LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 29  d. Nr. V-974

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.    Pakeičiu 6.1.1.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.2.3. vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, kai jų ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;“.

2.    Pakeičiu 6.1.1.2.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.2.13. Lietuvos Respublikos prokuratūros prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Lietuvos Respublikoje praktikuojantiems advokatams ir advokatų padėjėjams, kitiems advokatų kontorų darbuotojams, Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teisėjams ir teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teismo ekspertams, teismo ekspertizių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, antstoliams, jų atstovams ir padėjėjams, kitiems antstolių darbuotojams, notarams, notarų atstovams ir notarų biurų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

3.    Papildau 6.1.1.2.21 papunkčiu:

6.1.1.2.21. Lietuvos statistikos departamento tarnautojams (klausėjams ir kainų registratoriams), turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu.“

4.    Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Gali būti atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose, kuriose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių ir mokyklos darbuotojų profilaktinis tyrimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas V-513) nuostatomis, jeigu užtikrinama, kad tiriasi ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamos klasės mokinių.“

5.    Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.1.2.4 – 6.1.1.2.21 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

6.    Papildau 9.9 papunkčiu:

9.9. šio sprendimo 6.1.1.2.3 papunktyje nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose arba ugdymo įstaigose tais atvejais, kai jose tyrimai organizuojami Sprendime Nr. V-513 nustatyta tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys