LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO   2015 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-139 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO     

 

2016 m. gruodžio 6 d. Nr. A1-651

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Šis Aprašas taikomas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 2 dalyje nurodytus užsieniečius:“.

1.2. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. įgijo išsilavinimą Lietuvos Respublikoje ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;“.  

1.3. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbantis aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą ir šio užsieniečio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;“.

1.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Šis Aprašas netaikomas:

5.1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;

5.2. įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktų nuostatos;

5.3. užsieniečiui tais atvejais, kai jo profesija įtraukta į Lietuvos darbo biržos direktoriaus tvirtinamą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.“

1.5. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. teritorinėje darbo biržoje darbdavio užregistruota laisva darbo vieta buvo neužimta ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo jos registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos;“.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 6.5 papunktį. 

1.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Lietuvos darbo birža apie priimtą ar panaikintą sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, jo panaikinimo priežastis per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) ir darbdavį, elektroniniu paštu išsiųsdama darbdaviui nuskaityto sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams kopiją. Jei darbdavys nenurodė elektroninio pašto adreso, sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išsiunčiamas paštu.“

1.8. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo

ministro pareigas                                                                                 Algimanta Pabedinskienė