herbas2

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL pritarimo MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai

 

2016 m. kovo  31 d. Nr.  B1-49

 

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, XIV skyriaus 206, 207 punktais,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Stasys Žvinys

 

 

 

 


 

 

PRITARTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. B1-49

 

 

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Ataskaitoje aptariami Savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos padalinių 2015 metų veiklos rezultatai, įgyvendinant valstybės deleguotas funkcijas bei vykdant Savivaldybės tarybos sprendimus, pateikiama veiklos sričių ir Molėtų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2015-2017 metams patvirtintų programų vykdymo apžvalga.

 

FINANSAI IR BIUDŽETAS

 

Pajamos

Molėtų rajono savivaldybės patikslintas 2015 m. biudžeto pajamų planas – 16 519 646 Eur, pajamų planas įvykdytas 102,0 proc. ir gauta 331 999 Eur viršplaninių pajamų.

Savivaldybės pajamos kasmet didėja. 2015 m. lyginant su 2014 m. gauta 2 603 099 Eur daugiau pajamų, o 2015 m. palyginus su 2013 m. - 3 696 935 Eur daugiau. Nuo 2011 metų į savivaldybių biudžetus įrašytos skolintos lėšos, t. y. savivaldybių iš bankų paimtos paskolos investiciniams projektams finansuoti. Nuo 2015 m. į savivaldybės biudžetą įrašytos ir kelių fondo lėšos, kurios sudarė 1 260 576 Eur.

Gyventojų pajamų mokestis gaunamas tiesiogiai per Valstybinę mokesčių inspekciją trijų metų laikotarpiu didėjo, o ypač spartus augimas buvo 2015 metais.

Gyventojų pajamų mokesčio suma savivaldybių pajamoms išlyginti ir gyventojų pajamų mokesčio suma išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti, gaunama iš valstybės iždo, 2013-2015 metų laikotarpiu  taip pat didėjo.

2013 – 2015 m. savivaldybės biudžetui skirta bendrosios dotacijos kompensacija iš valstybės biudžeto. Savivaldybės biudžetui planuojama bendrosios dotacijos kompensacija gerokai išaugo  2014 metais, tačiau sumažėjo 2015 metais.

2015 m. padidėjo iš turto mokesčių gaunamos savivaldybės pajamos, kurių didžiąją dalį sudaro pajamos iš žemės mokesčio, tačiau nuolat mažėja pajamos iš žemės nuomos. 2013 m. buvo panaikintos žemės nuomos mokesčio lengvatos. Mažėjant žemės nuomotojų skaičiui, bendra šios rūšies pajamų suma nedidėja.

Specialiosios tikslinės dotacijos lėšų valstybinėms funkcijoms (perduotoms savivaldybei) vykdyti bendra suma  kasmet mažėja.  Labai sumažėjo 2014 metais, nuo kurių socialinės pašalpos pradėtos mokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Nuo 2015 m. kompensacijos mažas pajamas gaunantiems gyventojams už šildymą, karštą ir šaltą vandenį taip pat mokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų

Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui 2015 m. lyginant su 2014 m. sumažėjo 94,2  tūkst. Eur,  lyginant su 2013 m.  mokinio krepšelis yra mažesnis 193,2 tūkst. Eur ir to priežastis ne tik mažėjantis mokinių skaičius bet ir mokinio krepšelio nustatymo metodikos pakeitimai.

2015 m.  savivaldybės biudžetui skirta 1 587 817 Eur specialių tikslinių dotacijų Valstybės investicijų programoje numatytų objektų finansavimui, tai yra 575 161 Eur daugiau, negu 2014 metais ir 1 345 981 Eur daugiau, negu 2013 m. 2015 m. iš lėšų Valstybės investicijų programoje numatytų objektams finansuoti, 684 231 Eur yra vietinių kelių statybos ir rekonstravimo lėšos.

Nuo 2012 m. į savivaldybės biudžetą gaunamos lėšos socialinės paskirties įstaigoms, perimtoms iš apskrities, iš dalies išlaikyti ir skiriama dotacija vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikymui. 2015 metais į savivaldybės biudžetą įrašyti 576 345 Eur vietiniams keliams remontuoti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

 

Išlaidos

 

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto išlaidos pagal vykdytas programas

 

 

2015 m. Molėtų rajono savivaldybės patikslintas išlaidų planas įvykdytas 98,9 proc., tai yra  nepanaudota 206 411 Eur planuotų išlaidų, iš kurių 78,4 proc. (161 900 Eur) savivaldybės administracijai planuotos lėšos.  2015 metais savivaldybės administracija nepanaudojo ir buvo grąžinta į valstybės biudžetą 41 303 Eur   specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų, iš jų didžiausios sumos: 23 740 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti bei skaičiuoti numatytos lėšos ir 15 090 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti skirtos lėšos. 78 900 Eur nepanaudota socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti iš savivaldybės  planuotų savarankiškųjų funkcijų lėšų, bei 38 369 Eur socialinio būsto remonto ir įsigijimo lėšų. Pastarosios lėšos įrašytos į 2016 m. savivaldybės biudžetą ir bus panaudotos pagal  savo paskirtį.

Švietimo įstaigos nepanaudojo 35 030 Eur  planuotų išlaidų, iš kurių 3 202 Eur grąžinta į valstybės biudžetą mokinio krepšelio lėšų. Likusią dalį sudaro nemokamam mokinių vežimui numatytos lėšos.

Kadangi  2015 m. pajamų surinkimo planas buvo visiškai įvykdytas tik gruodžio mėn. ir gavus užbaigiamųjų apyvartų lėšas, todėl netekę paskirties planiniai asignavimai nebuvo  perskirstomi kitoms reikmėms finansuoti.

 

2013-2015 metų išlaidų pagal įstaigų grupes palyginimas

Įstaigų grupės

Įvykdyta 2013 metais

Įvykdyta

2014

metais

Įvykdyta

2015

metais

2015 m .

lyginant su 2014 m.

2015 m lyginant su 2013 m.

Švietimo įstaigoms

6781193

6701110

6652477

-48633

-128716

Kultūros įstaigos

662362

745655

846131

100476

183769

Socialinių paslaugų įstaigos

919253

959801

983149

23348

63896

Ugniagesių tarnyba

266653

297266

324637

27371

57984

Savivaldybės administracija

5493165

6267156

8295651

2028495

2802486

Iš jų ilgalaikių paskolų lėšos

687095

520273

1568042

1047769

880947

Lėšos paskolų grąžinimui ir aptarnavimui

339377

372800

779409

406609

440032

Iš viso

14462003

15343788

17881454

2537666

3419451

 

2015 m. lyginant su 2014 m. rajono savivaldybės  biudžetinių įstaigų kasinės išlaidos didėja 16,5 procento – 2 537 666 Eur,  2015 m lyginant su 2013 m. kasinės išlaidos didėja 23,6 proc. arba 3 419 451 Eur. Didėja visos išlaidos pagal valstybės funkcijų klasifikaciją, išskyrus švietimo įstaigoms panaudotas biudžeto lėšas, dėl mokinių skaičiaus mažėjimo.

Bendras švietimo įstaigų finansavimas mažėja, nes mažėjant mokinių skaičiui, mažėja savivaldybei skiriama mokinio krepšelio lėšų suma. Nors aplinkos finansavimo išlaidų lygis išlaikomas panašus, bei truputį didėja mokyklose ir kitose švietimo įstaigose, kuriose mažėja mokinio krepšelio lėšų, finansavimas mažėja.

Rajono kultūros įstaigų (Molėtų viešosios bibliotekos, Molėtų kultūros centro   ir  Molėtų krašto muziejaus finansavimas) augo. Reikia pastebėti, kad rajono kultūros įstaigų finansavimas bendrame savivaldybės biudžete procentiškai didėja.

Padidėjo Savivaldybės socialinių įstaigų finansavimas lyginant 2015 m. su 2013 m. 

Savivaldybės administracijos asignavimai, kurie apima visas savivaldybės vykdomas programas 2015 m. lyginant su 2014 m. padidėjo 2 028 495 Eur, lyginant su 2013 m. - 2 802 486 Eur.  Tokius pokyčius nulėmė investicinė veikla. 2015 m. Valstybės investicijų programoje numatytų objektų vykdymui (VIP) mūsų savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 903 586 Eur, tai 109 070 Eur mažiau, negu 2014 m., tačiau 661 753 Eur daugiau, negu 2013 m. Be to, 2015 m. į savivaldybės biudžetą įrašyti 1 260 576 Eur vietinių kelių tiesimui, rekonstrukcijai, remontui ir saugaus eismo užtikrinimui.

2015 m. 2 kartus daugiau, negu ankstesniais metais investicinių projektų vykdymui panaudota skolintų lėšų  ir perskolinta 2010 m. paimta paskola gerokai sumažinant palūkanų normą.

Kadangi didėja savivaldybės pasiskolintų lėšų suma, didėja ir su jų aptarnavimu susijusios išlaidos. Lėšos paskolų grąžinimui nuo 339 377 Eur 2013 m. išaugo iki 779 409 Eur 2015 metais.

 

Paskolos

2015 metais grąžinta 706,6 tūkst. Eur paskolų, iš jų 362,2 tūkst. Eur grąžinta pagal grafiką ir 344,4 tūkst. Eur - 2010-2011 metais paimtos paskolos su pastovia palūkanų norma likusi suma, nes 2010 metais skolinimosi palūkanų normos buvo gana didelės. Savivaldybės skola 2016-01-01 sudarė 3145,9 tūkst. Eur, nes savivaldybė pagal 2014 ir 2015 metais pasirašytas paskolų sutartis investicinių projektų vykdymui 2015 metais pasiskolino 1568,0 tūkstančio Eur. Bendras skolos limitas pagal 2016 metams planuojamas pajamas sudaro 37,5 proc. ir tai 9,3 proc. daugiau, negu 2015-01-01 d.

2015 m. paskolų lėšų panaudojimas:

1. AB DNB banko paskola - 804 569 Eur:

- Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijai -175 376 Eur;

- sporto salės, Statybininkų g. 9, Molėtuose, kapitaliniam remontui - 217 608 Eur;

- pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtrai - 67 000 Eur;

- 2010 m. AB DNB banko paskolai grąžinti (perfinansuoti) - 344 585 Eur.

2. Danske banko paskola - 361 900 Eur:

- paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti VšĮ Molėtų ligoninėje Vidaus ligų bei Fizinės medicinos reabilitacijos skyriuose - 54 402 Eur;

- Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcijai - 200 665 Eur;

- Molėtų rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo įrenginių remontui (rekonstrukcijai) - 69 880 Eur;

- Molėtų miesto daugiabučių kvartaluose esančių vaikų, jaunimo žaidimo aikštelių rekonstrukcijai, naujoms įrengti - 36 953 Eur.

3. AB SEB banko paskola - 401 573 Eur:

- sporto salės Statybininkų g. 9, Molėtuose, kapitaliniam remontui - 373 122 Eur;

- apleistiems, bešeimininkiams statiniams Molėtų rajone likviduoti - 4 554 Eur;

- Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių rekonstrukcijai -23 897 Eur.

 

Finansų kontrolės būklės ataskaita

Vidaus kontrolės sistema kiekviename juridiniame asmenyje kuriama ir palaikoma atsižvelgiant į jo veiklos ypatumus, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius viešojo juridinio asmens veiklą. Finansų kontrolė yra viešojo juridinio asmens vidaus kontrolės sistemos dalis. Finansų kontrolė atliekama atsižvelgus į jo vadovo patvirtintas Finansų kontrolės taisykles (Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklės patvirtintos Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011-12-30 sprendimu Nr. B6-885), viešojo juridinio asmens veiklos ypatumus, apskaitos ir informacinę sistemą bei turto apsaugos būklę.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės būklės ataskaita už 2015 m. parengta vadovaujantis Minimaliais finansų kontrolės reikalavimais ir pagal  Lietuvos Respublikos  finansų ministro nustatytą finansų būklės ataskaitos formą bei teikiama savivaldybės tarybai pritarti kaip savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitos dalis.

 

 

Eil. Nr.

Bendri duomenys

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1.

Viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų skaičius.

30

30

2.

Viešojo juridinio asmens patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius.

155,5

155,5

3.

Viešajame juridiniame asmenyje dirbančių (dirbusių) valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius.

142

156

4.

Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame padalinyje, tvarkančiame apskaitą) patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius.

5

5

5.

Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame padalinyje, tvarkančiame apskaitą) dirbančių (dirbusių) valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius.

5

5

 

Klausimai

 

Atsakymai

Pažymėkite ü

6.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra patvirtinta organizacinė struktūra?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

7.

Ar siekiant viešajam juridiniam asmeniui iškeltų strateginių ir kitų tikslų yra nustatoma rizika, galinti sutrukdyti šiuos tikslus pasiekti?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

8.

Jei taip, kaip ji yra vertinama (pažymėkite tinkamą variantą (variantus):

 

 

 

 

 

8.1.

rizika yra vertinama vadovaujantis auditų išvadomis ir rekomendacijomis;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

8.2.

rizika yra vertinama naudojantis rizikos vertinimo modeliais;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

8.3.

rizika yra vertinama kitais būdais.

 

Taip

ü

Ne

ٱ

9.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens sąskaitų planą?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

10.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens apskaitos politiką?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

11.

Ar nustatyta ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtinta naudojamų apskaitos registrų:

 

 

 

 

 

11.1.

forma;

 

Taip

ٱ

Ne

ü

11.2.

turinys;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

11.3.

skaičius ?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

12.

Ar teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtintas apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos aprašas?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

13.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs asmenų, kuriems suteikta teisė rengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

14.

Ar paskirtas darbuotojas, kuris atlieka vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovo funkcijas jo atostogų, ligos metu?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

15.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisykles?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

16.

Ar jos parengtos atsižvelgus į:

 

 

 

 

 

16.1.

įstaigos veiklos pobūdį ir ypatumus;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

16.2.

organizacinę struktūrą;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

16.3.

veiklos riziką;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

16.4.

apskaitos ir informacinę sistemą;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

16.5.

turto apsaugos būklę?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

17.

Ar viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisyklės per ataskaitinį laikotarpį buvo keistos (papildytos)?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

18.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra paskyręs atsakingus už išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę darbuotojus?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

19.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas užtikrina, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atliekantys finansų kontrolę, turi tinkamą kompetenciją atlikti jiems pavestas funkcijas?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

20.

Ar darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigybių aprašymuose ir kituose vidaus dokumentuose yra aiškiai ir tinkamai apibrėžtos funkcijos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

21.

Ar vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, vykdydamas išankstinę finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu patvirtina, kad:

 

 

 

 

 

21.1.

dokumentai tinkamai parengti;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

21.2.

ūkinė operacija yra teisėta;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

21.3.

jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

22.

Ar buvo atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

23.

Jei buvo nustatyta atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus:

 

 

 

 

 

23.1.

ūkinė operacija nebuvo vykdoma;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

23.2.

ūkinė operacija buvo vykdoma;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

23.3.

ūkinė operacija buvo vykdoma rašytiniu vadovo pavedimu?

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

24.

Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus ūkinę operaciją išaiškėjo, kad:

 

 

 

 

 

24.1.

ji buvo neteisėta;

 

Taip

ٱ

Ne

ü

24.2.

dokumentai buvo netinkamai parengti;

 

Taip

ٱ

Ne

ü

24.3.

ji buvo atlikta viršijant patvirtintas sąmatas ir neatitiko patvirtintų asignavimų?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

 

Komentarai.

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

25.

Jei per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus ūkinę operaciją išaiškėjo šios ataskaitos 24 punkte nurodytos aplinkybės, kas juos nustatė:

 

 

 

 

 

25.1.

vidaus auditoriai;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

25.2.

Valstybės kontrolės auditoriai;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

25.3.

savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos specialistai);

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

25.4.

atestuoti auditoriai;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

25.5.

viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojai ar darbuotojai?

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

26.

Ar viešajame juridiniame asmenyje atliekama kiekvienos ūkinės operacijos einamoji finansų kontrolė?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

27.

Ar, atliekant einamąją finansų kontrolę, viešajame juridiniame asmenyje buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

28.

Ar nustatyta atvejų kai, nesant galimybės ištaisyti nustatytų neatitikimų ar klaidų, raštu buvo informuotas viešojo juridinio asmens vadovas, nurodant neatitikimų ar klaidų atsiradimo priežastis?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

29.

Kokie sprendimai buvo priimti:

 

 

 

 

 

29.1.

ūkinė operacija nebuvo vykdoma;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

29.2.

įvertinus sprendimo vykdymo sustabdymo pasekmes ar kitas aplinkybes, ūkinė operacija buvo vykdoma toliau;

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

29.3.

priimti kiti sprendimai?

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

 

Komentarai.

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

30.

Ar vykdant paskesniąją finansų kontrolę buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų ir numatyta priemonių jos metu nustatytiems trūkumams pašalinti?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

31.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos išankstinės ir paskesniosios finansų kontrolės funkcijos?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

32.

Ar viešajame juridiniame asmenyje laikomasi finansų kontrolės taisyklėse nustatytų procedūrų?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

33.

Ar finansų kontrolės procedūros:

 

 

 

 

 

33.1.

ekonomiškos;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

33.2.

veiksmingos;

 

Taip

ü

Ne

ٱ

33.3.

funkcionuoja kaip vientisa sistema?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

34.

Ar finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

35.

Ar sudarant finansines ataskaitas turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos buvo įvertinti vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

36.

Ar viešojo juridinio asmens finansinėse ataskaitose teisingai rodomos finansavimo sumos, grynasis turtas bei pinigų srautai?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

37.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra paskirti už perduoto naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę atsakingi asmenys?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

38.

Ar su visais darbuotojais, įgaliotais saugoti turtą, yra sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

39.

Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta tvarka inventorizuotas visas viešojo juridinio asmens turtas ir įsipareigojimai?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

40.

Ar inventorizacijos metu buvo nustatytų turto ir įsipareigojimų buhalterinės apskaitos duomenų ir faktiškai rastų jų likučių skirtumų?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

Komentarai.

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

41.

Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo viešojo juridinio asmens turto vagysčių arba netekimų ?

 

Taip

ٱ

Ne

ü

Komentarai. _______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

42.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos turto apsaugos ir šio turto apskaitos funkcijos?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

43.

Ar viešajame juridiniame asmenyje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti įsteigta vidaus audito tarnyba?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

44.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra įsteigta vidaus audito tarnyba?

 

Taip

ü

Ne

ٱ

45.

Ar su Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės ataskaita susipažino Vidaus audito tarnybos vadovas?

 

Taip

ٱ

Ne

ٱ

46.

 

Kiti Finansų kontrolės būklės ataskaitos formoje nepaminėti svarbūs finansų kontrolės klausimai, pateikiami viešajam juridiniam asmeniui pavaldiems ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims.

(Pildoma, kai buvo gauti klausimai iš viešojo juridinio asmens, kuriam teikiama ši ataskaita.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

47.

Įvertinkite viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklę (labai gera, gera, patenkinama, silpna).

___________________________________________________________________________

 

48.

Pagal pateiktas viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansų kontrolės būklės ataskaitas, atliktus vertinimus ir turimus duomenis finansų kontrolės būklė įvertinta, iš viso   29   _ (nurodytas viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų skaičius turi atitikti įvertintų viešųjų juridinių asmenų skaičių), iš jų:

labai gera:-

gera: 22

patenkinama: 5

silpna: 2

 

 

1.   PROGRAMA. TURIZMO SKATINIMO IR VERSLO SĄLYGŲ GERINIMO

 

Programa skirta užtikrinti turizmo sektoriaus vystymąsi Molėtų rajone, formuojant pozityvų rajono turizmo įvaizdį, kuriant ir plėtojant Molėtų rajono turizmo informacinę sistemą, kuriant naujus rinkodaros ir turizmo produktus, reprezentuojant Molėtų kraštą turizmo parodose ir verslo misijose, kaupiant ir sisteminant informaciją apie Molėtų rajono turizmo išteklius, projektui „Žvejybos rojus“ priskirtus ežerus.

Programos įgyvendinimas sudaro palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai Molėtų rajone, nes užtikrinamos informacinės ir konsultacinės paslaugos verslo subjektams, lengvatinėmis sąlygomis rengiami dokumentai įmonėms steigti, paraiškos ES fondų ir kitai paramai gauti.

Molėtų rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centru įgyvendino priemones nurodytas lentelėje.

 

Įgyvendintos turizmo rinkodaros ir informacinės plėtros priemonės

Eil. Nr.

Priemonė

Planuotas rezultatas

Pasiektas rezultatas

Pastabos

1.  

Lankytojų, kuriems suteiktos turizmo informacijos paslaugos, skaičius

4500

7822

 

2.  

Internetinės svetainės www.infomoletai.lt lankytojų skaičius

60000

60693

 

3.  

Atnaujinta VTD svetainės www. Lithuania.travel skiltis www.moletai.travel
(atnaujinimų skaičius per metus)

15

15

 

4.  

Išleista leidinių, pristatančių rajono turizmo paslaugas skaičius (egz.)

4000

10000

 

5.  

Dalyvauta turizmo parodų ir verslo misijų (vnt.)

3

3

 

6.  

Organizuota su turizmu susijusių renginių ir infoturų (vnt.)

2

5

 

7.  

Pastatyta informacinių rodyklių Molėtų mieste (vnt.)

2

2

 

8.  

Darbas socialiniuose tinkluose (atnaujinimų skaičius per metus)

1000

1000

 

9.  

Įgyvendintų ir/ar paremtų priemonių, užtikrinančių aktyvaus turizmo (poilsio, sportinio, pramogų) paslaugų plėtrą, skaičius

 

1

Vandenlenčių trasa Pastovio ežere

10.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Aplinkos ministerija ir Zarasų rajono savivaldybe dėl projekto „Žvejybos rojus“ informavimo sistemos kūrimo ir pradėtas jo įgyvendinimas

 

1

 

 

Parama smulkiam ir vidutiniam verslui  bei bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis

organizacijomis

Eil. Nr.

Priemonė

Planuotas rezultatas

Pasiektas rezultatas

Pastabos

1.

Suteikta konsultacijų (vnt.)

140

56 verslo subjektai ir fiziniai asmenys

TVIC

2.

Suorganizuota seminarų, mokymų (vnt.)

4

11

TVIC

3.

Parengta verslininkams reikalingų įmonės steigimo dokumentų paketų (vnt.)

10

11

TVIC

4.

Parengta ar administruota ir paremta bendradarbiavimo projektų paramai gauti (vnt.)

3

5

 

5.

Suorganizuota susitikimų su įvairių institucijų atstovais (vnt.)

2

2

TVIC

6.

Aplankyta apgyvendinimo įmonių

20

25

TVIC

 

Molėtų rajone esančių melioracijos sistemų veikimo užtikrinimas ir jų atnaujinimas

Vykdant valstybės deleguotą funkciją užtikrinant bei gerinant Molėtų rajone esančių melioracijos sistemų veikimą ir atnaujinimą bei siekiant formuoti patrauklų ir tvarkingą rajono kaimiškųjų vietovių kraštovaizdį, užtikrinti geresnį žemės ūkio naudmenų produktyvumą buvo vykdomi šie darbai:

- atlikta polderių siurblinių eksploatacijos, profilaktikos ir remonto darbų už 26,3 tūkst. Eur;

- atlikta drenažo sistemų remonto ir  melioracijos statinių avarinio remonto darbų už 76,3tūkst. Eur;

- paruošti du melioracijos griovių bei statinių remonto projektai;

- tvarkoma melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė apskaita;

- parengtas projektas „Dapkūniškio kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija“ ir pateikta paraiška paramai iš ES struktūrinių fondų gauti.

 

2 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS BENDRŲJŲ VALDYMO IR VALSTYBĖS PAVESTŲ SAVIVALDYBEI FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs savivaldybės administracija, priklauso 

visų savivaldybės vykdomų programų rezultatai, o kartu ir Molėtų rajono vystymosi perspektyvos. Programa orientuota į savivaldybės institucijų funkcionavimo užtikrinimą, administracinių paslaugų teikimą ir tobulinimą, savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimą, reprezentacinių priemonių vykdymą. Programoje numatyti siekiai gerinti gyventojų aptarnavimą, formuoti teigiamą savivaldybės institucijų įvaizdį.

 

Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų vykdymas

Administracijos struktūra ir personalas

Per 2015 metus Molėtų rajono savivaldybės administracijos struktūra nekito. Administraciją sudaro 16 skyrių ir 11 seniūnijų. Nors savivaldybės administracijos struktūroje pokyčių nebuvo, tačiau pasikeitė kai kurių skyrių vykdomos funkcijos. Statybos ir vietinio ūkio skyriui priskirtos pastatų priežiūros ir komunalinio ūkio bei energetikos įmonių veiklos priežiūros funkcijos. Strateginio planavimo ir investicijų skyriui pavesta koordinuoti visus savivaldybės vykdomus projektus, nepriklausomai nuo jų finansavimo šaltinių. Žemės ūkio skyriui pavesta vykdyti žemės nuomos mokesčio surinkimą.   

Savivaldybės administracijoje 2015 metais patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius, t. y. 160 pareigybių. Administracijos direktoriaus įsakymu  patvirtintos 152 pareigybės, iš jų 68 karjeros valstybės tarnautojų (seniūnijose - 11) ir 84 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (seniūnijose - 52,25 ). Savivaldybės administracijoje dirba 59 vyrai ir 93 moterys. Amžiaus vidurkis 50 metų.

Siekiant efektyviai ir racionaliai naudoti darbo užmokesčio lėšas, 2015 metais savivaldybės administracijoje panaikintos 7,5 pareigybės, kurioms nebuvo priskirtos viešojo administravimo funkcijos.

Vykdant LR Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas atliktas visų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Naudojant šį žmogiškųjų išteklių valdymo įrankį siekiama brandesnio ir efektyvesnio vadovavimo. Sausio mėnesį vyko metiniai pokalbiai. Administracijos direktorius ir pavaduotojas susitiko su visais padalinių vadovais, aptarė ir įvertino, kaip pavaldiniams sekėsi įgyvendinti pavestas užduotis, buvo suformuluotos konkrečios  užduotys su tiksliais kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais 2016 metams. Po metinių pokalbių 18 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai, suteiktos aukštesnės kvalifikacinės klasės.

Tobulinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, gebėjimus, susijusius su įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimu, kad valstybės tarnautojai būtų  kūrybingi, kvalifikuoti ir motyvuoti, sugebantys ginti ir tenkinti bendrus teisėtus visų rajono gyventojų interesus, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo įvairių mokymo krypčių administracinių gebėjimų tobulinimo mokymuose. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos ir kompetencijų ugdymas buvo orientuotas į administracinių gebėjimų didinimą, teisės išmanymo, strateginio planavimo, dokumentų rengimo gerinimą. Kvalifikacijai kelti panaudota 7740 eurų  savivaldybės biudžeto lėšų (biudžeto lėšų santykis su darbo užmokesčio fondu 0,61 procento). Organizuoti mokymai 84 tarnautojams. 70 mokymų buvo susiję su valstybės tarnautojų specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms, pareigybės aprašyme nustatytoms, funkcijoms vykdyti, tobulinimu. 10 valstybės tarnautojų tobulino žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje.

 

Administracijos veiklos organizavimas ir lėšų panaudojimas

Siekiant tobulinti administracinių paslaugų teikimą bei organizuoti veiklą vadovaujantis šiuolaikiniais vadybos metodais buvo parengti ir Savivaldybės tarybos ar administracijos direktoriaus patvirtinti:

-     Molėtų rajono savivaldybės administracijos nuostatai;

-     Strateginio planavimo organizavimo veiklos aprašas;

-     Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Molėtų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas;

-     Seniūnijų veiklos nuostatai;

-     Molėtų rajono savivaldybės administracijos lengvųjų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašas;

-     Molėtų rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto, patikėjimo teise valdomo savivaldybės administracijos, pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės;

-     Molėtų rajono savivaldybės leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašas;

-     Molėtų rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti rajono Savivaldybės socialinį būstą, nuomojančių socialinį būstą, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas ir kt. dokumentai.

Savivaldybės administracijoje veikia 11 informacinių sistemų, 20 tinklinių įrenginių, 106 kompiuterizuotos darbo vietos, užtikrinamas posėdžių salės įrangos ir kitos organizacinės technikos veikimas. Savivaldybės tinklo infrastruktūra naudojasi Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba, Molėtų švietimo centras. Siekiant maksimaliai išnaudoti informacinių technologijų galimybes tobulinant savivaldybės valdymą atnaujintos informacinės sistemos: biudžeto (iždo) apskaitos - „Biudžetas“, buhalterinės apskaitos – „Stekas“, žemės nuomos mokesčio administravimo –„Masis“, geoinformacinė sistema „ArcGis“, įdiegta „ArcGis“ versija mobiliesiems įrenginiams.

2015 m. įdiegta ir toliau įvaldoma nauja dokumentų ir paslaugų valdymo sistema „WebPartner“ (nuo 2016-01-01 visi savivaldybės dokumentai tvarkomi šioje sistemoje). Dalyvaujant projekte „Centralizuotas savivaldybių administracinių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, ši sistema integruota su „Elektroniniais valdžios vartais“, sukurta galimybė teikti 40 elektroninių paslaugų.

Įsigyti 35 nauji stacionarūs kompiuteriai, 28 planšetiniai kompiuteriai Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklai. Tarybos veikloje atsisakyta didelės dalies popierinių dokumentų.

2015 metais administracijos valdymo išlaidos sudarė 1 904,5 tūkst. Eur, iš jų 313,6 tūkst. Eur valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti.

Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir darbdavio socialinės paramos pinigais išlaidos sudarė 1 655 tūkst. Eur, iš jų 288,5 tūkst. Eur valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti.

Savivaldybės administracijos ūkio išlaidos 2015 metais sudarė 249,5 tūkst. Eur, iš jų 25,1 tūkst. Eur valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti. Ūkio išlaidas sudarė: mokesčiai už šildymą, elektros energiją, vandenį - 43,8 tūkst. Eur, transportą - 35,8 tūkst. Eur, už ryšio paslaugas - 11,7 tūkst. Eur, kitos prekės 32,7 tūkst. Eur, kompiuteriams remontuoti - 13,1 tūkst. Eur, kvalifikacijai kėlti ir komandiruotėms - 9,4 tūkst. Eur, kitos išlaidos 103,0 tūkst. Eur. 

Siekiant efektyviau naudoti biudžeto lėšas, direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta nauja administracijos lengvųjų tarnybinių automobilių naudojimo tvarka ir atsisakyta personalinių automobilių (išskyrus seniūnų automobilius). Vietoj administracijos (be seniūnijų) naudotų 18 automobilių, naudojami 7. Aštuoni nenaudojami automobiliai  parduoti viešame aukcione.

Tvirtinant 2015 metų savivaldybės biudžetą buvo numatytas 10 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, tačiau jis nebuvo panaudotos ir metų pabaigoje savivaldybės tarybos sprendimu perskirstytas kitoms reikmėms.

 

Visuomenės informavimas apie savivaldybės veiklą

Apie savivaldybės veiklą nuolat teikiama informacija rajono, regiono ir respublikiniams leidiniams, portalams internete, bendradarbiaujama su LRT televizija ir radiju, „Žinių“ radiju. Vykdytos šios priemonės:

- paskelbta informacija per vietinę žiniasklaidą: „Vilnis“, „Molėtų žinios“ - 110 pranešimų, 33 skelbimai;

- paskelbta informacija per regioninę ir respublikinę žiniasklaidą: „Utenos apskrities žinios“, „Savivaldybių žinios“, „Lietuvos žinios“, lietuve.lt, regionunaujienos.lt, savivaldybes.lt, aukstaitijosgidas.lt, manokrastas.lt, delfi.lt, lrytas.lt, moletiskis.lt, moletas.lt, ELTA pranešimų puslapis - 60 pranešimų, 6 skelbimai;

- visa Savivaldybės veiklos informacija skelbiama nuolat atnaujinamoje svetainėje www.molėtai.lt:  paskelbti 352 pranešimai „Naujienose“, 417 dokumentų, 298 nuotraukos, 3 apklausos, surengtos 11 Tarybos posėdžių ir 1 vaizdo konferencijos tiesioginės transliacijos, parengtas vaizdo įrašų archyvas, išsiųstas 31 atsakymas lankytojams rubrikoje „Klausiate-atsakome“, 526 pranešimai, 308 naujienas prenumeruojantiems asmenims. Atnaujinti svetainės puslapiai anglų kalba. Sukurta sritis „2007-2013 m. įvykdyti projektai“, specializuota skiltis „Jaunimui“. Tvarkomi LR Seimo narių V. Stundžio ir P. Čimbaro interneto puslapiai. Interneto svetainė pritaikyta neįgaliesiems;

- sukurti ir palaikomi savivaldybės profiliai socialinių tinklų svetainėse „Facebook“, „Youtube“;

- teikiant viešąsias paslaugas gyventojams, valstybės institucijoms ir įstaigoms elektroninėmis priemonėmis keičiantis informacija, naudojami atvirieji elektroninių dokumentų standartai HTML, CSS, XFORMS, XML, XLS, OpenDocument, PDF, JPEG, PNG, DXF, 7-ZIP.

 

Nekilnojamojo turto naudojimas ir įmonių bei įstaigų valdymas

Užregistruota (išregistruota) 148 vienetai nekilnojamojo turto, planuota 60, iš jų:

-     pastatų, statinių įregistravimas ir kadastro duomenų keitimas – 68;

-     bešeimininkių pastatų ir statinių įregistravimas – 10;

-     naujų pastatų ir statinių įregistravimas – 69;

-    išregistruota turto – 1.

Suorganizuoti 6 turto nuomos konkursai, planuota 5.

Perduotas naudoti neišnuomotas savivaldybės ilgalaikis turtas (m2):

- panaudos teise perduota 707,75 m2;

- patikėjimo teise – 716,29 m2.

Perkelta į vieną pastatą Balninkų pagrindinė mokykla, likęs nenaudojamas pastatas užkonservuotas. Molėtų socialinės paramos centras perkeltas į Molėtų r. PSPC patalpas, atsilaisvinusios patalpos perduotos panaudai kitoms ne savivaldybės įstaigoms. Joniškio seniūnija ir biblioteka perkeltos į Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro patalpas, buvęs seniūnijos pastatas ruošiamas privatizuoti. Suginčių seniūnija ir biblioteka perkeltos į laisvas vaikų darželio patalpas, atsilaisvinęs susidėvėjęs pastatas nurašytas ir ruošiamas nugriauti. Nurašytas ir griaunamas susidėvėjęs buvęs Inturkės mokyklos bendrabutis, buvęs nenaudojamas mokyklos dirbtuvių pastatas ruošiamas privatizavimui. Parengtas buvusių Giedraičių kultūros namų pastato griovimo aprašas.  

Molėtų rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo turtą, kurio įsigijimo savikaina – 58 606,9 tūkst. Eur (2014 m. – 62 265,7 Eur), likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. – 43 414,7 tūkst. Eur  (2014 m. – 45 465,1 Eur).

Valstybės turto, perduoto Savivaldybei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo, įsigijimo savikaina – 13 261,0 tūkst. eurų (2014 m. – 13 413,6 tūkst. Eur), likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. – 3 535,0 tūkst. eurų (2014 m. – 3 799,6 tūkst. Eur).

Molėtų rajono savivaldybė 6 uždarosiose akcinėse bendrovėse valdė akcijas, kurių bendra vertė 7 549 582,89 Eur. Trijose bendrovėse (UAB „Molėtų vanduo“, UAB „Molėtų švara“ ir UAB Molėtų autobusų parkas) savivaldybė valdė šimtaprocentinius akcijų paketus. 8 viešosiose įstaigose savivaldybė turėjo 143 907,54  Eur (2014 m. – 117 281,92 Eur, 2013 m. – 117 281,92 Eur) dalininko įnašą, 6 iš jų (VšĮ Molėtų ligoninė, VšĮ Molėtų greitosios pagalbos centras, VšĮ Giedraičių ambulatorija, VšĮ Molėtų rajono Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras) yra vienintelė dalininkė.

Savivaldybės turto privatizavimas

Parengti 5 objektų pardavimo viešajame aukcione dokumentai:

-     turto vertinimas  – 3 objektai (Dapkūniškių mokykla, Dapkūniškių katilinė, Žalvarių garažai);

-     žemės sklypų dokumentų parduodamiems objektams parengimas – 2 vnt. (Verbiškių medicinos punktas, Joniškio katilinė).

Parengtas ir patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas, kuriame įrašyta 12 objektų.

Dėl užsitęsusių derinimo procedūrų 2015 m. nekilnojamojo turto viešų aukcionų nebuvo vykdyta.

Atnaujintų (renovuotų) būstų dalis bendrame savivaldybės būstų fonde pasiekė 24,28 proc.

Dviem asmenims suteikta valstybės parama apsirūpinant būstu.

Parengti ir patvirtinti detalieji planai:

- Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos bendrasis planas;

- Molėtų rajono Suginčių kaimo teritorijos bendrasis planas.

Parengtas ir patvirtintas Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo specialusis planas.

Rengiami teritorijų planavimo dokumentai (atlikta darbų nuo 30 iki 50 procentų):

- Janonio kvartalo detalusis planas;

-  Alantos miestelio centrinės dalies detalusis planas;

- Molėtų rajono vietinės  reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas;

- Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į Pradinę mokyklą ir žemės sklypo ribų detaliojo plano pakeitimas;

- Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas (tęsiamas);

- Molėtų rajono Mindūnų seniūnijos Šnieriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas (tęsiamas);

- Vilniaus ir Statybininkų gatvių Molėtų mieste teritorijos dalies detalusis planas.

Parengti ir su Kultūros paveldo departamento Utenos skyriumi suderinti Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos fragmentų ir teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo pažintiniam turizmui projektiniai pasiūlymai.

Parengtas „Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44, Molėtuose atnaujinimo (modernizavimo) techninis projektas“. Reikalinga atlikti projekto ekspertizę.

Baigiami rengti techniniai projektai:

-     „Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją“;

-     „Molėtų menų mokyklos perkėlimas į vieną pastatą ir teikiamų neformalaus švietimo paslaugų pasiūlos išplėtimas“.

Parengtos projektavimo užduotys šiems objektams:

- Projektui „Aktyvios gyvensenos ir sveikatingumo centro infrastruktūros sukūrimas neišnaudotoje erdvėje Ąžuolų g.10, Molėtuose“;

-     Savivaldybės aikštei su prieigomis sutvarkyti.

Visiems modernizuotiems daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams buvo rengiamos projektinės užduotys ir parinktos išorinių sienų dažų spalvos.

 

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija

Sudaryta 31 kadastrinių matavimų byla, planuota - 30.

Įregistruota VĮ Registrų centre 18 valstybinės žemės panaudos sutarčių ir papildomų susitarimų, planuota - 20.

Suformuota 14 savivaldybės nekilnojamo turto objektų ir visuomenės poreikiams naudojamų

valstybinės žemės sklypų, planuota - 3.

 

Projektų įgyvendinimo parengiamieji darbai

Per 2015 m. buvo intensyviai vykdomi parengiamieji darbai naujam 2014-2020 m. finansavimo periodui: dalyvauta atnaujinant Utenos regiono plėtros planą bei rengiant Utenos regiono integruota teritorijų vystymo programą. Vykdyti konkrečių projektų planavimo darbai.

Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2015-2017 metams Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo jungtinės programos P2 4 tikslo „Vykdyti miesto ir rajono teritorijų planavimo ir nekilnojamojo turto įteisinimo darbus, rengti projektinę dokumentaciją“ 3 uždaviniui „Vykdyti projektų įgyvendinimo parengiamuosius darbus“ buvo numatyti du produkto vertinimo rodikliai: parengtų investicinių projektų, galimybių studijų ir kitos parengiamosios projektinės dokumentacijos skaičius (2 vnt.); ir parengtų paraiškų, įvykdytų konsultavimo paslaugų (6 vnt.), rodikliai nebuvo pasiekti. Pagrindinė priežastis - ministerijos vėlavo parengti priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus, todėl investicinių projektų ir paraiškų rengimo darbai perkelti į kitus metus. 2015 metais pradėti rengti 5 investiciniai projektai arba projektiniai pasiūlymai, kurie pateikti vertinimui 2016 metų pradžioje. Pateikta paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti.

 

 

 

Viešieji pirkimai

Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir  laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, 2015 m. atlikta 314 pirkimų, sudaryta 301 sutartis: 151 prekių tiekimo sutartis, kuri sudarė 50 proc. visų pirkimų sutarčių skaičiaus, 76 paslaugų teikimo sutartys, sudariusios 25 proc. visų pirkimų sutarčių skaičiaus ir 74 darbų atlikimo sutartys, kurios sudarė 25 proc. visų pirkimų sutarčių skaičiaus (žr.  pav. ).

 

2015 m. prekių, paslaugų ir darbų pasiskirstymas pagal atliktų pirkimų skaičių

 

2015 m. sutarčių verčių pasiskirstymas atlikus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus (žr. pav.):

- prekių tiekimo sutarčių vertė -  502.562,70 Eur;

- paslaugų teikimo sutarčių vertė - 389.479,71 Eur;

- darbų atlikimo sutarčių vertė - 1.883.441,18 Eur.

 

2015 m. prekių, paslaugų ir darbų pasiskirstymas pagal pasirašytų sutarčių vertes

 

Palyginus trijų metų laikotarpį (2013 m., 2014 m., 2015 m.) matyti, kad 2013 metais sudarytų sutarčių vertė buvo 65,30 proc. didesnė nei 2015 metais, o 2014 metais sudarytų sutarčių vertė buvo 68,55 proc. didesnė nei 2015 metais.

 

2013, 2014, 2015 metų prekių, paslaugų ir darbų sudarytų sutarčių vertės eurais

 

Vidaus kontrolė

2015 metais Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau - CVAS) veikla buvo organizuojama vadovaujantis 2015 metų CVAS veiklos planu. 2015 metais buvo užtikrintas CVAS veiklos nepriklausomumas, t. y. nebuvo daromas poveikis planuojant ir atliekant vidaus auditus bei pateikiant vidaus audito rezultatus.

2015 metais buvo atlikti 2 vidaus auditai: Molėtų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje, VšĮ „Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabinete“. Pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą Molėtų r. savivaldybėje. Atliekant vidaus auditus buvo tikrinama ir vertinama:

-     ar audituojamų įstaigų vadovai užtikrina jų vadovaujamų įstaigų veiklos vykdymą laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų;

-     ar audituojamų įstaigų vadovai užtikrina jų vadovaujamų įstaigų veiklos atitiktį iškeltiems tikslams ir uždaviniams, suformuotoms užduotims;

-     ar audituojamų įstaigų vadovai užtikrina valdomo turto apskaitą, apsaugą, turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

-     ar audituojamų įstaigų vadovai užtikrina finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

-     audituojamų įstaigų vadovų sukurta vidaus kontrolės sistema, jos funkcionavimas, t.y. nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumas, pakankamumas ir jų laikymasis, organizacinės struktūros optimalumas, darbuotojų atliekamų darbo funkcijų paskirstymas, darbuotojų veiklos planavimas, atsiskaitymas, darbuotojų kvalifikacijos vertinimas ir kt. 

Atlikus vidaus auditus,  nustatytos rizikingiausios audituotų įstaigų veiklos sritys: audituotų įstaigų vadovai nevisiškai užtikrina, kad jų vadovaujamų įstaigų veikla būtų vykdoma įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka, laikantis veiklos planų, Savivaldybės tarybos patvirtintų užduočių; įstaigos turtas būtų valdomas ekonomiškai, efektyviai, rezultatyviai ir tinkamai apsaugotas nuo neteisėto naudojimo; informacija apie įstaigos finansinę ir  kitą veiklą būtų teisinga ir pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka. Vidaus auditų metu buvo nustatyta, kad audituojamose įstaigose vadovų sukurta vidaus kontrolės sistema buvo silpna.

Atlikus vidaus auditus buvo pateiktos rekomendacijos kaip užtikrinti reikiamą, efektyvią vidaus kontrolę bei rizikos valdymą įstaigose, t.y. kad įstaigų vykdoma veikla atitiktų teisės aktų nuostatas, turtas būtų naudojamas teisėtai, efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai, kad būtų užtikrinamas įstaigų veiklos skaidrumas, t.y., kad būtų sudarytos sąlygos visuomenei gauti visą viešą informaciją apie įstaigų vykdomą veiklą ir jų teikiamas paslaugas internetu. 2015 m. buvo pateiktos 27 rekomendacijos.

2015 metais buvo vykdoma atliktų vidaus auditų metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra. Audituotų įstaigų vadovai įgyvendina vidaus auditų ataskaitose pateiktas rekomendacijas. Esant neaiškumams, audituotų įstaigų vadovai konsultuojasi su CVAS vedėju kaip tinkamai įgyvendinti rekomendacijas. Didžioji dauguma rekomendacijų įgyvendinama. 2015 metais buvo vertintas 25 rekomendacijų įgyvendinimas, Įgyvendintos 22 rekomendacijos, t. y. įgyvendinti 88 proc. pateiktų rekomendacijų.

2015 metais parengtas ir Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau- STT) pateiktas Įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (pagal 24 biudžetinių įstaigų pateiktą informaciją). Parengta ir STT pateikta savivaldybės mero motyvuota išvada dėl įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo.

Konsultuotos 7 biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės, įvairiais įstaigų veiklos klausimais: dėl turto apskaitos, dėl įstaigos teikiamų paslaugų apskaitos, dėl transporto kuro normų skaičiavimo, dėl transporto degalų apskaitos, dėl viešųjų pirkimų vykdymo, dėl inventorizacijos atlikimo ir dokumentavimo, dėl korupcijos prevencijos priemonių vykdymo ir kt.

Kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 55 akad. valandų. Didelis dėmesys skiriamas savarankiškam kvalifikacijos tobulinimui, kadangi vidaus auditų temos ir audituojami subjektai, o tuo pačiu ir teisinė bazė, reglamentuojanti šių subjektų veiklą, nuolat keičiama.

 

Valstybės perduotų savivaldybei funkcijų vykdymas

 

Gyventojų registras ir civilinės būklės aktų registravimas

Molėtų mieste iki 2016 m. sausio 1 d. deklaravo gyvenamąją vietą  6 072 (2015 m. - 6 145 ), seniūnijose – 14 553 gyventojai.

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą 1 540. Iš viso gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugomis pasinaudojo 2 679 gyventojai (Molėtų mieste - 674). Išvykimą į užsienį deklaravo 113 rajono gyventojų, 42 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Civilinės metrikacijos skyriuje sudarytas 151 gimimo įrašas. 11 naujagimių gimė Jungtinėje Karalystėje (2014 m. - 4), 7 - Norvegijoje (2014 m. - 3), po vieną naujagimį gimė Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje ir Švedijoje.

Jauniausia motina - 18 m. amžiaus, jauniausias tėvas - 19 m. amžiaus.

Trys vienišos motinos įregistravo naujagimius (2014 m. - 5). 38 šiais metais gimusiems naujagimiams buvo pripažinta tėvystė (2014 m. - 43).     

Susituokė 132  poros  (2014 m. - 128 ): 5 susituokė užsienio valstybėse, Civilinės metrikacijos skyriuje - 47, rajono bažnyčiose  - 66, jaunųjų pasirinktose vietose - 14 (2014 m. - 7).

Sudaryta santuokų su užsienio  piliečiais: Jungtinės Karalystės - 2, po vieną su Azerbaidžano, Estijos ir  Kazachstano valstybių piliečiais.

Išsituokė 39  poros (2014 m. - 48).

2015 metais sudaryti 326 mirties įrašai (2014 m. - 330) , iš jų Civilinės metrikacijos skyriuje- 188 mirties įrašai,  seniūnijose -138 įrašai. Netekome 151 vyrų ir 175 moterų.

Gauta prašymų išduoti kartotinius liudijimus, įrašų išrašus, pažymas apie šeiminę padėti santuokai užsienyje - 279.

 

Civilinė sauga

Civilinės saugos priemonės Savivaldybėje buvo vykdomos vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės civilinės saugos 2015 - 2017 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planu (toliau – Priemonių planas). Priemonių plane 2015 metams buvo numatytos 47 priemonės, įvykdytos - 45 arba 95,7 proc.

2015 metais buvo atlikti civilinės saugos būklės kompleksiniai patikrinimai poilsio namuose, konferencijų ir seminarų centre „Dubingiai“, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje darželyje, Molėtų krašto muziejuje, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namuose ir UAB „Armolė“. Tiksliniai civilinės saugos būklės patikrinimai buvo atlikti UAB „Bačkonys“ poilsio namuose „Tolieja“ ir UAB „Vilniaus Sigmos poilsinės“ poilsio bazėje „Rūta“.

Balandžio ir spalio mėnesiais atliktas gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimas įjungiant elektros sirenas, o kiekvieną mėnesį gyventojų perspėjimo sistemos veikimas buvo tikrinamas neįjungiant elektros sirenų, patikrinimo duomenys buvo perduodami Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriui. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus konstatuota, kad perspėjimo sistema Molėtų rajone veikia gerai.

Kovo mėnesį kartu su Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio pareigūnais surengta akcija „Kūrenkime saugiai“. Alantos ir Balninkų seniūnijose aplankyta 17 socialinės rizikos šeimų, įrengta 27 dūmų detektoriai, gyventojai supažindinti su priešgaisrinės saugos taisyklėmis, dalinti lankstinukai „Išvenkime gaisro“.

2015 metais buvo surengti 5 Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiai. Birželio 10 dieną posėdis buvo sukviestas pratybų, vykusių Molėtų rajono policijos komisariate, metu. Birželio, spalio ir gruodžio mėnesiais surengtuose posėdžiuose buvo aptartos ir priimtos neatidėliotinos priemonės Savivaldybės teritorijoje nustačius afrikinio kiaulių maro atvejus. Lapkričio mėnesį surengtame posėdyje buvo aptartas rajono specialiųjų tarnybų, Molėtų kelių tarnybos, UAB „Molėtų šiluma“ pasirengimas žiemos sezonui, aptarta Savivaldybės civilinės saugos sistemos būklė, specialiųjų tarnybų parengtis.

Spalio mėnesį buvo surengtos funkcinės civilinės saugos pratybos „Molėtų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos, Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro, darbuotojų ir mokinių veiksmai kilus gaisrui mokyklos patalpose“. Pratybos vyko Joniškio mokykloje – daugiafunkciame centre. Pratybose dalyvavo Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, Molėtų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Molėtų rajono ugniagesių tarnybos, VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro,  Molėtų rajono policijos komisariato pajėgos ir vadovaujantys darbuotojai, Utenos visuomenės sveikatos centro Molėtų skyriaus vedėjas, mokyklos vadovai, darbuotojai ir mokiniai. Pratybas vertino  Savivaldybės administracijos Turto skyriaus ir Kultūros ir švietimo skyriaus specialistai. Pratybos buvo įvertintos gerai. 

Civilinės saugos mokymas buvo vykdomas pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro ir Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus mokymo planus. Civilinės saugos mokymo centre Nemenčinėje civilinės saugos kursuose dalyvavo 5 asmenys. Kartu su  Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriumi buvo surengti 2  civilinės saugos seminarai pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatytas tikslines klausytojų kategorijas.

2015 metais buvo patikslintos Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos ir Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtys. Šiuo metu Ekstremalių situacijų komisiją sudaro 13 narių, Operacijų centrą - 16 narių.

Rajono spaudoje visuomenė buvo informuojama apie gyventojų perspėjimo sistemos patikrinimus ir kitais aktualiais civilinės saugos klausimais. Savivaldybės tinklalapyje, skyriuje „Civilinė sauga“, buvo skelbiama informacija ir patarimai rajono gyventojams apie galimas grėsmes ir priemones joms išvengti, talpinama kita aktuali informacija civilinės saugos klausimais.  2015 metais gyventojų švietimui civilinės saugos srityje parengta, atspausdinta  ir išplatinta 2 rūšių lankstinukai bendru 500 vnt. tiražu.

 

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Vykdant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas patikrinta:

- 3 viešojo maitinimo įstaigos;

- 8 švietimo ir kitos įstaigos;

- 4 egz. spaudos leidinių;

- 11 interneto svetainių;

- 5 neperiodinės spaudos leidiniai;

- 34 reklamos ir viešieji užrašai, suderinta 17 reklamos projektų.

Suteikta konsultacijų juridiniams ir fiziniams asmenims:

- 21 el. paštu arba raštu;

- 105 telefonu;

- 1042 žodžiu.

 

Žemės ūkio funkcijos

Vykdant valstybės perduotas savivaldybei žemės ūkio funkcijas:

- įregistruota, pakeista registracijos duomenų ir išregistruota 334 žemės ūkio technikos vienetai;

- atlikta traktorių ir kitos žemės ūkio technikos techninių apžiūrų 1360 vnt.;

- įregistruota, išregistruota ūkininkų ūkių ir duomenys patikslinti 324 ūkininkų;

- registruota ir atnaujinta registracija 3682 žemės ūkio valdoms;

- priimta 3171 pasėlių deklaravimo paraiška;

- kartu su pasėlių deklaravimo paraiškomis priimta 3309 paraiškos, gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones;

- priimta 1 paraiška gauti paramą už gamtos išteklių apsaugos gerinimą akvakultūros tvenkiniuose;

- pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių  stogų dangos keitimas“ pareiškėjams padėta užpildyti 24 paraiškas, teikiamas Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

- priimta 1 paraiška draudimo įmokoms ir kredito palūkanoms kompensuoti.

Per praėjusius metus Žemės ūkio skyriaus specialistai teikė informaciją ir konsultacijas žemdirbiams, norintiems keisti veiklos kryptį. Vykdant šią funkciją priimta:

- 183 paraiškos dėl paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą;

- 369 prašymai atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų  ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones;

- 122 paraiškos gauti pagalbą už ūkinių gyvūnų įsigijimą.

Taip pat buvo bendradarbiaujama su ūkininkais ir įvairiomis institucijomis sprendžiant jiems aktualius klausimus. Priimta 37 prašymai įvertinti laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytus nuostolius.

Vykdant valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimą žemės nuomotojams pateiktos 895 deklaracijos.

 

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Savivaldybės archyvas išdavė 495 pažymas (2014 m. - 490), gavo 315 prašymų, priėmė 12 likviduotų įmonių dokumentus (35 tiesiniai metrai arba 913 bylų), išvežė perdirbti 44 likviduotų įmonių (2014 m. - 6) trumpai saugomus nurašytus dokumentus, o tai sudaro 55 tiesinius metrus arba 3014  bylų (2014 m. – 367).

 

Mobilizacijos administravimas

Vykdant valstybinę funkciją vasario mėnesį parengtas, patvirtintas ir pateiktas Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui (toliau – Mobilizacijos departamentas)  Savivaldybės civilinio mobilizacinio personalo rezervo mokymo planas 2015 metams. Mobilizacinius mokymus išklausė 4 asmenys. 

Kovo mėnesį vadovaujantis Mobilizacijos planų rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nustatyta tvarka, įvertinus esamą padėtį, Savivaldybės administracijos  vadovybės, struktūrinių padalinių, jai pavaldžių įstaigų veiklos pokyčius, rekvizuojamo ir (ar) laikinai paimamo turto duomenų pasikeitimus buvo priimtas sprendimas pakeisti Savivaldybės mobilizacijos planą. Parengtas mobilizacijos plano projektas birželio mėnesį buvo pateiktas derinti Mobilizacijos departamentui. Įvertinus gautas pastabas Mobilizacijos planas buvo patvirtintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, plano kopija pateikta Mobilizacijos departamentui.

Mobilizacijos departamento prašymu, Savivaldybės interneto svetainė buvo papildyta skyriumi  apie mobilizaciją, kuriame pateikiama gyventojams aktuali informacija. Iš įmonių ir įstaigų buvo renkami duomenys priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui atnaujinti. Surinkti duomenys buvo pateikti Mobilizacijos departamentui. Rugsėjo, spalio mėnesiais buvo renkami duomenys iš įstaigų, įmonių dėl Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašų sudarymo. Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašo projektas buvo pateiktas derinti Mobilizacijos departamentui. Lapkričio mėnesį dalyvauta mobilizacinėse pratybose Utenos rajono savivaldybėje.

Apie nuveiktą darbą kiekvieną ketvirtį Mobilizacijos departamentui buvo teikiamos veiklos   ataskaitos, teikta kita departamentui reikalinga informacija.  

 

Vaikų ir jaunimo teisių apsauga

Darbas su šeimomis ir vaikais 2015 metais

Duomenys apie socialinės rizikos šeimas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus

141

123

117

105

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų

299

225

222

189

 

Pagrindinė užduotis – laiku gauti informaciją ir identifikuoti šeimas, kuriose kyla socialinės, emocinės ir fizinės grėsmės vaikams. Siūlytina stiprinti prevencinę veiklą ir bendradarbiaujant su bendruomene vykdyti aktyvią potencialių socialinės rizikos, kuriose auga vaikai, šeimų stebėseną.

 

Šeimų įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą priežastys

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Dėl girtavimo, psichotropinių medžiagų vartojimo

96

86

72

60

Dėl socialinių įgūdžių stokos, nesugebėjimo tinkamai rūpintis vaikais

24

22

28

28

Dėl psichologinės, fizinės ar seksualinės prievartos prieš vaikus

3

4

3

3

Vaikui nustačius laikinąją globą

3

2

3

6

Dėl kitų priežasčių

25

9

11

8

 

Pagrindinėmis priežastimis, dėl kurių šeimos įrašomos į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą išlieka girtavimas, socialinių įgūdžių stoka, tėvų negebėjimas tinkamai rūpintis savo vaikais bei užtikrinti būtiniausius jų poreikius.

 

Išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos priežastys

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Išbrauktų iš socialinės rizikos šeimų apskaitos

18

21

24

25

Šeimoje neliko nepilnamečių vaikų (vaikas tapo pilnamečiu, neterminuotai apribota tėvų valdžia ir vaikui nustatyta nuolatinė globa)

12

7

8

11

Išnyko priežastys dėl kurių šeima buvo įrašyta į apskaitą

3

10

9

6

Šeima išvyko gyventi į kitą savivaldybę

3

4

3

8

Mirė abu tėvai arba vienam iš tėvų ir vaikui nustatyta globa

0

0

4

0

 

Aktyvesnis socialinių darbuotojų darbas socialinės rizikos šeimose, auginančiose vaikus, stiprina tėvų motyvaciją tinkamai prižiūrėti vaikus, jais rūpintis, tėvams ieškoti darbo, atsisakyti žalingų įpročių.

 

Vaikų globa (rūpyba)

Globa (rūpyba)

Iki 2012-12-31

Iki 2013-12-31

Iki 2014-12-31

Iki 2015-12-31

Vaikų, likusių be tėvų globos (rūpybos)

131

119

113

110

Vaikų globa (rūpyba) nustatyta šeimose, šeimynose

65

59

48

59

Vaikų, globojamų (rūpinamų) vaikų globos institucijose

66

60

65

51

 

2015 m. laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 20 vaikų (2012 m. – 14; 2013 m. – 13; 2014 m. – 18). Vaikų, kurie augo socialinės rizikos šeimose ir jiems buvo nustatyta institucinė globa (rūpyba) 2015 metais buvo 17 (2012 m. – 11; 2013 m. – 9; 2014 m.- 16). Įgyvendinant valstybės politiką vaikų globos (rūpybos) srityje, Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS) skyrė prioritetą vaiko globos (rūpybos) nustatymui šeimoje ir siekė, kad vaikai būtų kuo greičiau grąžinti į biologinę šeimą. 2015 metais į biologinę šeimą buvo sugrąžinti 9 vaikai, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) (2013 m. – 3; 2012 m. – 8; 2014 m.- 0).

VTAS specialistai 2015 metais organizavo 38 globos (rūpybos) peržiūras, palaikė ryšius su vaikais, gyvenančiais institucijose ar globėjų (rūpintojų) šeimose, domėjosi vaikų elgesiu, įvertino gyvenimo ir ugdymo sąlygas. Buvo bendradarbiaujama su Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namais, Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namais, Pabradės ir Vilijampolės socialinės globos namais, taip pat vykdoma šiose institucijose gyvenančių vaikų globos (rūpybos) priežiūra.

2015 metais 7 vaikams nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu, jiems laikinai išvykus į užsienį (2014 m. – 3). Analizuojant duomenis pastebima, kad globojamų vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienį, didėja.

VTAS 2015 metais organizavo 7 asmenų, norinčių tapti globėju (rūpintoju) mokymus, tačiau globėjų ir įtėvių rengimo programą baigė 5 asmenys.

Aktuali problema – perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų alternatyvų. Įgyvendinant deinstitucionalizacijos procesus, būtina informacijos sklaida, siekiant parodyti visuomenei vaikų globos šeimoje svarbą, aktyvi būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, kokybiški mokymai.

 

Vaikų teisių atstovavimas ikiteisminiame ir teisminiame procese

Vaiko interesų atstovavimas

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Civilinėse bylose pateiktos išvados

70

55

92

55

Civilinėje byloje pateiktos pažymos

34

30

26

42

Pateikti ieškiniai, pareiškimai teismui

7

1

17

11

Atstovavimo vaikų interesams atvejai teismuose ir ikiteisminiame procese

87

127

203

189

Išnagrinėti prašymai

21

18

28

26

 

2015 metais VTAS atstovavo vaiko interesus teismuose: civilinėse, baudžiamosiose bei administracinėse bylose, įvairių lygių teisminėse institucijose. VTAS surašė ir pateikė teismui dėl tėvų valdžios naudojimo priešingai vaiko interesams 16 protokolų pagal LR ATPK 181 str. 1 d. Piniginės baudos ne visuomet duoda norimą rezultatą, todėl šalia šių nuobaudų siūloma tėvams išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus.

Per 2015 metus buvo užregistruota 10 atvejų, susijusių su smurtu artimojoje aplinkoje, kurio metu vaikai galimai patyrė smurtą. Visi atvejai nagrinėti, pradėta 10 ikiteisminių tyrimų.

 

Bendradarbiavimas, susitikimai, renginiai

VTAS 2015 metais aktyviai bendradarbiavo su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM. Glaudus bendradarbiavimas vyko su Molėtų rajono PK, prokuratūra, Probacijos skyriumi, sveikatos priežiūros įstaigomis, mokyklomis, vaikų darželiais, seniūnijomis, sprendžiant vaiko teisių apsaugos klausimus bei vykdant prevencines priemones. VTAS specialistai, esant reikalingumui ir būtinybei, vyko į šeimas ir ne darbo metu.

2015-03-10 vyko susitikimas su Širvintų VTAS specialistais globos bendradarbiavimo klausimais, dalintasi gerąja patirtimi.

2015-05-04/29 VTAS kartu su Probacijos skyriumi ir Molėtų rajono PK pareigūnais dalyvavo prevencinėje priemonėje „Teistų asmenų priežiūra 2015“, kurios metu buvo aplankyti vaikai, kurie padarė nusikalstamas veikas ir teismo paskirta bausmė buvo atidėta ar paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės. Jos metu buvo bendraujama su vaikų tėvais, globėjais, šeimos nariais, linkę nusikalsti nepilnamečiai buvo skatinami ir mokomi leisti laisvalaikį visuotinai priimtinais būdais, akcentuojama mokymosi svarba.

2015-05-06, 2015-05-13 ir 2015-06-03 bendradarbiaujant su GIMK specialistais organizuoti tęstiniai grupiniai mokymai Molėtų rajono globėjams (rūpintojams). Juose dalyvavo 24 globėjai (rūpintojai). Susitikimų metu buvo stiprinami įgūdžiai, teikiamos psichologinės konsultacijos.

2015 metų rugpjūčio – spalio mėnesiais VTAS dalyvavo pilotiniame projekte. Buvo pateikti siūlymai ir parengtos rekomendacijos tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtrai.

2015 m. rugsėjo 14 d. VTAS dalyvavo Anykščių ir Molėtų rajonų suinteresuotų institucijų pasitarime-diskusijoje „Bendradarbiavimo tarp institucijų gerinimas, mažinant smurto artimojoje aplinkoje apraiškas“. Susipažinta su Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro veikla, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir pagalbos teikimas Molėtų rajone smurtą patyrusioms moterims, vaikams, šeimos nariams, aptarti smurto artimojoje aplinkoje mažinimo klausimai.

2015 m. spalio 28 d. bendradarbiaujant su Probacijos skyriumi organizuota pažintinio pobūdžio priemonė nepilnamečiams, esantiems Probacijos skyriaus apskaitoje ir augantiems socialinės rizikos šeimose, aplankytas Mindūnų apžvalgos bokštas.

2015 m. gruodžio 4 d. bendradarbiaujant su Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centru, Molėtų rajono PK pareigūnais, dalyvauta socialinėje akcijoje „Šeima be smurto – laiminga šeima“.

Molėtų rajono tarybos 2015-12-17 sprendimu Nr. B1-255, buvo patvirtinti savivaldybės bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatai ir tarybos vardinė sudėtis.

 

Pirminė teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba suteikta 402 asmenims.

 

Priešgaisrinė sauga

Ugniagesių tarnybos struktūrą sudaro administracija ir 5 ugniagesių komandos (toliau – UK) - Alantos, Giedraičių, Inturkės, Joniškio, Skudutiškio. Ugniagesių tarnyboje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 42 darbuotojai.

Ugniagesių komandose eksploatuojami 6 gaisriniai automobiliai, kuriuose yra pagal savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklai keliamus minimalius reikalavimus sukomplektuota įranga ir 1 gaisrinis automobilis be įrangos paliktas rezerve.

Ugniagesių tarnybos veikloje naudojami 5 pastatai, kurių bendras plotas yra 672,66 kv. m. Geros ugniagesių komandos (toliau – UK) darbo sąlygos sudarytos Joniškio UK (152,72 kv. m), patenkinamos - Inturkės UK (189,03 kv. m), Giedraičių UK (136,54 kv. m). Skudutiškio UK patalpos (100,17 kv. m) atitinka minimalius reikalavimus technikai laikyti, tačiau nėra sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojams, nes nėra vandentiekio ir kanalizacijos. Alantos UK  patalpų (94,71 kv. m) būklė  bloga. 

2015 metais ugniagesių komandos į įvykių vietas buvo išvykusios 221 kartą, iš jų 139 kartus buvo išvykusios gesinti gaisrų, 20 kartų dalyvavo vykdant gelbėjimo darbus, 54 kartus vykdant kitus darbus, 8 kartus į pratybas, 17 kartų vykta suteikti pagalbą gesinant gaisrus kaimyninių savivaldybių teritorijose. Pagrindiniai gaisrų objektai buvo gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, pirtys (87   išvykimai), deganti žolė bei miško paklotė (52 išvykimai).

Ugniagesių tarnyba 2015 metais aktyviai dalyvavo rajono savivaldybės administracijos organizuojamuose civilinės saugos pratybose, kituose civilinės saugos renginiuose. Ugniagesių tarnybos direktorius kartu su Alantos gimnazija ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais gegužės mėnesį  suorganizavo renginį skirtą pažymėti Aluntos savanorių gaisrininkų draugijos įkūrimo 90-ies metų jubiliejų. Renginyje dalyvavo Ugniagesių tarnybos ugniagesiai, Alantos gimnazijos mokiniai ir mokytojai, seniūnijos gyventojai,  kiti reginio svečiai.  

Skudutiškio ugniagesių komandai nupirktas naudotas gaisrinis automobilis „Iveco Magirus 75-16 AW“. Šiame gaisriniame automobilyje esanti įranga sudarys sąlygas operatyviau reaguoti į įvykius ir suteikti kokybiškesnę pagalbą gyventojams.

Molėtų rajono ugniagesių tarnybos administracija perkelta į UAB „Molėtų švara“ suteiktas patalpas, kuriose  įrengtos 2 darbo vietos. 

 

3 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS DARBAI

 

Socialinės, sveikatos, švietimo, sporto ir kultūros infrastruktūros priežiūra ir plėtotė

Informacija apie infrastruktūros objektų statybos ir remonto darbus

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Vertė (Eur)

Įvykdyta   2015 m. (Eur)

Baigtumas

(proc.)

 

ES fondų lėšomis finansuojami projektai

1.

„Apleistų (bešeimininkių) statinių likvidavimas Molėtų rajone statinių likvidavimo darbų ir užterštos teritorijos sutvarkymo plano parengimo paslaugos“

81 092

 

81 092

 

 

100

 

 

2.

„Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno  gatvių rekonstrukcija“

 

523 835

 

132 300

 

100

 

3.

„Viešosios turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste (I etapo II etapas)“

320 605

31 908

100

 

 

Iš viso

 

245 300

 

 

Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojami projektai

1.

„Molėtų kultūros namų pastato rekonstrukcija“

3 641 972

751 217

53,35

 

2.

„Stadiono rekonstrukcija Molėtų mieste“

1 284 637

347 544

60,87

 

3.

„Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose“

1 099 397

175 802

15,99

 

 

Iš viso

 

1 274 563

 

 

Savivaldybei priklausančių statinių, inžinerinių tinklų remontas, būsto pritaikymas žmonėms su negalia ir  kitų objektų administravimas

1.

Molėtų rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų remonto darbai (Giedraičiai, Videniškis)

71880

71880

100

 

2.

Deguonies gamybos linijos įrengimas VšĮ Molėtų ligoninėje (Molėtai, Vilniaus g. 78)

30976

30976

100

 

3.

Administracinio pastato dalies Molėtuose, Statybininkų g. 9 kapitalinis remontas

569253

569253

100

 

4.

Baltadvario pilies tunelio skliautų remontas

1048

1048

100

 

5.

Molėtų r. Suginčių pagrindinės mokyklos lauko nuotekų tinklų remontas

1398

1398

100

 

6.

Molėtų pradinės mokyklos remonto darbai

2240

2240

100

 

7.

Balninkų pagrindinės mokyklos šildymo sistemos paruošimas žiemai, remonto darbai

1105

1105

100

 

8.

Molėtų PSCP patalpų remontas (Molėtai, Graužinių g. 2)

20210

20210

100

 

 

 

9.

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio- darželio Suginčių skyriaus patalpų ir Suginčių pagrindinės mokyklos patalpų remontas

58999

58999

100

 

10.

Joniškio mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpų remontas

22391

22391

100

 

11.

Joniškio mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpų remontas, papildomi darbai

5700

5700

100

 

12.

Mokslo paskirties pastato Molėtuose, Graužinių g. 5 konservavimo darbai

11925

11925

100

 

13.

Balninkų pagrindinės mokyklos vandentiekio įvado remontas

944

944

100

 

14.

VšĮ Molėtų r. PSPC pastato stogo remontas

2700

2700

100

 

15.

Sandėliukų, esančių šalia J. Janonio g., remonto ir griovimo darbai

7874

5984

86

 

16.

Savivaldybės socialinio buto Molėtuose, Statybininkų g. 3-1 remontas; vandentiekio tinklų paklojimas nuo buto Molėtų r., Girsteitiškio k. iki esamo šulinio; buto Molėtų r., Gulbinės k. remontas po įvykusio gaisro

8473

8473

100

 

17.

Savivaldybės socialinio buto Molėtų r., Ūtos k., Pabradės g. 20-3 lauko vandentiekio ir nuotekų rezervuaro įrengimo darbai

3465

3465

100

 

18.

Savivaldybės socialinio buto Molėtuose, J. Janonio g. 14-1 įėjimo durų remontas, buto Molėtų r., Pagaluonės kaime krosnies remontas, buto Molėtų r., Laičių k. remontas

2136

2136

100

 

19.

Molėtų r. Balninkų pagrindinės mokyklos sanitarinių mazgų įrengimas,  Savivaldybės socialinių butų Inturkės k., Bažnyčios g. 24-4 ir Molėtuose, Vilniaus g. 50-3 remontas

32081

32081

100

 

20.

Savivaldybės socialinių butų remontas:  Molėtų r., Girsteitiškio k.; Molėtų r., Toliejų k., Miško g. 2; Molėtų r., Jaurų 1 k. 14-8; Molėtų r., Eglyno g. 7;  Molėtuose, S. Dariaus ir S. Girėno 11-1; Molėtuose Vilniaus g. 50-3

15600

15600

100

 

21.

Savivaldybės socialinio buto Molėtuose, Inturkės g. 64-4 kieto kuro katilo keitimas

1000

1000

100

 

22.

Savivaldybės socialinio buto Molėtuose, Vilniaus g. 96 remontas

478

478

100

 

23.

Molėtų r. Arnionių bendruomenės pastato vandentiekio avarijos padarinių likvidavimas

3 202

3 202

100

 

24.

Būstų pritaikymas žmonėms, turintiems judėjimo negalią

32 181

32 181

100

 

25.

Molėtų progimnazijos patalpų pritaikymas imtynininkų treniruotėms

23 033

23 033

100

 

26.

Tako Inturkės mstl. įrengimas žmonėms, turintiems judėjimo negalią

1 601

1 601

100

 

27.

Dubingių pagrindinės mokyklos katilinės kamino remonto darbai

3 126

3 126

100

 

28.

Savivaldybės pastato 116 ir 122 kabinetų remontas

821

821

100

 

29.

Molėtų miesto daugiabučių kvartaluose esančių vaikų ir jaunimo žaidimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas

36 953

36 953

100

 

30.

Giedraičių gimnazijos garažo rekonstrukcija

4 380

4 380

100

 

31.

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro patalpų remontas

21 154

21 154

100

 

32.

Molėtų r. Arnionių bendruomenės pastato lauko kabelinės linijos avarijos likvidavimo darbai

465

465

100

 

33.

Granulinio katilo įrengimas Verbiškių bibliotekoje

2 860

2 860

100

 

34.

VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro baldų pirkimas

2 981

2 981

100

 

35.

Mindūnų bendruomenės pastato stiklo paketų keitimas

125

125

100

 

36.

Verbiškių bibliotekos pastato langų keitimas

3 620

3 620

100

 

37.

Mindūnų ežerų žvejybos muziejaus oro drėkintuvų pirkimas

434

434

100

 

38.

Aplinkos tvarkymo darbai prie Aplinkkelio gatvės Molėtų mieste

358

358

100

 

 

Iš viso

1 009 169

1 007 279

 

 

 

 

Projektavimo paslaugų pirkimo paraiškų parengimas bei projektavimo sutarčių administravimas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Vertė (Eur)

Baigtumas

(proc.)

1.

„Molėtūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija“

5 800

Rengiamas techninis projektas (60 %)

2.

„Topolių gatvės Molėtų rajone, Balninkų miestelyje rekonstrukcija“

10 864

Parengtas projektas (100 %)

3.

„Lakštingalų gatvės Molėtų r., Inturkės sen., Miežonių k. rekonstrukcija“

11 358

Parengtas projektas (100 %)

4.

„Ateities g. šaligatvių rekonstrukcija Suginčių mstl., Molėtų r.“

7 260

Parengtas projektas (100 %)

5.

 

„Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties  pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste atnaujinimas (modernizavimas)“

31 540

Parengtas projektas (100 %)

 

Iš viso

66 822

 

 

Susisiekimo komunikacijų ir inžinierinės infrastruktūros statyba ir priežiūra

Molėtų rajono savivaldybei priklausančių vietinių kelių ir gatvių, kurių bendras ilgis yra 1247 km, būklės gerinimui iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2015 m. skirta 1257,2 tūkst. Eur (2014 m. – 676,5 tūkst. Eur, 2013 m.- 480,0 tūkst. Eur). Gatvių rekonstrukcijai 2015 m. panaudota 132,3 tūkst. Eur ES fondų lėšų.

Molėtų rajono seniūnijoms ir Molėtų miestui vietinių kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei statybai skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos buvo paskirstytos savivaldybės tarybos, vadovaujantis Automobilių kelių direkcijos parengta metodika. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas 2013 -2015 metais pateiktas lentelėje

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Panaudota lėšų 

2013 m. (Eur)

2014 m. (Eur)

2015 m. (Eur)

Alantos seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 158,63 km) 

1.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

11871,19

-

-

2.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

11340,53

12228,75

11706,51

3.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

11114,86

16275,17

14296,88

4.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

-

16304,67

20435,99

5.

Medinių tiltų paprastas remontas Alantos seniūnijos vietiniuose keliuose Nr. Al-41 per Virintos upę ir Nr. Al-57 per Karklos upę

-

-

24895,76

 

Balninkų seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 99,61 km) 

6.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

8346,98

-

-

7.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

6896,72

7911,82

74428,43

8.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

3500,77

11461,98

8969,03

9.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

-

5297,38

9118,15

10.

Topolių gatvės Molėtų rajone, Balninkų miestelyje rekonstrukcija

-

-

162663,00

 

Čiulėnų seniūnija  (vietinių kelių ir gatvių ilgis 127,59 km) 

11.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

5305,91

-

265,00

12.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

8681,81

10355,51

8134,83

13.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

9449,92

14745,88

4506,40

14.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

-

5781,80

18809,30

15.

Levaniškių gatvės paprastas remontas

-

-

51498,45

 

Dubingių seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 72,67 km) 

16.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

3639,26

-

-

17.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

3717,56

4648,74

3455,76

18.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

3078,26

3352,68

3013,78

19.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

4096,47

11554,22

13628,10

 

Giedraičių seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 119,18 km) 

20.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

12602,76

-

680,24

21.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

10067,48

11867,73

11430,14

22.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

4879,10

3456,40

3578,42

23.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

3041,78

25108,63

25884,44

 

Inturkės seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 125,92 km) 

24.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

4974,95

-

-

25.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

8847,91

10383,89

8349,00

26.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

9033,42

13080,40

8802,47

27.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

835,11

7466,33

14909,43

28.

Lakštingalų gatvės Molėtų r., Inturkės sen., Miežonių k. rekonstrukcija

-

-

242084,49

 

Joniškio seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 98,02 km) 

29.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

2051,98

-

313,99

30.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

8400,65

9831,37

7884,80

31.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

6049,14

9637,27

8710,44

32.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

4043,86

7613,22

11266,84

 

Luokesos seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 97,78 km) 

33.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

3705,69

-

174,15

34.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

8207,03

9628,83

7670,43

35.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

4536,48

6513,28

1793,60

36.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

6526,83

14682,65

22046,66

 

Mindūnų seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 51,39 km) 

37.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

4277,17

-

-

38.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

5300,06

5829,78

5216,31

39.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

1543,88

1659,05

2095,34

40.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

-

5294,25

4922,74

 

Suginčių seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 202,94 km) 

41.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

12982,24

-

199,68

42.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

8848,97

10629,90

8200,17

43.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

9984,45

11484,46

29460,26

44.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

2260,51

22670,90

27775,82

45.

Ateities gatvės, Suginčių mstl., Molėtų r. šaligatvių rekonstrukcija

-

-

113291,00

 

Videniškių seniūnija (vietinių kelių ir gatvių ilgis 66,69 km) 

46.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

3849,13

-

-

47.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (profiliavimas greideriu)

6602,18

7911,82

7428,43

48.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas)

2281,12

6823,33

3950,5

49.

Vietinės reikšmės gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas)

-

2084,57

5963,97

 

Molėtų miestas (vietinių kelių ir gatvių ilgis 26,95 km) 

50.

Gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą)

17087,30

6632,12

9937,18

51.

Gatvės su asfaltbetonio danga (asfalto duobių užtaisymas) 

56146,63

74964,29

84873,30

52.

Gatvės su žvyro danga (kelių profiliavimas greideriu ir žvyravimas)

5792,46

2169,63

2981,62

53.

Molėtų miesto Vyšnių,  Uogų gatvių rekonstrukcija (užbaigta)

14071,00

-

-

54.

Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukcija (užbaigta)

2883,65

-

-

55.

Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcija

(užbaigta)       

8516,45

-

-

56.

Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės rekonstrukcija (užbaigta)

0,00

0,00

-

 

57.

Architektų gatvės ir M. Apeikytės gatvės dalies Molėtų mieste rekonstrukcija (užbaigta)

2393,48

-

151103,11

58.

Molėtų miesto Ąžuolų ir Liepų gatvės paprastas remontas (užbaigta)

-

-

-

59.

Molėtų miesto Paluokesos gatvės rekonstrukcija (užbaigta)

0,00

0,00

-

60.

Molėtų miesto Sakalo gatvės rekonstrukcija (užbaigta)

122295,88

-

9700,67

61.

Molėtų miesto Vasario 16-osios ir Kalno gatvių rekonstrukcija (užbaigta)

0,00

154220,93

4115,08

 

Kiti darbai

62.

Saugaus eismo priemonės Molėtų mieste

13937,99

66490,67

18552,00

63.

Saugaus eismo priemonės rajono seniūnijose

-

41611,00

28941,20

64.

Projektavimas

 

80896,64

35282,00

 

 

IŠ VISO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ

479989,00

676522,04

1 257022,29

 

 

Miesto ir rajono viešųjų erdvių priežiūra

Mieste rankiniu ir mechanizuotu būdu valoma 264000 kv. m. šaligatvių, takų ir aikštelių, surenkama apie 530 kub. m. biodegraduojančių ir apie 3000 kub. m buitinių atliekų iš viešųjų erdvių, prižiūrima (šienaujama vidutiniškai 5 kartus) apie 36 ha vejos,  gėlėmis apsodinama apie 300 kv. m gėlynų, prižiūrima 240 vnt. lietaus kanalizacijos šulinių ir 54 vnt. hidrantai, 6 ha miesto ir apie 35 ha seniūnijų kapinių.

 

Miesto priežiūros darbų lėšų panaudojimo suvestinė

 

Eil. Nr.

Darbų pavadinimas

Panaudota lėšų

2013 m. (tūkst. Eur)

2014 m. (tūkst. Eur)

2015 m. (tūkst. Eur)

1.

Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra:

48,66

48,08

53,8

1.1.

sunaudota elektros energijos

26,07

25,49

25,7

2.

Sanitarija ir gamtos apsauga:

351,60

350,15

396,4

2.1.

miesto teritorijų rankinis valymas

152,34

137,28

143,6

2.2.

miesto teritorijų mechanizuotas valymas

14,19

16,51

39,0

2.3.

šiukšlių iš konteinerių bei sąšlavų nuo gatvių išvežimas

49,24

44,02

53,0

2.4.

kapinių prižiūrėtojų išlaikymas

21,43

16,51

13,5

2.5.

smėlio, durpių atvežimas, šiukšlių iš kapinių bei konteinerių išvežimas, vandens tiekimas ir kiti remonto darbai

7,82

39,68

15,5

2.6.

senųjų miesto kapinių tvoros kapitalinis remontas ir apšvietimo tinklų remontas

-

 

29,83

-

2.7.

gėlių sodinimas ir gėlynų priežiūros išlaidos

10,14

11,01

27,8

2.8.

medžių pjovimas ir genėjimas, šakų išvežimas

22,88

18,83

19,0

2.9.

vaikų žaidimų aikštelių remontas ir priežiūra

3,48

5,79

5,1

2.10.

miesto ir miesto eglės šventinis papuošimas

3,77

4,92

2,9

2.11.

miesto žaliųjų plotų šienavimas bei žolės grėbimas

23,75

25,20

29,0

2.12.

kiti darbai (šaligatvių remontas, šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra, šiukšlių dėžių remontas ir naujų įsigijimas, suolų remontas ir  naujų gamyba,  varnų lizdų ardymas ir kt.)

42,57

30,41

48,0

 

Iš viso

400,25

398,23

450,2

 

Informacija apie rajono gyvenviečių viešųjų erdvių tvarkymą pateikta seniūnų ataskaitose.

 

Viešieji darbai        

Parengta Viešųjų darbų  programa ir organizuotas jos vykdymas. Viešuosius darbus 2015 m. atliko 223 gyventojai (2014 m. – 237).

 

Statinių naudojimo priežiūra ir bendrojo naudojimo objektų valdytojų kontrolė

Atlikti veiksmai ir procedūros

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Užbaigtos  teisinės  statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūros  apleistiems statiniams 

36

10

3

Vykdant  statinių  naudojimo priežiūrą, surašyti statinių techninės priežiūros patikrinimo  aktai 

73

63

49

Vykdant  statinių  naudojimo priežiūrą nustatyta pažeidimų

163

50

77

Piliečių skundų statinių techninės priežiūros klausimais nagrinėjimas, įspėjimai  ir susirašinėjimas  su savininkais ir tarnybomis  statinių techninės priežiūros klausimais (parengtų raštų skaičius)

37

28

30

Parengtos naujų nekilnojamojo turto objektų formavimo pažymos

3

9

2

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų ir statinių techninių prižiūrėtojų konsultavimas jų veiklos klausimais, mokomosios  ir dalomosios medžiagos

parengimas, mokymų vykdymas (mokymų dalyvių skaičius)

80

40

30

Atlikti daugiabučių namų valdytojų veiklos  patikrinimai

8

0

0

Įvykdytos daugiabučių namų administratorių atrankos ir skyrimo procedūros

9

132

0

 

4 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

 

Aplinkos taršos ir užterštumo mažinimas

Tvarkytos visos Asvejos regioninio ir Labanoro regioninio parkų teritorijoje esančios trumpalaikio sustojimo poilsio vietos.

Sutvarkyta ir išvežta 51,3 t bešeimininkių atliekų.

Surinkta ir išvežta 1,2 t pavojingų ir spec. atliekų.

Atsodintų ar kitaip sutvarkytų želdinių ir želdynų plotas: Jaunimo aikštė Molėtuose - 1,33 ha.

Parengtas ir įgyvendinamas projektas „Pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtra, bei pakuotės atliekų kiekio mažinimas mišrių komunalinių atliekų sraute Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje“, kurio vertė 133 965,16 Eur. Vykdant projektą įsigyta 3500 komplektų konteinerių pakuočių surinkimui. Konteineriais nemokamai bus aprūpinti Molėtų miesto ir rajono gyvenviečių gyventojai, kurie turės galimybę rūšiuoti atliekas ir taip mažinti pakuočių kiekį bendrose komunalinėse atliekose.

 

Dalinis gyventojų sveikatos apsaugos finansavimas

Įgyvendintos visos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės.

 

Žalos aplinkai prevencijos priemonių vykdymas

Suteikta 16 462 Eur finansinė parama medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui.

 

Visuomenės informavimas ir ekologinis švietimas

Surengti 3 seminarai, akcijos, konkursai. 580 Eur paremtos mokyklų gamtosauginės programos.

Skirta 388 Eur finansinė parama įsigyti priemonėms, susijusioms su visuomenės informavimu, ekologiniu švietimu ir kt. aplinkosaugine veikla.

 

5 PROGRAMA. ŠVIETIMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Švietimo paslaugos Molėtų rajone buvo plėtojamos vadovaujantis Molėtų rajono švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa.  Įgyvendinant šią programą, rajono gyventojams 2015 m. teiktos kokybiškos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo, profesinio orientavimo paslaugos. Buvo užtikrintas savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymasis pagal privalomojo švietimo programas, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai organizavimas. Vykdytas mokinių nemokamas pavėžėjimas į mokyklas ir į namus, švietimo įstaigose teiktos maitinimo paslaugos.          

 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaikų ugdymo, bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas

2015 m. Molėtų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdomi 359 vaikai – 51,5 proc. lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi. 2015 m. , palyginus su 2014 m., vaikų skaičius ikimokyklinio ugdymo grupėse sumažėjo 7 vaikais (0,6 proc.) dėl sumažėjusio bendro to amžiaus vaikų skaičiaus.

2015 m. priešmokyklinio ugdymo grupėse buvo ugdomi 129 vaikai. Pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas buvo ugdomi 2098 mokiniai, t. y., 135 mokiniais (6,05 proc.) mažiau nei 2014 metais.

2014 – 2015 m. į ugdymo įstaigas buvo pavežami 924 mokiniai. Tai sudarė 44,7 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. 2012 – 2013/ 2013-2014 m. m. pavežamų mokinių dalis sudarė 45 proc. Augo mokinių, pavežamų geltonaisiais autobusais dalis. 2013-2014 m. m. – 27,1 proc., o 2014 – 2015 m. m. – 32,6 proc.

2014-2015 m. m. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje pagal vidurinio ugdymo programą mokėsi 34 suaugusieji.

 

Sąlygų sudarymas rajono vaikų gabumų lavinimui, saviraiškai

2015 m. Molėtų menų mokykloje veikė 9 grupės: ankstyvojo ugdymo, fortepijono, akordeono, kanklių, pučiamųjų, smuiko, chorinio dainavimo, gitaros ir dailės specialybių. Buvo vykdomi 4 būreliai, kuriems finansavimas skirtas iš mokinio krepšelio lėšų neformaliajam ugdymui.

2015 m. Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centre buvo 16 grupių: 1 dziudo pradinio ugdymo, 4 krepšinio pradinio rengimo, 2 krepšinio meistriškumo ugdymo, 1 krepšinio meistriškumo tobulinimo, 2 rankinio pradinio rengimo, 4 rankinio meistriškumo tobulinimo, 1 teniso meistriškumo ugdymo, 1 teniso meistriškumo tobulinimo. Buvo vykdomi 8 būreliai, kuriems finansavimas skirtas iš mokinio krepšelio lėšų neformaliajam ugdymui. 2015 m. spalio – gruodžio mėn. buvo vykdomi 3 būreliai, kuriems finansavimas skirtas iš neformaliojo vaikų švietimo lėšų.

2015 m. Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose – Molėtų menų mokykloje ir Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre mokiniai buvo ugdomi 25 grupėse. Molėtų menų mokykloje dirbo 23 pedagogai, o Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre – 8 pedagogai.

Molėtų menų mokyklos parengtiems projektams (renginiams ir/ar reikalingoms priemonėms įsigyti), neformaliojo ugdymo programoms iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 2,32 tūkst. Eur ir 4,9 tūkst. Eur iš tėvų mokesčių, Kūno kultūros ir sporto centrui – 10,6 tūkst. Eur. Molėtų menų mokykla pritraukė 0,9 tūkst. Eur rėmėjų lėšų, o Kūno kultūros ir sporto centras – 0,6 tūkst. Eur.

2015 m. neformaliojo vaikų švietimo įstaigose profesinės linkmės modulių nebuvo.

Savivaldybės ugdymo įstaigose 2015 m. buvo vykdomos 55 neformaliojo vaikų švietimo programos, papildančios bendrojo ugdymo programas. Pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, papildančias bendrojo ugdymo programas buvo ugdomi 1186 mokiniai.

 

Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų pedagogams ir kitoms suaugusiųjų grupėms teikimas

Molėtų švietimo centre 2015 m. kvalifikaciją tobulino 1719 švietimo įstaigų vadovų, pedagogų ir specialistų. Vyko įvairūs kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, paskaitos, kursai, edukacinės išvykos, metodiniai pasitarimai): pedagoginės sistemos (ugdymo tikslų, turinio ir metodų, mokytojo vaidmens ir mokinio veiklos, mokymosi motyvacijos ir vertinimo), mokyklos (organizacijos kultūros, mikroklimato, socialinės aplinkos ir vadybos) ir švietimo sistemos  ugdymo turinio, mokymosi pasiekimų vertinimo (egzaminų) tematika.

Seminarų klausytojai (įvairių dalykų mokytojai, įvairios suaugusiųjų grupės) aptarė poveikio priemonių taikymą netinkamai besielgiantiems mokiniams, ugdymo kokybės gerinimo, ugdomojo proceso atnaujinimo, mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo temas, prevencines sveikatos stiprinimo, alkoholio vartojimo programas, kognityvinės ir elgesio terapijos metodų taikymą įvairių dalykų pamokose, tobulino tarpkultūrines kompetencijas, mąstymo gebėjimo ugdymo įgūdžius, gilinosi į gabių mokinių ugdymo perspektyvas, vyko į edukacines išvykas  Lietuvoje, aptarė inovatyvių ugdymo metodų naudojimą įvairiose mokymosi aplinkose. Dalykinės mokytojų grupės kėlė profesines kompetencijas jiems aktualiomis temomis.

Mokyklų vadovai analizavo atnaujintus mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius,  plėtė žinias apie kokybės vadybos sistemą, pilietinio ugdymo kokybę. Aktyviai dalyvavo įvairių krypčių seminaruose su savų mokyklų komandomis.

Vyko 19 edukacinių išvykų įvairiomis temomis, kurių metu buvo gilinamasi į ugdymo sistemos gerinimo klausimus, sveikatinamąjį turizmą, studijų, knygų naujoves, bibliotekų veiklos patirtis. Domėtasi gerąja pedagogų iš Klaipėdos, Vilniaus, Visagino, Druskininkų r. patirtimi, naudojant inovatyvius ugdymo metodus, vaikų užimtumu gamtoje, veiklomis ugdymo  bendruomenėse, pažintinių kompetencijų ugdymu. Kultūros darbuotojai domėjosi šiuolaikinių kultūros centrų naujovėmis, lituanistai ir istorikai - istorine-literatūrine Žemaitija. Geografijos ir gamtos mokslų mokytojai vyko į dviejų dienų edukacinę programą „Šiaurės vakarų Žemaitijos gamtos geologinių ir kultūros paveldo objektų praktinis pažinimas“.

2015 metais vyko 19 metodinių pasitarimų, skirtų mokytojų dalykininkų tikslinėms grupėms. Daugiausia dėmesio buvo kreipiama į mokinių pasiekimų gerinimo aspektus. 

Molėtų švietimo centre vyko 98 suaugusiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Organizuota  36 seminarai, 19 edukacinių išvykų, 19 metodinių pasitarimų, 3 metodinės dienos, 1 konsultacija, 1 išvažiuojamasis posėdis, 1 popietė, 1 praktikumas. 58,8 proc. seminarų buvo skirta pedagoginės sistemos temoms, iš jų - 23,5 proc. ugdymo turinio ir 11,7 proc. ugdymo tikslų klausimams, 7,8 proc.- mokytojo ir mokinio veikloms aptarti.

2015 m. spalio 16 d. veiklą pradėjo Molėtų trečiojo amžiaus universitetas (TAU), įkurtas prie biudžetinės įstaigos Molėtų švietimo centro. TAU veikė: Alantos, Balninkų, Inturkės, Joniškio, Suginčių seniūnijose, Molėtuose. Vyko paskaitos, susitikimai, diskusijos apie sveiką gyvenimo būdą, pozityvią, orią senatvę, toleranciją, išvyka į Valdovų rūmus, darbo su kompiuteriu praktiniai užsiėmimai, Žaliaduonio teatro spektaklis „Už durų“. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams organizuota 17 renginių, dalyvavo 640 klausytojų.

Kvalifikacijos tobulinimo programose dalyvavo 2359 suaugusieji.

 

Renginių mokiniams organizavimas

Molėtų švietimo centras organizavo ir vykdė mokinių olimpiadas, konkursus, varžybas ir kitus renginius.

2015 m. rajoninėse olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo 1104 mokiniai.

Vyko Informatikos olimpiada 8-12 kl.- 7 dalyviai, epistolinio rašinio konkursas 5-9 kl.– 10 dalyvių, jaunųjų filologų konkursas 9-12 kl. – 4 dalyviai, anglų kalbos olimpiada 11 kl. – 14 dalyvių, anglų kalbos konkursas 9-10 kl. – 26 dalyviai, chemijos olimpiada 9-12 kl. – 22 dalyviai, etikos konkursas 9-10 kl. – 3 dalyviai, biologijos olimpiada 9-12 kl. – 33 dalyviai, lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9-12 kl. – 26 dalyviai, meninio skaitymo konkursas 5-12 kl. – 11 dalyvių, fizikos olimpiada 9-12kl. – 18 dalyvių, matematikos olimpiada 9-12 kl. – 28 dalyviai, istorijos olimpiada – 9-12 kl. – 20 dalyvių, matematikos olimpiada 5-8 kl. – 51 dalyvis, matematikos olimpiada 4 kl.  – 8 dalyviai, dailės olimpiada 9-12 kl. – 13 dalyvių, geografijos olimpiada 9-12 kl. – 15 dalyvių, geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6-8 kl. – 41 dalyvis, matematikos konkursas 1-12 kl. KENGŪRA 2015 – 349 dalyviai, istorijos mini olimpiada 5-8 kl – 46 dalyviai, anglų kalbos olimpiada 5-8 kl. – 59 dalyviai, technologijų olimpiada 7-12 kl. – 29 dalyviai, „Šviesoforo“ konkursas 1-4 kl. – 8 dalyviai, vokalinių ir instrumentinių kolektyvų šventė – 263 dalyviai.

Zoninėse olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo 20 mokinių. Meninio skaitymo konkurse dalyvavo: 1 Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos ir 1 Molėtų progimnazijos mokinys,  dainuojamosios poezijos konkurse dalyvavo 4 Molėtų gimnazijos mokiniai, ekonomikos ir verslo olimpiadoje 11 -12 kl. dalyvavo 2 Molėtų gimnazijos mokiniai, „Saugaus rato“ varžybose dalyvavo 4 Molėtų progimnazijos mokiniai, pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ konkurse  – 8 mokiniai (4 Alantos gimnazijos ir 4 Suginčių pagrindinės mokyklos).

Respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose dalyvavo 32 mokiniai.      Respublikinėje istorijos olimpiadoje dalyvavo 1 Molėtų gimnazijos mokinys, astronomijos olimpiadoje – 2 Molėtų gimnazijos mokiniai, Matematikos olimpiadoje – 1 Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro mokinys, Lietuvių kalbos ir literatūros – 2 Molėtų gimnazijos mokiniai, anglų kalbos olimpiadoje – 1 Molėtų gimnazijos mokinys, anglų kalbos konkurse – 1 Molėtų gimnazijos mokinys, jaunųjų filologų konkurse – 2 Molėtų gimnazijos mokiniai, dainuojamosios poezijos konkurse – 4 Molėtų gimnazijos mokiniai, epistolinio rašinio konkurse – 3 Molėtų gimnazijos mokiniai, dailės olimpiadoje – 1 Alantos gimnazijos mokinys, 14 mokinių dalyvavo Nacionaliniame Česlovo Kudabos geografijos konkurse.

Molėtų švietimo centro padėkos raštais apdovanoti 183 dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių I-III vietų laimėtojai. Saldžiomis dovanėlėmis paskatinti 275 renginių dalyviai (263 rajono vokalinių ir instrumentinių kolektyvų šventės „Europos dieną švęskime kartu“ dalyviai ir  12 lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis 2015“ dalyvių).

 

Kvalifikuotos pedagoginės psichologinės pagalbos vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginių, psichologinių problemų teikimas

Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai vertino vaikų galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymosi poreikio lygį, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skyrė specialųjį ugdymą.

Vaikų pedagoginis psichologinis įvertinimas 2015 m.

 

Įvertinimų skaičius

Atlikta  specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų

6

Atlikta kompleksinio pedagoginio psichologinio vaikų įvertinimų

148

Atlikta vaiko mokyklinio brandumo įvertinimų

11

Atlikta gabių vaikų įvertinimų

-

Atlikta įvertinimų dėl profesijos pasirinkimo

1

Kita: išsamus vaiko elgesio ir/ar emocinės būklės psichologinis įvertinimas

18

Iš viso (vaikų skaičius)

184

 

Ilgalaikis psichologinis  konsultavimas  suteiktas 40 vaikų ir jaunuolių: iš jų 16 – konsultuoti dėl elgesio ar/ir emocijų sutrikimų; 1 – dėl bendravimo problemų; 1 – pedagoginio/emocinio apleistumo; 7 – krizės (netektys, tėvų skyrybos, save žalojantis elgesys ir pan.); 1 – dėl patyčių ir smurto; 9 – dėl klinikinių sutrikimų; 5 – konsultuoti asmenybės, savęs pažinimo klausimais.

214 tėvų gavo pedagogines/psichologines konsultacijas. 165 tėvai konsultuoti dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, 49 suteiktos ilgalaikės psichologinės konsultacijos dėl vaikų/globotinių emocinių, elgesio, klinikinių problemų.

2015 m. 177  mokytojai konsultuoti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir  ugdymo organizavimo klausimais.

 

6 PROGRAMA. KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMAS

 

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla

Pagrindinis 2015 metų bibliotekų uždavinys buvo pritraukti naujus vartotojus, teikiant ne tik tradicines, bet ir naujas paslaugas. Rajone veikia viešoji biblioteka ir 24 kaimo bibliotekos, iš kurių 7 sujungtos su kaimo mokyklų bibliotekomis. Darbuotojų skaičius – 49, etatų skaičius - 39,5. Kvalifikaciją kėlė 41 darbuotojas.

2015 metais viešosios bibliotekos  ir kaimo bibliotekų paslaugomis naudojosi  5573 vartotojai (2014 m. – 5545), t. y.  28 vartotojais daugiau negu 2014 m. Iš jų – 1441 vaikas. Iš viso bibliotekose apsilankė 135 040 lankytojų. Interneto paslaugomis naudojosi 2788 (2014 m. – 3252) vartotojai, t. y. 50 proc. visų registruotų vartotojų.

Iš savivaldybės biudžeto bibliotekai skirta 342,9 tūkst. eurų (297,4 Eur darbo užmokesčiui). Už 10 tūkst. eurų bibliotekoms užsakyti periodiniai leidiniai. Už Kultūros ministerijos skirtus 13074 eurus įsigyta 1926 vnt. dokumentų. Paramos būdu gauta 2769 knygos už 9482 eurus. Bibliotekose dokumentų išduota 169241 fizinių vnt. (2014 m. – 168452), tai yra 789 fiziniais vnt. daugiau, negu 2014 metais.

Biblioteka parengė ir įgyvendino 6 projektus.

2015 m. rajono bibliotekos suorganizavo 783 kultūrinius ir šviečiamuosius renginius (2014 m. – 704). Bibliotekos organizavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitės bei Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius, tradicinę knygų mugę, Europos dienos šventę, bibliotekose vyko literatūrinės kūrybinės popietės, susitikimai, garsiniai skaitymai ir kiti literatūriniai renginiai.

 

Molėtų kultūros centro veikla

Molėtų kultūros centre 2015 m. dirbo  47 darbuotojai (34,25 etato) , iš jų 39 - kultūros ir  meno darbuotojai (26,75 etato), 8 - kiti darbuotojai (7,5 etato). 2015 metais į Molėtų kultūros centro kolektyvą priimti dirbti du jauni darbuotojai. Kvalifikaciją kėlė 24 darbuotojai.

Kultūros centro iš savivaldybės biudžeto gautos lėšos: iš viso – 318, 4 tūkst. eurų, darbo užmokesčiui – 237, 4 tūkst. eurų, veiklai – 50,2 tūkst. eurų, infrastruktūrai išlaikyti – 30,1 tūkst. eurų. Papildomai gautos lėšos: iš viso – 17,1 tūkst. eurų,  pajamos už teikiamas paslaugas ir neformalųjį ugdymą – 5 tūkst. eurų, lėšos, gautos projektams įgyvendinti – 7 tūkst. eurų, lėšos iš privačių rėmėjų – 5,1 tūkst. eurų.

Molėtų kultūros centre ir seniūnijose 2015 m. veikė 35 įvairių žanrų meno mėgėjų kolektyvai (iš jų 14 vaikų ir jaunimo), kuriuose dalyvavo 345  nariai (iš jų seniūnijose - 165, vaikų ir jaunimo - 179 nariai). Rajono meno mėgėjų kolektyvai 58 kartus koncertavo kitose šalies savivaldybėse, 3 – užsienio valstybėse.

Svarbiausi kolektyvų pasiekimai:

- tarptautiniame chorų festivalyje „Bratislava cantat“ Slovakijoje mišrus vokalinis ansamblis „A Cappella“ vad. V. Zutkuvienė  laimėjo I vietą ir aukso diplomą;

- XVIII tarptautiniame liaudiškos muzikos festivalyje Baltarusijoje Kęstutis Kuzmickas ir Algimantas Mieliauskas laimėjo I laipsnio diplomą.

Per 2015 m. suorganizuoti 183 renginiai, profesionalios muzikos koncertai - 8, spektaklių - 11, renginiai seniūnijose – 131. Didžiausi renginiai:

- Molėtų miesto šventė ir Rytų Aukštaitijos liaudiškos muzikos ir tautinių šokių šventė „Aukštaitijos vainikas“;

- Sakralinės muzikos festivalis „Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis;

- Tarptautinis liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalis „Ežerų sietuva“.   

Kultūros centras parengė 4 projektus, kuriuos finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Norvegijos paramos Lietuvai fondas.

 

Molėtų krašto muziejaus veikla      

2015 m. rajone veikė Molėtų krašto muziejus su 9 padaliniais (Ežerų žvejybos muziejus Mindūnuose, Antano Truskausko medžioklės ir gamtos ekspozicija, Alantos dvaro muziejus-galerija, Stiklo muziejus ir paveikslų galerija Balninkuose, Etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla  Kulionyse, Molėtų dailės galerija, Molėtų skulptūrų parkas, Molėtų krašto amatų centras, Vienuolyno muziejus). Krašto muziejus taip pat globojo Mykolo Šeduikio muziejų Alantos gimnazijoje, parapijos namų galeriją „Projektai“, Molėtų bažnyčios bokšto muziejų, Molėtų ir Alantos gimnazijų muziejus.

Muziejuje dirbo 19 darbuotojų (16,25 etato). Kvalifikaciją kėlė 8 darbuotojai. Savivaldybė muziejui skyrė 161 tūkst. eurų.

Muziejuje lankėsi 21 420 lankytojų, gauta 11 422 Eur pajamų.

2015 m. muziejus suorganizavo 61 kultūrinį ir šviečiamąjį renginį. Svarbiausi renginiai: Žiemos žūklės šventė „Mindūnai 2015“, IX pirmosios pavasario žalumos šventė „Jorė 2015“. 

Iš įvairių programų buvo finansuoti 4 muziejaus projektai (113,6 tūkst. eurų).

Išleisti 2 leidiniai.

 

Nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendrijų  projektų finansavimas

Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti buvo skirta 43 tūkst. eurų. Iš dalies finansuoti 69 nevyriausybinių organizacijų projektai. Sporto projektams teko 16.6 tūkst. eurų (9 projektai), socialiniams – 10,1 tūkst. eurų (5 projektai), bendruomeniškumo – 8,2 tūkst. eurų (33 projektai), kultūros – 3 tūkst. eurų (7 projektai), jaunimo – 2,5 tūkst. eurų (7 projektai), kitiems – 2,6 tūkst. eurų (8 projektai).

Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių projektams buvo skirta 8 tūkst. eurų. Iš dalies finansuoti Alantos, Balninkų, Molėtų, Inturkės, Dubingių, Videniškių, Suginčių parapijų bei Gailiūnų stačiatikių religinės bendruomenės projektai. Suremontuoti 2 krašto kultūros paveldo objektai.

 

 

Jaunimo politika

Jaunimo politikos įgyvendinimą rajone koordinuoja jaunimo reikalų koordinatorius.

2015 m. rajone veikė 5 jaunimo organizacijos: jaunimo klubas „Virpanti styga“, klubas „Jaunimo brizas“, Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mes-gimnazistai“, jaunimo organizacija „Darbas“, meninio ugdymo asociacija „Meno sodas“ ir 1 neformali organizacija -  Molėtų rajono mokinių taryba.

2015 m. sudaryta nauja Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau - JRT). Įvyko 2 JRT posėdžiai, kuriuose buvo priimta 17 rajono jaunimui aktualių sprendimų.

Buvo tęsiama Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo programa. Įvyko 4 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos posėdžiai. 2016 m. sausio 1 d. Molėtų teritorinėje darbo biržoje registruoti 163 nedirbantys jauni žmonės. Neaktyvių (nedirbančių, nesimokančių ir nedalyvaujančių) jaunų žmonių Molėtų rajono savivaldybėje – 77.

Kartu su Jaunimo reiklų departamentu įgyvendintas projektas „Darbo su sunkaus elgesio jaunuoliais ir tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra Molėtų rajone“.

Įgyvendinant projektą „Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų stiprinimas jaunų bedarbių tarpe“, organizuota savanoriškos veiklos praktika 13 jaunų žmonių.

Įgyvendintas jaunimo verslumo skatinimo projektas „Pažink gamybą kitaip“ (įvyko 3 renginiai).

2015 m. iš savivaldybės biudžeto finansuoti  7 jaunimo projektai, kuriems skirta 2515 eurų.

 

Vietos bendruomenių savivaldos programos

Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos paskirtis – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą sudarant galimybes vietos bendruomenėms spręsti joms aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiai programai įgyvendinti 2015 m. skyrė 13 972 eurus. Atsižvelgiant į vietos bendruomenių tarybų sprendimus, proporcingai pagal gyventojų skaičių lėšos buvo paskirstytos seniūnijoms minėtiems sprendimams įgyvendinti (Alantos seniūnijai – 1704; Balninkų – 903; Čiulėnų – 1403; Dubingių  – 934; Giedraičių  – 1941; Inturkės– 1331; Joniškio – 1194; Luokesos – 1600; Mindūnų  – 518; Suginčių  – 1749;  Videniškių  – 695).

Bendruomenės už gautas lėšas tvarkėsi bendruomenių centrų aplinką, įsigijo baldų, virtuvės įrangos, garso aparatūros, pavėsinių, sporto įrangos.

 

7 PROGRAMA. SOCIALINĖS PASLAUGOS, PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA, NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ REABILITACIJA IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA

 

Socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimas ir administravimas

2015 m. Molėtų rajono savivaldybėje socialinę politiką vykdė ir įgyvendino Molėtų rajono savivaldybės administracija per Socialinės paramos skyrių, Molėtų socialinės paramos centrą, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namus, Alantos senelių globos namus ir kitas socialines paslaugas teikiančias įstaigas bei nevyriausybines organizacijas.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos pagrindinis uždavinys – teikti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir rajono tarybos sprendimais numatytą socialinę paramą ją turintiems gauti savivaldybės gyventojams, administruoti socialinių paslaugų teikimą rajone.

Priimti sprendimai dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui ar šeimai skyrimo:

Metai

Sprendimai dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių

Iš viso

Trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa institucijoje

Pagalbos namuose paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Transporto paslaugos organizavimas

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos organizavimas

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir Krizių centruose

Paslaugų nutraukimas/ sustabdymas

Asmenims su sunkia negalia

Senyvo amžiaus/suaugusiems su negalia  asmenims

Vaikams su negalia

Iš viso

2013

145

16

8

2

26

23

19

-

-

-

77

2014

166

25

14

3

42

20

17

-

-

-

87

2015

270

27

8

2

37

45

18

25

21

1

122

 

2015 m. rajone pagalbos namuose paslaugas gavo 142 rajono gyventojai, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo -105 šeimos, kuriose auga 189 vaikai, asmens higienos ir priežiūros paslaugos buvo teikiamos 56, o transporto organizavimo - 68 asmenis. Nuo 2015 m. rajono gyventojams pradėta teikti apgyvendinimo paslaugos šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje. 2015 m. šias paslaugas  gavo 1 šeima.

Socialinės paramos skyrius vertino asmenų, besikreipiančių dėl socialinės globos teikimo ar jau gaunančių socialinę globą įstaigoje, finansines galimybes mokėti už socialinę globą, nustatė asmens mokėjimo už socialinę globą dydį, teisę į šalpos išmokas, rengė sutartis su socialinės globos namais dėl socialinės globos lėšų kompensavimo bei susitarimus šių sutarčių pakeitimui ar papildymui:

 

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Įvertintos asmenų finansinės galimybės mokėti už socialinę globą

112

127

187

Nustatytas asmens mokėjimo dydis už socialinę globą

112

127

187

Nustatyta teisė į šalpos išmokas

10

52

106

Socialinės globos lėšų kompensavimo sutartys su socialinės globos namais

11

21

25

Susitarimai dėl socialinės globos lėšų kompensavimo sutarties pakeitimo

32

40

103

Siuntimai į globos namus

5

13

12

 

2015 m. ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas socialinių paslaugų įstaigose gavo 104 rajono gyventojai, iš jų 56 asmenys su sunkia negalia. Per 2015 m. naujai socialinės globos paslaugas institucijoje pradėjo gauti 19 rajono gyventojų, 14 iš jų asmenys su sunkia negalia.

 

Įstatymuose ir savivaldybės institucijų sprendimuose numatytos piniginės ir kitos paramos asmenims ir šeimoms teikimas

Socialinės paramos teikimas Molėtų rajono savivaldybėje pagal išmokų rūšis ir finansavimo šaltinį 2013-2015 m. pateikiamas lentelėse.

Socialinėms išmokoms iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota:

Eil. Nr.

Pavadinimas

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Šeimų (asmenų)

Suma tūkst. eurų

Šeimų (asmenų)

Suma tūkst. eurų

Šeimų (asmenų)

Suma tūkst. eurų

1.

Kompensacija šildymui, karštam vandeniui ir pastatų renovacijai

728

81,7

627

55,8

692

74,7

2.

Kompensacija šaltam vandeniui

300

12,0

315

12,5

489

12,5

3.

Socialinė pašalpa

1521

1101,5

1113

741,2

1089

596,6

4.

Kieto kuro kompensacija

576

83,8

654

143,3

667

100,4

5.

Laidojimo pašalpa

361

108,7

337

101,5

335

101,8

6.

Mokinio aprūpinimo mokinio reikmenimis

802

36,2

655

29,6

513

23,4

Iš viso

 

1423,9

 

1083,8

 

909,4

 

Socialinėms reikmėms iš savivaldybės lėšų buvo panaudota:

Eil. Nr.

Pavadinimas

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Suma tūkst. eurų

Suma tūkst. eurų

1.

Keleiviam taikomų lengvatų kompensavimas

12,4

11,6

11,4

2.

Vienkartinė pašalpa materialiai paremti soc. remtiniems asmenims

19,1

21,9

29,6

3.

Nemokamas maitinimas soc. remtiniems asmenims

4,2

4,2

4,5

4.

Už maisto produktų sandėliavimą

-

-

2,7

Iš viso

35,7

37,7

48,2

 

Socialinėms išmokoms iš valstybės biudžeto panaudota:

Eil. Nr.

Pavadinimas

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Šeimų (asmenų)

Suma tūkst. eurų

Šeimų (asmenų)

Suma tūkst. eurų

Šeimų (asmenų)

Suma tūkst. eurų

1.

Šalpos (socialinės) išmokos

1200

1640,8

1056

1843,1

1054

1921,5

2.

Transporto kompensacija asmenims, turintiems sutrikusią funkciją

36

4,2

36

5,3

36

6,5

3.

Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui

124

51,3

145

60,1

157

65,6

4.

Vaiko globos pašalpa

130

188,3

128

182,2

129

198,6

5.

Našlaičių įsikūrimo pašalpa

13

34,9

15

33,8

14

37,5

6.

Išmoka vaikui

730

165,7

693

139,5

601

121,7

7.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

31

2,3

36

2,7

34

2,6

8.

Išmoka ginkluoto pasipriešinimo dalyviams

-

-

-

-

2

1,5

9.

Išmoka neįgaliems tėvams, auginantiems nepilnamečius vaikus

6

0,5

5

0,4

3

0,3

Iš viso

 

2088,0

 

2267,1

 

2359,9

 

Iš viso iš valstybės ir savivaldybės biudžetų socialinei paramai 2015 m. buvo panaudota 3317,5  tūkst. eurų.

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius 2015 m. skyrė ir mokėjo pašalpas, pensijas, kompensacijas ir kitas išmokas, administravo bendrąsias ir specialiąsias paslaugas, rengė ir vykdė programas neįgaliesiems ir nepasiturintiems asmenims, koordinavo rajono globos įstaigų darbą, teikė konsultacijas gyventojams, gerino jų aptarnavimą, kėlė darbuotojų kvalifikaciją.

Per 2015 m. į Socialinės paramos skyrių su prašymais dėl socialinių išmokų ir socialinių paslaugų skyrimo kreipėsi 9854 asmenys.

2015 m. įgyvendinant Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą buvo skiriamos socialinės pašalpos šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims neturintiems jokių pajamų arba gaunantiems labai mažas pajamas (mažesnes negu 102 eurai vienam šeimos nariui per mėnesį). Ši parama buvo skiriama pinigais arba nepinigine forma. Per 2014 m.  buvo išduotos 128, o per 2015m. - 216 socialinių kortelių. Gaunančių socialinę paramą nepinigine forma procentas daugėjo, nes buvo atvejų, nusiskundimų, kad paramą šeimos, vieni gyvenantys asmenys naudoja ne pagal paskirtį. Šiuos atvejus nagrinėjo  seniūnijų  socialinės paramos komisijos ir teikė siūlymus Socialinės paramos skyriui dėl mokėjimo būdo pakeitimo.

2015 m. socialinė parama nepasiturintiems gyventojams buvo vykdoma kaip savivaldybės savarankiškoji funkcija. Visų rajono atsakingų institucijų bendradarbiavimo dėka socialinių pašalpų gavėjai buvo tikrinami dėl pateiktų duomenų apie pajamas, turtą, užimtumą, šeimos sudėtį, teisingumo. Darbingo amžiaus nedirbantys asmenys, gaunantys socialinę paramą, buvo nukreipiami atlikti visuomenei naudingą veiklą pagal gyvenamąją vietą. Per 2015 m.  išduota 1795 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti. Visuomenei naudingoje veikloje rajone dalyvavo 495 asmenys.

Per 2015 m. į Socialinės paramos skyrių kreipėsi 68 šeimos emigravusios iš Molėtų rajono ir dirbančios užsienyje dėl išmokų šeimai tose šalyse, kurioms taikomi Europos Sąjungos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentai. 2014 m. pateikti 58 prašymai dėl išmokų šeimai skyrimo Europos Sąjungos šalyse. Asmenų, besikreipiančių dėl išmokų šeimoms, išvykusių į ES šalis skaičius didėja.

2015 m. išduota neįgaliojo pažymėjimų -190 asmenų:

·    nedidelių specialiųjų poreikių – 3;

·    vidutinių specialiųjų poreikių – 69;

·    didelių specialiųjų poreikių – 118.

 

 

Savivaldybės politikos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos srityje įgyvendinimas

Būsto pritaikymo programa vykdoma ne tik Molėtų mieste, bet ir kaimuose, lėšos skiriamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. 2015 metais įgyvendinant Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programą, pritaikyta 10 būstų asmenims su negalia. Šios programos įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta – 12,98 tūkst. eurų, iš valstybės biudžeto lėšų – 19,2 tūkst. eurų.

Būsto pritaikymas savivaldybėje 2013-2015 metais:

 

 

 

Metai

Asmenų, kuriems pritaikytas būstas, skaičius

Iš jų:

Lėšos būsto pritaikymui, 2013-2014 m. Eur

Iš jų:

Turintiems l. ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų

Turintiems ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų

Turintiems vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų

Būsto pritaikymui iš valstybės biudžeto, 2013-2014 m. Eur

Būsto pritaikymo administravimui iš valstybės biudžeto, 2013-2014 m. Eur

Būsto pritaikymui iš savivaldybės biudžeto, 

2013-2014 m. Eur

2013

4

3

1

-

13301,68

9835,41

393,42

3072,84

2014

4

1

3

-

15005,79

11429,68

457,18

3118,92

2015

10

6

4

-

32948,50

19202,42

768,10

12977,98

 

2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymo rezultatai:

Organizacijos pavadinimas

Paslaugas gavo asmenų iš viso

Iš jų

 

Finansavimas, Eur

Iš jų

suaugusių su negalia

vaikų su negalia

šeimos narių

valstybės biudžeto lėšos

savivaldybės biudžeto lėšos

VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centras

163

124

-

39

23170

18800

4370

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

43

28

2

13

5210

5210

-

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga

304

218

30

56

16195

16195

-

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Molėtų Viltis“

38

17

3

18

2320

2320

-

VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

34

29

5

-

1160

1160

-

Iš viso

582

416

40

126

48055

43685

4370

 

Teikiant socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje projekte dirbo 24 asmenys, iš jų 12 neįgaliųjų.

 

8 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos paslaugų teikimas

 

2015 m. vasario 26 d. sudaryta sutartis Nr. 14-87/61 su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru dėl visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimo ir stebėsenos paslaugų teikimo Molėtų rajono savivaldybės gyventojams. Lėšos visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimo ir stebėsenos funkcijoms vykdyti:

 

Skirta valstybės biudžeto tikslinė dotacija

31 244 Eur

Panaudota

31 244 Eur

Vykdant sutartį:

- parengtos Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2 ataskaitos;

- parengta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita ir atliktas Molėtų rajono gyventojų gyvensenos tyrimas;

- vyko 97 renginiai (54 proc. kaimo vietovėse).

 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos parengimas ir įgyvendinimas

2015 m. vasario 20 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-29 patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2015 m. specialioji programa, kurioje numatytos priemonės įvykdytos.

 

 

Eil. Nr.

Priemonė

Skirta lėšų (Eur)

Panaudota lėšų (Eur)

Finansavimo šaltinis

Rezultatai

1.

Finansuoti  Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos projektus

2744,45

2700

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Finansuoti 5 visuomenės sveikatos rėmimo programos projektai

2.

Remti aplinkos sveikatinimo priemones, užtikrinti aplinkos kokybę, nekeliančią  grėsmės žmonių sveikatai

544,55

515,77

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

 

3.

Molėtų rajono maudyklų vandens kokybės nustatymas

462,28

433,50

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Tikrinta vandens kokybė maudymosi sezono metu Pastovio, Luokesos ir Dūrių ežeruose. Tarša nenustatyta.

4.

Triukšmo lygio tyliosiose zonose nustatymas

82,27

82,27

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Atlikti triukšmo matavimo tyrimai 5 tyliosiose zonose. Triukšmo ribiniai dydžiai neviršyti.

 

Iš viso

3289

3215,77

 

 

 

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas

2015 m. Molėtų rajono savivaldybės administracija koordinavo visuomenės sveikatos rėmimo programą. Finansavimas skirtas 5 projektams, kuriuos vykdė 3 viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos:

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Įstaiga

 

Skirta lėšų Eur

 

1.

„VšĮ Molėtų ligoninės FRM skyriaus teikiamų paslaugų pacientams kokybės gerinimas“

VšĮ Molėtų ligoninė

468,30

468,30

2.

„Enterobiozės profilaktinė programa VšĮ Molėtų r. PSPC“

VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras

900

900

3.

„Skubios, pažangios ir kvalifikuotos medicinos pagalbos gerinimas pacientams Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje kritinių būklių, įvairių nelaimingų atsitikimų ir traumų atvejais“

VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras

450

450

4.

„Tuberkuliozės profilaktinė programa VšĮ Molėtų r. PSPC“

VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras

431,70

431,70

5.

„Tiekiamų paslaugų pacientams kokybės gerinimas“

VšĮ Molėtų ligoninė

450

450

 

Iš viso

2700

2700

 

 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose 2015 metais buvo 3,5 etato sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimui skirta 31 151 Eur.

 

 

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Molėtų rajono gyventojams

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė 5 įstaigos: VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Molėtų ligoninė, VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centras, VšĮ Giedraičių ambulatorija ir VšĮ Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas.

Detalesnė informacija apie įstaigų veiklą pateikta įstaigų veiklos ataskaitose ir finansinės veiklos atskaitomybėse.

 

SENIŪNIJŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

ALANTOS SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas - 154,4 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 15863 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis –1818, iš jų: vaikai – 244, darbingo amžiaus gyventojai –1115, virš 65 metų amžiaus gyventojai –459.

1.4. Miestelių – 1, kaimų - 78, viensėdžių - 14.

1.5. Seniūnijoje veikia: VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Alantos gimnazija, vaikų darželis „Nykštukas“

 

AB Lietuvos pašto skyrius, Alantos bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Alantos senelių globos namai, UAB „Alantos vaistinė“

 

ŽŪB „Agrowill Alanta“, ŽŪB „Apvija“, UAB „Alantos agroservisas“, Alantos mėsos cechas, Naujasodžio autoservisas, UAB „SBE“

 

Alantos maisto ir  ūkinių prekių parduotuvė, Naujasodžio maisto ir  ūkinių prekių parduotuvė, parduotuvės „Suoja“, „Senas kiemas“, „Papartis“, „Eglė“,  baras „Suvalkija“, V. Juočepio kavinė.

 

Lankytini objektai: Alantos dvaras, Valiulio akmuo, Mykolo Šeduikio muziejus, Alantos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia, E. Satkūnaitės muziejus, V. Žuko galerija, Maišiakulės piliakalnis, Parudinės piliakalnis, Janonių koplytėlė.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius 6,5 (seniūnas, specialistas, ūkio plėtros specialistas, sargas, darbininkas), kūrikai.

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Alantos, Klabinių, Naujasodžio, Runionių, Svobiškėlio.

3. Socialinis darbas

3.1. 13 šeimų įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 21 nepilnametis vaikas. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 8 vienišus žmones.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų -166.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 2.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 183 ir suteikta parama 2157 asmenims (dalinta 6 kartus per metus).

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko 162 asmenys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 16.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 9441 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, muziejaus aplinka, gatvės ir šaligatviai, pakelės, 10 veikiančių kapinių (8 ha), 17 neveikiančių, parkai ir pakrantės (15 ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1.  Per metus 2 kartus greideriuojami (rudenį ir pavasarį) – 380 km pravažiavimų (11707 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 145 m2 (14297 Eur):  Naujasodžio k., Verpeto g., Gojaus g., Ąžuolijos g., Alantėlės g., Technikumo g., Dvaro g.,  

Alantos mstl. Virintos g., Aukštaičių g. Naujakurių g., Turgaus a., Naujakurių g., Paupio g., Tijūniškio k.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – 200 m2

(20436  Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 5 gyvenvietės. Šviečia 119 šviestuvų.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 5000 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 2500 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 400 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 9160 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas –3029 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis - 411 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsta ir gauta dokumentų - 2119.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 68.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 14.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 466.

8.5. Išduota leidimų – 47 (16 medžių kirtimui, 31 leidimas laidoti).

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 5 gyventojų susirinkimai.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 50 žmonių.

9.3. Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo 2 bendruomenių centrai, mokykla.

9.4. Seniūnijoje vyko 40 bendrų tarpinstitucinių renginių (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama):

7 projektai, gauta 15959,26  Eur;

2 proc. pajamų mokesčio - 601,87 Eur.

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Naujasodžio ir Alantos teritorijų sujungimas.

 

10.2. Alantos herbo sukūrimas ir patvirtinimas Heraldikos komisijoje.

 

10.3. VBT lėšų įsisavinimas.

 

10.4. Organizuoti visuomenei naudingi darbai.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Alantos kapinių tako įrengimas.

11.2. Naujasodžio ir Alantos teritorijų sujungimas.

11.3. Pasigaminti seniūnijos vėliavą.

11.4. Dalyvauti ir prisidėti organizuojant „Alanta - mažoji kultūros sostinė“ renginius.

11.5. Dalyvauti rajono sporto žaidynėse.

 

BALNINKŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas -  10586 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 99,61 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis – 949, iš jų: vaikai – 87, darbingo amžiaus gyventojai – 601, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 261.

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių – 63.

1.5. Seniūnijoje veikia: Balninkų pagrindinė mokykla, AB Lietuvos pašto Balninkų skyrius, Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos Balninkų, Dapkūniškių, Girsteitiškio padaliniai, Molėtų r. sav. PSPC Balninkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas,  3 Molėtų r. vartotojų kooperatyvo parduotuvės, IĮ „Gerugnė“, UAB „Teblius“, 4 kaimo turizmo sodybos, 3 bendruomenės centrai: Balninkų, Dapkūniškių, Girsteitiškio.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 4 (seniūnas, ūkio plėtros specialistas, sargas, darbininkas), 2 kūrikai.

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Balninkų, Dapkūniškių, Girsteitiškio.

3. Socialinis darbas

3.1. 7 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 14 nepilnamečių vaikų. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, pagal poreikį - dažniau.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 15 vienišų žmonių.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų- 48.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 9.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų- 75  ir suteikta parama 113 asmenų.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko 95 asmenys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 22.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 9048 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, muziejaus aplinka, gatvės ir šaligatviai, pakelės, 4 veikiančios kapinės (3 ha), 8 neveikiančios, parkai ir pakrantės (7 ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1. Per metus du kartus greideriuojami (rudenį ir pavasarį) – 240 km pravažiavimų (7428,43 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 302 m2 (8969,03 Eur): Balninkų miestelio M. Dagilėlio g., Ežero g., Gėlių g., Girsteitiškio kaime Saločio g., Ežero g., Dapkūniškių kaime Naujoji g.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga  ruožuose – 2960 m2

( 9118,15 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 5 gyvenvietės. Šviečia 144 šviestuvai.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 5551,25 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 2848,75 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 4329,55 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 7788,38 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 371,71 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 310,36 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 247.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 16.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 7.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 255.

8.5 Išduota leidimų – 37.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 12 susirinkimų su gyventojais.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 15 žmonių.

9.3.Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo 3 bendruomenių centrai, mokykla, muziejaus filialas, bibliotekos – 34 žmonės.

9.4. Seniūnijoje vyko 26 bendri tarpinstituciniai renginiai (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama): Balninkų – 14287,59 Eur, Dapkūniškių – 7682 Eur, Girsteitiškio – 627,88 Eur.

 

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Teikta paraiška  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtame institucinio stiprinimo projektų konkurse ir gautas finansavimas projektui „Veikime kartu“. Pravesti keturių dienų seminarai- mokymai įvairių institucijų atstovams apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kaip viena kitą papildančių, viena kitos galimybes išplečiančių subjektų partnerystę. Susisteminus gyventojų poreikių apklausą ir anketinę medžiagą, parengtos teorinės rekomendacijos universalaus daugiafunkcio centro įkūrimui Balninkuose. Išleistas fotolankstinukas „Veikime kartu“.

10.2. Teikta paraiška Žemės ūkio ministerijai dalyvauti priemonėje „Parama kaimo bendruomenėms“. Gautas finansavimas projektui „Aikštelės „Tarp ežerų“ sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“. Jo metu pastatyta lauko scena, suoliukai.

10.3. Prie Alaušų ežero pakrantės ir mokyklos sodo pastatyti papildomi suoliukai, supynės, tiltelis, įrengtas gėlynas.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Bendradarbiaujant su socialiniais, švietimo darbuotojais, Bendrosios praktikos gydytojo kabinetu, paruošti ir vykdyti Balninkų seniūnijos šeimų, kurios turi socialinių įgūdžių stoką, švietimo ir ugdymo programą.

11.2. Girsteitiškio kaime prie Saločio ežero pastatyti persirengimo kabiną, suoliukus.

11.3. Įrengti tinklinio aikštelę prie Alaušų ežero pakrantės.

11.4. Užtikrinti gyventojų poreikių tenkinimą įkuriant Balninkuose universalų daugiafunkcį centrą.

 

ČIULĖNŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas -10388 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 127,59 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis –1440, iš jų: vaikai – 201, darbingo amžiaus gyventojai –941, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 298.

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių – 85.

1.5. Seniūnijoje veikia: Čiulėnų pradinio ugdymo skyrius, Toliejų biblioteka, Levaniškių biblioteka, Čiulėnų paštas, Levaniškių vaikų darželis, Toliejų bendruomenės centras, Levaniškių bendruomenės centras, Teisingumo ministerijos mokymo centras, Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Molėtų astronomijos observatorija, etnografinė sodyba ir dangaus šviesulių stebykla, degalinė UAB „Abromika“, UAB „Trijadė“, UAB „Amotra“, UAB „Ramastalis“, UAB „Langvija“, IĮ „Tigmis“, V. Veriko  įmonė, UAB „Naujasodžio agrofirma“ Toliejų GP, UAB „Medinis pasaulis“, kavinė „Zodiakas“, viešbutis „Guba“, 3 parduotuvės, poilsio namai „Baltis“, „Tolieja“, vila „Santa Barbara“. Veikia  šv. Teresėlės koplytėlė.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 6.

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Juodėnų, seniūnaitija, Levaniškių seniūnaitija, Purvėnų seniūnaitija,  Šeštokiškių seniūnaitija, Toliejų seniūnaitija.

3. Socialinis darbas

3.1. 9 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 16 nepilnamečių vaikų. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojas  lanko 11 vienišų žmonių.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų- 105.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 1.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų- 113 ir suteikta parama 816  asmenų.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko  134 asmenys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 13.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 5901 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai,  gatvės ir šaligatviai, pakelės, 2 veikiančios kapinės (0,70 ha), 9 neveikiančios kapinės, Toliejų laisvalaikio aikštynas,  pakrantės.

5. Kelių priežiūros darbai

5.1.  Per metus 2 kartus greideriuojami keliai: pavasarį, 150 km - 4067 Eur, rudenį, 150 km - 4067 Eur.

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 154  m2 (4506  Eur) Toliejų, Levaniškių, Juodėnų gyvenvietėse.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga  ruožuose – 61,06 m2

( 18809 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 3 gyvenvietės. Šviečia 132 šviestuvai.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 3344 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 1356 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas –3407 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 2036 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 557  Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 0 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai, gauta gyventojų prašymų, išduota gyventojams pažymų - 699.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 74.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 3.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 271.

8.5. Atnaujinta/įregistruota valdų -311.

8.6. Priimta gautų/siunčiamų dokumentų žemės ūkio klausimais-50.

8.7. Išduota leidimų saugotiniems medžiams pjauti-8.

8.8. Gyvenamosios vietos deklaracijų pildymo, deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo, pažymų išdavimo ir kiti susiję su šia veikla dokumentai - 478.

8.9. Įvyko kultūros tarybos, vietos bendruomenės tarybos posėdžiai - 6.

 

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 6 susirinkimai su gyventojais.

9.2. Seniūnijos sporto varžybose dalyvavo 26 žmonės.

9.3.Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo Toliejų ir Levaniškių bendruomenių centrai, Toliejų ir Levaniškių bibliotekos ir kiti – 41 žmogus.

9.4. Seniūnijoje vyko 7 bendri tarpinstituciniai renginiai (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama): Toliejų - 2 proc. pajamų mokestis - 62 Eur.

 

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Atsodintos tujos Toliejų laisvalaikio aikštyne.

10.2. Išasfaltuota Levaniškių gatvė Levaniškių gyvenvietėje.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Viešojo tualeto Toliejų kaime remontas.

11.2 Medelių atsodinimas Toliejų laisvalaikio aikštyne ir jų  laistymo problemos sprendimas.

11.3. Konteinerių aikštelės įrengimas Kulinių kapinėse.

11.4. Želdynų tvarkymas Toliejų gyvenvietėje.

 

DUBINGIŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 9889 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 72,69 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis – 923, iš jų: vaikai – 109, darbingo amžiaus gyventojai – 707, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 197.

1.4. Miestelių - 1, kaimų -51, viensėdžių- 18.

1.5. Seniūnijoje veikia: Dubingių pagrindinė mokykla, AB Lietuvos paštas Dubingių ir Bijutiškio pašto skyriai, Asvejos regioninio parko direkcija; įmonės - KREISEL VILNIUS, UAB Molėtų filialas, 4 parduotuvės, 5 kaimo turizmo sodybos, 4 poilsio, mokymų ir pramogų centrai.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 5 etatai (seniūnas, specialistas, ūkio plėtros specialistas, Bijutiškio ir Dubingių kapinių prižiūrėtojai, darbininkas).

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Bijutiškio, Dubingių, Miežonių.

3. Socialinis darbas

3.1. 11 šeimų įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 18 nepilnamečių vaikų, dar 3 vaikams yra nustatyta laikina globa (iš jų 1 gyvena institucijoje ir 2 vaikai šeimoje). Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 9 vienišus žmones.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 70.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 3.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 253  ir suteikta parama 249 asmenims.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko 55 asmenys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 16 ( iš jų 4 jaunimas iki 29 metų).

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 7110 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, infrastruktūros  objektai Dubingiuose, gatvės ir šaligatviai, pakelės (apie 4 ha), Bijutiškio, Dubingių veikiančios kapinės (2,05 ha), riboto laidojimo ir neveikiančios kapinės (0,42 ha), parkai ir pakrantės (apie 4,5 ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1.  Per metus greideriuojami 136 km (1 kartą važiuojama greideriu) kelių, 2 kartus (rudenį ir pavasarį),  (3455,76 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 100 m2 (  3013,78 Eur): Dubingių mstl., Kaštonų g.; Bijutiškio k., Kalno g.; kelias Smailiai-Kovaičiai.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga  ruožuose – 200 m2

( 13628 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 4 gyvenvietės. Šviečia 81 šviestuvas.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 1697 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 1303 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 5218 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 1816 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 882 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių– 296 Eur.

7.5.  Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra (benzinas žoliapjovėms, benzopjūklui ) – 348 Eur.

7.6.  Mažosios infrastruktūros objektų (suoliukų, tvorų, takų ir kt.) remontas ir gamyba – 1164.

7.7.  Beglobių gyvūnų sugavimas ir transportavimas į globos įstaigą – 276 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti 93 ir gauti 50 dokumentų.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 64.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 10.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 262.

8.5.  Išduota leidimų laidoti – 37.

8.6.  Išduota leidimų kirsti ir genėti saugotinus želdinius – 9.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 5 susirinkimai su gyventojais.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 34 žmonės.

9.3. Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo Dubingių ir Bijutiškio bendruomenės, Dubingių mokykla – 22 žmonės.

9.4. Seniūnijoje vyko 26 bendri tarpinstituciniai renginiai (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Dubingių bendruomenės centro uždirbtos lėšos: projektai, 2 proc. pajamų mokesčio – 70,51 Eur, parama – 804 Eur.

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Aktyvinta kultūrinė sportinė veikla.

10.2. Plėtota kapinių infrastruktūra.

10.3. Iškirsta dalis avarinių medžių Dubingių kapinėse.

10.4. Gerintas Ciūniškio k. apšvietimas.

 

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1.  Dokumentų rengimo tobulinimas.

11.2. Kelių būklės gerinimas. Apsaugoti kelius nuo medieną gabenančių vilkikų žiemos pavasario laikotarpiu.

11.3.  Efektyvus seniūnijai skirtų asignavimų panaudojimas.

 

GIEDRAIČIŲ  SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 17500 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 106,39 km, gatvių ilgis - 12,79 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis – 2061, iš jų: vaikai – 251, darbingo amžiaus gyventojai – 1366, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 444.

1.4. Miestelis - 1, kaimų - 118, viensėdžių – 11.

1.5. Seniūnijoje veikia: keturios kaimo bendruomenės: Giedraičių, Bekupės, Ambraziškių ir Žalvarių. Veikia  Giedraičių A. Jaroševičiaus  gimnazija, 4 bibliotekos (Giedraičių mstl. – 2, Bekupės k., Žalvarių k.) VšĮ Giedraičių ambulatorija, Giedraičių ir Ambraziškių paštai, 3 veikiančios kaimo turizmo sodybos („Žalios kalvos“ Daujočių kaime, „Marguolių sodyba“ Marguolių kaime,   „Žalvario parkas“ Skrebulių kaime), 7 parduotuvės (Giedraičių mstl.- 2,Bekupės k. -2, Pusnės kaime, Ambraziškių kaime, Žalvarių kaime), 8 veikiančios įmonės, Giedraičių autoservisas, kavinė Giedraičių miestelyje bei Žalvarių kaime, poilsiavietė „Obuolių sala“ ir poilsiavietė Verbylų kaime, yra dvi ugniagesių komandos Giedraičių mstl., Giedraičių bei Pusnės bažnyčios, Gailiūnų cerkvė, 3 veikiančios kapinės (Giedraičių mstl., Pusnės kaime ir Gailiūnų kaime), Molėtų  aeroklubas Radžiūnų kaime.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 7,5 (seniūnas, ūkio plėtros specialistas-1 etatas, specialistas -1 etatas, sargas -1 etatas, darbininkas -1,5 etato, kūrikas - 2 etatai.

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 6 seniūnaitijas: Giedraičių I, Giedraičių II, Giedraičių III, Bekupės, Ambraziškių ir Žalvarių.

3. Socialinis darbas

3.1. 12 šeimų įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 18 nepilnamečių vaikų. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 21 vienišą žmogų.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 138.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos posėdžiai – 2.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 250  ir suteikta parama 401 asmeniui.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko 259 asmenys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 28.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 10200 eurų.

4.3. Atlikti darbai: Giedraičių mstl., Pusnės, Bekupės, Ambraziškių ir Žalvarių priežiūra ir tvarkymas, nuolat tvarkomi ir prižiūrimi 5 istorijos ir kultūros objektai, trys paplūdimiai (26 ha), 18 gatvių, šaligatviai (4 km), pėsčiųjų takas (0,3 km), 7 skverai (0,75 ha), 8 mašinų stovėjimo aikštelės (0,11 ha), iškirsti krūmokšniai prie 6 kelių (7,8 km), trys veikiančios kapinės (4,8 ha), vienos riboto laidojimo kapinės (0,6 ha), 16 neveikiančių kapinių.  

5. Kelių priežiūros darbai

5.1.  Per metus 2 kartus (pavasarį ir rudenį)  greideriuojami keliai – 360 km  (11430,14 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 123 m2 (3587,42 Eur): Giedraičių mstl.: Kementos g., Šilo g.,Naujoji g.  Bekupės kaime: Pušyno g., Alyvų g.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga  ruožuose – 8397 m2

( 25884,44 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 4 gyvenvietės. Šviečia 176 šviestuvai.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 4173,55 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 2826,45 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 13098 Eur (įskaitant gyvenviečių tvarkymo atliekas).

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 2475  Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 2069 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 358 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 222.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 63.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 17.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 424.

8.5. Išduota leidimų, pažymų, charakteristikų – 185.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 14 susirinkimų su gyventojais (iš jų 10 susitikimų su LR Seimo nariais ir rajono meru). Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį papildomai vyksta seniūnijos didesnių gyvenviečių lankymas pagal nustatytą grafiką.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 32 žmonės.

9.3.Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo 4 bendruomenių centrai, Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija – 38 žmonės.

9.4. Seniūnijoje vyko 12 bendrų tarpinstitucinių renginių (sausio 13 d., vasario 16 d., Užgavėnės, kovo 11 d., liepos 6 d.,  miestelio gimtadienis, vasaros palydos, eglučių įžiebimas, keturios vakaronės).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama)- 0.

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Gailiūnų kapinių komposto aikštelės bei konteinerių aikštelės įrengimas.

 

10.2. Pusnės kapinių medžių šakų genėjimas.

 

10.3. Šešių seniūnijos kelių (Giedraičiai - Piliakiemiai, Giedraičiai - Ridvoniškis, Pušalotas - Papiškiai, Marguoliai - Miškiniai, Zanėnai - Piliakiemiai, Zanėnai -Smailiai) pakelės krūmų kirtimas ir tvarkymas.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Bekupės kaimo ir Giedraičių miestelio Širvintų gatvės apšvietimo tinklų pertvarka.

11.2.Giedraičių miestelio centrinės dalies lietaus vandens nuotekų įrengimas.

11.3. Giedraičių miestelio veikiančių kapinių vandens trasos pratęsimas.

11.4. Giedraičių ir Pusnės kapinių naujų komposto aikštelių įrengimas.

 

INTURKĖS SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 12 880 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 125,98 km.

(119,11 km - žvyro danga, 6,87 km – asfaltbetonio danga)

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis – 1358 iš jų: vaikai – 198, darbingo amžiaus gyventojai – 863, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 297.

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių – 116 kaimų, iš jų - 7 viensėdžiai.

1.5. Seniūnijoje veikia: Inturkės pagrindinė mokykla, AB Lietuvos pašto Inturkės skyrius, dvi kaimo bendruomenės, dvi bibliotekos, socialinių paslaugų kabinetas, Molėtų paramos centro Inturkės skyrius, ugniagesių komanda, bažnyčia, koplyčia, cerkvė, penkios parduotuvės,  įmonės -  UAB „Agvika“ (paukštynas), penkios kaimo turizmo sodybos, Giedriaus Prakapavičiaus ūkis, kooperatyvas „Avininkas“.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 5,25 (seniūnas, specialistas, ūkio plėtros specialistas, sargas, darbininkas, valytojas), 2 kūrikai.

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Inturkės, Ūtos, Miežonių, Gališkių, Pagaluonės.

3. Socialinis darbas

3.1. 4 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 8 nepilnamečiai vaikai. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 11 vienišų žmonių.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 76.

3.4. Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 11.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų 2015 metams - 182  ir suteikta parama 275 asmenims (išdalinta 1649 vnt.)

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko  98 asmenys (sudarytos 205 darbo sutartys)

3.7. Įdarbinta 18 policijos siųstų asmenų. (Viešieji darbai)

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 16.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 5901 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai,  gatvės ir šaligatviai, pakelės, 3 veikiančios kapinės (6,30 ha), 13 neveikiančių kapinių ir pilkapių (2,18 ha), parkai ir paplūdimiai (1,39 ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1.  Per metus 2 kartus greideriuojami (rudenį ir pavasarį) keliai – 300 km pravažiavimų (8349 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 307 m2 (8802,47 Eur): Slyvų g. – 9,97m2, Galuonų g. – 21,09 m2, Paplūdimio g. – 9,17 m2, Eglių g. – 3,31 m2, Beržų g. – 5,19 m2, Bažnyčios g. – 22,94 m2, Kalno g. – 2,13 m2, Lakštingalų g. – 102,73 m2, Gluosnių g. – 2,66 m2, Tujų g. – 4,15 m2, Liepų g. – 39,34 m2, Saulėtekio g. – 84,73 m2.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – 4840 m2

( 14909,43 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 4 gyvenvietės. Šviečia 101 šviestuvas.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 2049,13 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 950,87 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 2620,26 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas, aplinkos tvarkymo darbai – 5748,64 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 1631,10 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 683,10 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 177.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 102.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 19.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 343.

8.5. Išduota leidimų – 42 (medžiams kirsti - 11, laidoti - 31).

8.6. Parengta gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentų – 285.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 7 susirinkimai su gyventojais,  4 seniūnaičių sueigos, 5 kultūros tarybos posėdžiai.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 16 žmonių.

9.3.Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo dviejų bendruomenių centrai, mokykla,  bibliotekos, Molėtų socialinės paramos centro Inturkės skyrius – apie 50 žmonių.

9.4. Seniūnijoje vyko 14 bendrų tarpinstitucinių renginių (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama):

Inturkės bendruomenės centras – 300 Eur (projektai), 105,26 Eur (2 proc. pajamų mokesčio);

Kuolakasių bendruomenės centras -  300 Eur (projektai), 192,88 Eur (2 proc. pajamų mokesčio), 595 Eur (parama), 460,20 Eur (veiklos).

9.6. Įsisavintos Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšos (1331 Eur).

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Išspręsta Rudesos kapinių aprūpinimo vandeniu problema.

10.2. Įrengta aikštelė atliekų konteineriams prie Rudesos kapinių.

10.3. Sutvarkyta prieiga neįgaliesiems į Inturkės paplūdimį, atlikti Laputėnų ir Miežonių paplūdimių kadastriniai matavimai ir teisinė registracija.

10.4. Atlikta Lakštingalų g., Miežonių k. rekonstrukcija (asfaltuota 1,8 km) ir įrengtas gatvės apšvietimas.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ aplinkos sutvarkymas.

11.2. Inicijuoti Liepų, Tujų ir  Gluosnių gatvių  (Miežonių k.) apšvietimo projektavimo darbus.

11.3. Inicijuoti Inturkės kapinių praplėtimo įteisinimą ir aptvėrimą.

11.4. Prisidėti prie Rudesos koplyčios (kultūros paveldo objektas) išorės tvarkybos darbų.

 

JONIŠKIO SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas -130 kvadratinių kilometrų.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 98 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis -1233, iš jų: vaikai -121, darbingo amžiaus gyventojai- 778, virš 65 metų amžiaus gyventojai –334.

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių: 72 kaimai, 15 viensėdžių, 1 miestelis.

1.5. Seniūnijoje veikia: Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, AB Lietuvos pašto skyrius, 3 bibliotekos, Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras, vaistinė, 6 parduotuvės, priešgaisrinė tarnyba, 2 bažnyčios, 2 kapinės, ŽŪB „Žaugėdai,“  UAB „Armolė“, individuali J. Šerėjaus medžio apdirbimo įmonė.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 4 (seniūnas, ūkio plėtros specialistas, sargas, darbininkas).

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Joniškio, Arnionių, Žaugėdų, Žydavainių.

3. Socialinis darbas

3.1. 8 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga  17 nepilnamečių vaikų. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 19 vienišų žmonių.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 57.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 0.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 185  ir suteikta parama 185 asmenims.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko  84 asmenys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 7.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 5900 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, gatvės ir šaligatviai, pakelės, 2 veikiančios kapinės (1,5 ha), 3 neveikiančios, parkai ir pakrantės (4,4 ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1.  Per metus 2 kartus greideriuojami (rudenį ir pavasarį) – 90 km pravažiavimų (7884 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 303 m2 (8710 Eur): Aušros, Artojų, Graužinių, Kaštonų, Žvejų, Dvaro gatvėse.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – 3655 m2

(11266 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 6 gyvenvietės. Šviečia 95 šviestuvai.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 3098 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 902 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 7229 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 1076 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 2713 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 306 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 270.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 9.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 10.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų –223.

8.5. Išduota leidimų – 35.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 4 susirinkimai su gyventojais.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo apie 30 žmonių.

9.3. Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo 2 bendruomenių centrai, mokykla,  bibliotekos – 30 žmonių.

9.4. Seniūnijoje vyko 10 bendrų tarpinstitucinių renginių (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama) – 0.

 

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Rengiami kultūros paveldo istoriniai paminklai turistams lankyti, tvarkomos poilsio zonos.

10.2. Bendradarbiauta su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su socialinės rizikos šeimomis.

10.3. Rūpintasi labdaringos veiklos organizavimu.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Skatinti kaimo bendruomenių plėtrą seniūnijoje, išskiriant bendruomenių plėtros prioritetais-socialinės infrastruktūros ir informacinių technologijų plėtrą bei kaimo verslų ir užimtumo skatinimą. Tai spręsti per projektų veiklą.

11.2. Prižiūrėti bei vystyti seniūnijos viešojo ūkio infrastruktūrą.

 

LUOKESOS  SENIŪNIJOS  2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 10050 ha, iš jų 19 proc.  seniūnijos ploto užima miškai, 67 proc. - žemės ūkio naudmenos, 14 proc. - vandenys ir kitos paskirties plotai.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 98,65 km, iš jų 6,4 proc. - asfaltuotų, 60 proc. – žvyruotų.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis – 1706, iš jų: vaikai –278, darbingo amžiaus gyventojai – 1090, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 338.

1.4. Kaimų ir viensėdžių - 74. Didesni iš jų yra:  Kijėlių k. (266 žm.), Kanapelkos k. (230 žm.), Ažubalių k. (210 žm.), Luokesos k. (141 žm.), Žiūrų k. (108 žm.).

1.5. Seniūnijoje veikia: Kijėlių specialiojo ugdymo centras, Molėtų viešosios bibliotekos Žiūrų skyrius, UAB „Baltic snails“, „ABC laiptai“, apgyvendinimą ir maitinimą teikiančios įmonės: „Kelmynė“, „SPA Hotel Belvilis“, „Dvilypio slėnis“, „Įlankos sodyba“, „Luokesų dvaras“, „Bebrusų dvaras“ ir daug smulkių kaimo turizmo sodybų. Sėkmingai veiklą vysto audinių ferma.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 4 (seniūnas, specialistas, ūkio plėtros specialistas, darbininkas). Seniūnijos teritorijoje dirba socialinis darbuotojas  (1 et.) ir 2 lankomosios priežiūros darbuotojai (1,5 et.).

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 6  seniūnaitijas: Ažubalių, Kanapelkos, Kijėlių, Leliūnų, Luokesos ir Žiūrų.

3. Socialinis darbas

3.1. 14  šeimų įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 24 nepilnamečiai vaikai. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 13 vienišų žmonių.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 75.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 4.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 105  ir suteikta parama 199 asmenims.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko  46  asmenys. Surašytos 72 sutartys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 10  (1-2 mėn.).

4.2. Lėšos, panaudotos viešųjų darbų organizavimui – 2705  Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, Žiūrų, Luokesos bendruomenių centrų aplinka, gatvės ir šaligatviai, pakelės, 1 veikiančios kapinės (0,6 ha), 8 neveikiančios kapinės (1,8 ha), 3 pliažai  (0,83  ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1. Per metus 2 kartus greideriuojami (rudenį ir pavasarį) – 280 km pravažiavimų ir lėšų sunaudota 7670 eurų.

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 61,36 m2  (Žalioji g.-18,95; Jaunimo g. – 7,18; Pušynėlio g. - 5,42; Aukštaičių g. - 21,98; Liepų g.- 6,12; Ažubalių g. - 1,71), išleista  1794 eurai.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – 7152 m2

už 22047 eurus.

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 5 gyvenvietės. Šviečia 59  šviestuvai.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 1416  Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 2584  Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių, sąšlavų ir lapų išvežimas – 2340 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 2915 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 1510 Eur.

7.4. Smėlio ir vandens atvežimas prie kapinių  – 235 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 208.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 74.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 23.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 247.

8.5. Atnaujinta ir įregistruota žemės ūkio valdų – 265.

8.6. Išduota gyv. vietos deklaravimo pažymų – 162.

8.7. Priimta sprendimų dėl gyv. vietos duomenų keitimo ir panaikinimo – 44.

8.8. Išduota leidimų medžiams kirsti – 13.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 11  susirinkimų su gyventojais.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 35 žmonės.

9.3. Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo 4 bendruomenių centrai, biblioteka, Luokesos ansamblis, seniūnaičiai  – 40  žmonių.

9.4. Seniūnijoje vyko 7 bendri tarpinstituciniai renginiai (šventės, minėjimai).

9.5. Gauta ir panaudota 1600  Eur. Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių tarybų priimtiems sprendimams įgyvendinti.

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Siekiant palaikyti švarą  ir tvarką bendradarbiauta su UAB „Molėtų švara“, teikta pagalba išaiškinant naujus atliekų turėtojus.

10.2. Bendradarbiauta su medžiotojų būreliais, dėl gyvūnų daromos žalos ūkininkų pievoms ir pasėliams.

10.3. Padėta Žiūrų bendruomenės centrui sprendžiant apšildymo ir interjero problemą.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Gatvių apšvietimo tinklų plėtra Ažubalių kaime.

11.2. Degsnės veikiančių kapinių sklypo su praplėtimu įregistravimas.

11.3. Spręsti problemas, nes nyksta seniai asfaltuotų gatvių danga, naujai nieko neasfaltuojama, nyksta žvyruoti keliai, nes jiems jau reikia kapitalinio remonto.

 

MINDŪNŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas 6565 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 51,39 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis –551, iš jų: vaikai – 85, darbingo amžiaus gyventojai – 336, virš 65 metų amžiaus gyventojai –130.

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių – 40.

1.5. Seniūnijoje veikia: AB Lietuvos pašto Mindūnų skyrius, Labanoro regioninio parko apžvalgos bokštas, Molėtų krašto muziejaus Mindūnų ežerų žvejybos muziejus, A. Truskausko medžioklės trofėjų ekspozicija, Amatų centras, Mindūnų biblioteka, Stirnių šv. Jono Krikštytojo nukankinimo bažnyčia ir parapijos namai, UAB „Minduva“, UAB „Sevila“ parduotuvė, kavinė ir parduotuvė „Vilkasalė“, etnografinių valgių užeiga „Cepelinų gryčia“, privati parduotuvė Stirnių kaime, individuali įmonė „Valtinė“, Mindūnų bendruomenės centras, klubas KOPS, Juočių kaimo bendruomenė, Šnieriškių kaimo bendruomenė, Mindūnų kempingas  turizmo sodyba „Antalakaja“, turizmo sodyba „Stirnelės viensėdis“, Laurinavičiaus kaimo turizmo sodyba,  stovyklavietė „Kamužė“.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 3,5.

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Juočių, Stirnių, Mindūnų.

3. Socialinis darbas

3.1. 3 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose  auga 5 nepilnamečiai vaikai. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 4 vienišus asmenis.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 38.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos susirinkimai – 4.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 60 vnt.  ir suteikta parama 101 asmeniui.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko  23  asmenys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 13.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 4327 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros objektai, muziejaus aplinka, gatvės ir šaligatviai, pakelės, 3 veikiančios kapinės (1,75 ha), 5 neveikiančios kapinės (0,93 ha), parkai ir pakrantės (0 ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1.  Per metus 2 kartus kelių profiliavimas greideriu  – (pavasarį) 80 km (greideriuojama 1 kartą) - 2318  Eur, (rudenį) 100 km - 2898 Eur.

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 71,7 m2 (2095 Eur.) Beržų g., Mindutės g., Baltųjų Lakajų g.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga  ruožuose – 16,61  m2

( 4922 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 3 gyvenvietės ir kaimai. Šviečia 53 šviestuvai.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 1038 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 962 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 1285 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 2434 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 1852 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir vandens pristatymas laistymui į dvejas kapines –1429 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 399.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 18 .

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 3 .

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 135.

8.5. Atnaujinta žemės ūkio valdų-146.

8.6. Išduota leidimų (laidojimui ir saugotinų medžių pjovimui) – 16.

8.7. Gyvenamosios vietos deklaracijų pildymo, deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo, pažymų išdavimo dokumentai- 82 .

8.8. Vyko kultūros tarybos, vietos bendruomenės tarybos posėdžiai-8.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 4 susirinkimai su gyventojais.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 25 žmonės.

9.3.Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo 1 bendruomenės centras, Ežerų žvejybos muziejus, biblioteka, verslininkai – 39 žmonės.

9.4. Seniūnijoje vyko 16 bendrų tarpinstitucinių renginių (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama): 2 proc. pajamų mokestis- 86 eur., savivaldybės nevyriausyb. organizacijų projektinės lėšos-357 eur, rėmėjo parama projekto įgyvendinimui-5800 eur.

 

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Sutvarkyta apleista Paąžuolių stačiatikių kapinių teritorija (iškirsti krūmokšniai, nupjauti 25 medžiai).

10.2. Bendradarbiaujant tarp institucijų užbaigtas projekto „Bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos siekiant gilinti socialinės ir kultūrinės veiklos plėtrą Mindūnų seniūnijoje“.  Ta proga vyko šventinis gausus žmonėmis renginys.

10.3. Rodyta iniciatyva dėl  Stirnių 1 kapinių teisinės registracijos. Savivaldybė šią veiklą įvykdė.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Stirnių II kapinių apšvietimo būtinumas.

11.2. Stirnių I kapinių tvoros remontas.

11.3. Stirnių I kapinių apšvietimo pagerinimas.

11.4. Konteinerių aikštelės prie Stirnių II kapinių įrengimas.

11.5. Reikalavimų iškėlimas savininkams dėl  buvusios parduotuvės ir valgyklos Mindūnų kaime teritorijos galutinio sutvarkymo .

 

SUGINČIŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 22000 ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis – 202,94 km, iš jų: 13,28 km asfaltuoti, 102,04 km žvyruoti, 87,62 km gruntiniai.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis – 1822, iš jų: vaikai – 226, darbingo amžiaus gyventojai – 1158, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 438.

1.4. Kaimų, viensėdžių  – 106.

1.5. Seniūnijoje yra Suginčių pagrindinė mokykla, AB Lietuvos pašto skyrius; Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelio - darželio Suginčių skyrius, 4 rajono bibliotekos filialai, viešoji įstaiga „Skudutiškio akademija“, VšĮ Suginčių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas , 7 parduotuvės, 2 bažnyčios – Suginčių šv. Kryžiaus Atradimo ir Skudutiškio šv. Trejybės; veikia įmonės: UAB „Suginčiai“, A. Kelbausko individuali paminklų gamybos įmonė, D. Krivičiaus individualios remonto dirbtuvės, UAB „Hoda“, UAB „Rąstinė troba“, Z. Šakalio individuali baldų gamybos įmonė „Balzena“, UAB „Antalgės paukštynas“, G. Žalalio individuali medžio apdirbimo įmonė, UAB „Antalgės paukštynas“ Galiniškio ir Sidabrinių padalinys, UAB „Šiaurinė lapė“ Suginčių padalinys, ŽŪB EKO ŽUVYS ir ŽŪB „Žemelė“, UAB „Autokaita“, ĮI „Dalduva“, UAB SAI-INVEST.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 5,5 (seniūnas, specialistas, ūkio plėtros specialistas, kapinių prižiūrėtojas, darbininkas).

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 5 seniūnaitijas: Sidabrinių, Skudutiškio, Suginčių I,  Suginčių II ir Verbiškių.

3. Socialinis darbas

3.1. 10 šeimų įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose auga 20 nepilnamečių vaikų. Šeimose lankomasi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotojai lanko 20 vienišų žmonių.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 144.

3.4.Vyko socialinės paramos komisijos posėdžiai – 8.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 191  ir suteikta parama 381 asmeniui.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko 95 asmenys, sudarytos 229 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 25.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 10,2 tūkst. Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi istorijos ir kultūros paveldo  objektai,  gatvės ir šaligatviai, 5 veikiančios kapinės (5 ha), 24 neveikiančios kapinės, parkai (1,87 ha), vykdomi vietinės reikšmės kelių pakelėse esančių krūmų šalinimo, žolės šienavimo, šiukšlių surinkimo darbai.

5. Kelių priežiūros darbai

5.1. Per metus 2 kartus greideriuota (rudenį ir pavasarį) – 300 km pravažiavimų  (8200,17 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 248 m2 (29460,26 Eur): Verbiškių k. (Ateities g. ir Liepų g.), Suginčių k. (Šakių g., Pievų g., Jaunimo g., Darželio g.), Skudutiškio k. (Utenos g., Miško g., Kryžanausko g. ir Bažnyčios g.).

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelio su žvyro danga ruožuose – panaudojant smėlio-žvyro 1118,85 m3 mišinio ( 27775,82 Eur).

5.4. Valytas sniegas - (199,65 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiamos 5 gyvenvietės. Šviečia 137 šviestuvai.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 2770 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos –  4230 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas –  6220,01 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 5624,82 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 1821,74 Eur (28 medžiai Skudutiškio ir Suginčių kapinėse, seniūnijos viešosiose vietose).

7.4. Kapinių vandens mokestis –  238,64 Eur.

7.5. Aplinkos tvarkymo darbai, transporto nuoma – 4024,79 Eur. 

7.6. Beglobių gyvūnų išvežimas – 70 Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsti ir gauti dokumentai – 308.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 13.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 19.

8.4. Išduota leidimų laidoti – 42.

8.5. Priimta pasėlių deklaracijų – 441.

8.6. Išduota leidimų medžiams kirsti – 18.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 5 susirinkimai su gyventojais, 4 mero susitikimai su gyventojais, daugiau kaip 160 seniūno susitikimų su gyventojais gyvenamosiose vietovėse (susitikimai vyksta antradieniais).

9.2. Seniūnijų sporto žaidynėse Molėtų r. varžybose dalyvavo 43 žmonės, seniūnijos taurės futbolo varžybose – 38 žmonės.

9.3. Seniūnijų rudens mugėje dalyvavo 5 bendruomenių centrai, mokykla,  darželis, bibliotekos – 61 žmogus.

9.4. Seniūnijoje vyko 7 bendri tarpinstituciniai renginiai (šventės, minėjimai, varžybos, mokymai).

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos (projektai, 2 proc. pajamų mokesčio, parama): Suginčių – 6156,43 Eur, Verbiškių – 12059 Eur, Sidabrinių – 97 Eur, Skudutiškio – 950 Eur.

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Paskirstytos ir įsisavintos Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšos – 1748 Eur.

10.2. Skudutiškio kaime pakeisti susidėvėję Utenos ir Lakštingalų gatvių apšvietimo tinklai, įrengta 10 naujų apšvietimo atramų su šviestuvais.

10.3. Prie Suginčių naujųjų kapinių įrengta aikštelė, skirta gamtinėms atliekoms.

10.4. Suginčių kaimo Taikos g. sutvarkytas lietaus vandens surinkimas.

10.5. Sutvarkyti 2 nelegalūs sąvartynai Suginčiuose ir Verbiškėse.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Suorganizuoti seniūnijos futbolo ir tinklinio varžybas tarp seniūnijos gyvenviečių bendruomenių.

11.2. Surengti 135 susitikimus su gyventojais jų gyvenamosiose vietovėse.

11.3. Su gyventojais, atliekančiais visuomenei naudingą veiklą, sutvarkyti 15 kultūros paveldo objektų ir tvarkyti viešąsias erdves 4 gyvenvietėse.

11.4. Suginčių k., Želvų g. sutvarkyti lietaus vandens surinkimą.

11.5. Skudutiškio k., Ežero g. renovuoti apšvietimą.

11.6. Įrengti 8 kaimuose vietovardžių pavadinimų informacines lenteles.

11.7. Suginčių kaime rekonstruoti bažnyčios šventoriaus laiptus, vedančius tiesiai į važiuojamąją dalį, pritaikant juos neįgaliesiems.

 

VIDENIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Seniūnijos aplinka

1.1. Teritorijos plotas – 6995  ha.

1.2. Vietinių kelių ilgis –  66,69 km.

1.3. Gyventojų skaičius 2016-01-01 duomenimis –712, iš jų: vaikai – 89, darbingo amžiaus gyventojai – 452, virš 65 metų amžiaus gyventojai – 171.

1.4. Miestelių, kaimų, viensėdžių – 43.

1.5. Seniūnijoje veikia Molėtų pradinės mokyklos Videniškių ugdymo skyrius, Šv. Lauryno bažnyčia, vienuolyno muziejus, Molėtų kultūros centro Videniškių kultūros namai, Molėtų viešosios bibliotekos filialas, AB Lietuvos pašto skyrius,  3 parduotuvės, maitinimo įstaiga, autoserviso įmonė, vaistažolių fasavimo cechas „Herba Humana“, medžio dirbinių cechas, šiltnamiai. Įsikūrę  2 kaimo turizmo sodybos: „Siesarties sodyba“ Petrauskų kaime ir „Vila Diana“ Palainio kaime.

2. Seniūnijos vidinė struktūra

2.1. Seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 3,25 (seniūnas, ūkio plėtros specialistas, sargas, darbininkas, valytojas).

2.2. Seniūnija yra suskirstyta į 3 seniūnaitijas: Videniškių I, Videniškių II ir Varniškių-Kuršiškių.

3. Socialinis darbas

3.1. 4 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Šiose šeimose augo 5 nepilnamečiai vaikai. Metų pabaigoje liko 2 šeimos, kuriose yra 2 nepilnamečiai vaikai. Šeimose socialinė darbuotoja lankosi ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį.

3.2. Lankomosios priežiūros darbuotoja lankė 8 vienišus žmones.

3.3. Surašyta buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktų - 50.

3.4. Vyko socialinės paramos komisijos posėdžiai – 6.

3.5. Gauti prašymai dėl paramos maisto produktais iš ES atsargų - 48  ir suteikta parama 398 asmenims.

3.6. Visuomenei naudingą veiklą atliko 105 asmenys, dirbo 7026 val.

3.7. Policijos siųsti 7 asmenys dirbo 124 val. nemokamų viešųjų darbų.

3.8. Padidintos socialinės rizikos šeimose seniūnas lankėsi 16 kartų.

4. Užimtumo programos įgyvendinimas

4.1. Įdarbinta žmonių – 10.

4.2. Lėšos, skirtos viešųjų darbų organizavimui – 3710,62 Eur.

4.3. Atlikti darbai: nuolat tvarkomi paveldosaugos ir kultūros objektai(~5 ha), muziejaus ir mokyklos aplinka (~1,5 ha), gatvės ir šaligatviai (~4 km), pakelės (~40 km), 1 veikiančios kapinės ir jų aplinka (~3 ha), 2 neveikiančios (~1 ha), aikštės, parkai ir pakrantės (~2 ha).

5. Kelių priežiūros darbai

5.1. Per metus 2 kartus greideriuojami (rudenį ir pavasarį, o intensyvesnio eismo kelius greideriavome  ir vasarą) – 240 km pravažiavimų (7428,43 Eur).

5.2. Užtaisyta asfalto duobių – 133 m2 (3850,50 Eur) Videniškių k. Šilelio, Liepų, Ramybės, Smėlinkos, Jaunimo, Medžiotojų ir Baltadvario gatvėse.

5.3. Suremontuota išdaužų atskiruose kelių su žvyro danga  ruožuose – 1970 m2

(5963,97 Eur).

6. Gatvių apšvietimas ir elektros tinklų remontas

6.1. Apšviečiama Videniškių gyvenvietė: įrengta 112 šviestuvų, šviečia 102.

6.2. Gatvių apšvietimui išleistos lėšos – 1130,69 Eur.

6.3. Elektros tinklų remontui išleistos lėšos – 869,31 Eur.

7. Sanitarija ir aplinkos apsauga

7.1. Šiukšlių išvežimas – 3035,57 Eur.

7.2. Medžiagų ir įrankių įsigijimas, priežiūra, remontas – 1662,55 Eur.

7.3. Medžių pjovimas ir genėjimas – 890,60 Eur.

7.4. Smėlio atvežimas prie kapinių ir kapinių vandens mokestis – 411,28  Eur.

8. Seniūnijos veiklos užtikrinimas

8.1. Išsiųsta ir gauta dokumentų – 407.

8.2. Atlikta notarinių veiksmų – 39.

8.3. Išrašyta mirties liudijimų – 13.

8.4. Priimta pasėlių deklaracijų – 150.

8.5. Išduota leidimų – 43.

8.6. Išduota gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentų – 127.

9. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas

9.1. Įvyko 4  gyventojų susirinkimai, 7 kultūros tarybos posėdžiai.

9.2. Seniūnijų sporto varžybose dalyvavo 6 žmonės.

9.3. Seniūnijų rudens mugėje ir jos pasiruošimo darbuose dalyvavo Videniškių krašto kaimų gyventojai, mokyklos, kultūros, bibliotekos, seniūnijos  darbuotojai – ~50 žmonių.

9.4. Seniūnijoje vyko bendri tarpinstituciniai renginiai: valstybinių švenčių minėjimai – 4, vietinės šventės – 12.

9.5. Bendruomenių centrų uždirbtos lėšos: projektai – 58 Eur, 2 proc. pajamų mokesčio - 90 Eur, rėmėjų parama – 700 Eur.

9.6. Įsisavinta Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų - 685,80 Eur.

10. Iniciatyvos ir spręstos problemos

10.1. Pradėjo veikti vienuolyno muziejus.

10.2. Regionų metams pažymėti  kartu su bažnyčios bendruomene organizuota 4 dienų tradicinė krašto šventė šv. Jėzaus širdies atlaidų laikotarpiu.

10.3. Videniškių kaime  Medžiotojų, Jaunimo, Smėlinkos, dalies Šilelio ir Klevų gatvių  apšvietimo oro linijos pakeistos kabelinėmis, pastatyta 51 atrama, įrengtos šviesos diodų lempos.

10.4. Sutvarkytas savavališkai įrengtas sąvartynas buvusioje Pumpučių fermos teritorijoje.

11. Keliami nauji uždaviniai ir iššūkiai

11.1. Mokyklos pastato renovavimas ir pritaikymas administracinėms patalpoms.

11.2. Siūlyti, suremontuoti Liesėnų piliakalnio laiptus ir stendą.

11.3. Sena Videniškių miestelio gyventojų problema – Klevų ir Prūdo gatvių asfaltavimas.

11.4. Didėjant socialinėms problemoms kaime, seniūnijoje reikalingas socialinio darbo organizatoriaus etatas.

 

 

SVARBIAUSIOS SAVIVALDYBĖS PROBLEMOS, KURIAS REIKIA SPĘSTI

Bendrosios:

-     nepakankamai dirbama su neformaliomis jaunimo grupėmis bei menkai skatinamas jaunimo

dalyvavimas bendruomenių ir kitoje visuomenei naudingoje veikloje. Neparengta specialistų pritraukimo į Molėtų rajoną strategija;

-     neefektyvus savivaldybei pavaldžių viešojo sektoriaus įstaigų tinklas;

-     vangiai pritraukiamos investicijos darbo vietų kūrimui;

-    nepakankamas finansavimas skiriamas strateginiams tikslams pasiekti didina riziką, kad bus sėkmingai pasirengta įgyvendinti ES struktūrinių fondų ir kitų fondų projektus;

-     nenustatytos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų išpirkimo/perdavimo

savivaldybei tvarkos;

-    trūksta socialinio darbo organizavimo rajono seniūnijose kompleksiškumo bei kompleksinių nestacionarių socialinių paslaugų šeimoms;

-     nepakankama e. sveikatos paslaugų plėtra sveikatos įstaigose;

-     neefektyviai valdomas savivaldybės turtas: neišnaudojami turimi pastatai ir statiniai,

žemas daugumos pastatų energetinis efektyvumas, dideli jų išlaikymo kaštai, nepilnai sutvarkyta

pastatų ir žemės nuosavybės registracija;

- komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir efektyvumo bei kainodaros problemos rajono gyvenamosiose teritorijose;

- apleisti (bešeimininkiai) pastatai, teritorijos ir statiniai vizualiai teršia kraštovaizdį ir kelia grėsmę žmonių saugumui;

-    nuolat prastėja vietinių kelių (žvyrkelių), melioracijos sistemų ir įrenginių būklė.

Administracijos veiklos:

-     nepakankama orientacija į rezultatus, įgyvendinant strateginio planavimo, programinio

biudžeto ir kitas veiklos valdymo priemones;

-     nepakankamai spartus administracinės naštos mažinimo procesas;

-     nepakankama teisės aktų vykdymo kontrolė;

-    nepakankama vykdomų veiklų bei teritorijų ir strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsena, nėra aiškios veiklos rezultatų vertinimo sistemos;

-    pasenusi ir susidėvėjusi organizacinė technika, darbo procese per mažai išnaudojamos informacinių technologijų galimybės.

 

Administracijos direktorius                                                                                       Saulius Jauneika