VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. BIRŽELIO 10 D. ĮSAKYMO NR. B1-445DĖL VETERINARIJOS REIKALAVIMŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ VIEŠBUČIAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 7 d. Nr. B1-845

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 7 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 1 dalį, p a k e i č i u Veterinarijos reikalavimus gyvūnų augintinių viešbučiams, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. B1-445 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“, ir jų 8.1 papunktį išdėstau taip:

8.1. į gyvūnų augintinių viešbutį gali priimti tik tų rūšių gyvūnus augintinius, kurių apgyvendinimo paslaugos teikimui jam suteiktas veterinarinis patvirtinimas. Siekdamas užtikrinti priimamų gyvūnų augintinių atsekamumą, apgyvendinimo paslaugos teikėjas turi taikyti teisės aktuose nustatytus gyvūnų augintinių registravimo ir ženklinimo reikalavimus. Jeigu teisės aktuose nėra nustatytų priimamų gyvūnų augintinių privalomo registravimo ir ženklinimo reikalavimų, apgyvendinimo paslaugos teikėjas turi užtikrinti priimamų gyvūnų augintinių atsekamumą (pvz.: priimti tik paženklintus gyvūnus augintinius, paženklinti priimamus nepaženklintus gyvūnus augintinius laikinu ženklu, juos nufotografuoti ir pan.). Informaciją apie apgyvendinimo paslaugos teikėjo taikomus priimamų gyvūnų augintinių atsekamumo reikalavimus turi viešinti (pvz.: paskelbti gyvūnų augintinių viešbučio interneto svetainėje (jei yra), pakabinti gyvūnų augintinių viešbutyje gerai matomoje vietoje ar pan.). Gyvūnų augintinių priėmimo metu apgyvendinimo paslaugos teikėjas gyvūno augintinio poodinės mikroschemos numeriui / kodui nuskaityti skirta įranga / priemone (-ėmis) turi patvirtinti šuns, katės ar šeško tapatybę (jei jis paženklintas poodine mikroschema) ir patikrinti jo indentifikavimo duomenų atitiktį duomenims, nurodytiems dokumente, kuriuo patvirtinama gyvūno sveikatos būklė;“.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                       Vidmantas Paulauskas