MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1B-124 „DĖL PAŠTO SIUNTŲ DEKLARAVIMO, MUITINIO TIKRINIMO IR MOKESČIŲ UŽ PREKES PAŠTO SIUNTOSE APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 15 d. Nr. 1BE-973

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1B-124 „Dėl Pašto siuntų deklaravimo, muitinio tikrinimo ir mokesčių už prekes pašto siuntose apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 12 punktą antrąja pastraipa:

„Tais atvejais, kai standartinė importo muitinės deklaracija (H1 duomenų rinkinys) pateikiama elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis, vadovaujamasi Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-360 „Dėl Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklių patvirtinimo“.

1.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pašto siuntos, kuriose atsiunčiamos arba išsiunčiamos Reglamento (ES) 2015/2446 135 straipsnio 1 dalies a punkte, 137 straipsnio 1 dalies a punkte ir Tarybos reglamento Nr. 1186/2009 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos nekomercinio pobūdžio prekės, gali būti žodžiu deklaruojamos išleidimo į laisvą apyvartą ar eksporto muitinės procedūrai įforminti muitinės įstaigoje, kurioje atliekami muitinės formalumai pašto siuntoms, vadovaujantis Prekių deklaravimo žodžiu taisyklėmis, patvirtintomis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“.

1.3. Pakeičiu 18 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Pašto siuntomis išsiunčiamų prekių išvežimo atvejais, nurodytais Reglamento (ES) 2015/2447 329 straipsnio 7 dalyje, muitinės įstaiga, kuri yra kompetentinga prižiūrėti vietą, kurioje prekės priimamos vežti pagal vieną vežimo sutartį, laikoma atitinkamą vietą prižiūrinti muitinės įstaiga, kurioje atliekami muitinės formalumai pašto siuntoms.“

1.4. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Jeigu pašto siuntomis atsiunčiamas ar išsiunčiamas ne Sąjungos prekes per Lietuvos Respublikos teritoriją veža AB Lietuvos paštas, kitos Europos Sąjungos valstybės narės pašto paslaugų teikėjas ar kurio nors iš jų vardu jas vežantis asmuo, išorinio Sąjungos tranzito procedūra atliekama Sąjungos muitinės kodekso 226 straipsnio 3 dalies f punkte nustatytu būdu.“

1.5. Papildau 251 punktu:

251. Pateikiant Sąjungos tranzito procedūrai įforminti pašto siuntas, kurios vežamos sausumos transportu trečiųjų šalių pašto paslaugų teikėjų arba jų vardu su Pasaulinės pašto sąjungos dokumentais CN37, CN38 arba CN41, tranzito deklaracijoje tokios siuntos gali būti aprašomos nedetalizuojant jų turinio (pvz., „Rusijos pašto į Kaliningrado sritį vežamos pašto siuntos“) ir nenurodant kodo pagal Kombinuotąją nomenklatūrą. Jeigu įforminant Sąjungos tranzito procedūrą tokiais atvejais nepakanka informacijos garantijos dydžiui apskaičiuoti, mutatis mutandis taikoma Reglamento (ES) 2015/2447 155 straipsnio  3 dalies  trečioji pastraipa ir laikoma, kad tas dydis lygus 10 000 Eur.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2023 m. vasario 1 d.

 

 

 

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                            Žaneta Rudaitienė