VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. KS-31 „DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. KS-98 

Vilnius

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento, patvirtinto Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. KS-31 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, 89 punktą ir jį išdėstyti taip:

89. Komisijos posėdžių protokolai ir (ar) jų išrašai teisės aktų nustatyta tvarka, oficialiu prašymu gali būti teikiami tik teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms jų pareigoms atlikti, taip pat asmeniui, dėl kurio veikos atitikties teisės aktų nuostatoms Komisija priėmė sprendimą. Komisijai leidus, su VTEK posėdžių (išskyrus uždarų posėdžių) protokolais ir (ar) jų išrašais gali susipažinti ir kiti asmenys (pareiškėjai, asociacijų ir kitų viešųjų juridinių asmenų įgalioti atstovai), pateikę Komisijai motyvuotą rašytinį prašymą.

2. Šį sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas Edmundas Sakalauskas