Mazeikiai

Mažeikių rajono SAVIVALDYBĖS taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 27 d. Nr. T1-32

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Mažeikių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T1-54 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. T1-338 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-54 patvirtinto valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo 64 punkto pakeitimo“;

2.3. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T1-203 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-54 patvirtinto valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo 64 punkto papildymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Šiaulių apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Antanas Tenys


 

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-32

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės žemės nuomos mokesčio (toliau - žemės nuomos mokestis) administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą arba suteiktą naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, apskaičiavimo, mokėjimo, apskaitos, mokesčio atidėjimo ir išieškojimo, grąžinimo, žemės nuomos mokesčio deklaracijos įteikimo mokesčio mokėtojui, lengvatų taikymo, mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir kadastro duomenų, kurių reikia žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, kaupimo tvarką Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

2.3. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos mokesčio administravimo įstatymu;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“;

2.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 „Dėl Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių patvirtinimo“;

2.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“.

3. Žemės nuomos mokesčio mokėtojas (toliau – Mokesčio mokėtojas) yra fizinis ar juridinis asmuo, išsinuomojęs valstybinę žemę arba naudojantis ją be nuomos sutarties, kuriam žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriam žemę administruojančių institucijų sprendimais žeme leista naudotis žemės reformos metu.

4. Žemės nuomos mokestį administruoja Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius (toliau – Architektūros ir urbanistikos skyrius).

5. Žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą juridiniams asmenims tvirtina Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius).

 

II.        KADASTRO DUOMENŲ, KURIŲ REIKIA ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIUI APSKAIČIUOTI, RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

6. Valstybės įmonė Registrų centras pagal sutartį teikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) kadastro duomenis apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų nuomininkus. Teikimo duomenų turinys, forma, teikimo terminai ir kitos sąlygos nustatytos Valstybės įmonės Registro centro ir savivaldybės duomenų teikimo sutartyje.

7. Duomenis apie nuomininkų ir naudotojų žemės sklypus, neįregistruotus Nekilnojamojo turto registre, teikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus pagal duomenų teikimo sutartyje numatytą tvarką ir terminus.

8. Duomenys apie nuomojamus ir naudojamus žemės sklypus liepos 1 d. būklės pateikiami kiekvienais metais duomenų teikėjo sutartyse numatytais terminais. Duomenys pateikiami elektroniniu paštu, raštu ir elektroninėse laikmenose.

9. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius kiekvieną mėnesio pirmą dieną pateikia Architektūros ir urbanistikos skyriui Mažeikių rajono mirusių gyventojų sąrašą.

 

III. MOKESČIO MOKĖTOJO DUOMENŲ REGISTRAVIMAS IR KAUPIMAS

 

10. Mokesčio mokėtojo duomenys registruojami ir kaupiami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

11. Architektūros ir urbanistikos skyrius valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja vadovaudamasis gautais duomenimis iš Valstybinės įmonės Registrų centro, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus.

12. Žemės nuomos mokesčio administravimas ir mokesčio mokėtojo duomenų kaupimas Administracijoje, vykdomas naudojant UAB „Algoritmų sistemos“ žemės nuomos mokesčio informacinę sistemą MASIS ir Labbis informacinę sistemą - Labbis ŽNM (Žemės nuomos apskaita). Labbis ŽNM duomenų bazės administratorius – Informacinių technologijų skyrius.

13. Administracijos informacinių technologijų skyriaus specialistai iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. atnaujina žemės nuomos mokesčio mokėtojų duomenis, Labbis ŽNM informacinėje sistemoje.

14. Mokesčio mokėtojo duomenys gali būti pakeisti, kai pateikiami patikslinti nekilnojamojo turto registro duomenys, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus pranešimai arba mokesčio mokėtojas gali kreiptis į Administraciją ir pats pateikti juridinę galią turinčius dokumentus.

 

IV. ŽEMĖS VERTĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS

 

15. Apmokestinamasis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, kurių pradžia laikoma einamųjų metų sausio 1 d.

16. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomojamą (išnuomotą ar naudojamą) ne aukciono būdu, metinius tarifus nustato Mažeikių rajono savivaldybės taryba.

17. Žemės nuomos mokestis už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, apskaičiuojamas metams, žemės sklypo vertę padauginus ir mokesčio tarifo.

18. Žemės nuomos mokesčio dydis metams už išnuomotą aukcionu būdu valstybinę žemę yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

19. Duomenis apie išnuomotų valstybinės žemės sklypų vidutinės rinkos vertes, apskaičiuotas pagal verčių žemėlapius, reikalingus nuomos mokesčiui apskaičiuoti, teikia valstybės įmonė Registrų centras pagal duomenų teikimo sutartį, sudarytą su Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

20. Naudojamos valstybinės žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis, apskaičiuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius.

21. Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis, patys apsiskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį ir mokesčio deklaracijas dviem egzemplioriais pateikia Architektūros ir urbanistikos skyriui. Vienas deklaracijos egzempliorius lieka Architektūros ir urbanistikos skyriuje, o kitas, pasirašytas Architektūros ir urbanistikos skyriaus tarnautojo, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirtos šios funkcijos, grąžinamas deklaraciją pateikusiam asmeniui. Mokesčio deklaracijos pateikiamos ne vėliau kaip likus 15 dienų iki mokesčio sumokėjimo termino.

22. Pateikta juridinio asmens deklaracija registruojama Žemės nuomos mokesčio deklaracijų ir kitų dokumentų registracijos žurnale.

23. Juridiniams asmenims iki nustatyto laiko nepateikus žemės nuomos mokesčio deklaracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, arba jei neteisingai apskaičiavus mokestį, nebuvo pateikta patikslinta deklaracija, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas pagal turimus duomenis.

 

V. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS

 

24. Mažeikių rajono savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti, išskyrus nuomininkus, kurie išsinuomojo valstybinę žemę aukciono būdu. Žemės nuomos mokesčio lengvatos nustatomos atskirais Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimai (toliau – Tarybos sprendimas).

25. Fiziniai asmenys, kurie pagal Tarybos sprendimą turi teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą (kai taikomi neapmokestinami sklypų dydžiai), Architektūros ir urbanistikos skyriui turi pateikti darbingumo lygį patvirtinančių dokumentų kopijas, kurių duomenys įrašomi į savivaldybės tvarkomą žemės nuomos apskaitos modulį (ŽNM).

26. Senatvės pensininkai, kuriems taikoma lengvata pagal Tarybos sprendimą, laikomi asmenys, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 57 straipsnyje.

27. Atskira šeima laikoma, kuriai taikoma pagal Tarybos sprendimą lengvata, sutuoktiniai, likęs vienas iš sutuoktinių arba viengungis asmuo ir kartu gyvenantys jų vaikai (įvaikiai, posūniai, podukros), iki jiems sukaks18 metų.

28. Kai žemės nuomininkas arba naudotojas, turintis teisę į Tarybos sprendimu nurodytą lengvatą, turi žemės sklypą, didesnį negu Tarybos sprendimu nustatytas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis, tai už sklypo dalį, viršijančią šį dydį, apskaičiuojamas žemės nuomos mokestis.

29. Jei žemės nuomininkas arba naudotojas turintis teisę į Tarybos sprendimu nurodytą lengvatą (kai taikomi neapmokestinami sklypų dydžiai), nuomoja (naudoja) kelis žemės sklypus skirtingose Mažeikių savivaldybės (Mažeikių, Sedos, Viekšnių miestuose ir kaime) vietose, pirmiausia lengvata taikoma apmokestinant didžiausios vertės sklypą, paskui kitus sklypus.

30. Jeigu valstybinės žemės nuomininkas arba naudotojas (fizinis asmuo), teisę gauti žemės nuomos mokesčio lengvatą įgyja pirmąjį metų pusmetį, lengvata teikiama visus tuos metus, o jeigu antrąjį pusmetį – lengvata pradedama teikti nuo kitų kalendorinių metų.

31. Nustatyti, kad įmonėms ir įstaigoms, įgijusioms bankrutavusių įmonių ar įstaigų teisinį statusą, žemės nuomos mokestis neskaičiuojamas nuo sekančio mokestinio laikotarpio. Duomenis apie bankrutavusias įmones ir įstaigas pateikia Architektūros ir urbanistikos skyriui Turto valdymo skyrius.

 

VI. MOKESČIO MOKĖTOJO DEKLARACIJOS SUFORMAVIMAS, ĮTEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

32. Architektūros ir urbanistikos skyriaus atsakingas specialistas parengia žemės nuomos mokesčio deklaraciją ir joje pasirašo.

33. Žemės nuomos mokesčio deklaracijos, mokėjimo kvitai ir mokėjimo pranešimai fiziniam asmeniui išsiunčiami paštu (neregistruotu laišku) ne vėliau, kaip iki kalendorinių metų lapkričio 1 d., arba įteikiami asmeniškai mokėtojui prašant, elektroniniu paštu pagal mokesčio mokėtojo pateiktą prašymą.

34. Kai Gyventojų registre mokesčio mokėtojo gyvenamasis adresas nurodytas „Mažeikių r. sav.“, mokesčio mokėtojas privalo pats asmeniškai pasiimti žemės nuomos mokesčio deklaraciją Architektūros ir urbanistikos skyriuje iki kalendorinių metų lapkričio 1 d.

35. Mokesčio mokėtojo deklaracija gali būti tikslinama už penkerius praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais deklaracija tikslinama.

36. Mokesčio mokėtojo deklaracija tikslinama:

36.1. kai mokesčio mokėtojas pateikia dokumentus, reikalingus lengvatoms taikyti;

36.2. kai nesutampa duomenys apie žemės sklypo plotą ir vertę;

36.3. VĮ registrų centras pateikia patikslintus kadastro duomenis apie nuomojamų sklypų plotų dydžius ar kitus duomenis;

36.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius atnaujina duomenis apie Nekilnojamojo turto registre neįregistruotus valstybinės žemės sklypus ir jų naudotojus;

36.5. asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, pateikia Nekilnojamojo turto registro centrinio banko išrašą apie pastatų ir statinių, kurie yra naudojamame valstybinės žemės sklype, nuosavybės teisės išregistravimą;

37. Tikslinant duomenis už kelis ataskaitinius laikotarpius, kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui užpildoma atskira patikslinta deklaracijos forma.

38. Fiziniai ir juridiniai asmenys gali kreiptis į Administraciją dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo kartu pateikdami dokumentus, įrodančius deklaracijoje esančius netikslumus.

39. Deklaracija mirusiam žemės nuomos mokesčio mokėtojui neformuojama.

 

VII. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMAI IR TERMINAI

 

40. Fizinai ir juridiniai asmenys nuomos mokestį už nustatyta tvarka jiems suteiktą arba išnuomotą valstybinę žemę moka:

40.1. už žemės ūkio paskirties žemę, išnuomotą (suteiktą) I pusmetį – už visus metus, už žemę, išnuomotą (suteiktą) II pusmetį – nuo kitų kalendorinių metų;

40.2. jeigu valstybinė žemė naudojama, kai ji užstatyta asmenims nuosavybės teise priklausančiais pastatais ir statiniais, o valstybinės žemės nuomos sutartis nesudaryta – nuo kito mėnesio po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo;

40.3. jeigu sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis dėl valstybinės žemės naudojimo – nuo kito mėnesio po nuomos sutarties sudarymo arba teisės į žemės sklypo nuomą perėmimo;

41. Mokesčio mokėtojas už nustatyta tvarka jam išnuomotą valstybinę žemę žemės nuomos mokesčio nemoka nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pasibaigė nuomos sutartis arba perleistos nuomos teisės į žemės sklypą.

42. Mokesčio mokėtojas, kuris žeme naudojosi nesudaręs valstybinės žemės nuomos sutarties, parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nekilnojamąjį turtą kitam asmeniui, valstybinės žemės nuomos mokesčio nebeskaičiuoja ir nemoka nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pardavė ar kitokiu būdu perleido nekilnojamąjį turtą kitam asmeniui.

43. Nuomininkas, subnuomojęs valstybinę žemę trečiajam asmeniui, pats moka valstybinės žemės nuomos mokestį, vadovaudamasis šiuo Tvarkos aprašu.

44. Naudotojas, išnuomojęs statinius ir įrenginius, esančius valstybinėje žemėje, kitam asmeniui, pats moka valstybinės žemės nuomos mokestį, vadovaudamasis šiuo Tvarkos aprašu.

45. Žemės nuomos mokestis už išnuomotą ar naudojamą valstybinę žemę sumokamas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą. Buhalterinės apskaitos skyrius sukauptas lėšas perveda į savivaldybės biudžeto sąskaitą kiekvieną mėnesio priešpaskutinę darbo dieną. Metams pasibaigus iki gruodžio 31 d. gautos šios sąskaitos lėšos pervedamos į savivaldybės biudžeto sąskaitą.

46. Mokesčio mokėtojo sumokamos sumos įskaitomos anksčiausiai atsiradusiai prievolei padengti.

47. Kai mokesčio mokėtojui yra apskaičiuoti delspinigiai, pirmiausia iš sumokamos sumos dengiami delspinigiai ir likusia įmokos suma dengiamas žemės nuomos mokestis.

48. Laiku nesumokėjus žemės nuomos mokesčio arba jo dalies, už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nesumokėtos mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai.

49. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos, kai žemės nuomos mokestis turėjo būti sumokėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais terminais, ir skaičiuojami nepertraukiamai, tačiau ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį (mokestinę nepriemoka) atsiradimo dienos. Teisė priverstinai išieškoti žemės nuomos mokesčio mokestinę nepriemoką, atsiranda 21 kalendorinę dieną nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto mokesčio sumokėjimo termino pabaigos.

50. Delspinigiai skaičiuojami atsižvelgiant į LR finansų ministro įsakymu patvirtintą delspinigių dydį .

51. Susidariusi delspinigių permoka gali būti įskaitoma kaip sumokėtas žemės nuomos mokestis.

52. Valstybinės žemės nuomininkai ir naudotojai žemės nuomos mokestį į Administracijos surenkamąją sąskaitą sumoka teisės aktų nustatytais terminais.

53. Žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėjimo terminas, kai duomenys patikslinami praėjus nustatytam šio mokesčio sumokėjimo terminui, yra 20 kalendorinių dienų nuo patikslintų duomenų apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę dydžio pasikeitimą gavimo.

 

VIII. MOKESČIO PERMOKOS ĮSKAITYMAS, GRĄŽINIMAS IR NURAŠYMAS

 

54. Mokesčio permoka arba neteisinga pervesta suma (pervesta ne į tą sąskaitą, sumokėtas ne tas mokestis arba iš viso nepriklausė mokėti) per 30 dienų po rašytinio prašymo gavimo grąžinama į nurodytą sąskaitą banke pagal Administracijos direktoriaus įsakymą. Mokėtojo prašymas grąžinti žemės nuomos mokesčio permoką turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo kitam mokestiniam laikotarpiui.

55. Kai mokesčio mokėtojui yra apskaičiuoti delspinigiai, pirmiausia iš žemės nuomos mokesčio permokos dengiami delspinigiai ir tik tada grąžinama likusi mokesčio permoka.

56. Nepateikus prašymo dėl žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo, mokesčio permoka įskaitoma į einamųjų (ar kitų) metų mokestinio laikotarpio žemės nuomos mokesčio dengimą. Jeigu mokėtojas neturi nuomojamų sklypų, Architektūros ir urbanistikos skyriaus siunčia pranešimą dėl esamos permokos atsiėmimo.

57. Nuomos mokesčio permoka gali būti grąžinta (įskaityta) jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus.

58. Nuomos mokesčio mokėtojo permoka, kuri negali būti grąžinta šio tvarkos aprašo 57 punkte nurodytu pagrindu, nurašoma iš apskaitos dokumentų pagal Administracijos direktoriaus įsakymą.

 

IX. MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ ĮMOKŲ APSKAITA

 

59. Mokesčio mokėtojų įmokų apskaitą tvarko Architektūros ir urbanistikos skyrius, kuriam duomenis apie priimtas įmokas teikia kredito ir kitos įmokas priimančios įstaigos (toliau – įmokas priimančios įstaigos) pagal sutartis, sudarytas su Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

60. Mokestis ir delspinigiai laikomi sumokėtais, kai kredito įstaiga ar kita mokėjimą priimanti įstaiga įvykdo atitinkamą mokesčio mokėtojo mokėjimo nurodymą ir įmokos įskaitomos į Savivaldybės administracijos atskirą surenkamąją sąskaitą.

61. Mokesčio mokėtojas žemės nuomos mokestį gali mokėti pavedimu arba pasinaudodamas elektroninės bankininkystės paslaugomis bei grynais pinigais įmokas priimančiose įstaigose.

62. Informaciją apie gautiną žemės nuomos mokesčio sumą, bendrąją nepriemoką Architektūros ir urbanistikos skyrius mėnesiui pasibaigus per 5 darbo dienas perduoda Buhalterinės apskaitos skyriui.

63. Už įmokos priėmimo paslaugą pagal įmokas priimančių įstaigų nustatytus įkainius moka mokesčio mokėtojas.

 

X. ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO NEPRIEMOKOS IŠIEŠKOJIMAS

 

64. Jeigu mokesčio mokėtojai laiku nesumoka žemės nuomos mokesčio, nepriemoka išieškoma tokia tvarka:

64.1. nesumokėjus žemės nuomos mokesčio per 2 mėnesius po nustatyto sumokėjimo termino, Turto valdymo skyrius siunčia mokesčio mokėtojui priminimą dėl mokestinės prievolės vykdymo.

64.2. priminimas sumokėti žemės nuomos mokestį siunčiamas paštu:

64.2.1. neregistruotu laišku, jei skolos suma yra iki 200 Eur;

64.2.2. registruotu laišku, jei skolos suma viršija 200 Eur, arba kai mokestis nemokamas daugiau kaip 2 metus;

64.3. nesumokėjus žemės nuomos mokesčio per nustatytą priminime terminą, pradedama priverstinio išieškojimo procedūra, kurią inicijuoja Turto valdymo skyrius.

65. Priminimas sumokėti žemės nuomos mokestį gali būti įteikiamas asmeniškai mokėtojui pasirašant.

66. Apie žemės nuomos mokesčio nepriemoką informuojamas Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius, pateikiant visų skolininkų sąrašus. Šis skyrius, gavęs šią informaciją, turi galimybę kontroliuoti asmenis, nevykdančius sutartyse prisiimtų įsipareigojimų, ir taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXIX skyriaus 6.564 straipsnio nuostatus.

67. Teisminiam išieškojimui dokumentai teikiami, kai mokesčio mokėtojo žemės nuomos mokesčio (kartu su delspinigiais) įsiskolinimas didesnis nei 50 Eur arba žemės nuomos mokestis nesumokėtas daugiau kaip už dvejus metus.

68. Visi ginčai, kylantys dėl atsisakymo mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį, dėl mokesčio ir (ar) delspinigių dydžio nesumokėjimo mokesčio nustatytais terminais, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Nesumokėto žemės nuomos mokesčio ir delspingių išieškojimui taikomas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas 10 metų senaties terminas, kuris pradedamas skaičiuoti kitą dieną po termino nuomos mokesčiui sumokėti pabaigos.

 

XI. MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA

BEI PASIBAIGUSIA

 

70. Beviltiška pripažįstama ta mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka, kurios neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežaščių arba kurią išieškoti netikslinga ekonominiu požiūriu:

70.1. kai mirė mokėsčio mokėtojas (fizinis asmuo), jeigu įpėdiniai neperima su nuomos sutartimi susijusių teisių ir pareigų arba įpėdinių nėra;

70.2. kai likviduotas mokesčio mokėtojas (juridinis asmuo);

70.3. kai mokestinė nepriemoką iki 50,00 Eur;

70.4. suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui.

71. Dokumentai, kurie reikalingi mokestinei nepriemokai pripažinti beviltiška bei pasibaigusia:

71.1. fizinio asmens mirties liudijimas (kopija) arba Civilinės metrikacijos skyriaus pažyma apie mirties fakto įregistravimą;

71.2. duomenys apie likviduoto juridinio asmens išregistravimą iš Registro centro duomenų bazės.

71.3. Kai mokesčio mokėtojo mokestinė nepriemoka pripažįstama beviltiška, beviltiška nepriemoka pripažįstami ir priskaičiuoti delspinigiai.

72. Turto valdymo skyrius rengia Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl beviltiškų skolų už valstybinės žemės nuomos nurašymo projektą.

73. Administracijos direktorius įsakymu, nurašomos beviltiškos žemės nuomos mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos:

73.1. kai mokestinė nepriemoką iki 50,00 Eur;

73.2. suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui.

74. Mokesčio mokėtojo mokestinės nepriemokos, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu arba Administracijos direktorius įsakymu pripažintos beviltiškomis, pasibaigia ir Architektūros ir urbanistikos skyrius nurašo jas iš apskaitos dokumentų.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Informacija apie Savivaldybės tarybos patvirtintus mokėjimo tarifus ir kita su valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimu susijusi informacija skelbiama vietinėje spaudoje bei Mažeikių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.

76. Mokesčio administratoriaus veiksmai, neaprašyti šiose Taisyklėse, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir mokesčio klausimus reglamentuojančiais teisės aktais.

77. Šis Tvarkos aprašas keičiamas ir papildomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

78. Visi ginčai, kylantys dėl atsisakymo mokėti mokestį, mokesčio dydžio ir mokesčio nesumokėjimo nustatytais terminais sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

____________________