LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO

NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. V-1066

Vilnius

 

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus Antrojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

16 702 669

1 473 765

1 473 765

0

1 473 765

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 962 821

261 425

261 425

0

261 425

0

0

3. Iš viso

19 665 490

1 735 190

1 735 190

0

1 735 190

0

0“

 

2. Pakeičiu II skyriaus Septynioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

28 770 750

2 558 122

2 538 595

0

2 538 595

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 952 710

144 918

164 445

0

164.445

0

0

3. Iš viso

30 723 460

2 703 040

2 703 040

0

2 703 040

0

0“

 

3. Pakeičiu II skyriaus Aštuonioliktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai

(eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

14 692 008

0

2 592 707

0

2 592 707

0

0

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 148 095

0

202 605

0

202 605

0

0

3. Iš viso

15 840 103

0

2 795 312

0

2 795 312

0

0“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                               Algirdas Monkevičius

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. liepos 22 d. raštu Nr. 1D-3739

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. 2019/2-5701