LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dĖL Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. 1V-379

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, 273 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 262 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą“ 1 punktu:

1.  T v i r t i n u Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-379

 

 

MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR JOS PRIEKABOS NUOSAVYBĖS TEISĖS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui privalomus deklaruoti duomenis apie Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus objektus ir jų deklaravimo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui tvarką, duomenų, nurodytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 273 straipsnyje, viešo paskelbimo tvarką, t. y. motorinės transporto priemonės ir jos priekabos (toliau – transporto priemonė arba TP) įgijimo, perleidimo bei sunaikinimo deklaracijų pateikimą, jų nagrinėjimą, patvirtinimą bei šių deklaracijų duomenų viešinimą.

2. Transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimas, perleidimas bei sunaikinimas deklaruojamas ir deklaravimo duomenys tvarkomi vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-373 „Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Aprašu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitais su transporto nuosavybės teisių tvarkymu susijusiais teisės aktais.

3. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Deklaravimo paslauga – valstybės įmonės „Regitra“ teikiama transporto priemonės įgijimo, perleidimo bei sunaikinimo deklaracijų pildymo, pateikimo, nagrinėjimo, patvirtinimo bei savininko deklaravimo kodo (SDK) suteikimo paslauga.

3.2. Įgijėjas – asmuo, kuris įgyja nuosavybės teisę į transporto priemonę (pvz.: nusiperka, paveldi, pagamina) ir yra deklaravimo paslaugos gavėjas.

3.3. Įgijimo deklaracija – transporto priemonės savininko (įgijėjo) pateikiamas duomenų rinkinys, kuris patvirtina transporto priemonės nuosavybės teisės įgijimo faktą.

3.4. Lietuvos subjektas – Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas fizinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir (arba) kuris per vienus kalendorinius metus Lietuvoje yra išbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų, arba juridinis asmuo, kuris įregistruotas Lietuvos Respublikoje, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas fizinis asmuo, arba mokesčių mokėtojų registre įregistruotas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė.

3.5. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba juridinio asmens įgaliotas fizinis asmuo, kuris kreipiasi dėl deklaravimo paslaugos suteikimo (įgijimo, perleidimo, sunaikinimo deklaracijos pateikimo) ar pažymos išdavimo.

3.6. Perleidėjas – asmuo, kuris perleidžia jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę kitam asmeniui (pvz.: parduoda, dovanoja), t. y. fizinis ar juridinis asmuo, kuris deklaruoja nuosavybės perleidimą ir yra deklaravimo paslaugos gavėjas.

3.7. Perleidimo deklaracija – transporto priemonės savininko (perleidėjo), kuris perleidžia jam nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę (įskaitant transporto priemonės atidavimą išmontuoti ir sunaikinti), pateikiamas duomenų rinkinys, kuris patvirtina nuosavybės perleidimo (įskaitant atidavimo išmontuoti ir sunaikinti) faktą.

3.8. Savininko deklaravimo kodas (SDK) unikalus motorinės transporto priemonės ar priekabos deklaravimo kodas, kurį sudaro aštuonių raidžių kombinacija, sugeneruojama arba panaikinama kiekvieną kartą pasikeitus transporto priemonės savininkui patvirtinus įgijimo, perleidimo deklaraciją.

3.9. Sunaikinimo deklaracija – vadovaujantis Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 12 punktu ir 13.2 papunkčiu, eksploatuoti netinkamą transporto priemonę (toliau – ENTP) priėmusios tvarkyti įmonės ar asmens, vykdančio individualią veiklą, pateikiamas duomenų rinkinys, kuris patvirtina transporto priemonės priėmimą išmontuoti ir sunaikinti.

3.10. Užsienio subjektas – fizinis užsienio gyventojas, Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs gyvenamosios vietos ir (arba) per vienus kalendorinius metus Lietuvoje neišbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų arba Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos nuostatuose ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DEKLARAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJŲ PILDYMAS IR PATEIKIMAS

 

5. Pareiškėjas valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos formos įgijimo, perleidimo bei sunaikinimo deklaracijas atitinkamai pagal deklaruojamos situacijos tipą, nurodytą Aprašo 1 priede, gali pildyti ir teikti:

5.1. Įmonės skaitmeninių paslaugų portale adresu www.regitra.lt (toliau – portalas);

5.2. bet kuriame paslaugas teikiančiame Įmonės padalinyje (toliau – padalinys).

6. Padalinyje įgijimo, perleidimo ir sunaikinimo deklaraciją pagal pareiškėjo pateiktus privalomus duomenis užpildo Įmonės darbuotojas. Užpildyta deklaracija pateikiama ir pradedama nagrinėti tik tada, kai ją savo parašu patvirtina pareiškėjas, kurio tapatybė ir teisė atstovauti įgijėjui ar perleidėjui (kai deklaraciją teikia įgijėjo ar perleidėjo atstovas) yra tinkamai nustatyta ir gauta įmoka už deklaracijos pildymo paslaugas, jeigu tokia įmoka yra taikoma.

7. Portale įgijimo, perleidimo ir sunaikinimo deklaracija užpildoma programinėmis priemonėmis pagal pareiškėjo pateiktus privalomus duomenis. Užpildyta deklaracija pateikiama ir pradedama nagrinėti tik tada, kai ją portale patvirtina pareiškėjas, kurio teisė atstovauti įgijėjui, perleidėjui ar transporto priemonės savininkui (sunaikinimo deklaracijos teikimo atveju) (kai deklaraciją teikia įgijėjo ar perleidėjo atstovas) yra tinkamai nustatyta.

8. Įgijimo, perleidimo ir sunaikinimo deklaracijos privalomi duomenys:

8.1. Pareiškėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data) ir kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) (jei nurodyta);

8.2. įgijėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, asmens kodas arba juridinio asmens kodas, arba mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas) (teikiant įgijimo ir perleidimo deklaracijas);

8.3. SDK (jei jis yra suteiktas transporto priemonei);

8.4. transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN);

8.5. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

8.6. komercinis pavadinimas (modelis);

8.7. perleidėjo (esamo transporto priemonės savininko) asmens duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, asmens kodas arba juridinio asmens kodas, arba mokesčių mokėtojo identifikavimo kodas);

8.8. transporto priemonės nuosavybės teisės dalis;

8.9. transporto priemonės įgijimo ir perleidimo dokumento duomenys (tik teikiant įgijimo ir perleidimo deklaraciją):

8.9.1. dokumento pavadinimas;

8.9.2. sudarymo (išdavimo) data;

8.9.3. sudarymo (išdavimo) valstybė;

8.9.4. įgijimo ir perleidimo transporto priemonės suma (vertė);

8.9.5. valiuta;

8.9.6. atsiskaitymo būdas (jei nurodytas);

8.9.7. pridedama dokumento kopija;

8.10. Sunaikinimo deklaraciją teikiančio asmens, vykdančio individualią veiklą, Atliekų tvarkytojų valstybės registro identifikavimo kodas (teikiant sunaikinimo deklaraciją);

8.11. įgijėjui ir (ar) perleidėjui atstovaujančio pareiškėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data) ir atstovavimo dokumento duomenys.

9. Tais atvejais, kai transporto priemonės nuosavybės teisė įgyta Lietuvos Respublikoje, perleidimo deklaracija suformuojama automatinėmis priemonėmis po to, kai išnagrinėjama įgijėjo deklaracija. Perleidėjo automatinėmis priemonėmis suformuota perleidimo deklaracija gali būti pateikiama po to, kai įgijėjas buvo pateikęs šios transporto priemonės įgijimo deklaraciją šio skirsnio nustatyta tvarka pagal joje nurodytus duomenis.

10. Tais atvejais, kai transporto priemonės nuosavybė įgyjama ar perleidžiama bendrosios nuosavybės pagrindais, įgijimo ir perleidimo deklaracija pildoma ir pateikiama padalinyje, dalyvaujant visiems transporto priemonės bendraturčiams ar jiems atstovaujančiam (-iems) pareiškėjui (-ams).

11. Tais atvejais, kai įgyjama nauja, niekada neregistruota transporto priemonė, šios transporto priemonės įgijimo ir perleidimo deklaracija atitinkamai pagal deklaruojamos situacijos tipą pildoma ir pateikiama kartu su prašymu įregistruoti transporto priemonę Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEKLARACIJŲ NAGRINĖJIMAS IR PATVIRTINIMAS

 

12. Įgijimo, perleidimo ar sunaikinimo deklaracija išnagrinėjama per 5 darbo dienas nuo jos pateikimo dienos.

13. Įgijimo, perleidimo ar sunaikinimo deklaracijos nagrinėjimo metu atliekami šio Aprašo 2 priede nurodyti patikrinimai.

14. Įmonei išnagrinėjus įgijimo, perleidimo ar sunaikinimo deklaraciją priimamas sprendimas įgijimo, perleidimo, sunaikinimo deklaraciją priimti, patvirtinti, atmesti arba anuliuoti:

14.1. Įgijimo deklaracija, išskyrus atvejį, kai įgyta galiojantį SDK turinti transporto priemonė, laikoma priimta ir patvirtinta Įmonei atlikus visus Aprašo 2 priede nurodytus patikrinimus. Tais atvejais, kai įgyta galiojantį SDK turinti transporto priemonė, šios transporto priemonės įgijimo deklaracija priimama Įmonei atlikus visus Aprašo 2 priede nurodytus patikrinimus, o patvirtinama tik pareiškėjui pateikus ir Įmonei patvirtinus šios transporto priemonės perleidimo deklaraciją.

14.2. Perleidimo deklaracija laikoma priimta ir patvirtinta Įmonei atlikus visus Aprašo 2 priede nurodytus patikrinimus.

14.3. Sunaikinimo deklaracija laikoma priimta ir patvirtinta Įmonei atlikus visus Aprašo 2 priede nurodytus patikrinimus.

14.4. Įgijimo, perleidimo ar sunaikinimo deklaracija laikoma atmesta, kai ji neatitinka bent vienos iš Aprašo 2 priede nurodyto patikrinimo sąlygų.

14.5. Įgijimo deklaracija anuliuojama perleidėjui Apraše nustatyta tvarka nepateikus perleidimo deklaracijos.

15. Priimtos, patvirtintos, atmestos ar anuliuotos įgijimo, perleidimo ar sunaikinimo deklaracijos duomenys įrašomi į Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinę sistemą ir pareiškėjas informuojamas Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimu padalinyje arba portale.

16. SDK suteikiamas tik transporto priemonei, kurios įgijimo deklaracija yra priimta ir patvirtinta.

17. SDK panaikinamas:

17.1. kai yra priimta ir patvirtinta perleidimo arba sunaikinimo deklaracija;

17.2. kai iš užsienio valstybės kompetentingos institucijos gaunamas pranešimas apie transporto priemonės konfiskavimą, sunaikinimą ar įregistravimą atitinkamoje valstybėje;

17.3. kai užsienio subjektas laikinai registruoja transporto priemonę 30 dienų laikotarpiui ir transporto priemonė žymima numerio ženklais, skirtais išvežimui iš Lietuvos Respublikos.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS DUOMENŲ VIEŠAS PASKELBIMAS

 

18. Įmonė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 273 straipsniu, viešai portale skelbia šiuos transporto priemonės duomenis:

18.1. nurodant transporto priemonės savininko vardą, pavardę ir transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN):

18.1.1. SDK;

18.1.2. gamybinę markę (gamintojo prekės pavadinimą);

18.1.3. komercinį pavadinimą (modelį);

18.1.4. įgijimo, perleidimo deklaracijos pateikimo datą;

18.1.5. įgijimo, perleidimo deklaracijos būseną;

18.2. nurodant SDK:

18.2.1. gamybinę markę (gamintojo prekės pavadinimą);

18.2.2. komercinį pavadinimą (modelį);

18.2.3. transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Padalinyje pareiškėjas teikia materialiuose originaliuose objektuose (popieriuje, plastike ar kitoje medžiagoje) užfiksuotą informaciją, o portale pareiškėjas teikia informacinių technologijų priemonėmis kompiuterio rinkmenoje sudarytus dokumentus, skaitmenines kopijas.

20. Įmonė nevertina transporto priemonės įgijimo ir perleidimo dokumento teisėtumo ir deklaravimo paslaugų teikimo metu vadovaujasi pareiškėjo pateiktoje deklaracijoje nurodyta informacija apie įgytą, perleistą nuosavybės teisę ar sunaikintą transporto priemonę.

21. Įmonės teikiamų deklaravimo paslaugų kainos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.

22. Dokumentai ir (ar) jų kopijos saugomi Įmonės archyvuose pagal deklaravimo paslaugų teikimo vietą ir (ar) elektroniniame archyve vadovaujantis Įmonės patvirtintu dokumentacijos planu.

23. Įmonės priimti sprendimai per 30 dienų gali būti skundžiami VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimai – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________

 

Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos

nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

DEKLARACIJŲ TIPAI PAGAL SITUACIJAS

 

 

 

Situacija

Deklaracijos tipas

Įgyta transporto priemonė, neturinti galiojančio SDK

D1

Įgyta transporto priemonė, turinti galiojantį SDK

D2

Perleista transporto priemonė, turinti galiojantį SDK, Lietuvos Respublikoje

D3

Perleista transporto priemonė, turinti galiojantį SDK, užsienio subjektui užsienyje

D4

Sunaikinta transporto priemonė

D5

 

 

Motorinės transporto priemonės ir jos priekabos

nuosavybės teisės deklaravimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

DEKLARACIJŲ PATIKRINIMAI

 

Informacinė sistema ar registras

Patikrinimas

Atsakymas

Sprendimas pagal deklaracijos tipą

D1

D2

D3

D4

D5

Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinė sistema

Ar transporto priemonės identifikavimo kodas (VIN) turi galiojantį SDK?

Taip

Atmesta

Ne

Patvirtinta

Ar jau yra priimta įgijimo deklaracija nurodytam SDK?

Taip

Atmesta

Ne

Priimta

Ar nurodytas (-i) esamas (-i) savininkas (-ai) (perleidėjo (-ų) duomenys) atitinka SDK?

Taip

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Ne

Atmesta

Atmesta

Atmesta

Ar esamo savininko (perleidėjo) nuosavybės dalių suma lygi 1?

Taip

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Ne

Atmesta

Atmesta

Atmesta

Ar būsimo savininko (įgijėjo) nuosavybės dalių suma lygi 1?

Taip

Priimta

Patvirtinta

Ne

Atmesta

Atmesta

Ar buvo pateikta TP sunaikinimo deklaracija?

Taip

Atmesta

-

Ne

Patvirtinta

-

Turto arešto aktų registras

Ar TP yra įregistruotas areštas?

Taip

Atmesta

Atmesta

Atmesta

Atmesta

Ne

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Ar TP savininko vardu yra įregistruotas areštas?

Taip

Patvirtinta

Priimta

Ne

Patvirtinta

Priimta

Hipotekos registras (HR)

Ar HR yra įregistruota TP hipoteka?

Taip

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Ne

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Ieškomų transporto priemonių registras (ITPR)

Ar TP yra įregistruota ITPR?

Taip

Patvirtinta

Priimta

Atmesta

Atmesta

Atmesta

Ne

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Lietuvos nacionalinė antrosios kartos Šengeno informacinė sistema (LNŠIS)

Ar yra paskelbta TP paieška LNŠIS?

Taip

Patvirtinta

Priimta

Atmesta

Atmesta

Atmesta

Ne

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazė (IGSDB)

Ar yra paskelbta TP paieška IGSDB?

Taip

Patvirtinta

Priimta

Atmesta

Atmesta

Atmesta

Ne

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinė sistema (EUCARIS)

Ar EUCARIS yra šios TP duomenys su signalu 12 (re-registration blocked)?

Taip

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Ne

Patvirtinta

Priimta

Patvirtinta

Patvirtinta

Patvirtinta

Atliekų tvarkytojų valstybės registras (ATVR)

Ar ENTP priėmusi (-ęs) tvarkyti įmonė (asmuo), vykdanti (-is) individualią veiklą, registruota
(-as) ATVR kaip turintis teisę tvarkyti ENTP?

Taip

Patvirtinta

Ne

Atmesta

Kelių transporto priemonių registras

Ar deklaruojama transporto priemonė buvo išregistruota, kai buvo perduota išmontuoti ir sunaikinti tam teisę turinčiai
(-iam) įmonei (asmeniui), vykdančiai (-iam) individualią veiklą?

Taip

Atmesta

Ne

Patvirtinta