LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. V-266/V-452

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Sporto metų minėjimo 2017 metais plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl Sporto metų minėjimo 2017 metais plano patvirtinimo“, 3.19 papunkčiu ir įgyvendindami septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 59.3, 134.5 ir 136.1 papunkčius:

1. T v i r t i n a m e Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ nuostatus (pridedama).

2. P a v e d a m e Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui organizuoti Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“ vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintais nuostatais.

3. R e k o m e n d u o j a m e savivaldybių administracijoms organizuoti Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ I–II etapus vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintais nuostatais.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                           Jurgita Petrauskienė

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                         Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-266/V-452

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ (toliau – Konkursas) tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką, užduotis, vertinimo reikalavimus, finansavimą ir apdovanojimus.

2. Konkursas organizuojamas mokyklų, savivaldybių, regionų ir šalies lygmenimis nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2018 m. balandžio 20 d.

3. Konkurso organizatoriai yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija; vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC) ir savivaldybės.

4. Konkurso partneriai yra Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“.

5. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų ir mokinių gebėjimus saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą, vertinti savo ir kitų galimą potencialą dirbti komandoje.

6. Konkurso uždaviniai:

6.1. skleisti sveikos gyvensenos principus mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas, ir bendruomenėse;

6.2. skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą;

6.3. skatinti Konkurso dalyvių masiškumą;

6.4. nustatyti Konkurso laimėtojus.

 

II SKYRIUS

KONKURSO DALYVIAI

 

7. Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandos, kurias sudaro po 5 mokinius, 1 mokytoją, 1 visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, dirbantį mokykloje (ar kitą medicininį išsilavinimą turintį asmenį).

8. Komandos skirstomos į 5 amžiaus grupes:

8.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų;              

8.2. 1–4 klasių mokinių;           

8.3. 5–6 klasių mokinių;                

8.4. 7–8 klasių mokinių;

8.5. 9–11 (gimnazijų I–III) klasių mokinių.

9. Mokyklai gali atstovauti po vieną kiekvienos amžiaus grupės komandą.

 

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

10. Konkursą vykdo LMNŠC ir SMLPC vadovų iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, LMNŠC, SMLPC atstovų ir ekspertų, turinčių sveikatos ugdymo metodinės ir ugdymą reglamentuojančių dokumentų rengimo patirties sudaryta darbo grupė (toliau – darbo grupė).

11. Darbo grupė sveikatos, socialinių įgūdžių ugdymo, fizinio aktyvumo teorines ir praktines užduotis sistemina, struktūruoja, pateikia Nuostatų 15 ir 16 punktuose nurodytiems Konkurso vykdytojams.

12.  Užduočių bankas atnaujinamas iš savivaldybių administracijų padalinių ir visuomenės sveikatos biurų iki 2017 m. gegužės mėnesio atsiųstų pavyzdžių. Užduočių pavyzdžiai siunčiami el. p. irena.peciuliene@lmnsc.lt.

13. Užduočių banką administruoja LMNŠC. Likus 10 dienų iki Konkurso atitinkamo etapo pradžios, LMNŠC Konkurso I etapo pavyzdines užduotis paskelbia interneto svetainėje www.ssus.lt, Konkurso II etapo pavyzdines užduotis pateikia atitinkamo etapo organizatoriams.

14. Komandų atrinkimas į Konkurso I etapą mokyklose vykdomas iki 2017 m. spalio 2 d. Jį organizuoja mokyklos administracija.

15. Konkurso I etapas vykdomas savivaldybėse nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. lapkričio 3 d.

16. Konkurso II etapas vykdomas Nuostatų 1 priede nurodytose Konkurso organizavimo zonose nuo 2017 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. gruodžio 8 d. Organizatoriai: Šiaulių miesto, Kėdainių, Klaipėdos ir Rokiškio rajonų savivaldybės.

17. Konkurso III etapas vykdomas 2018 m. balandžio19–20 d. Konkurso III etapą organizuoja darbo grupė.

18. Konkurso I etape dalyvauja visos mokyklos, pareiškusios norą dalyvauti ir sudariusios bent vieną komandą. Konkurso I etapą vykdyti savivaldybėje sudaroma komisija iš savivaldybės administracijos padalinių ir įstaigų, atsakingų už sveikatą, švietimą ir sportą, atstovų, kuri:

18.1. nustato Konkurso I etapo vietą, laiką;

18.2. pagal interneto svetainėje www.ssus.lt pateiktus užduočių pavyzdžius parengia Konkurso I etapo užduotis;

18.3. organizuoja Konkurso I etapą;

18.4. iki 2017 m. lapkričio 5 d. Konkurso II etapo organizatoriams pateikia kiekvienos amžiaus grupės komandų, laimėjusių I vietas, dalyvių sąrašą, parengtą pagal Nuostatų 2 priedą.

19. Konkurso II etape dalyvauja komandos, Konkurso I etape savivaldybėse užėmusios I vietas.

20. Konkurso II etapo organizatoriai, nurodyti Nuostatų 16 punkte, sudaro komisiją, kuri:

20.1. nustato Konkurso II etapo vietą, laiką;

20.2. vadovaudamosi LMNŠC pateiktų užduočių pavyzdžiais parengia Konkurso II etapo užduotis;

20.3. organizuoja Konkurso II etapą;

20.4. iki 2018 m. vasario 15 d. pateikia Konkurso III etapo organizavimo darbo grupei kiekvienos amžiaus grupės komandų, laimėjusių I ir II vietas, dalyvių sąrašus, parengtus pagal Nuostatų 2 priedą.

21. Konkurso III etape dalyvauja komandos, Konkurso II etape užėmusios I ir II vietas. Konkurso III etapą organizuoja darbo grupė, kuri:

21.1. nustato Konkurso III etapo vietą, Konkurso eigą ir laiką;

21.2. parengia Konkurso III etapo užduotis;

21.3. nustato III etapo laimėtojus.

22. Informacijos apie Konkursą viešinimas:

22.1. LMNŠC ir SMLPC Konkurso nuostatus skelbia savo interneto svetainėse www.lmnsc.lt ir www.smlpc.lt;

 

22.2. visų Konkurso etapų organizatoriai savo interneto svetainėse skelbia Konkurso vietą, laiką ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kiekvieno Konkurso etapo pradžios; pasibaigus Konkursui skelbiami laimėtojų sąrašai; laimėtojus, turinčius teisę dalyvauti kitame Konkurso etape, organizatoriai informuoja el. paštu;

22.3. Konkurso I ir II etapų organizatoriai ataskaitą, parengtą pagal Nuostatų 3 priedą, apie pasibaigusį I ir II Konkurso etapą siunčia SMLPC el. paštu ne vėliau kaip 10 dienų po atitinkamo Konkurso etapo pabaigos;

22.4. SMLPC apibendrina informaciją apie Konkurso I–III etapų rezultatus ir per 15 dienų paskelbia interneto svetainėse www.smlpc.lt ir www.lmnsc.lt.

 

IV SKYRIUS

KONKURSO UŽDUOTYS IR VERTINIMAS

 

23. Konkurse rekomenduojamos užduotys:

23.1. judėjimo užduotis (estafetės, žaidimai, sporto pratimai, sporto žaidimų elementai ir kita);

23.2. testas, viktorina, klausimai ir atsakymai sveikos gyvensenos tematika;

23.3. komandų kapitonų rungtis (judėjimo, pažintinės, loginės ir panašios užduotys);

23.4. praktinės užduotys sveikos gyvensenos klausimais (debatai, sprendimų priėmimas grupėje ir kita);

23.5. užduotis žalingų įpročių prevencijos tema;

23.6. užduotis žmogaus saugos tema (saugus eismas, pirmoji pagalba, elgesys su nepažįstamais žmonėmis ir kita);

23.7. užduotis mokytojui ir sveikatos priežiūros specialistui;

23.8. namų darbas (Konkurso I ir II etapų dalyviams rekomenduojamas, o Konkurso III etapo dalyviams būtinas):

23.8.1. komandos parašo laišką draugui sveikatos tema;

23.8.2. namų darbai „Word“ formatu iki 2018 m. balandžio 10 d. atsiunčiami Konkurso III etapo organizatoriams;

23.8.3 komandos nariai prisistatymo metų pristato ir įteikia darbo grupės  nariams A1 formato parengtą laišką. Parengtas laiškas turi būti apipavidalintas įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.

24. Konkurso užduotims vertinti sudaromos vertinimo komisijos: Konkurso I etapui komisiją sudaro savivaldybė, Konkurso II etapui – Nuostatų 1 priede nurodytos atitinkamos zonos organizatorius, Konkurso III etapui – LMNŠC ir SMLPC. Visos komandų užduotys vertinamos balais. Taikoma 3 balų sistema: jei užduotis atlikta labai gerai, komandai skiriami 3 balai, jei vidutiniškai – 2 balai, o jei užduotis atlikta minimaliai – 1 balas, 0 balų neskiriama.  Laimi daugiausia balų surinkusi komanda.

 

V SKYRIUS

APDOVANOJIMAS IR FINANSAVIMAS

 

25. Lėšų Konkursui organizuoti skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Konkurse dalyvaujančios savivaldybių administracijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Konkurso partneriai, nurodyti Nuostatų 4 punkte, prisideda prie konkurso įgyvendinimo savomis lėšomis ir / ar žmogiškaisiais ištekliais.

27. Konkurso laimėtojai apdovanojami:

27.1. Konkurso I etapo laimėtojai apdovanojami savivaldybių organizuojamuose renginiuose;

27.2. Konkurso II etapo laimėtojai apdovanojami Nuostatų 1 priede nurodytose zonose organizuojamuose renginiuose;

27.3. Konkurso III etapo laimėtojai apdovanojami baigiamajame renginyje diplomais, padėkos raštais, organizatorių, partnerių ir rėmėjų dovanomis. Pereinamasis prizas skiriamas savivaldybei, kuriai visuose trijuose etapuose atstovavo daugiausia komandų.

______________________________


 

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės

sveikatos priežiūros specialistų konkurso

„Sveikuolių sveikuoliai“ nuostatų

1 priedas

 

 

LIETUVOS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“

II ETAPO ORGANIZAVIMO ZONOS

 

 

Konkurso II etapas organizuojamas 4 zonose:

I zona

I zonos konkurso organizatorius – Kėdainių r. savivaldybė

1. Alytaus m. savivaldybė

2. Alytaus r. savivaldybė

3. Birštono savivaldybė

4. Druskininkų savivaldybė

5. Kalvarijos savivaldybė

6. Kėdainių savivaldybė

7. Kauno m. savivaldybė

8. Kauno r. savivaldybė

9. Kazlų Rūdos savivaldybė

10. Marijampolės savivaldybė

11. Lazdijų r. savivaldybė

12. Prienų r. savivaldybė

13. Trakų r. savivaldybė

14. Šalčininkų r. savivaldybė

15. Varėnos r. savivaldybė

16. Vilkaviškio r. savivaldybė

 

II zona

II zonos konkurso organizatorius – Klaipėdos r. savivaldybė

1. Jurbarko r. savivaldybė

2. Klaipėdos m. savivaldybė

3. Klaipėdos r. savivaldybė

4. Kretingos r. savivaldybė

5. Mažeikių r. savivaldybė

6. Neringos m. savivaldybė

7. Pagėgių savivaldybė

8. Palangos m. savivaldybė

9. Plungės r. savivaldybė

10. Raseinių r. savivaldybė

11. Rietavo savivaldybė

12. Skuodo r. savivaldybė

13. Šilalės r. savivaldybė

14. Šilutės r. savivaldybė

15. Tauragės r. savivaldybė

 

III zona

III zonos konkurso organizatorius – Rokiškio r. savivaldybė

1. Anykščių r. savivaldybė

2. Elektrėnų savivaldybė

3. Ignalinos r. savivaldybė

4. Jonavos r. savivaldybė

5. Kaišiadorių r. savivaldybė

6. Molėtų r. savivaldybė

7. Rokiškio r. savivaldybė

8. Širvintų r. savivaldybė

9. Švenčionių r. savivaldybė

10. Ukmergės r. savivaldybė

11. Utenos r. savivaldybė

12. Vilniaus m. savivaldybė

13. Vilniaus r. savivaldybė

14. Visagino savivaldybė

15. Zarasų r. savivaldybė

 

IV zona

IV zonos konkurso organizatorius – Šiaulių m. savivaldybė

1. Akmenės r. savivaldybė

2. Biržų r. savivaldybė

3. Joniškio r. savivaldybė

4. Kelmės r. savivaldybė

5. Kupiškio r. savivaldybė

6. Pakruojo r. savivaldybė

7. Panevėžio m. savivaldybė

8. Panevėžio r. savivaldybė

9. Pasvalio r. savivaldybė

10. Radviliškio r. savivaldybė

11. Šakių r. savivaldybė

12. Šiaulių m. savivaldybė

13. Šiaulių r. savivaldybė

14. Telšių r. savivaldybė

 

 

________________________________


 

Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės        

sveikatos priežiūros specialistų   

konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ nuostatų

2 priedas

 

LIETUVOS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“

KOMANDŲ, SIUNČIAMŲ DALYVAUTI KITAME ETAPE,

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Užimta vieta

Surinkta

balų

Amžiaus

grupė

Dalyvių vardai, pavardės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinimo komisijos pirmininkas

 

Nariai:

 

 

Informacija teikiama elektroniniu paštu:

dėl dalyvavimo II etape organizatoriams pagal zonas;

dėl dalyvavimo III etape irena.peciuliene@lmnsc.lt arba rytis.rimgaila@lmnsc.lt.

_________________________________

 

 

Lietuvos mokinių, mokytojų ir

visuomenės sveikatos priežiūros

specialistų konkurso „Sveikuolių

sveikuoliai“ nuostatų

3 priedas

 

LIETUVOS MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO „SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI“ I IR II ETAPŲ ATASKAITA

 

I. Ataskaitą pateikiančio asmens duomenys:

1. Ataskaitą pateikiančio asmens vardas, pavardė, pareigos.

2. Kontaktinis telefonas, elektroninis paštas.

II. Konkurso ataskaita:

 

Eil.Nr.

Institucijos, teikiančios ataskaitą, pavadinimas

Konkurse dalyvavusių

mokyklų skaičius

Konkurso dalyvių skaičius

 

Konkurse dalyvavusių

komandų skaičius

Konkurso dalyvių amžiaus grupės

I ir II etapų laimėtojai (įstaigų pavadinimai)

 

 

 

Ikimokykli-nio ir priešmo-kyklinio ugdymo mokyklos

Bendrojo ugdymo  mokyklos

Profesinio mokymo įstaigos

 

 

Mokinių

Mokytojų

Visuomenės

sveikatos

priežiūros

specialistų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Trumpas renginio aprašymas:

1.   Kokios buvo pasirinktos rungtys, jų pristatymo forma.

2.   Konkurso dalyvių ir žiūrovų įspūdžiai.

3.   Kitų institucijų – konkurso partnerių – indėlis ir kita.

Ataskaita turi būti parengta A4 formato lape, 12 dydžio Times New Roman šriftu ir užimti ne daugiau kaip vieną puslapį.

Atskirai gali būti siunčiamos 2 kokybiškos konkursą iliustruojančios nuotraukos.

Tekstų autoriai atsakingi už pateiktos ataskaitos tikslumą ir kalbos taisyklingumą.

 

Ataskaita teikiama elektroniniu paštu dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt arba nijole.paulauskiene@smlpc.lt

_________________________________