VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS 2012 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. V1-59 „DĖL nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo Nuostatų PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. V1-79

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatus, patvirtintus Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-59 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, l.e. direktoriaus pareigas                                                  Algis Zubrus


PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo

direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V1-59 (Valstybinio

studijų fondo direktoriaus

2014 m. gruodžio 31 d.

įsakymo Nr. V1-79 redakcija)

 

nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo Nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų (toliau – karo tarnybą atlikę asmenys), kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, sąrašo, informacijos bei dokumentų, reikalingų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti ir išmokėti, pateikimo Valstybiniam studijų fondui (toliau – Fondas) tvarką bei už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijų skyrimo ir išmokėjimo tvarką.

2. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijų dydį nustato Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu bei Aprašu.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme, Karo prievolės įstatyme bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašo pateikimas

 

5. Vadovaujantis Aprašo 12 punktu, valstybės nefinansuojamoje vietoje studijas ar jų dalį baigęs asmuo, karo tarnybą atlikęs prieš pradėdamas studijas aukštojoje mokykloje ar jų metu, (toliau – studijuojantis asmuo) privalo aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka ir terminais pranešti apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją), patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

6. Aukštoji mokykla nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą (toliau – Sąrašas) Fondui pateikia Aprašo 13 punkte nustatytu terminu.

7. Sąrašas teikiamas Fondui per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims posistemę (toliau – Fondo informacinė sistema)  bei raštu ir (arba) elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu teikiamas Sąrašas turi būti apsaugotas slaptažodžiu bei pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, suformuotu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Raštu teikiamas Sąrašas turi būti pasirašytas aukštosios mokyklos įgalioto asmens. Aukštoji mokykla, pateikdama Sąrašą Fondui, patvirtina, kad Sąrašas sudarytas laikantis Karo prievolės įstatymo ir Aprašo nuostatų, taip pat kad Sąraše nurodyti asmenys atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus.

 

III. Informacijos ir dokumentų, reikalingų skiriant už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją po studijų baigimo karo tarnybą atlikusiems asmenims, pateikimas

 

8. Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijas ar jų dalį baigęs asmuo, karo tarnybą atlikęs po studijų baigimo (toliau – studijas baigęs asmuo), siekdamas gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, Aprašo 19 punkte nustatytais terminais privalo Fondo informacinėje sistemoje užpildyti nustatytos formos (Nuostatų 2 priedas) prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims (toliau – Prašymas) ir pateikti Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia. Fondui teikiami dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos. Prašymo sudedamoji dalis yra Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos skyrimo ir mokėjimo sąlygos.

9. Pildydamas Prašymą, asmuo nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra – gimimo metus, mėnesį, dieną ir lytį), kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobiliojo ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų kryptį, studijų pakopą, studijų programos pavadinimą, studijų pradžios datą, studijų pabaigos datą, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų pabaigos datą, asmeninės sąskaitos numerį, banko pavadinimą.

10. Studijas baigęs asmuo, Aprašo ir Nuostatų nustatyta tvarka netinkamai pateikęs prašymą ir dokumentus, nėra įtraukiamas į karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašą.

11. Jeigu studijas baigęs asmuo negali pateikti Prašymo nustatytu būdu, privalo atvykti į Fondą ir užpildyti Prašymą vietoje. Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

12. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nustatyto termino pabaigos, Fondas kreipiasi į aukštąsias mokyklas, kuriose studijas baigė Nuostatų 9 punkte nurodytą Prašymą ir dokumentus pateikę asmenys, prašydamas pateikti apie juos Aprašo 20 punkte nurodytą informaciją.

13. Fondo prašymu Aukštosios mokyklos Aprašo 20 punkte nurodytu terminu pateikia Fondui Aprašo 20 punkte nurodytą informaciją apie studijas baigusius asmenis. Informacija teikiama Fondui per Fondo informacinę sistemą bei raštu ir (arba) elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu teikiama informacija turi būti apsaugota slaptažodžiu bei pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, suformuotu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Raštu teikiama informacija turi būti pasirašyta aukštosios mokyklos įgalioto asmens. Aukštoji mokykla, pateikdama Fondui Aprašo 20 punkte nurodytą informaciją, patvirtina, kad teikiama informacija yra teisinga ir nėra Aprašo 5 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmenys, apie kuriuos teikiama informacija, neturėtų teisės gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos.

 

IV. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos skyrimas ir išmokėjimas

 

14. Sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją priima Fondo valdyba Aprašo 21 punkte nustatytu terminu, patvirtindama karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą (toliau – Fondo valdybos tvirtinamas sąrašas). Asmuo apie tai, ar jam buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, informuojamas Aprašo 24 punkte nurodytu terminu išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu ir (arba) per Fondo informacinę sistemą. Pranešime, skirtame studijuojantiems asmenims, įtrauktiems į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, Fondas taip pat nurodo Prašymų pateikimo tvarką ir terminus.

15. Jeigu studijuojantis ar studijas baigęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) neįrašytas į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą, asmuo raštu pateikia prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašyme turi būti nurodytos aplinkybes, dėl kurių jis nebuvo įtrauktas į šiame punkte nurodytą sąrašą, pridėti šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai.

16. Studijas baigusiam asmeniui, įtrauktam į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, visa už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija išmokama Aprašo 25 punkte nustatytu terminu.

17. Studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, siekdamas gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, Aprašo 26 punkte nurodytu terminu privalo Fondo informacinėje sistemoje užpildyti Prašymą bei pateikti Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia.

18. Jeigu studijuojantis asmuo negali pateikti Prašymo nustatytu būdu, privalo atvykti į Fondą ir užpildyti Prašymą vietoje. Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

19. Jeigu studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, iki Aprašo 26 punkte nustatyto termino pabaigos nepateikia ar netinkamai pateikia Prašymą ir Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija jam neišmokama.

20. Apie tai, kad studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, nepateikė ar netinkamai pateikė Prašymą ir dokumentus, Fondas šį asmenį informuoja išsiųsdamas pranešimą per Fondo informacinę sistemą ir (arba) Sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

21. Studijuojantis asmuo ir studijas baigęs asmuo, pateikęs Prašymą, iki Prašymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos Aprašo 19 ir 26 punktuose, gali tikslinti Prašyme nurodytą informaciją.

22. Studijuojantis ir studijas baigęs asmuo, pateikdamas Prašymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašo ir šių Nuostatų reikalavimais bei sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

23. Studijuojantis ir studijas baigęs asmuo, pateikdamas Prašymą, įsipareigoja nuolat tikrinti per Fondo informacinę sistemą gautus pranešimus bei savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo savo Prašyme.

24. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija išmokama į asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidarytą sąskaitą, nurodytą Prašyme. Tais atvejais, kai Prašyme nurodyta ne asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidaryta sąskaita, kompensacija į šią sąskaitą neišmokama.