LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2019 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 3-12 „DĖL KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 17 d. Nr. 3-30

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymą  Nr. 3-12 Dėl konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 8 straipsniu, Atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžio nustatymo (apskaičiavimo) metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1315 „Dėl Atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžio nustatymo (apskaičiavimo) metodikos patvirtinimo“,

t v i r t i n u Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašą (pridedama).“

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 3 d. įsakymą Nr. 3-516 „Dėl Viešosios įstaigos Kelių ir transporto tyrimo instituto teikiamų paslaugų (atliekamų darbų) kainų nustatymo taisyklių“.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                          Jaroslav Narkevič

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2019 m. sausio 9 d. įsakymu

Nr. 3-12
(Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2020 m. sausio 17 d.

įsakymo Nr. 3-30 redakcija)

 

 

KONKREČIŲ ATLYGINIMO UŽ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS TEIKIAMAS ADMINISTRACINES PASLAUGAS DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dydis,

eurais

1.

Už aerodromo, sraigtasparnio aikštelės ir jų įrenginių įvertinimo, leidimo naudoti skrydžiams lauko aikštelę išdavimo paslaugas:

 

1.1.

už aerodromo, turinčio bent vieną II kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką,  pažymėjimo:

 

1.1.1.

išdavimą

11 031

1.1.2.

duomenų keitimą, kai reikia įvertinti, ar šie keitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

5 789

1.1.3.

pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

97

(už kiekvieną paraišką)

1.2.

už aerodromo, turinčio bent vieną I kategorijos tiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką, pažymėjimo:

 

1.2.1.

išdavimą

9 609

1.2.2.

duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

4 822

1.2.3.

duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

97 (už kiekvieną paraišką)

1.3.

už aerodromo, turinčio bent vieną netiksliojo artėjimo tūpti kilimo ir tūpimo taką,  pažymėjimo:

 

1.3.1.

išdavimą

2 872

1.3.2.

duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

1 446

1.3.3.

duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

97 (už kiekvieną paraišką)

1.4.

už aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams:

 

1.4.1.

pažymėjimo išdavimą

1 054

1.4.2.

pažymėjimo galiojimo pratęsimą

391

1.4.3.

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

212

1.4.4.

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

94 (už kiekvieną paraišką)

1.4.5.

metinę priežiūrą

164

1.5.

už signalinių žiburių įrenginių pažymėjimo išdavimą:

 

1.5.1.

tarptautiniams aerodromams

1 031

1.5.2.

bendrosios aviacijos aerodromams

196

1.5.3.

sraigtasparnio aikštelėms

198

1.6.

už leidimo naudoti skrydžiams lauko aikštelę išdavimą:

68

1.7.

už sraigtasparnio aikštelės, įrengtos pagal Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo „Aerodromai“ II tomo „Sraigtasparnių aikštelės“ reikalavimus:

 

1.7.1.

pažymėjimo išdavimą

830

1.7.2.

pažymėjimo galiojimo pratęsimą

307

1.7.3.

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai reikia įvertinti, ar šie pakeitimai neturės neigiamos įtakos, ar jie neprieštaraus galiojantiems teisės aktams

166

1.7.4.

pažymėjimo duomenų pakeitimą, kai nereikia išankstinio patvirtinimo

75

1.7.5.

metinę priežiūrą

133

2.

Už aviacijos specialistų licencijavimo, mokymo organizacijų akreditavimo, skrydžio treniruoklio sertifikavimo ir aviacijos medicinos paslaugas: 

 

2.1.

už aviacijos specialistų licencijavimą: 

 

2.1.1.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1178/2011), FCL dalies reikalavimus

166

2.1.2.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) arba avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) išdavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną

332

2.1.3.

lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL)  išdavimą pagal Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1178/2011 FCL dalies reikalavimus

50

2.1.4.

lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL), piloto mėgėjo licencijos (PPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), oro baliono piloto licencijos (BPL)  išdavimą pagal Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1178/2011 FCL dalies reikalavimus skubos tvarka per 1 darbo dieną

100

2.1.5.

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A) (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą

52

2.1.6.

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A) (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos suteikimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

104

2.1.7.

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A) (H),  maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos  atnaujinimą / pratęsimą

26

2.1.8.

atitinkamo tipo / klasės kvalifikacijos, instruktoriaus kvalifikacijos, instrumentinių skrydžių pagal prietaisus (IR) (A) (H), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus (EIR) kvalifikacijos atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

52

2.1.9.

licencijai papildyti bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu

52

2.1.10.

licencijai papildyti bet kokia kita kvalifikacija ar leidimu skubos tvarka per 1 darbo dieną

104

2.1.11.

bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą

26

2.1.12.

bet kokios kitos kvalifikacijos ar leidimo atnaujinimą / pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

52

2.1.13.

licencijai patvirtinti / išrašui (angl. verification), skirtam užsienio šalims, išduoti arba licencijos informacijai ir istorijai patvirtinti / išrašui išduoti

33

2.1.14.

licencijai patvirtinti / išrašui (angl. verification), skirtam užsienio šalims, išduoti arba licencijos informacijai ir istorijai patvirtinti / išrašui išduoti skubos tvarka per 1 darbo dieną

66

2.115.

licencijos komercinės veiklos (angl. validation) pripažinimo pažymėjimui išduoti

254

2.1.16.

licencijos komercinės veiklos (angl. validation) pripažinimo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas

508

2.1.17.

licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimui išduoti

83

2.1.18.

licencijos nekomercinės veiklos pripažinimo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas

166

2.1.19.

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti

145

2.1.20.

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas

290

2.1.21.

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti

47

2.1.22.

skrydžių egzaminuotojo (FE), orlaivių klasės kvalifikacijos egzaminuotojo (CRE), skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos egzaminuotojo (IRE), skrydžio instruktoriaus egzaminuotojo (FIE) arba vyriausiojo egzaminuotojo arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti skubos tvarka per 2 darbo dienas

94

2.1.23.

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti

244

2.1.24.

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui išduoti skubos tvarka per 2 darbo dienas

488

2.1.25.

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti

78

2.1.26.

kompleksinio skrydžio egzaminuotojo (SFE), atitinkamo tipo kvalifikacijos egzaminuotojo (TRE) arba vyriausiojo egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti skubos tvarka per 2 darbo dienas

156

2.1.27.

kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimui išduoti

142

2.1.28.

kalbos vertintojo–egzaminuotojo pažymėjimui atnaujinti / pratęsti

97

2.1.29.

už piloto licencijos dublikato išdavimą

32

2.1.30.

už piloto licencijos dublikato išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

64

2.2.

už skrydžio:

 

2.2.1.

imituoklio (FFS) treniruoklio pirminį sertifikavimą

8 445

2.2.2.

imituoklio (FFS) treniruoklio metinę priežiūrą

2 052

2.2.3.

treniruoklio (FTD) pirminį sertifikavimą

4 223

2.2.4.

treniruoklio (FTD) metinę priežiūrą

1 547

2.2.5.

imituoklio (FFS)  ar skrydžio treniruoklio (FTD) specialų sertifikavimą

1 366

2.2.6.

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I pirminį sertifikavimą

2 432

2.2.7.

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) I treniruoklio metinę priežiūrą

465

2.2.8.

navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio pirminį sertifikavimą

3 691

2.2.9.

ir navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II arba III treniruoklio metinę priežiūrą

769

2.2.10.

ir navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC) treniruoklio pirminį sertifikavimą

4 277

2.2.11.

ir navigacijos procedūrų treniruoklio (FNPT) II daugianarės įgulos sąveikai (MCC) arba III daugianarės įgulos sąveikai (MCC) treniruoklio metinę priežiūrą

1 151

2.2.12.

pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) pirminį sertifikavimą

2 031

2.2.13.

pradinio mokymo pagal prietaisus priemonės treniruoklio (BITD) metinę priežiūrą

472

2.2.14.

imituojamo treniruoklio (FSTD) specifinių parametrų sertifikavimą, kai turimas vertinimas yra mažesnis, nei reikia specialiam vertinimui

344

2.3.

už mokymo organizacijų:

 

2.3.1.

pirminės paraiškos gauti nekompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) arba deklaruotosios mokymo organizacijos (DTO) pažymėjimą vertinimą

314

2.3.2.

nekompleksinės mokymo organizacijos (ATO) arba deklaruotosios mokymo organizacijoje (DTO) metinę priežiūrą

66

2.3.3.

paraiškos, suteikti kompleksinės patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) pažymėjimą, nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą

533

2.3.4.

kompleksinės mokymo organizacijos (ATO) metinę priežiūrą

107

2.3.5.

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu, šių mokymo programų įtraukimą:

-     lengvojo orlaivio piloto (LAPL), piloto mėgėjo (PPL), sklandytuvo piloto (SPL), oro baliono piloto (BPL) licencijai gauti;

-     vienmotorio stūmoklinio (SEP) (Land) ir (arba) SEP (Sea) orlaivio klasės, vienmotorio nesudėtingo (SET ) (non high-performance) turbopropelerinio lėktuvo klasės kvalifikacijai gauti;

-     lengvojo orlaivio piloto (LAPL) privilegijų išplėtimui;

-     papildomų kvalifikacijų suteikimui pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies I poskyrio reikalavimus

90 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.6.

mokymo programų metinę priežiūrą:

-     lengvojo orlaivio piloto (LAPL), piloto mėgėjo (PPL), sklandytuvo piloto (SPL), oro baliono piloto (BPL) licencijai gauti;

-     vienmotorio stūmoklinio (SEP) (Land) ir (arba) SEP (Sea) orlaivio klasės, vienmotorio nesudėtingo (SET ) (non high-performance) turbopropelerinio lėktuvo klasės kvalifikacijai gauti;

-     LAPL privilegijų išplėtimui;

-     papildomų kvalifikacijų suteikimui pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011 FCL dalies I poskyrio reikalavimus

43 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.7.

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) (H) integruoto kurso ir daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) integruoto kurso įtraukimą

6 595

2.3.8.

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) (H) integruoto kurso ir daugianarės įgulos piloto licencijos (MPL) integruoto kurso metinę priežiūrą

3 837

2.3.9.

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (H) integruoto kurso metinę priežiūrą, jeigu patvirtinta mokymo organizacija (ATO) taip pat vykdo avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) integruoto kurso mokymus

1 298

2.3.10.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL/IR) (A) integruoto kurso įtraukimą

6 007

2.3.11.

komercinės aviacijos piloto (CPL/IR) (A) integruoto kurso metinę priežiūrą

3 700

2.3.12.

komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A) (H) integruoto kurso įtraukimą

4 463

2.3.13.

komercinės aviacijos piloto licencijos CPL (A) (H) integruoto kurso metinę priežiūrą

2 678

2.3.14.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (H) integruoto kurso metinę priežiūrą, jeigu ATO taip pat vykdo avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL) (A) integruoto kurso mokymus

349

2.3.15.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (As) integruoto kurso įtraukimą

2 840

2.3.16.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (As) integruoto kurso metinę priežiūrą

1 553

2.3.17.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (A) arba CPL (H) arba CPL (As) modulinių skrydžių mokymo įtraukimą*

699

2.3.18.

komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) (A) arba CPL (H) arba CPL (As) modulinių skrydžių mokymo metinę priežiūrą*

398

2.3.19.

skrydžio pagal prietaisus (IR) (A), IR (H), IR (As), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (EIR) (teorinis ir (arba) praktinis), patirtimi paremto (Competency-Based IR) skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (teorinis ir (arba) praktinis) modulinio mokymo įtraukimą*

718

2.3.20.

skrydžio pagal prietaisus (IR) (A), IR (H), IR (As), maršrutinio skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (EIR) (teorinis ir (arba) praktinis), patirtimi paremto (Competency-Based IR) skrydžio pagal prietaisus kvalifikacijos (teorinis ir (arba) praktinis) modulinio skrydžių mokymo metinę priežiūrą*

398

2.3.21.

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorinio mokymo įtraukimą*

923 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.22.

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorinio mokymo metinę priežiūrą*

519 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.23.

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL), skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorinio mokymo programos, jeigu prašymas pateikiamas jau turint kitą ar kitas patvirtintas teorinio mokymo programas, įtraukimą*

283 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.24.

papildomo teorinio mokymo sudėtingais lėktuvais (High Performance Airplane  HPA) įtraukimą*

260

2.3.25.

papildomo teorinio mokymo sudėtingais lėktuvais (High Performance Airplane  HPA) metinę priežiūrą*

187

2.3.26.

daugianarės įgulos sąveikos (MCC) (A) arba MCC (H) arba MCC (As) mokymo kurso įtraukimą*

679 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.27.

daugianarės įgulos sąveikos (MCC) mokymo kurso metinę priežiūrą*

402 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.28.

vienmotorio turbopropelerinio sudėtingo (high-performance) tipo kvalifikacijos mokymo kurso įtraukimą*

daugiamotorio stūmoklinio (MEP) klasės kvalifikacijos mokymo kurso įtraukimą*

MEP orlaivio klasės reitingo skirtumų mokymo programos įtraukimą (jeigu skirtumų mokymų reikalaujama)*

279 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.29.

vienmotorio turbopropelerinio sudėtingo (high-performance) tipo kvalifikacijos mokymo kurso metinę priežiūrą*
daugiamotorio stūmoklinio (MEP) daugiamotorio orlaivio klasės kvalifikacijos mokymo kurso metinę priežiūrą*

174 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.30.

vienpiločio nesudėtingo (non-complex) lėktuvo arba sraigtasparnio tipo kvalifikacijos mokymo kurso įtraukimą

263

2.3.31.

vienpiločio nesudėtingo (non-complex) lėktuvo arba sraigtasparnio tipo kvalifikacijos mokymo kurso metinę priežiūrą

262

2.3.32.

vienpiločio nesudėtingo (non-complex) lėktuvo tipo kvalifikacijos skirtumų mokymo kurso įtraukimą

256

2.3.33.

leidimo vykdyti instruktorių seminarus suteikimą

96

2.3.34.

leidimo vykdyti instruktorių seminarus metinę priežiūrą

55

2.3.35.

leidimo vykdyti egzaminuotojų periodinius seminarus suteikimą

513

2.3.36.

leidimo vykdyti egzaminuotojų periodinius seminarus metinę priežiūrą

174

2.3.37.

skrydžio instruktoriaus (FI) rengimo; orlaivių klasės kvalifikacijos instruktoriaus (CRI) rengimo; skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) rengimo; kompleksinio mokymo instruktoriaus (STI) rengimo; daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus (MCCI) rengimo; skrydžių testavimo instruktoriaus (FTI) rengimo; orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (H) (vienpilotis nesudėtingas sraigtasparnis) rengimo; TRI (A) (vienpilotis nesudėtingas lėktuvas) rengimo mokymo programų įtraukimą

342 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.38.

skrydžio instruktoriaus (FI) rengimo; orlaivių klasės kvalifikacijos instruktoriaus (CRI) rengimo; skrydžio pagal prietaisus instruktoriaus (IRI) rengimo; kompleksinio mokymo instruktoriaus (STI) rengimo; daugianarės įgulos sąveikos instruktoriaus (MCCI) rengimo; skrydžių testavimo instruktoriaus (FTI) rengimo; orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (H) (vienpilotis nesudėtingas sraigtasparnis) rengimo; TRI (A) (vienpilotis nesudėtingas lėktuvas) rengimo mokymo programų metinę priežiūrą

174 (už kiekvieną mokymo programą)

2.3.39.

orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (A) (H) arba kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) (A) (H) mokymo programos įtraukimą

529

2.3.40.

orlaivio tipo kvalifikacijos instruktoriaus (TRI) (A) (H) arba kompleksinio skrydžio instruktoriaus (SFI) (A) (H) mokymo programos metinę priežiūrą

135

2.3.41.

leidimo vykdyti orlaivio tipo kvalifikacijos egzaminuotojų standartizavimo kursų suteikimą

492

2.3.42.

leidimo vykdyti orlaivio tipo kvalifikacijos egzaminuotojų standartizavimo kursų metinę priežiūrą

103

2.3.43.

leidimo vykdyti vienpiločio orlaivio skrydžio egzaminuotojų standartizavimo kursų suteikimą

260

2.3.44.

leidimo vykdyti vienpiločio orlaivio skrydžio egzaminuotojų standartizavimo kursų metinę priežiūrą

96

2.3.45.

patvirtintos mokymo organizacijos priedo pakeitimą, susijusį su imituojamo skrydžio treniruoklio (FSTD) įtraukimu

25

2.3.46.

patvirtintos mokymo organizacijos priedo pakeitimą, susijusį su imituojamo skrydžio treniruoklio (FSTD) įtraukimu skubos tvarka per 2 darbo dienas

50

2.3.47.

pradinio leidimo atlikti kalbos lygio vertinimą suteikimą

443

2.3.48.

leidimo atlikti kalbos lygio vertinimą metinę priežiūrą

101

2.3.49.

patvirtintos mokymo organizacijos (ATO) patvirtinimo pakeitimą, įtraukiant naują mokymo programą, kai reikia patikrinti kurso aprašą ir programą*

679

2.3.50.

individualios mokymo programos tvirtinimą

390

2.3.51.

mokymo organizacijos veiklos dokumentacijos ir mokymo programų naujo leidimo tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo), kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių

390

2.3.52.

mokymo organizacijos veiklos dokumentacijos ir mokymo programų (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą

156

 

* Pastaba. Įkainis netaikomas, jeigu mokymo organizacija atlieka integruotus mokymus atitinkamais orlaiviais (A), (H), (As)

 

2.4.

už vienpiločio aukštos klasės sudėtingo orlaivio (SPHPCA) arba daugiapiločio orlaivio (MP) tipo kvalifikacijos mokymo programos ar kurso įtraukimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

2.4.1.

iki 5700 kg:

 

2.4.1.1.

orlaivio tipo, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.)

753

2.4.1.2.

orlaivio tipo

494

2.4.1.3.

skirtumų

359

2.4.1.4.

pridedant nulinės skridos mokymo kursą (ZFTT) prie esamo mokymo

582

2.4.1.5.

pridedant daugianarės įgulos sąveikos (MCC) kursą prie esamo mokymo

455

2.4.2.

nuo 5700 kg:

 

2.4.2.1.

orlaivio tipo, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.)

2 116

2.4.2.2.

orlaivio tipo

1 868

2.4.2.3.

skirtumų

867

2.4.2.4.

pridedant nulinės skridos mokymo kursą (ZFTT) prie esamo mokymo

384

2.4.2.5.

pridedant daugianarės įgulos sąveikos (MCC) kursą prie esamo mokymo

252

2.5.

už vienpiločio aukštos klasės sudėtingo orlaivio (SPHPCA) arba daugiapiločio orlaivio (MP) tipo kvalifikacijos mokymo programos / kurso metinę priežiūrą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

2.5.1.

iki 5700 kg:

 

2.5.1.1.

orlaivio tipo, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.)

619

2.5.1.2.

orlaivio tipo

326

2.5.1.3.

skirtumų

258

2.5.2.

nuo 5700 kg:

 

2.5.2.1.

orlaivio tipo mokymui, įskaitant papildomus mokymus (daugianarės įgulos sąveikos (MCC), nulinės skridos mokymo kursui (ZFTT) ir kt.)

982

2.5.2.2.

orlaivio tipo

870

2.5.2.3.

skirtumų

369

2.6.

už Aviacijos medicinos centro (AeMC):

 

2.6.1.

pirminį sertifikavimą

994

2.6.2.

metinę priežiūrą

313 (už kiekvieno centro)

2.7.

už aviacijos medicinos gydytojų (AME):

 

2.7.1.

pirminio pažymėjimo išdavimą

52

2.7.2.

pažymėjimo galiojimo pratęsimą

28

2.7.3.

pažymėjimo, suteikiančio papildomas teises  išduoti, pratęsti, atnaujinti 1 ir 3 klasės sveikatos pažymėjimus, išdavimą

36

2.8.

už 1, 2, 3 klasės ir lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) sveikatos pažymėjimo bei keleivių salono įgulos nario atestacijos medicininės pažymos išdavimą

26

2.9.

už duomenų apie aviacijos specialistą, turintį kitoje šalyje išduotą licenciją, patvirtinimą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms

17

2.10.

už duomenų apie aviacijos specialistą, ketinantį keisti licencijuojančią šalį, parengimą, SOLI formos užpildymą ir persiuntimą užsienio šalių kompetentingoms institucijoms

26

2.11.

už teisės jungtis prie elektroninės duomenų sistemos ir ja naudotis suteikimą, kaupti duomenis ir išduoti sveikatos pažymėjimus aviacijos specialistams suteikimą**

4

 

** Pastaba. Už kiekvieną AME išduotą pažymėjimą mokama kiekvieną mėnesį pagal suteiktų paslaugų mėnesinę ataskaitą

 

3.

Už aviacijos saugumo paslaugas:

 

 

3.1.

už Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą

48

3.2.

už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą

160

3.3.

už Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo tvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas

320

3.4.

už reguliuojamo subjekto:

 

3.4.1.

statuso suteikimą

998

3.4.2.

metinę priežiūrą

984 (už kiekvieno subjekto)

3.5.

už reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo:

 

3.5.1.

statuso suteikimą

983

3.5.2.

metinę priežiūrą

977 (už kiekvieno tiekėjo)

3.6.

už žinomo siuntėjo:

 

3.6.1.

statuso suteikimą

998

3.6.2.

metinę priežiūrą

984 (už kiekvieno siuntėjo)

3.7.

už skrydžius iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą vykdančio krovinių arba pašto oro vežėjo (ACC3):

 

3.7.1.

statuso suteikimą

482

3.7.2.

statuso suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

964

3.7.3.

metinę priežiūrą

465 (už kiekvieno vežėjo)

3.8.

už Lietuvos Respublikos aviacijos saugumo:

 

3.8.1.

instruktoriaus statuso suteikimą

59

3.8.2.

instruktoriaus statuso suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų

118

3.8.3.

instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą

52

3.8.4.

instruktoriaus kiekvieno papildomo mokymų modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas

104

3.8.5.

teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą

73

3.8.6.

teisės vykdyti nuotolinius mokymus suteikimą skubos tvarka per 12 darbo dienų

146

3.8.7.

nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą

66

3.8.8.

nuotolinių mokymų kiekvieno papildomo modulio patvirtinimą skubos tvarka per 7 darbo dienas

132

3.8.9.

aviacijos saugumo instruktorių metinę priežiūrą

150 (už kiekvieno instruktoriaus)

3.10.

už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės  patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu

171

3.11.

už skiriamo aviacijos saugumo vadovo profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 7 darbo dienas

342

4.

Už orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti, aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, orlaivių registravimo paslaugas:

 

4.1.

už orlaivių techninės priežiūros licencijos:

 

4.1.1.

išdavimą pagal 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2014 L 362, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas (ES)
Nr. 1321/2014) 66 dalies reikalavimus

186

4.1.2.

išdavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

372

4.1.3.

papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

186

4.1.4.

papildymą atitinkama kategorija / pakategore / sistemos kvalifikacija (be orlaivio tipo kvalifikacijos) (išskyrus C kategoriją) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

372

4.1.5.

atnaujinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

86

4.1.6.

atnaujinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus skubos tvarka per 3 darbo dienas

172

4.1.7.

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai) (išskyrus C kategoriją) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

86

4.1.8.

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai) (išskyrus C kategorija) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

172

4.1.9.

konvertavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

250

4.1.10.

konvertavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

500

4.1.11.

apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (b) punkto reikalavimus 

153

4.1.12.

apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (b) punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

306

4.1.13.

apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (c) punkto reikalavimus

86

4.1.14.

apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES)
Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (c) punkto reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

172

4.1.15.

techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą siekiant panaikinti apribojimus pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50(b) punkto reikalavimus

133

4.1.16.

dublikato išdavimą

31

4.1.17.

dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

62

4.1.18.

apribojimų naikinimą pagal Komisijos reglamento (ES)

Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.50 (b)2 punkto reikalavimus atliekant praktinių žinių įvertinimą

1 378

4.1.19.

baigto mokymo įvertinimą, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.30 punkto reikalavimus

1 088

4.1.20.

baigto akademinio išsilavinimo įvertinimą, siekiant pritaikyti Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies 66.A.30.a(5) punkto išlygas

822

4.1.21.

orlaivių techninės priežiūros specialisto įgyto išsilavinimo užskaitymą, suteikiant egzaminavimo kreditus, siekiant gauti ar papildyti orlaivių techninės priežiūros licenciją pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

424

4.1.22.

išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 2018/1139 suteikimą

1 079

4.1.23.

išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
Nr. 2018/1139 suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

2 158

4.1.24.

orlaivio tipo mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW > 5700 kg

4 630

4.1.25.

orlaivio tipo mokymo tiesioginį patvirtinimą, kai orlaivio MTOW ≤ 5700 kg

3 870

4.1.26.

Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 145 ar M dalies F poskyrio organizacijos orlaivio tipo mokymo tiesioginį patvirtinimą

3 112

4.1.27.

A kategorijos mokymo tvirtinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 145 ar M dalies F poskyrio dalį patvirtintai organizacijai

4 250

4.1.28.

A kategorijos mokymo, patvirtinto pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį 145 ar M dalies F poskyrio dalį, metinę priežiūrą

3 719

4.1.29.

techninės priežiūros organizacijos pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 145 ar M dalies F poskyrio dalies reikalavimus pirminį sertifikavimą dėl stažuotės darbo vietoje mokymo

1 613

4.1.30.

stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį organizacijai, metinę priežiūrą

1 613

4.1.31.

stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį patvirtinimą už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę

1 613

4.1.32.

stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį organizacijai, metinę priežiūrą už kiekvieną orlaivio tipą, kategoriją arba pakategorę

1 613

4.1.33.

individualios (asmeniui) stažuotės darbo vietoje mokymo pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį patvirtinimą

1 129

4.1.34.

kitos Europos Sąjungos kompetentingos institucijos patvirtintos individualios stažuotės darbo vietoje mokymo, patvirtinto pagal Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalį, 145 ar M dalies F poskyrio dalį, pripažinimą

1 191

4.1.35.

orlaivio tipo egzaminavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies III priedo 5 punkto reikalavimus

5 882

4.1.36.

techninės priežiūros patirties žurnalo tvirtinimą ar pakeitimą, siekiant papildyti orlaivio techninės priežiūros licenciją atitinkamu orlaivio tipo įrašu vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai ir (ar) gauti orlaivio tipo įrašą vienai kategorijai / pakategorei / sistemos kvalifikacijai  pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

133

4.1.37.

orlaivio techninės priežiūros licencijos išdavimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus remiantis kitos šalies narės paskirtos institucijos pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus išduota orlaivių techninės priežiūros licencija

186

4.1.38.

bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą

190

4.1.39.

bendrų orlaivio tipo žinių mokymo priimtinumo įvertinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

380

4.1.40.

papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

186

4.1.41.

papildymą C kategorija su orlaivio tipu (tipais) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

372

4.1.42.

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus

86

4.1.43.

papildymą atitinkama viena orlaivio tipo kvalifikacija (jei suteikiama neturint B1, B2 orlaivio tipo kvalifikacijos) pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 66 dalies reikalavimus skubos tvarka per 5 darbo dienas

172

4.2.

už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos:

 

4.2.1.

išdavimą

81

4.2.2.

išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

162

4.2.3.

išdavimą su individualia orlaivio kvalifikacija

111

4.2.4.

išdavimą su individualia orlaivio kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas

222

4.2.5.

kitos šalies išduotos orlaivių techninės priežiūros licencijos pagal ICAO 1 priedą pripažinimą

415

4.2.6.

papildymą kvalifikacija

64

4.2.8.

kvalifikacijos galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

128

4.2.9.

papildymą individualia orlaivio kvalifikacija

88

4.2.10.

papildymą individualia orlaivio kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas

176

4.2.11.

papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu individualia orlaivio kvalifikacija

64

4.2.12.

papildymą inžinieriaus kategorijos įrašu individualia orlaivio kvalifikacija skubos tvarka per 5 darbo dienas

128

4.2.13.

išdavimą karinių oro pajėgų licencijų turėtojams

81

4.2.14.

kvalifikacijos galiojimo pratęsimą

29

4.2.15.

kvalifikacijos galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

58

4.2.16.

ribojimų panaikinimą

81

4.2.17.

ribojimų panaikinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

162

4.2.18.

dublikato išdavimą

31

4.2.19.

dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

62

4.3.

už techninės priežiūros mokymo organizacijos pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 1321/2014 147 dalies reikalavimus:

 

4.3.1.

paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir peregzaminavimą (žodžiu)

126

4.3.2.

paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ir peregzaminavimą (žodžiu) skubos tvarka per 5 darbo dienas

252

4.3.3.

išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą

4 068

4.3.4.

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu

448

4.3.5.

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, nesusijusį su apimties didinimu skubos tvarka per 5 darbo dienas

896

4.3.6.

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu; kiekvieną papildomą orlaivio tipo teorijos arba praktikos programos tvirtinimą pagal atskirą kategoriją arba pakategorę

1 129

4.3.7.

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo, kiekvienos papildomos orlaivio tipo teorijos arba praktikos mokymo programos kiekvienos kategorijos arba pakategorės programos metinę priežiūrą

1 129

4.3.8.

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, susijusį su apimties didinimu; kiekvienos papildomos pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės tvirtinimą

2 723

4.3.9.

patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo, kiekvienos papildomos pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės programos metinę priežiūrą

2 723

4.3.10.

veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių

949

4.3.11.

veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą

379

4.3.12.

veiklos vadovo (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) revizijos tvirtinimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

758

4.3.13.

pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas orlaivio tipo teorijos ar praktikos mokymas (vieno orlaivio tipo, vienos kategorijos ar pakategorės)

3 254

4.3.14.

pirminio sertifikavimo, už orlaivio tipo teorijos arba praktikos mokymo programos kiekvienos kategorijos arba pakategorės metinę priežiūrą

3 254

4.3.15.

pirminį patvirtinimo suteikimą ir patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą, kai tvirtinamas kategorijos ar pakategorės pagrindinis mokymas (vienos kategorijos ar pakategorės)

6 043

4.3.16.

pirminio sertifikavimo, už pagrindinio mokymo kategorijos arba pakategorės programos metinę priežiūrą

6 043

4.4.

už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.4.1.

ne didesnė kaip 750 kg

84

4.4.2.

ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

168

4.4.3.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

152

4.4.4.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

304

4.4.5.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

200

4.4.6.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

400

4.4.7.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

1 032

4.4.8.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

2 064

4.4.9.

didesnė kaip 20 000 kg

1 949

4.4.10.

didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

3 898

4.5.

už specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo galiojimo laiko pratęsimą arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.5.1.

ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA)

66

4.5.2.

ne didesnė kaip 750 kg, kai orlaivį tikrina TKA skubos tvarka per 3 darbo dienas

132

4.5.3.

ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

22

4.5.4.

ne didesnė kaip 750 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją skubos tvarka per 1 darbo dieną

44

4.5.5.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA

120

4.5.6.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai orlaivį tikrina TKA skubos tvarka per 3 darbo dienas

240

4.5.7.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

41

4.5.8.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją skubos tvarka per 1 darbo dieną

82

4.5.9.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA

149

4.5.10.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai orlaivį tikrina TKA skubos tvarka per 3 darbo dienas

298

4.5.11.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

49

4.5.12.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją skubos tvarka per 1 darbo dieną

98

4.5.13.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA

774

4.5.14.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA skubos tvarka per 5 darbo dienas

1 548

4.5.15.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

258

4.5.16.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją skubos tvarka per 3 darbo dienas

516

4.5.17.

didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA

1 462

4.5.18.

didesnė kaip 20 000 kg, kai orlaivį tikrina TKA skubos tvarka per 5 darbo dienas

2 924

4.5.19.

didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją

487

4.5.20.

didesnė kaip 20 000 kg, kai TKA tikrina rekomendaciją skubos tvarka per 3 darbo dienas

974

4.6.

už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą

51

4.7.

už orlaivio specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo priedo pakeitimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

102

4.8.

už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą

31

4.9.

už orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba orlaivio tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir jo priedo dublikato išdavimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

62

4.10.

už tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo galiojimo laiko atnaujinimą Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registre

20

4.11.

už orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą:

 

4.11.1.

nesudėtingu varikliu varomo orlaivio

98

4.11.2.

nesudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną

196

4.11.3.

sudėtingo varikliu varomo orlaivio

250

4.11.4.

sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 3 darbo dienas

500

4.12.

už orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą:

 

4.12.1.

nesudėtingo varikliu varomo orlaivio

49

4.12.2.

nesudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną

98

4.12.3.

sudėtingo varikliu varomo orlaivio

173

4.12.4.

sudėtingo varikliu varomo orlaivio skubos tvarka per 1 darbo dieną

346

4.13.

už leidimo nukrypti nuo orlaivio techninės priežiūros programoje nurodytų techninės priežiūros užduočių vykdymo terminų (kai yra pateiktas orlaivio / komponento gamintojo pritarimas):

 

4.13.1.

suteikimą

589

4.13.2.

pratęsimą

2 931

4.14.

už specialiojo leidimo skrydžiui ir leidimo skristi išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.14.1.

ne didesnė kaip 750 kg

88

4.14.2.

ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

176

4.14.3.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

160

4.14.4.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

320

4.14.5.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

200

4.14.6.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

400

4.14.7.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

1 032

4.14.8.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 1 darbo dienas

2 064

4.14.9.

didesnė kaip 20 000 kg

1 949

4.14.10.

didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

3 898

4.15.

už orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.15.1.

ne didesnė kaip 750 kg

45

4.15.2.

ne didesnė kaip 750 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

90

4.15.3.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

79

4.15.4.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

158

4.15.5.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

97

4.15.6.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 1 darbo dieną

194

4.15.7.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

516

4.15.8.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 2 darbo dienas

1032

4.15.9.

didesnė kaip 20 000 kg

974

4.15.10.

didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 2 darbo dienas

1 948

4.16.

už eksperimentinės kategorijos orlaivių komponentų modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:

 

4.16.1.

ne didesnė kaip 750 kg

68

4.16.2.

didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

121

4.16.3.

didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

298

4.17.

už orlaivio atitikties pagal Regioninės navigacijos (BRNAV) reikalavimus pažymėjimo išdavimą

50

4.18.

už orlaivio žurnalo išdavimą

24

4.19.

už orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu, registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą

33

4.20.

už triukšmo pažymėjimo išdavimą

39

4.21.

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimą ir techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą arba gamybos organizacijos patvirtinimą ir gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo bei jo priedo išdavimą:

 

4.21.1.

kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų

997

4.21.2.

kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

1 798

4.21.3.

kai įmonėje dirba nuo 51 asmens

3 440

4.22.

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis:

 

4.22.1.

kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų

493

4.22.2.

kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

888

4.22.3.

kai įmonėje dirba nuo 51 asmens

1 747

4.23.

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu

116

4.24.

už techninės priežiūros organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą arba gamybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo arba jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu, skubos tvarka per 5 darbo dienas

232

4.25.

už techninės priežiūros organizacijos arba gamybos organizacijos metinę priežiūrą:

 

4.25.1.

kai įmonėje dirba nuo 1 iki 10 asmenų

253 (už kiekvienos organizacijos)

4.25.2.

kai įmonėje dirba nuo 11 iki 50 asmenų

449 (už kiekvienos organizacijos)

4.25.3.

kai įmonėje dirba nuo 51 asmens

879 (už kiekvienos organizacijos)

4.26.

už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu

107

4.27.

už skiriamo į atsakingojo darbuotojo pareigas profesinės patirties ir praktinių gebėjimų vertinimą žodžiu skubos tvarka per 5 darbo dienas

214

4.28.

už techninės apžiūros organizacijos linijinės stoties patvirtinimą

717

4.29.

už patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vadovo arba gamybos organizacijos vadovo, arba tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos vadovo, arba organizacijos antrinių procedūrų vadovo:

 

4.29.1.

naujo leidimo tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo), kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių

224

4.29.2.

revizijos tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo)

116

4.29.3.

revizijos tvirtinimą (nekeičiant patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo) skubos tvarka per 5 darbo dienas

232

4.30.

už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo išdavimą:

 

4.30.1.

kai įmonėje dirba iki 10 asmenų

998

4.30.2.

kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų

3 501

4.31.

už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai didinama veiklos apimtis:

 

4.31.1.

kai įmonėje dirba iki 10 asmenų

497

4.31.2.

kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų

1 749

4.32.

už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu

116

4.33.

už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimą, kai pakeitimas nesusijęs su veiklos apimties didinimu

232

4.34.

už tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijos metinę priežiūrą

 

4.34.1.

kai įmonėje dirba iki 10 asmenų

251 (už kiekvienos organizacijos)

4.34.2.

kai įmonėje dirba 10 ir daugiau asmenų

875 (už kiekvienos organizacijos)

4.35.

už išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą

 

4.35.1.

kai orlaivio sertifikuota kilimo masė ne didesnė kaip 5670 kg:

 

4.35.1.1.

suteikimą

512

4.35.1.2.

suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

1 024

4.35.1.3.

galiojimo pratęsimą

1 005

4.35.1.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

2 010

4.35.2.

kai orlaivio sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg:

 

4.35.2.1.

suteikimą

994

4.35.2.2.

suteikimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

1 988

4.35.2.3.

galiojimo pratęsimą

2 002

4.35.2.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

4 004

4.36.

už orlaivio gedimo nustatymo šalinimo laiko intervalo galiojimo pratęsimą

508

4.37.

už orlaivio registravimą, laikiną registravimą, perregistravimą:

 

4.37.1.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

61

4.37.2.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai, skubos tvarka per 3 darbo dienas

122

4.37.3.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg

70

4.37.4.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

140

4.37.5.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg

96

4.37.6.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

192

4.37.7.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg

515

4.37.8.

didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

1030

4.37.9.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg

974

4.37.10.

kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas

1948

4.38.

už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą nauju, pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko ir naudotojo adresams

29

4.39.

už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą

31

4.40.

už orlaivio registravimo ženklo rezervavimą

80

4.41.

už orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu

41

4.42.

už orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą

29

4.43.

už orlaivio neregistravimo pažymos išdavimą

29

4.44.

už orlaivio registravimo panaikinimą

49

4.45.

už radiolokacinio atsakiklio kodo suteikimą

20

4.46.

už tinkamumo skraidyti patikros darbuotojo įgaliojimų suteikimą

78

5.

Už oro navigacijos paslaugas:

 

 

5.1.

už skrydžių vadovo***:

 

5.1.1.

mokinio licencijos išdavimą

60

5.1.2.

licencijos išdavimą

131

5.1.3.

padalinio patvirtinimo suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą

131

5.1.4.

papildomos kvalifikacijos arba kvalifikacijos patvirtinimo suteikimą

131

5.1.5.

mokymo darbo vietoje instruktoriaus (OJTI), kompleksinių treniruoklių instruktoriaus (STDI), vertintojo (Assesor), kalbos mokėjimo patvirtinimų suteikimą / atnaujinimą / pratęsimą

131

5.1.6.

licencijos pakeitimą dėl pareiškėjo asmens duomenų pasikeitimo (pavardė, adresas ir kt.)

14

5.1.7.

licencijos dublikato išdavimą

32

5.1.8.

lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimą

59

 

*** Pastaba. Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelis padalinio patvirtinimus / kvalifikacijas / kvalifikacijos patvirtinimus / kalbos mokėjimo ar instruktoriaus patvirtinimus imamas bendras 131 Eur įkainis

 

5.2.

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios pradinį mokymą:

 

5.2.1.

sertifikavimą

6 598

5.2.2.

metinę priežiūrą

3 990 (už kiekvienos įstaigos)

5.2.3.

papildomo (-ų) leidimo (-ų) vykdyti kvalifikacijos mokymą (-us) ir (ar) kvalifikacijos patvirtinimo mokymą (-us) suteikimą

2 438

5.3.

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios mokymą padalinyje:

 

5.3.1.

sertifikavimą

6 603

5.3.2.

metinę priežiūrą

5 933 (už kiekvienos įstaigos)

5.3.3.

papildomo leidimo vykdyti kvalifikacijos patvirtinimo mokymą suteikimą

2 343

5.3.4.

papildomo leidimo vykdyti naujo padalinio mokymą suteikimą

2 343

5.4.

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios tęstinį mokymą:

 

5.4.1.

sertifikavimą

6 607

5.4.2.

metinę priežiūrą

5 951

5.5.

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios praktikos instruktorių mokymą:

 

5.5.1.

sertifikavimą

6 597

5.5.2.

metinę priežiūrą

5 930

5.6.

už skrydžių vadovų mokymo įstaigos, vykdančios vertintojų mokymą:

 

5.6.1.

sertifikavimą

6 596

5.6.2.

metinę priežiūrą

5 974

5.7.

už kalbos vertintojo:

 

5.7.1.

paskyrimą

406

5.7.2.

metinę priežiūrą

401

5.8.

už mokymo programos patvirtinimą

197

5.9.

už išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą

505

5.10.

už oro navigacijos paslaugų teikėjo pažymėjimo ar jo priedo pakeitimą dėl organizacijos pavadinimo ar adreso keitimo

142

5.11.

už skrydžių valdymo elektronikos specialisto licencijos****:

 

5.11.1.

išdavimą

102

5.11.2.

kvalifikacijos galiojimo laiko pratęsimą

59

5.11.3.

papildomos kvalifikacijos suteikimą / kvalifikacijos atnaujinimą

61

5.11.4.

dublikato išdavimą

31

 

**** Pastaba.  Vienu kartu suteikiant / pratęsiant / atnaujinant kelias  kvalifikacijas imamas bendras 102 Eur (išdavimo) arba 59 Eur (kvalifikacijos pratęsimo) įkainis.

 

5.12.

už oro eismo paslaugoms teikti naudojamų įrenginių įvertinimą ir:

 

5.12.1.

tūpimo pagal prietaisus sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.1.1.

išdavimą

2 502

5.12.1.2.

išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

5 004

5.12.1.3.

galiojimo pratęsimą

1 253

5.12.1.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

2 506

5.12.2.

mikrobangų tūpimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.2.1.

išdavimą

2 502

5.12.2.2.

išdavimą skubos tvarka per 5 darbo dienas

5 004

5.12.2.3.

galiojimo pratęsimą

1 253

5.12.2.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

2 506

5.12.3.

nekryptinio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.3.1.

išdavimą

353

5.12.3.2.

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

706

5.12.3.3.

galiojimo pratęsimą

227

5.12.3.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

454

5.12.4.

ženklinamojo radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.4.1.

išdavimą

130

5.12.4.2.

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

260

5.12.4.3.

galiojimo pratęsimą

71

5.12.4.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

142

5.12.5.

visakrypčio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.5.1.

išdavimą

725

5.12.5.2.

išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 450

5.12.5.3.

galiojimo pratęsimą

353

5.12.5.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

706

5.12.6.

toliamačio radijo švyturio tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.6.1.

išdavimą

351

5.12.6.2.

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

702

5.12.6.3.

galiojimo pratęsimą

175

5.12.6.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

350

5.12.7.

apžvalgos pirminio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.7.1.

išdavimą

1 521

5.12.7.2.

išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas

3 042

5.12.7.3.

galiojimo pratęsimą

706

5.12.7.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 412

5.12.8.

apžvalgos antrinio radiolokatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.8.1.

išdavimą

1 521

5.12.8.2.

išdavimą skubos tvarka per 4 darbo dienas

3 042

5.12.8.3.

galiojimo pratęsimą

706

5.12.8.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 3 darbo dienas

1 412

5.12.9.

automatinio radijo pelengatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.9.1.

išdavimą

353

5.12.9.2.

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

706

5.12.9.3.

galiojimo pratęsimą

175

5.12.9.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

350

5.12.10.

radijo ryšio stoties ar siųstuvo ar retransliatoriaus tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.10.1.

išdavimą

36

5.12.10.2.

išdavimą skubos tvarka per 2 darbo dienas

72

5.12.10.3.

galiojimo pratęsimą

19

5.12.10.4.

galiojimo pratęsimą skubos tvarka per 1 darbo dieną

38

5.12.11.

daugiajutiklės aerodromo eismo stebėjimo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.11.1.

išdavimą

1 521

5.12.11.2.

galiojimo pratęsimą

706

5.12.12.

automatizuotos skrydžių valdymo sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.12.1.

išdavimą

3 045

5.12.12.2.

galiojimo pratęsimą

1 531

5.12.13.

kalbinio ryšio sistemos tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.13.1.

išdavimą

628

5.12.13.2.

galiojimo pratęsimą

320

5.12.14.

aviacijos fiksuoto telekomunikacinio tinklo pranešimų sistemos komutatorių tinkamumo naudoti pažymėjimo:

 

5.12.14.1.

išdavimą

614

5.12.14.2.

galiojimo pratęsimą

303

6.

Už orlaivių naudojimo skrydžiams, keleivių salono įgulos nario atestacijos ir pradinio mokymo organizacijos sertifikavimo paslaugas:

 

6.1.

už pirminės paraiškos gauti oro vežėjo pažymėjimą (AOC) nagrinėjimą ir pažymėjimo išdavimą (neįtraukiant dokumentų tvirtinimo), kai skrydžius vykdo:

 

6.1.1.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje

495

6.1.2.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje

997

6.1.3.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčius)

1 956

6.1.4.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5,700 kg iki 40 000 kg

4 443

6.1.5.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip 40 000 kg

9 750

6.2.

už paraiškos įtraukti papildomą naują orlaivio tipą į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivio tipą, kai skrydžius vykdo:

 

6.2.1.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė nei 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje

144

6.2.2.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal vizualiųjų skrydžių taisykles (toliau – VST) ir Lietuvos Respublikos teritorijoje

493

6.2.3.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.2.1 ir 6.2.2 papunkčius)

1 051

6.2.4.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

3 150

6.2.5.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip
40 000 kg

6 004

6.3.

už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną naujai įtraukiamą orlaivį, kai skrydžius vykdo:

 

6.3.1.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje

51

6.3.2.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje

98

6.3.3.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.3.1 ir 6.3.2 papunkčius)

142

6.3.4.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

455

6.3.5.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip
40 000 kg

996

6.4.

už paraiškos dėl papildomo to paties tipo orlaivio, registruoto užsienio valstybėje, įtraukimo į oro vežėjo pažymėjimo (AOC) priedą (OPSEC) nagrinėjimą ir pažymėjimo papildymą už kiekvieną įtraukiamą naują orlaivį, kai skrydžius vykdo:

 

6.4.1.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje

66

6.4.2.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje

127

6.4.3.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčius)

184

6.4.4.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

590

6.4.5.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip
40 000 kg

1296

6.5.

už oro vežėjų, kuriems išduotas pažymėjimas, metinę priežiūrą, kai skrydžius vykdo*****:

 

6.5.1.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje

101

6.5.2.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje

300

6.5.3.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.5.1 ir 6.5.2 papunkčius)

1 463

6.5.4.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

2 058

6.5.5.

lėktuvu, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip
40 000 kg

3 180

 

***** Pastaba. Jei į oro vežėjo pažymėjimą įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas mases,  įkainis skaičiuojamas pagal į oro vežėjo pažymėjimą įrašyto didžiausio maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę

 

6.6.

už specialiųjų patvirtinimų suteikimą (už kiekvieną):

 

6.6.1.

pavojingųjų krovinių vežimui (DGR) pagal sumažinto vertikaliojo skirstymo minimumus (RVSM), skrydžiams, vykdomiems taikant Šiaurės Atlanto Aukštybių lygio oro erdvę (NAT HLA)

1 501

6.6.2.

skrydžiams vieno turbininio variklio lėktuvais naktį arba meteorologinėmis sąlygomis pagal prietaisus (SET IMC), skrydžiams prasto matomumo sąlygomis (LVO)

2 928

6.7.

už oro vežėjo pažymėjimo:

 

6.7.1.

pakeitimą, kai keičiasi informacija, nereikalaujanti orlaivio naudotojo įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą (išskyrus atvejus, kai pakeitimai yra susiję su 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose nurodytų orlaivių naudotojui išduotu vežėjo pažymėjimu)

248

6.7.2.

pakeitimą, kai keičiasi orlaivių naudotojo, nurodyto 6.1.1–6.1.3 papunkčiuose, informacija, nereikalaujanti įvertinimo saugos požiūriu (pvz., pavadinimas, adresas), taip pat kai išbraukiamas orlaivis, kuris nėra paskutinis įtrauktas į oro vežėjo pažymėjimą

31

6.7.3.

pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai (stataus artėjimo tūpti procedūra (STEEP APPROACH), trumpojo tūpimo procedūra (SHORT landing), procedūra taikant padidintus posvyrio kampus (increased bank angles at take-off), didžiausio nuotolio nuo tinkamo aerodromo dviejų variklių lėktuvams, neturintiems ETOPS patvirtinimo (maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an ETOPS approval) ir kt.)

1 454

6.7.4.

pakeitimą, kai įtraukiami kiti papildomi leidimai ir reikalingas pereinamasis laikotarpis (Elektroninį skrydžių dokumentacijos rinkinys EFB ir kt.)

2 934

6.7.5.

kopijos patvirtinimą

19

6.7.6.

dublikato išdavimą

31

6.8.

už padidinto nuotolio skrydžių dviejų variklių lėktuvais (ETOPS):

 

6.8.1.

pirmojo tipo įtraukimą į paraišką

4 979

6.8.2.

kiekvieno papildomo tipo įtraukimą į paraišką

2 504

6.9.

už individualių darbo ir poilsio laiko schemų patvirtinimą pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 ARO.OPS.235 dalį ir ORO.FTL.125 (b) dalies punktą

506

6.10.

už nuovargio rizikos valdymo sistemos patvirtinimą

4 933

6.11.

už skrydžių vykdymo vadovo:

 

6.11.1.

A dalies:

 

6.11.1.1.

naujos redakcijos patvirtinimą

1 290

6.11.1.2.

naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

146

6.11.1.3.

pakeitimo patvirtinimą

648

6.11.1.4.

pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

46

6.11.1.5.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, naujos redakcijos patvirtinimą

304

6.11.1.6.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

99

6.11.1.7.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu,  pakeitimo patvirtinimą

147

6.11.1.8.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

29

6.11.2.

B dalies:

 

6.11.2.1.

naujos redakcijos patvirtinimą

1 177

6.11.2.2.

naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

103

6.11.2.3.

pakeitimo patvirtinimą

604

6.11.2.4.

pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

47

6.11.2.5.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, naujos redakcijos patvirtinimą

395

6.11.2.6.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

76

6.11.2.7.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, pakeitimo patvirtinimą

198

6.11.2.8.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

29

6.11.3.

C dalies:

 

6.11.3.1.

naujos redakcijos patvirtinimą

505

6.11.3.2.

naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

96

6.11.3.3.

pakeitimo patvirtinimą

248

6.11.3.4.

pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

51

6.11.4.

D dalies:

 

6.11.4.1.

naujos redakcijos patvirtinimą

1 387

6.11.4.2.

naujos redakcijos patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

100

6.11.4.3.

pakeitimo patvirtinimą

684

6.11.4.4.

pakeitimo patvirtinimą 6.1.1 ir 6.1.2 papunkčiuose nurodytiems orlaivių naudotojams

48

6.11.4.5.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, naujos redakcijos patvirtinimą

346

6.11.4.6.

atskiro skyriaus, kai jis tvirtinamas atskiru dokumentu, pakeitimo patvirtinimą

149

6.12.

už orlaivio be įgulos nuomos:

 

6.12.1.

kai orlaivis išnuomojamas:

 

6.12.1.1.

iš Europos Sąjungos vežėjo:

 

6.12.1.1.1.

sutarties patvirtinimą

1 502

6.12.1.1.2.

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

497

6.12.1.1.3.

sutarties pratęsimo patvirtinimą

488

6.12.1.2.

iš ne Europos Sąjungos vežėjo

 

6.12.1.2.1.

sutarties patvirtinimą

2 481

6.12.1.2.2.

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

958

6.12.1.2.3.

sutarties pratęsimo patvirtinimą

577

6.12.2.

kai orlaivis išnuomojamas:

 

6.12.2.1.

Europos Sąjungos vežėjui:

 

6.12.2.1.1.

sutarties patvirtinimą

936

6.12.2.1.2.

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

499

6.12.2.1.3.

sutarties pratęsimo patvirtinimą

490

6.12.2.2.

ne Europos Sąjungos vežėjui

 

6.12.2.2.1.

sutarties patvirtinimą

4 497

6.12.2.2.2.

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

615

6.12.2.2.3.

sutarties pratęsimo patvirtinimą

589

6.13.

už orlaivio su įgula nuomos:

 

6.13.1.

iš Europos Sąjungos vežėjo:

 

6.13.1.1.

sutarties patvirtinimą

996

6.13.1.2.

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

504

6.13.1.3.

sutarties pratęsimo patvirtinimą

198

6.13.2.

iš ne Europos Sąjungos vežėjo:

 

6.13.2.1.

sutarties patvirtinimą

4 006

6.13.2.2.

sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, kai įtraukiamas papildomas orlaivis

1 011

6.13.2.3.

sutarties pratęsimo patvirtinimą

494

6.14.

už orlaivių naudotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012 reikalavimus:

 

6.14.1.

deklaracijos atlikti nekomercinius skrydžius ir nekomercinius specialiuosius skrydžius sudėtingais varikliais varomais orlaiviais (NCC) tikrinimą už kiekvieną orlaivį

118

6.14.2.

deklaracijos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius (SPO) tikrinimą

154

6.14.3.

metinę priežiūrą******:

 

6.14.3.1.

lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė yra mažesnė kaip 2 000 kg, kai skrydžiai vykdomi kylant ir tupiant tame pačiame aerodrome (A-A) Lietuvos Respublikos teritorijoje

101

6.14.3.2.

lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg ir skrydžiai vykdomi tik dieną pagal VST ir Lietuvos Respublikos teritorijoje

300

6.14.3.3.

lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė iki 5 700 kg (išskyrus 6.4.1 ir 6.4.2 papunkčius)

1 463

6.14.3.4.

lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė nuo 5 700 kg iki 40 000 kg

2 058

6.14.3.5.

lėktuvo, kurio maksimali sertifikuota kilimo masė daugiau kaip
40 000 kg

3 180

 

****** Pastaba. Jei į deklaraciją įrašyti orlaiviai, turintys skirtingas maksimalias sertifikuotas mases,  įkainis skaičiuojamas pagal į deklaraciją įrašyto didžiausią maksimalią sertifikuotą kilimo masę turinčio orlaivio masę

 

6.15.

už orlaivių naudotojų, kurie privalo gauti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, pagal Komisijos reglamento (ES)
Nr. 965/2012 reikalavimus:

 

6.15.1.

paraiškos išduoti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą nagrinėjimą ir leidimo išdavimą

748

6.15.2.

paraiškos pakeisti didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimą, kai nesikeičia standartinės veiklos procedūros, nagrinėjimą ir leidimo pakeitimą

109

6.15.3.

metinę didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo priežiūrą

310

6.15.4.

kitų Europos Sąjungos orlaivių naudotojų, siekiančių vykdyti didelės rizikos komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje, rizikų vertinimo ir  standartinių veiklos procedūrų patikrinimą

533

6.16.

už ne Europos Sąjungos orlaivių naudotojo paraiškos atlikti komercinius specialiuosius skrydžius Lietuvos Respublikos teritorijoje nagrinėjimą, leidimo suteikimą

1 015

6.17.

už keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimo:

 

6.17.1.

išdavimą

90

6.17.2.

pakeitimą, pasikeitus jame įrašytiems duomenims

27

6.17.3.

dublikato išdavimą

30

6.18.

už pradinio mokymo organizacijos:

 

6.18.1.

paraiškos suteikti leidimą vykdyti pradinį keleivių salono įgulos mokymą nagrinėjimą ir sertifikato išdavimą

1 037

6.18.2.

sertifikato dublikato išdavimą

31

6.18.3.

pradinio keleivių salono įgulos mokymo organizacijos metinę priežiūrą

503 (už kiekvienos organizacijos)

6.18.4.

keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizacijos mokymo vykdymo veiklos vadovo naujo leidimo tvirtinimą, kai pagal pirminį tvirtinimą pakeista daugiau kaip 50 proc. veiklos vadovo skyrių

195

6.18.5.

keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizacijos mokymo vykdymo veiklos vadovo revizijos tvirtinimą

97

6.19.

už orlaivių naudotojų, kurie privalo pateikti deklaracijas pagal Komisijos reglamento (ES) Nr. 2018/395 reikalavimus:

 

6.19.1.

deklaracijos pateikimą

41

6.19.2.

metinę priežiūrą

212

6.20.

už išimties pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimą

1290

7.

Už egzaminavimo paslaugas: 

 

7.1.

už piloto: 

 

7.1.1.

avialinijų transporto piloto licencijos (ATPL), komercinės aviacijos piloto licencijos (CPL) ar skrydžių pagal prietaisus kvalifikacijos (IR) teorinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą

30

7.1.2.

piloto mėgėjo licencijos (PPL), oro baliono piloto licencijos (BPL), sklandytuvo piloto licencijos (SPL), lengvojo orlaivio piloto licencijos (LAPL) ir bet kokio kito teorijos žinių egzamino laikymą ir perlaikymą

10

7.1.3.

teorijos egzaminų rezultatų suvestinės išdavimą

10

7.2.

už aviacijos saugumo darbuotojo:

 

7.2.1.

teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą

15

7.2.2.

praktikos egzamino laikymą ar perlaikymą

8

7.2.3.

vaizdų atpažinimo egzamino laikymą ar perlaikymą

22

7.3.

už eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros licencijos pagrindinių žinių egzamino laikymą ir perlaikymą

30

7.4.

už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar peregzaminavimą (raštu)

30

7.5.

už nepertraukiamojo tinkamumo organizacijų paskirtojo atsakingojo darbuotojo kvalifikacijos atitikties įvertinimo egzaminą ar peregzaminavimą (raštu) skubos tvarka per 5 darbo dienas

60

 

––––––––––––––––––––