VKontrole2.jpg

 

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos

Prie LIETUVOS RESPUBLIKOS sveikatos apsaugos ministerijos

viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2012 M. SPALIO 1 D. ĮSAKYMO NR. (1.4)1A-989 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PATIKRINIMŲ DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMO IR ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ REIKALAVIMŲ VYKDYMO TAISYKLIŲ IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMU IR ĮTRAUKIMU Į APSKAITĄ, BENDROJO TIKRINIMO, ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU VAISTINIŲ PREPARATŲ LAIKYMU IR ĮTRAUKIMU Į APSKAITĄ, TIKSLINIO TIKRINIMO PAŽYMŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 1 d. Nr. (1.72E)1A-1530

Vilnius

 

Pakeičiu Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų taisykles, patvirtintas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. (1.4)1A-989 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl vaistinių preparatų laikymo ir įtraukimo į apskaitą reikalavimų vykdymo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, bendrojo tikrinimo, Asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, tikslinio tikrinimo pažymų formų patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Apie numatomą planinį patikrinimą, jo pagrindą, apimtį, datą, trukmę, tikslus bei preliminarų inspektoriui patikrinimo metu pateiktinų dokumentų sąrašą tikrintinai asmens sveikatos priežiūros įstaigai inspektorius praneša el. paštu tikrintinos veiklos vietos adresu arba raštu tikrintos veiklos vietos adresu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.“

2. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Tikrinimo pažyma surašoma dviem egzemplioriais. Vienas tikrinimo pažymos egzempliorius turi būti pateikiamas tikrintai asmens sveikatos priežiūros įstaigai tiesiogiai (pasirašytinai įteikiant kuriam nors iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirtų atsakingų asmenų arba kitam įgaliotam asmens sveikatos priežiūros įstaigos atstovui, arba už asmens sveikatos priežiūros įstaigos korespondencijos tvarkymą atsakingam padaliniui, asmeniui) arba per atstumą (inspektorius išsiunčia el. paštu ar pateikiant tikrintos veiklos vietos adresu registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą) ne vėliau kaip per 30 dienų po patikrinimo pabaigos veiklos vietoje dienos. Antras tikrinimo pažymos egzempliorius saugomas Tarnybos Rinkos priežiūros skyriuje.“

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                                       Gytis Andrulionis