameal)

S3

 

10.40. ekstrahuotų sorgų sėklų rupiniai (extracted sorghum seed)

S3

 

10.41. ekstrahuotų tukumo palmių (astrokarijų) vaisių rupiniai (extracted tucum)

S3

 

10.42. ekstrahuotų žemės riešutų rupiniai (extracted groundnuts)

S3

 

10.43. kakavos pupelės (cocoa beans)

S3

 

10.44. kampuotųjų pupenių rupiniai (quar bean meal)

S3

 

10.45. kampuotųjų pupenių rupinių granulės

(quar bean meal pellets)

S3

 

10.46. kapokmedžio sėklų granulės (kapok seed pellets)

S3

 

10.47. kaulų miltai (bone meal)

S1

 

10.48. kavos minkštimo granulės (coffee pulp pellets)

S3

 

10.49. kombinuotųjų pašarų granulės (compound feed pellets)

S3

 

10.50. kopra (copra)

S5

 

10.51. kopros drožlės (copra chips)

S3

 

10.52. kopros granulės (copra pellets)

S3

 

10.53. kopros rupiniai (copra cakes)

S3

 

10.54. kukurūzo burbuolių granulės (corncob pellets)

S3

 

10.55. kukurūzų glitimo granulės (maize gluten pellets)

S3

 

10.56. kukurūzų glitimo rupiniai (maize gluten meal)

S3

 

10.57. kukurūzų granulės (corn plant pellets)

S3

 

10.58. kukurūzų miltai (maize flour)

S3

 

10.59. kukurūzų salyklojaus granulės (corn distiler grain pellets)

S3

 

10.60. kukurūzų salyklojaus miltai (corn distiler grain flour)

S3

 

10.61. kviečių granulės (wheat pellets)

S3

 

10.62. kviečių rupiniai (wheat meal)

S1

 

10.63. lapų rupinių granulės (leaf meal pellets)

S3

 

10.64. linų sėmenų granulės (lineseed pellets)

S3

 

10.65. liucernų granulės (alfalfa pellets; lucerne pellets)

S3

 

10.66. macoja granulės (macoja pellets)

S3

 

10.67. macuno rupiniai (macuno meal)

S3

 

10.68. malimo proceso likučių granulės (mill run pellets)

S3

 

10.69. mango granulės (mango pellets)

S3

 

10.70. manijoko granulės, kietos (cassava pellets, hard)

S3

 

10.71. manijoko šaknis (cassava root)

S3

 

10.72. medvilnės sėklų granulės (cottonseed pellets)

S3

 

10.73. miežių granulės (barely pellets)

S3

 

10.74. miežių rupiniai (barley meal)

S1

 

10.75. migdolų miltai (almond flour)

S3

 

10.76. obuolių minkštimo granulės (apple pulp pellets)

S3

 

10.77. puošniųjų atalių granulės (babassu pellets)

S3

 

10.78. rapsų sėklų granulės (rapeseed pellets)

S3

 

10.79. ryžių lukštų granulės (rise hull pellets; rise husk pellets)

S3

 

10.80. ryžių sėlenos (rise bran)

S1

 

10.81. rugių granulės (rye pellets)

S3

 

10.82. rugių rupiniai (rye meal)

S1

 

10.83. salyklo daigų granulės (malt sprout pellets)

S3

 

10.84. salyklojaus granulės (brewer‘s grain pellets)

S3

 

10.85. saldžiųjų bulvių granulės (sweet potato pellets)

S3

 

10.86. saulėgrąžų sėklų granulės (sunflower seed pellets)

S3

 

10.87. sezamo sėklų granulės (seesame seed pellets)

S3

 

10.88. sėlenų granulės (pollard pellets)

S3

 

10.89. Soiulac granulės (Soiulac pellets)

S3

 

10.90. sojos drožlės (soya chips)

S3

 

10.91. sojos granulės (soya pellets)

S3

 

10.92. sojos miltai (soya flour)

S3

 

10.93. sorgų glitimo granulės (milo gluten pellets)

S3

 

10.94. sorgų miltai (milo flour)

S3

 

10.95. sorgų sėklų granulės (sorghum seed pellets)

S3

 

10.96. tapijokos drožlės (tapioca chips)

S1

 

10.97. tapijokos granulės, kietos (tapioca pellets, hard)

S3

 

10.98. tapijokos granulės (tapioca pellets, natives)

S1

 

10.99. tapijokos kubeliai (tapioca cubes)

S1

 

10.100. žemės riešutai (groundnuts)

S5

 

10.101. žemės riešutų granulės (groundnuts pellets)

S3

 

10.102. žemės riešutų lukštų granulės (peanut hull pellets)

S3

11.

Dolomitas (dolomite):

 

 

11.1. smulkintas (ground)

S1

 

11.2. gabaliukai (chunks)

S3

12.

Ferochromas, gabaliukai (ferrochromium, chunks)

S5

13.

Ferofosforas, gabaliukai (ferrophosphorus, chunks)

S5

14.

Feromanganas, gabaliukai (feromanganese, chunks)

S5

15.

Ferosilicis, gabaliukai (ferrosilicon, chunks)

S3

16.

Fluoritas (fluorspar)

S5

17.

Fosfatas (phosphate), sausas kiekis >4% masės

(moisture-free content >4 weight %)

S4

18.

Fosfatas (phosphate), sausas kiekis <1% masės

(moisture-free content <1 weight %)

S1

19.

Geležies rūda (iron ore):

 

 

19.1. Beeshoek, smulkaus malimo (Beeshoek, fine ore)

S51)

 

19.2. Beeshoek, stambaus malimo (Beeshoek, lump ore)

S51)

 

19.3. Bomi Hill, stambaus malimo (Bomi Hill, lump ore)

S4

 

19.4. Bong Range koncentratas (Bong Range concentrate)

S42)

 

19.5. Bong Range granulės (Bong Range pellets)

S51)

 

19.6. Broz. Nat. rūda (Broz. Nat. ore)

S4

 

19.7. Carol Lake koncentratas (Carol Lake concentrate)

S42)

 

19.8. Carol Lake granulės (Carol Lake pellets)

S51)

 

19.9. Cassinga granulės (Cassinga pellets)

S5

 

19.10. Cassinga, smulkaus malimo (Cassinga, fine ore)

S4

 

19.11. Cassinga, stambaus malimo (Cassinga, lump ore)

S51)

 

19.12. Cerro Bolivar rūda (Cerro Bolivar ore)

S4

 

19.13. Coto Wagner rūda (Coto Wagner ore)

S52)

 

19.14. Dannemora rūda (Dannemora ore)

S4

 

19.15. El Poo, smulkaus malimo (El Poo, fine ore)

S4

 

19.16. Fabrica granulės (Fabrica pellets)

S51)

 

19.17. Fabrica geležies koncentratas (Fabrica sinter feed)

S5

 

19.18. Fabrica Special granuliuota rūda

(Fabrica Special pellet ore)

S5

 

19.19. F'Derik Ho (F'Derik Ho)

S4

 

19.20. Fire Lake granulės (Fire Lake pellets)

S51)

 

19.21. Grbngesberg rūda (Grbngesberg ore)

S4

 

19.22. Homersely Pebble (Homersley Pebble)

S51)

 

19.23. Ilmenito rūda (Ilmenite ore)

S5

 

19.24. Itabira neapdorota (žaliavinė) rūda

(Itabira Run of Mine)

S51)

 

19.25. Itabiro Special geležies koncentratas

(Itabiro Special sinter feed)

S5

 

19.26. Kiruna B, smulkaus malimo (Kiruna B, fine ore)

S5

 

19.27. Kiruna granulės (Kiruna pellets)

S51)

 

19.28. Malmberg granulės (Malmbergo pellets)

S5

 

19.29. Manoriver Ho (Manoriver Ho)

S4

 

19.30. Menera, smulkaus malimo (Menera, fine ore)

S5

 

19.31. mikrolitas (microlite)

S4

 

19.32. Mount Newman granulės (Mount Newman pellets)

S4

 

19.33. Mount Wright koncentratas (Mount Wright concentrate)

S42)

 

19.34. Nimba rūda (Nimba ore)

S4

 

19.35. Nimba, smulkaus malimo (Nimba, fine ore)

S5

 

19.36. pirito rūda (pyrite ore)

S4

 

19.37. Robe River, smulkaus malimo (Robe River, fine ore)

S51)

 

19.38. Samarco granulės (Samarco pellets)

S51)

 

19.39. Sishen, smulkaus malimo (Sishen, fine ore)

S51)

 

19.40. Sishen, stambaus malimo (Sishen, lump ore)

S51)

 

19.41. Svappavaara rūda (Svappavaara ore)

S4

 

19.42. Svappavaara granulės (Svappavaara pellets)

S4

 

19.43. Sydvaranger granulės (Sydvaranger pellets)

S51)

 

19.44. Tazadit, smulkaus malimo (Tazadit, fine ore)

S51)

20.

Gipsas (gypsum):

 

 

20.1. gipsas (gypsum)

S4

 

20.2. kalcinuotas gipsas (tinkas) (calcined gypsum (plaster))

S1

21.

Grūdai (grain):

 

 

21.1. avižos (oats)

S5

 

21.2. avižų išsijos (oat screenings)

S3

 

21.3. grikiai (buckwheat)

S3

 

21.4. Kafi kukurūzai (Kafi corns)

S3

 

21.5. kruopos (groats)

S3

 

21.6. kukurūzai (maize)

S3

 

21.7. kviečiai (wheat)

S3

 

21.8. linų sėmenų išsijos (lineseed screenings)

S3

 

21.9. miežiai (barley)

S3

 

21.10. rapsų sėklų išsijos (rapeseed screenings)

S3

 

21.11. ryžiai (rice)

S5

 

21.12. ryžių lukštai (rice husk)

S3

 

21.13. rugiai (rye)

S3

 

21.14. salyklas (malt)

S3

 

21.15. sojos kruopos (soya grits)

S3

 

21.16. sorgo sėklos (sorghum seed)

S3

 

21.17. soros (milicorn)

S3

22.

Kalcio druska (lime salt)

S5

23.

Kalcio karbidas (calcium carbide)

S1

24.

Kalio karbonatas (potash)

S3

25.

Kalkės (lime):

 

 

25.1. gabaliukai (chunks)

S5

 

25.2. smulkintos (ground)

S1

 

25.3. negesintos (quicklime)

S1

26.

Karbamidas (urea)

S3

27.

Ketus (pig iron)

S4

28.

Kianitas (kyanite)

S4

29.

Koksai (cokes):

 

 

29.1. akmens anglies koksai (coal cokes)

S4

 

29.2. naftos koksas, kalcinuotas (petroleum coke, calcined)

S1

 

29.3. naftos koksas, rupus (petroleum coke,coarse)

S4

 

29.4. naftos koksas, smulkus (petroleum coke,fine)

S2

 

29.5. takieji koksai (fluide cokes)

S1

30.

Lauko špatas (feldspar)

S5

31.

Magnezito koncentratas (sinter magnesite)

S3

32.

Metalo laužas (scrap metal)

S4

33.

Molis (clay):

 

 

33.1. bentonitas, gabaliukai (bentonite, chunks)

S3

 

33.2. bentonitas, smulkintas (bentonite, ground)

S1

 

33.3. kaolinas (Kinija) gabaliukai

(kaoline (China) clay, chunks)

S3

 

33.4. kaolinas (Kinija) smulkintas

(kaoline (China) clay, ground)

S1

 

33.5. šamotinis (išdegtas, kaitrai atsparus) molis, gabaliukai (chamotte clay, chunks)

S3

 

33.6. šamotinis (išdegtas, kaitrai atsparus) molis, smulkintas (chamotte clay, ground)

S1

34.

Nefelinas (nepheline)

S3

35.

Olivino akmuo (olivine stone)

S4

36.

Pelenai lakieji (fly ash)

S2

37.

Pemza (pumice)

S5

38.

Piritas (pyrite)

S2

39.

Pirito anglis (pyrite cinder)

S2

40.

Piroliuzitas (pyrolusite)

S2

41.

Polimeriniai gaminiai (polymer products):

 

 

41.1. plastiko milteliai (plastic powder)

S1

42.

Rūda (ore):

 

 

42.1. chromo rūda (chromium ore)

S4

 

42.2. cinko mišinys (zinc blend)

S4

 

42.3. geležies rūda (iron ore) (žr. Nr. 19)

 

 

42.4. korundo rūda, gabaliukai (emery ore, chunks)

S5

 

42.5. mangano rūda (manganese ore)

S51)

 

42.6. švino rūda (lead ore)

S2

 

42.7. tantalito rūda (tantalite ore)

S4

 

42.8. titano rūda (titanium ore) (žr. Nr. 55)

 

 

42.9. vario rūda (copper ore)

S4

43.

Sėklos ir susiję produktai (seeds and related products):

 

 

43.1. aguonų sėklos (poppy seed)

S5

 

43.2. aliejinių rapsų sėklos (oilseed rape)

S3

 

43.3. dažinio dygmino sėklos (safflower seed)

S5

 

43.4. eglūno sėklos (tamarix seed)

S3

 

43.5. garstyčių sėklos (mustard seed)

S5

 

43.6. Canary, kanarinio strypainio sėklos (Canary seed)

S5

 

43.7. kardi sėklos (kardiseed)

S3

 

46.8. linų sėmenys (lineseed)

S5

 

46.9. rapsų sėklos (rapeseed)

S5

 

43.10. saulėgrąžų sėklos (sunflower seed)

S5

 

43.11. sezamo sėklos (sesame seed)

S5

 

43.12. sorgo sėklos (dariseed)

S3

 

43.13. sorgo sėklos (sorghum seed)

S5

 

43.14. sorų sėklos (millet seed)

S5

 

43.15. sorų sėklos (panicum miliaceum seed)

S3

44.

Siera (sulphur):

 

 

44.1. rupi (coarse)

S4

 

44.2. smulki (fine)

S1

45.

Silicio karbidas (carborundum)

S5

46.

Silimanitas (sillimanite)

S5

47.

Smėlis (sand):

 

 

47.1. cirkoninis smėlis (zircon sand)

S3

 

47.2. kvarcinis smėlis (silver sand)

S3

 

47.3. olivino smėlis (olivine sand)

S4

 

47.4. rupus smėlis (coarse sand)

S4

 

47.5. rutilo smėlis (rutile sand) (žr. Nr. 55.3)

S3

 

47.6. smulkus smėlis (fine sand)

S3

48.

Soda (soda)

S3

49.

Stiklo atliekos (glass waste)

S5

50.

Sunkus fluoridas (heavyspar)

S5

51.

Suodžiai (soot)

S1

52.

Šlakas (slag):

 

 

52.1. aukštakrosnės šlakas (blast furnace slag)

S4

 

52.2. šlakas, išdagos, nuodėgos (scoria, slag)

S4

 

52.3. rutilo šlakas (rutile slag) (žr. Nr. 55.4)

S5

 

52.4. vanadžio šlakas (vanadium slag)

S4

53.

Talkas (talk):

 

 

53.1. skaldytas (crushed)

S3

 

53.2. smulkintas (ground)

S1

54.

Techninė druska (road salt)

S5

55.

Titanas (titanium):

 

 

55.1. ilmenitas (ilmenite)

S5

 

55.2. rutilas (rutile)

S3

 

55.3. rutilo smėlis (rutile sand)

S3

 

55.4. rutilo šlakas (rutile slag) (žr. Nr. 52.3)

S5

56.

Trąšos (fertiliser):

 

 

56.1. diamofosas, granulės (diammonium phosphate, granules)

S1

 

56.2. amonio sulfato salietra (ammonium sulphate nitrate)

S3

 

56.3. dvigubasis superfosfatas, granulės

(double superphosphate, granules)

S3

 

56.4. dvigubasis superfosfatas, milteliai

(double superphosphate, powder)

S1

 

56.5. kalcio amonio salietra (lime ammonium nitrate)

S3

 

56.6. amonio sulfatas (sulphuric ammonia)

S3

 

56.7. trigubasis superfosfatas, milteliai

(triple superphosphate, powder)

S1

57.

Vermikulitas (vermiculite):

 

 

57.1. gabaliukai (chunks)

S3

 

57.2. smulkintas (ground)

S1

58.

Volastonitas (wolastonite)

S5

1) taikoma laikant medžiagas; kraunant – S4 dispersiškumo klasė.

2) taikoma laikant medžiagas; kraunant – S5 dispersiškumo klasė.

 

 

___________________________