LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T3-267

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, Prienų rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ 2 punktą (su visais Nuostatų pakeitimais ir papildymais).

3. Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Alvydas Vaicekauskas


 

 

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.T3-267

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – Rinkliava) apskaičiavimo ir administravimo principus, Rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, Rinkliavos mokėjimo, lengvatų teikimo ir permokų grąžinimo tvarką.

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu,  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija), ( toliau – Taisyklės), Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo ir būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo vadovaujantis solidarumo principu) Alytaus regiono savivaldybėms metodika, patvirtinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-49 (toliau – Metodika).

3. Rinkliava nustatoma visiems komunalinių atliekų turėtojams Prienų rajono savivaldybės (toliau − Savivaldybė) teritorijoje .

4. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos iki kiekvienų metų spalio 1 d. ir išdalinami Alytaus regiono savivaldybėms (1 priedas) vadovaujantis Metodika.

5. Nekilnojamojo turto objektai (3 priedas) skirstomi į kategorijas (2 priedas), kurioms nustatomos konkrečios komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

6. Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

6.1. nekilnojamojo turto objektų kategorijos – nekilnojamojo turto objektų suskirstymas į kategorijas, kurių viduje nustatomi vienodi Rinkliavos apskaičiavimo principai ir Rinkliavos dydžiai;

6.2. nesinaudojimas nekilnojamojo turto objektu – gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekto savininko ar naudotojo faktinis nesinaudojimas nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektu ir nesinaudojimas rūšiuojamojo surinkimo paslauga;

6.3. MKA susikaupimo norma – vidutinis MKA kiekis (kilogramais), surenkamas į MKA konteinerius, tenkantis kiekvienos nekilnojamojo turto objektų rūšies vienam kvadratiniam metrui arba nekilnojamojo turto objekto vienetui per metus;

6.4. mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, jeigu Nuostatuose nenurodyta kitaip;

6.5. Rinkliava – Savivaldybės tarybos patvirtinta dvinarė Rinkliava, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

6.6. Rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Rinkliavą;

6.7. šiltasis metų laikotarpis - laikotarpis nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d;

6.8  šaltasis metų laikotarpis – laikotarpis nuo spalio 1 d. iki kovo 30 d.

7. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

8. Rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Registrą) kuria, atnaujina ir administruoja Rinkliavos administratorius – UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius).

9. Administratorius Registrą tvarko naudodamas VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimus duomenis.

10. Administratoriaus prašymu papildomus duomenis privalo pateikti visi Rinkliavos mokėtojai, jeigu šie duomenys yra būtini šiuose Nuostatuose nurodytoms funkcijoms atlikti.

11. Rinkliavos mokėtojai, perleisdami nekilnojamąjį turtą, privalo informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Rinkliavą įvykdymą, o naujas Rinkliavos mokėtojas privalo informuoti Administratorių apie prievolės pradžią ir pateikti reikiamus duomenis. Per 10 dienų neinformavus apie Rinkliavos mokėtojo pasikeitimą, mokami Rinkliavų įstatyme nustatyti delspinigiai.

12. Administratorius Rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie Rinkliavos mokėtojus:

12.1. Rinkliavos mokėtojo asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos deklaravimo adresas, juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

12.2. Rinkliavos mokėtojo unikalus kodas;

12.3. nekilnojamojo turto aprašymas;

12.4. nekilnojamojo turto unikalus numeris;

12.5. nekilnojamojo turto adresas;

12.6. nekilnojamojo turto pagrindinė naudojimo ir visos kitos paskirtys;

12.7. kiti duomenys, būtini Rinkliavos mokėtojų registrui administruoti ar neatskiriami nuo kitų tvarkomų duomenų.

13. Prievolė mokėti Rinkliavą atsiranda Rinkliavos mokėtojui pradėjus naudotis nekilnojamojo turto objektu. Registrui būtini duomenys periodiškai atnaujinami naudojant duomenų bazes, taip pat bet kuriuo metu, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Administratoriui.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

14. Rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės taryba.

15. Rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų. Pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamosios dydžiai pateikiami Nuostatų 2 priede.

16. Pastovioji Rinkliavos dedamoji nustatoma:

16.1. nekilnojamojo turto objektams, kuriems galima nustatyti tikslų plotą, – eurais už 1 m2 bendro nekilnojamojo turto plotą, neskirstant jo pagal paskirtis. Gyvenamosios paskirties individualiems namams ir butams daugiabučiuose namuose taikomas ploto apribojimas – 100 m2;

16.2. nekilnojamojo turto objektams, kuriems negalima nustatyti tikslaus nekilnojamojo turto ploto, – eurais nekilnojamojo turto vienetui pagal turto paskirtį ir jo skaičių.

17. Pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamosios dydžiai nustatomi 2 priede.

18. Kintamosios Rinkliavos dedamoji nustatoma:

18.1.  nekilnojamojo turto objektams, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir kuriuos valdantys Rinkliavų mokėtojai naudojasi tik individualiam naudojimui priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo kiekį;

18.2. nekilnojamojo turto objektams, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir kuriuos valdantys Rinkliavos mokėtojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, – pagal nekilnojamojo turto plotą ir atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą. Gyvenamosios paskirties individualiems namams ir butams daugiabučiuose namuose, taikomas ploto apribojimas – 100 m2;

18.3. nekilnojamojo turto objektams, kuriems negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriuos valdantys Rinkliavos mokėtojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, – pagal nekilnojamojo turto objektų skaičių ir atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą.

19. Individualiems namams, nurodytiems 18.1 papunktyje, minimalus ištuštinimų kiekis, naudojantis 120 litrų konteineriu, yra 17 kartų per metus, o naudojantis 240 litrų konteineriu – 12 kartų per metus.

20. Individualiems namams, nurodytiems 18.1. papunktyje, ir rūšiuojantiems maisto atliekas, kai jos yra atskirai surenkamos, minimalus ištuštinimų kiekis, naudojantis 120 litrų konteineriu, yra 12 kartų per metus, naudojantis 240 litrų konteineriu – 6 kartai per metus[1].

21. Gyvenamosios paskirties objektams – individualiems namams, kurių savininkai arba naudotojai savivaldybės nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos šiuo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu šaltuoju metų laikotarpiu, minimalus ištuštinimo kiekis yra 12 kartų per metus, nepriklausomai nuo konteinerio dydžio.

22. Gyvenamosios paskirties objektams – individualiems namams, kurių savininkai arba naudotojai savivaldybės nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu šiltuoju metų laikotarpiu, minimalus ištuštinimo kiekis yra 6 kartai per metus, nepriklausomai nuo konteinerio dydžio.

23. Gyvenamosios paskirties objektams – daugiabučiams pastatams, kurių savininkai arba naudotojai savivaldybės nustatyta tvarka deklaruoja, kad nesinaudos šiuo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu, nustatoma minimali mėnesio MKA susikaupimo norma – 1,25 kg/ m2,

24. Gyvenamosios paskirties objektams – individualiems namams, kuriems priskirtas kolektyvinio naudojimosi konteineris ir kurių naudotojai deklaruoja, kad nesinaudos šiuo gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu, nustatoma minimali mėnesio MKA susikaupimo norma – 1,060 kg/ m2.

25. Nekilnojamojo turto objektams, išskyrus gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus, kurie naudojasi jiems priskirtais individualaus rūšiavimo konteineriais, minimali konteinerių ištuštinimo norma apskaičiuojama pagal Nuostatų 2 priede atitinkamai nekilnojamojo turto objektų rūšiai nustatytą MKA normą dauginant iš koeficiento 0,8.

26. Rinkliava apskaičiuojama kiekvienam apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendraturčiui, proporcingai jo valdomai tokio nekilnojamojo turto objekto daliai, jeigu bendraturčiai nesusitaria kitaip.

27. Jeigu Administratorius ar Savivaldybė nustato, kad Rinkliavos mokėtojas neleistinai naudojasi ne tik jam priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, Rinkliavos dydis už tuos kalendorinius metus, kai buvo tai nustatyta, yra indeksuojamas 2 kartus.

28. Jeigu Savivaldybė ar Administratorius nustato, kad Rinkliavos mokėtojas netinkamai rūšiuoja komunalines atliekas, šalina (meta) į konteinerius arba prie konteinerių komunalines atliekas, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus privalo būti pristatomos į stambiųjų atliekų surinkimo aikšteles, Rinkliavos dydis už tą mėnesį, kai tai nustatoma, yra indeksuojamas 2 kartus.

29. Jeigu Rinkliavos mokėtojai, kurie nurodyti 18.1 papunktyje, identifikuoja konkretų Rinkliavos mokėtoją, kuris atliko veiksmus, numatytus 28 punkte, ir informuoja apie tai Administratorių ir/ar Savivaldybę, Rinkliavos dydis indeksuojamas tik tam Rinkliavos mokėtojui.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

30. Pagal Registro duomenis Administratorius vieną kartą per metus iki vasario 1 dienos parengia ir pateikia Rinkliavos mokėtojams Administratoriaus nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

31. Juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, mokėjimo pranešimai formuojami ir siunčiami kiekvieną mėnesį elektroniniu paštu.

32. Mokėjimo pranešimai siunčiami Rinkliavos mokėtojams nekilnojamojo turto objekto arba kitu Rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu, paprastuoju arba elektroniniu paštu:

32.1. mokėjimo pranešimai siunčiami pagal nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nurodytą apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto adresą;

32.2. atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota Rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą, siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo, arba buveinės registracijos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo, o esant Rinkliavos mokėtojo rašytiniam prašymui toks mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas kitu faktiniu (nuolatinės gyvenamosios ar veiklos) vietos adresu;

32.3. atvejais, kai apmokestinamo nekilnojamojo turto objektas neturi adreso, mokėjimo pranešimas siunčiamas pagal Rinkliavos mokėtojo deklaruotą gyvenamąją vietą, o esant Rinkliavos mokėtojo rašytiniam prašymui toks mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas kitu faktiniu (nuolatinės gyvenamosios ar veiklos) vietos adresu;

32.4. atvejais, kai apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto adresu neįrengta rakinama, aiškiai ir suprantamai numeruota gaunamųjų laiškų dėžutė laiškininkams lengvai prieinamoje vietoje, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, Rinkliavos mokėtojui mokėjimo pranešimai nesiunčiami, kol Rinkliavos mokėtojas nepraneš raštu apie tinkamai įrengtą pašto dėžutę.      

33. Rinkliavos mokėtojai gali visą sumą sumokėti iš karto arba dalimis, bet ne mažiau nei ¼ mokesčio iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos.

34. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

34.1. Rinkliavos mokėtojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens

pavadinimas;

34.2. Rinkliavos mokėtojo kodas;

34.3. Rinkliavos mokėtojo adresas;

34.4. nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama Rinkliava, adresas;

34.5. Rinkliavos administratorius (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

34.6. pastovioji dedamoji;

34.7. kintamoji dedamoji;

34.8. mokėtina suma;

34.9. duomenys apie skolą/permoką.

35. Mokėjimo pranešime nurodyta Rinkliava mokama už mokėjimo pranešime nurodytą laikotarpį ir pranešime nurodytais terminais.

36. Rinkliava sumokama į Administratoriaus (mokėjimo pranešime nurodytą) surenkamąją banko sąskaitą (-as), iš kurios lėšos pervedamos į Savivaldybės biudžetą.

37. Rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus.

38. Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties objektais, Rinkliava mažinama 5 %, kai mokėtojas Rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda internete http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/) užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir Rinkliavą už visą laikotarpį, nurodytą pranešime, sumoka vienu pavedimu iki kovo 1 d.

39. Laiku nesumokėjus Rinkliavos yra mokami Rinkliavų įstatymo nustatyto dydžio delspinigiai[2].

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS PERMOKŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

40. Rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio Rinkliavą nei nurodyta mokėjimo pranešime arba jeigu Rinkliava neteisingai apskaičiuota ar nepagrįstai arba neteisėtai išieškota, taip pat atlikus perskaičiavimą, permokėta suma įskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba Rinkliavos mokėtojo rašytiniu prašymu jam grąžinama.

41. Rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir Rinkliavos įskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia Administratorius.

42. Rinkliavos permokėta suma grąžinama per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

 

VII SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

43. Rinkliavos mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus, turi teisę:

43.1. reikalauti iš Administratoriaus pakeisti ar patikslinti registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

43.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas Rinkliavos įmokas;

43.3. gauti papildomą Rinkliava neapmokestinamą atliekų rūšiavimo konteinerį sauskelnėms, kai gyvenamosios paskirties objekte – individualiame name slaugomas ligonis arba auginami mažamečiai vaikai iki 3 metų.

44. Rinkliavos mokėtojai privalo:

44.1. laiku sumokėti Rinkliavą, nurodytą mokėjimo pranešimuose;

44.2. savo iniciatyva arba Administratoriaus prašymu teikti visus duomenis, reikalingus Rinkliavai administruoti;

44.3. per 10 dienų raštu informuoti Administratorių apie nekilnojamojo turto objektą, kuriame gyvenama arba kuris naudojamas kitais būdais;

44.4. nedelsdami informuoti Administratorių apie nekilnojamojo turto faktinį naudojimo būdą, jeigu jis skiriasi nuo nekilnojamojo turto paskirties, įregistruotos nekilnojamojo turto registre;

44.5. per 10 dienų raštu informuoti Administratorių apie konteinerio grąžinimą išnykus Nuostatų 43.3 papunktyje nurodytoms aplinkybėms;

44.6. atliekoms surinkti naudoti tik konteinerių indentifikavimo kortele pažymėtus konteinerius, leidžiančius užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą;

44.7. laikytis kitų pareigų, numatytų Nuostatuose.

 

VIII SKYRIUS

RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

45. Nesumokėta Rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis.

46. Rinkliavos išieškojimo senaties terminas yra 10 metų.

 

 

IX. SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS PERSKAIČIAVIMAS

 

47. Kintamosios Rinkliavos dedamosios nemoka Rinkliavos mokėtojai, nesinaudojantys atliekų tvarkymo paslauga ir Administratoriaus nustatyta tvarka deklaravę, kad ne trumpiau kaip tris mėnesius nesinaudos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektu. Administratorius nustato deklaracijos apie nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu teisingumą, gavęs ne mažiau kaip trijų kaimynų raštiškus liudijimus, kurių parašus patvirtina seniūnas, bendrijos pirmininkas arba daugiabučių namų administratorius.

48. Kai deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, Savivaldybė ar Administratorius gali prašyti šiuos dokumentus ar jų kopijas teikti periodiškai, bet ne dažniau negu 1 kartą per metus.

49. Administratorius, formuodamas kitų metų mokėjimo pranešimą, pakoreguoja jį pagal einamaisiais metais faktiškai ištuštintą arba minimaliai leidžiamą ištuštinti konteinerių skaičių, sumažindamas mokamą sumą pagal nustatytus tarifus.

50. Jeigu Savivaldybė surenka daugiau Rinkliavos nei būtinosios atliekų tvarkymo sąnaudos, perviršis atimamas iš ateinančių metų Pastoviosios rinkliavos dedamosios.

51. Jeigu Savivaldybė surenka mažiau Rinkliavos nei būtinosios atliekų tvarkymo sąnaudos, trūkumas pridedamas prie ateinančių metų Pastoviosios rinkliavos dedamosios.

52. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Rinkliavų įstatymu, savo sprendimu gali kartą per metus indeksuoti vietinės rinkliavos dydį taikydama metinį vartojimo kainų indeksą.

 

X SKYRIUS

RINKLIAVOS LENGVATOS

 

53. Rinkliavos lengvatas ir jų taikymo tvarką nustato Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54. Rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

55. Administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Rinkliavos dydžių rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo ir perskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų Rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, Rinkliavos išieškojimą.

56. Nuostatų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

57. Rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Rinkliavai apskaičiuoti, laiku nemokantys Rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________________


 

 

Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

 

2017 METŲ BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS, IŠSKIRIANT PASTOVIĄSIAS IR KINTAMĄSIAS SĄNAUDAS*

 

Nr.

Sąnaudų sąrašas

Sąnaudos Eur/tonai

Pastoviosios (bendram komunalinių atliekų kiekiui)

Kintamosios (mišrių komunalinių atliekų kiekiui)

1.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas

22,35

12,07

2.

Mechaninio ir biologinio apdorojimo sąnaudos

12,50

3,24

3.

Atliekų deginimo sąnaudos

-

8,37

4.

DGA aikštelių eksploatavimo sąnaudos

7,11

4,80

5.

Regioninio sąvartyno eksploatavimo sąnaudos

7,12

5,68

6.

Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos

4,50

0,90

7.

Visuomenės švietimas

0,53

0,00

8.

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūra

1,17

0,00

9.

KA tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas

1,98

0,00

10.

KA tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos

5,39

0,00

Iš viso:

62,65

35,06

Rinkliavos administravimo sąnaudos (nevertinant dvinarės rinkliavos administravimo sąnaudų)

6,86

0,00

IŠ VISO (su rinkliavos administravimo sąnaudomis):

69,51

35,06

Atliekų kiekis (t)

6145

4686

Sąnaudos iš viso (tūkst. Eur)

427,2

164,3

Sąnaudų dalis proc.:

74,0

26,0

 

*- Būtinųjų sąnaudų, taikomų apskaičiuojant rinkliavą už 2017 metų mokestinį laikotarpį, apskaičiavimas yra prognozinio pobūdžio, padarytas išanalizavus šiuo metu veikiančių komunalinių atliekų vežėjų ir kitų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių duomenis. Vadovaujantis 2016-11-29 Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/6S-49 patvirtina Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą dydžio nustatymo metodika, pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos skaičiuotos bendram komunalinių atliekų kiekiui, o kintamosios sąnaudos – mišrių komunalinių atliekų kiekiui. Antraisiais ir kiekvienais paskesniais rinkliavos galiojimo metais patvirtinti būtinųjų sąnaudų dydžiai peržiūrimi ir, esant pagrindui, perskaičiuojami atsižvelgiant į iš atliekų tvarkymo sistemos dalyvių gautus aktualius (faktinius) duomenis apie praėjusį (prieš šiuos metus buvusį) mokestinį laikotarpį.

_______________________


 

 

Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS, MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS IR RINKLIAVOS

DYDŽIAI PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJAS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos pavadinimas

1.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatyti 1 priedėlyje)

2.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatyti 2 priedėlyje)

3.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatyti 3 priedėlyje)

4.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatyti 4 priedėlyje)

5.

Nekilnojamojo turto objektas, kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas individualaus rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatyti 5 priedėlyje)

6.

Nekilnojamojo turto objektas, kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai nustatyti 6 priedėlyje)

 

1 priedėlis

 

 

1. Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/kv. m

Rinkliavos kintamoji dalis

Eur už atitinkamo dydžio konteinerį

1.

Gyvenamosios paskirties objektai – individualūs namai

0,3703

 

 

 

 

 

0,12 m3 – 1,00 Eur

 

0,24 m3– 2,00 Eur.

 

1,1 m3– 9,00 Eur

 

3 m3 – 24,54 Eur

 

5 m3– 40,90 Eur

 

 

 

2.

Viešbučių paskirties objektai

3.

Administracinės paskirties objektai

4.

Prekybos paskirties objektai

5.

Paslaugų paskirties objektai

6.

Maitinimo paskirties objektai

7.

Transporto paskirties objektai

8.

Garažų paskirties objektai

9.

Gamybos ir pramonės paskirties objektai

10.

Kultūros paskirties objektai

11.

Mokslo paskirties objektai

12.

Gydymo paskirties objektai

13.

Poilsio paskirties objektai

14.

Sporto paskirties objektai

15.

Specialiosios paskirties objektai

16.

Sodų paskirties objektai

 

2 priedėlis

 

 

2. Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Vidutinė MKA susikaupimo norma

kg/kv. m

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/kv. m

Metinė rinkliavos kintamoji

dalis

Eur/kv. m

1.

 

Gyvenamosios paskirties objektai – daugiabučiai pastatai

10,0

0,3703

0,3506

Gyvenamosios paskirties objektai – individualūs namai

5,30

0,1858

2.

Viešbučių paskirties objektai

7,60

0,2664

3.

Administracinės paskirties objektai

3,40

0,1192

4.

Prekybos paskirties objektai

4,40

0,1542

5.

Paslaugų paskirties objektai

4,90

0,1718

6.

Maitinimo paskirties objektai

14,70

0,5153

7.

Transporto paskirties objektai

 

 

8.

Garažų paskirties objektai

0,14

0,0049

9.

Gamybos ir pramonės paskirties objektai

2,40

0,0841

10.

Kultūros paskirties objektai

1,10

0,0386

11.

Mokslo paskirties objektai

1,10

0,0386

12.

Gydymo paskirties objektai

4,00

0,1402

13.

Poilsio paskirties objektai

4,90

0,1718

14.

Sporto paskirties objektai

1,10

0,0386

15.

Specialiosios paskirties objektai

4,00

0,1402

16.

Sodų paskirties objektai

4,50

0,1578

 

3 priedėlis

 

 

3. Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektas

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/vnt.

 

Rinkliavos kintamoji dalis

Eur už atitinkamo dydžio konteinerį

1

Garažų paskirties objektai

 

7,40

0,12 m3 – 1,00 Eur

0,24 m3– 2,00 Eur

1,1 m3– 9,00 Eur

3 m3 – 24,54 Eur

5 m3– 40,90 Eur

 

2.

Sodų paskirties pastatai

 

14,80

3.

Kiti objektai

70,00

 

4 priedėlis

 

 

4. Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam

priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektas

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/vnt.

 

Vidutinė MKA susikaupimo norma

kg/vnt.

Metinė rinkliavos kintamoji

dalis

Eur/vnt.

1

Garažų paskirties objektai

7,40

2,80

0,098

2.

Sodų paskirties pastatai

14,80

180

6,31

3.

Kiti objektai

70,00

1260

44,18

 

5 priedėlis

 

5. Nekilnojamojo turto objektas, kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/kv. m

Rinkliavos kintamoji dalis

Eur už atitinkamo dydžio konteinerį

1.

Sandėliavimo paskirties objektai

 

0,0774

0,12 m3 – 1,00 Eur

0,24 m3– 2,00 Eur

1,1 m3– 9,00 Eur

3 m3 – 24,54 Eur

5 m3– 40,90 Eur

 

2.

Religinės paskirties objektai

 

3.

Kiti objektai

 

6 priedėlis

 

6. Nekilnojamojo turto objektas, kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Vidutinė MKA susikaupimo norma

kg/kv. m

Metinė rinkliavos pastovioji dalis

Eur/kv. m

 

Metinė rinkliavos kintamoji

dalis

Eur/kv. m

1.

Sandėliavimo paskirties objektai

0,10

0,0774

0,0035

2.

Religinės paskirties objektai

0,10

0,0035

3.

Kiti objektai

0,10

0,0035

________________


 

 

Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠYS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektai*

Nekilnojamojo turto paskirtis**

1.

Gyvenamosios

paskirties objektai

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai, butai, bendrabučiai, sodų nameliai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas, pataisos namai, kalėjimas, pusiaukelės namai, kareivinės, kiti panašios paskirties objektai).

2.

Viešbučių paskirties objektai

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, kaimo turizmo sodybos ir panašiai)

3.

Administracinės paskirties objektai

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

4.

Prekybos paskirties objektai

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

5.

Paslaugų paskirties objektai

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

6.

Maitinimo paskirties objektai

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kaimo turizmo sodybos be nakvynės, kiti panašios paskirties objektai)

7.

Transporto paskirties objektai

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

8.

Garažų paskirties objektai

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje)

9.

Gamybos ir pramonės paskirties objektai

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

10.

Sandėliavimo paskirties objektai

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

11.

Kultūros paskirties objektai 

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

12.

Mokslo paskirties objektai

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

13.

Gydymo paskirties objektai

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

14.

Poilsio paskirties objektai

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai ir kiti panašios paskirties objektai)

15.

Sporto paskirties objektai

Naudojami sportui uždari objektai (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

16.

Religinės paskirties objektai

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

17.

Specialiosios paskirties objektai

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

18.

Sodų paskirties objektai

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje su pastatais arba be jų.

19.

Kiti objektai

Naudojami kita paskirtimi savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės, viešųjų renginių vietos, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

 

*Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos nekilnojamojo turto registre.

 

**Nekilnojamojo turto paskirtis – teisės aktais leidžiama, faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objektuose.

________________________[1] Taikoma Savivaldybės teritorijoje įdiegus atskirą maisto atliekų rūšiuojamąjį surinkimą.

[2] Taikoma Rinkliavų įstatyme nustačius delspinigius.