LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3-487(1.5 E)/V-1266 „DĖL LANKSTAUS ORO ERDVĖS NAUDOJIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 26 d. Nr. 3-36/V-97

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. 3-487(1.5 E)/V-1266 „Dėl Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupės sudarymo“:

1. Pakeičiame  1 punktą ir jį išdėstome taip:

1. S u d a r o m e  šią Lankstaus oro erdvės naudojimo koordinavimo grupę (toliau – Koordinavimo grupė):

Ričardas Degutis – susisiekimo viceministras (Koordinavimo grupės pirmininkas);

mjr. Arūnas Čeriauka – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos Oro erdvės kontrolės centro Stebėjimo ir valdymo skyriaus viršininkas;

mjr. Juozas Januškevičius – Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Štabo (A3) Operacijų skyriaus operacijų karininkas;

Loreta Kasparaitė – Civilinės aviacijos administracijos Oro navigacijos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas;

Mantas Kerdokas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Civilinės aviacijos skyriaus vyriausiasis specialistas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas;

Romanas Petrovskis – VĮ „Oro navigacija“ Oro eismo vadybos skyriaus vadovas;

Alvydas Šumskas – Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Virginijus Žikas – VĮ „Oro navigacija“ Oro eismo vadybos skyriaus oro eismo paslaugų vadybininkas.“

2. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:

3P a v e d a m e Koordinavimo grupei pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus rengti Koordinavimo grupės susitikimus Reglamento (EB) Nr. 2150/2005 4 straipsnio 1 dalyje išvardytų užduočių vykdymui įvertinti ir teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl lankstaus oro erdvės naudojimo koncepcijos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                      Rokas Masiulis

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                               Raimundas Karoblis