HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. SPALIO 10 D. ĮSAKYMO NR. D1-451 „DĖL GRUNTO GEOLOGINIO TYRIMO IR GRUNTO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-964

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Už grunto išteklių naudojimo teisės aktų numatytų reikalavimų pažeidimą grunto išteklių naudotojas gali būti traukiamas atsakomybėn Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas