LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TYRIMO METODIKos patvirtinimo

 

2017 m. gegužės 15 d. Nr. ĮV-675

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“, 2 punkto 4 pastraipos 3 nuostata, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, II prioriteto 3 krypties 8 darbo 5 punktu, siekdama prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2017 m. vasario 28 d. valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-P-50-2-3 Kaip Kultūros ministerija formuoja kultūros politiką, organizuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą rekomendacijų 4.3 papunkčio ir Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto 2017 m. balandžio 5 d. posėdžio protokolo Nr. 121-P-13 3 punkto įgyvendinimo ir paskatinti kultūros paslaugas teikiančias įstaigas vykdyti nuolatinę kultūros paslaugų vartotojų nuomonės stebėseną bei atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 10 d. Kultūros ir meno institucijų veiklos vertinimo ir valdymo modelio galimybių studijos rekomendacijų 2015–2016 m. įgyvendinimo plano 1.6 punktą:

1. T v i r t i n u Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodiką (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje veikiančioms įstaigoms įsivertinti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tyrimą atliekant kas 1 metus (arba ne rečiau kaip kartą per 2 metus), pradedant nuo 2017 m.

2.2. Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Strateginio planavimo skyriui paskelbti šiuo įsakymu patvirtintą Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodiką Kultūros ministerijos interneto svetainėje;

2.3. Kultūros ministerijos reguliavimo srityje esančių įstaigų veiklos koordinatoriams teikti reikalingą metodinę pagalbą ir konsultacijas kultūros įstaigoms, atliekant įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimus.

3. R e k o m e n d u o j u Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje veikiančioms įstaigoms ir kitoms kultūros paslaugas teikiančioms įstaigoms įsivertinti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtinta metodika.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                               Liana Ruokytė-Jonsson


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-675

 

 

 

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TYRIMO METODIKA

 

 

 

I.     Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodikos tikslas:

 

Nustatyti vieningą tvarką vykdant kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausas.

 

II.   Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo tikslas:

 

Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo (toliau – tyrimas) tikslas – nustatyti esamą kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

 

IIITyrimo uždaviniai:

 

1.  Išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie kultūros įstaigų teikiamas paslaugas bei aptarnavimo kokybę.

 

2.  Apibendrinti tyrimo rezultatus ir numatyti jų panaudojimo galimybes kultūros įstaigų paslaugoms bei aptarnavimo kokybei gerinti.

 

IVTikslinė grupė:

 

Kultūros įstaigų vartotojai.

 

V.   Tyrimo tipas:

 

Aprašomasis[1].

 

VIPirminių duomenų rinkimo metodas:

 

Apklausa.

 

VII.             Duomenų rinkimo forma:

 

Anketa. 

 

VIII. Imties dydis:

 

1.  Klausimynas bus pateikiamas kultūros įstaigų lankytojams (paslaugų vartotojams).

 

2.  Imties atranka yra patogumo[2].

 

3.  Rekomenduojamas teisingai užpildytų anketų skaičius (priklausomai nuo įstaigos lankytojų skaičiaus): 350–400[3] vnt.

 

IXDuomenų rinkimas:

 

1.  Anketa platinama elektroniniu bei popieriniu būdu.

 

2.  Popierinis anketos variantas pateikiamas bibliotekų, muziejų, koncertinių įstaigų bei teatrų lankytojams:

 

2.1. teatruose bei koncertinėse įstaigose – prie kasos, prieš spektaklį (pasirodymą), pertraukos metu ar kt.

 

2.2. bibliotekose – bibliotekos erdvėse ar kt.

 

2.3. muziejuose – prie išėjimo ar kt.  

 

3.  Elektroninis anketos variantas pateikiamas bibliotekų, muziejų, koncertinių įstaigų bei teatrų internetinėse paskyrose (internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje, naujienlaiškyje ir kt.)

 

4.  Anketos kultūros įstaigų lankytojams pateikiamos įstaigoms tinkamiausiu sezono laikotarpiu, kai yra sulaukiama didžiausio lankytojų skaičiaus, tačiau tyrimo trukmė turi būti ne ilgesnė nei 2 mėnesiai. 

 

X.   Duomenų analizė ir interpretavimas bei tyrimo ataskaitos parengimas:

 

1.  Apklausos metu surinktų duomenų analizei naudojama Microsoft Office Excel ar kita programa.

 

2.  Apklausos metu surinkti duomenys (iš popierinių bei elektroninių anketos variantų) peržiūrimi bei atrenkamos tinkamai užpildytos anketos. 

 

3.  Tinkamai užpildytų anketų duomenys suvedami į sudarytas lenteles Microsoft Excel ar kitoje programoje (elektroninių anketų duomenys eksportuojami iš sistemos, popierinių anketų duomenys suvedami rankiniu būdu):

 

3.1. anketos 1, 2, 3, 4, 9, 10 klausimo lentelėms paruošiamas grafinis duomenų atvaizdavimas (anketos 2 klausimui naudojama juostinė diagrama pateikiant kiekybinį respondentų atsakymų skaičių, anketos 1, 3, 4, 9, 10 klausimams naudojama skritulinė 3D diagrama pateikiant procentinį bei kiekybinį respondentų atsakymų skaičių).

 

3.2. demografiniai duomenys (anketos 6, 7 klausimai) yra surašomi į pateiktą lentelę bei paruošiamas grafinis duomenų atvaizdavimas (naudojama juostinė diagrama pateikiant kiekybinį respondentų atsakymų skaičių).

 

4.  Atlikus duomenų sisteminimą, gauti rezultatai aprašomi tyrimo ataskaitoje naudojantis Microsoft Word programa:

 

4.1. tyrimo ataskaitoje pateikiami sudaryti anketos 1, 2, 3, 4 klausimų grafiniai vaizdavimai.

 

4.2. kiekviena diagrama analizuojama atsižvelgiant į gautus rezultatus. Komentuojant diagramas neturi būti atkartojami visi diagramoje pateikti duomenys: plačiau turėtų būti aprašomi 1–2 daugiausiai ir 1–2 mažiausiai respondentų pasirinkti atsakymų variantai. Apibūdinant, kaip gauti rezultatai galėtų paveikti įstaigos veiklą, pateikiami siūlymai, ką įstaiga koreguotų (tobulintų), kad prastesni pasitenkinimo rodikliai sumažėtų. Atitinkamai rekomenduojama pasirengti tobulintinų veiksmų planą.

 

4.3. Demografinių duomenų (anketos 6, 7, 8, 9, 10 klausimai) analizė atliekama sudarant ir trumpai apibūdinant lankytojo portretą.

 

4.4. Tyrimo ataskaitoje, atlikus duomenų analizę, pateikiamos išvados apie esamą vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, tyrimo naudingumą. Taip pat interpretuojant duomenis pateikiamos prielaidos, kokį poveikį esami rezultatai gali turėti kultūros įstaigos veiklai.

 

4.5. Tyrimo ataskaitos apimtis yra iki 5 puslapių. 

 

XITyrimo periodiškumas:

 

1.  Tyrimas atliekamas kas 1 metus (arba ne rečiau kaip kartą per 2 metus).

 

2.  Tyrimo trukmė nuo 1 iki 2 mėnesių.

 

XII.             Anketos klausimai ir jų paaiškinimai:

 

 

 

 

 

 

Klausimas[4]:

 

Ką klausimu norėta sužinoti?

 

1. Kaip dažnai naudojatės įstaigos paslaugomis?

 

Vartotojo lankymosi įstaigoje dažnumo skalę.

 

2. Ar esate patenkintas (-a) įstaigos paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu?

 

Vartotojo pasitenkinimo lygį įstaigos paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu.

 

3. Ar rekomenduotumėte kitiems:

 

apsilankymą/ pasirodymą/ spektaklį/ parodą; edukacinį užsiėmimą įstaigoje?

 

Vartotojo norą rekomenduoti įstaigą ir pagrindines jos teikiamas paslaugas.

 

4. Ar ketinate lankytis įstaigoje ateityje?

 

Vartotojo ketinimą lankytis įstaigoje ateityje.

 

5. Jūsų siūlymai, komentarai.

 

Vartotojo pasiūlymus įstaigai.

 

Demografiniai klausimai

 

6. Jūs esate: vyras/ moteris?

 

Vartotojo lytį.

 

Lankytojo portretą.

 

7. Jūsų amžius?

 

Vartotojo amžių.

 

8. Šiuo metu gyvenate?

 

Vartotojo gyvenamąją vietą (miestą).

 

9. Jūsų išsilavinimas?

 

Vartotojo išsilavinimą.

 

10. Ar šiuo metu dirbate?

 

Vartotojo užimtumą, nedarbo priežastį.

 

 

______________

 


 

Kultūros įstaigų vartotojų

pasitenkinimo teikiamomis

paslaugomis tyrimo metodikos

1 priedas

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamas Respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite http://www.universityscholars.org.uk/image/check.png

 

1. Kaip dažnai naudojatės X bibliotekos paslaugomis?

 

 

 

 

Dažniau nei kartą per savaitę

 

 

 

Kartą per savaitę

 

Kartą per keletą savaičių

 

Kartą per mėnesį

 

Kartą per keletą mėnesių

 

Kartą per pusę metų

 

Kartą per metus

 

 

 

Rečiau nei kartą per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar esate patenkintas (-a) X bibliotekos paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?

 

Eilės nr.

 

 

Visiškai patenkintas (-a)

 

Labiau patenkintas (-a)

 

Labiau ne-patenkintas (-a)

 

Visiškai ne-patenkintas (-a)

 

Nesinaudoju

 

 

 

Neturiu nuomonės

2.1.

 

Bibliotekos patalpomis

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

Bibliotekos aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

Bibliotekos darbo laiku

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti bibliotekoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

Bibliotekos pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.6.

 

Informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

 

Bibliotekos knygomis

 

 

 

 

 

 

2.8.

 

Bibliotekos periodiniais leidiniais

 

 

 

 

 

 

2.9.

 

Bibliotekoje esančiais įrenginiais (kompiuteriais, savitarnos įrenginiais, kopijavimo aparatais ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.10.

 

Bibliotekos renginiais

 

 

 

 

 

 

2.11.

 

Bibliotekos organizuojamais mokymais (kaip naudotis kompiuteriu ar susirasti reikiamą informaciją ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.12.

 

Bibliotekininkų konsultacijomis ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija

 

 

 

 

 

 

2.13.

 

Bibliotekos elektroninėmis paslaugomis/ internetu (el. katalogu, duomenų bazėmis ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduočiau

 

Galbūt rekomenduočiau

 

Nerekomenduočiau

 

Nesinaudoju

 

Neturiu nuomonės

 

Apsilankyti X bibliotekoje

 

Edukacinį užsiėmimą X bibliotekoje (paskaitos, užsiėmimai moksleiviams ir pan.)

 

3. Ar rekomenduotumėte kitiems:

 

4. Ar ketinate lankytis X bibliotekoje ateityje?

 

 

Ketinu

 

Galbūt ketinu

 

Neketinu

 

Nežinau

 

(Neturiu nuomonės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jūsų siūlymai, komentarai

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Jūs esate:

 

Vyras             Moteris

 

 

7. Jūsų amžius:

 

15–19 metų

20–29 metai

30–39 metai

40–49 metai

50–59 metai

60–69 metai

70 metų ir vyresni

 

 

8. Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę):............................................................................................

 

9. Jūsų išsilavinimas:

 

Pradinis

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštesnysis

Aukštasis

Kita...................................................................................................................................................................

 

10. Ar šiuo metu dirbate?

 

Dirbu             Nedirbu*

*pažymėkite Jums tinkamą atsakymą:

 

Vaiko auginimo/ priežiūros atostogose

Bedarbis, ieškote darbo

Pensininkas

Studentas

Moksleivis

Dėl negalios

 

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

 

[vieta Jūsų logotipui]

 

 

 

______________

 


 

Kultūros įstaigų vartotojų

pasitenkinimo teikiamomis

paslaugomis tyrimo metodikos

2 priedas

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamas Respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite http://www.universityscholars.org.uk/image/check.png

 

1. Kaip dažnai naudojatės koncertinės įstaigos X paslaugomis?

 

 

Dažniau nei kartą per savaitę

Kartą per savaitę

Kartą per keletą savaičių

Kartą per mėnesį

Kartą per keletą mėnesių

Kartą per pusę metų

Kartą per metus

Rečiau nei kartą per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar esate patenkintas (-a) koncertinės įstaigos X paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?

 

 

Eilės nr.

 

 

 

Visiškai patenkintas (-a)

 

Labiau patenkintas (-a)

 

Labiau ne-patenkintas (-a)

 

Visiškai ne-patenkintas (-a)

 

Nesinaudoju

 

 

 

Neturiu nuomonės

2.1.

 

Koncertinės įstaigos patalpomis

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

Koncertinės įstaigos aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

Koncertinės įstaigos bilietų kaina

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

Koncertinės įstaigos darbo laiku

 

(pasirodymų laiku)

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti koncertinėje įstaigoje (nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

 

Koncertinės įstaigos pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.

 

Informacijos sklaida apie koncertinės įstaigos veiklą ir paslaugas (tinklaraštis „Faceboook“ paskyra ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.

 

Koncerto programa

 

 

 

 

 

 

2.9.

 

Koncerto atlikėjais

 

 

 

 

 

 

2.10.

 

Koncertinės įstaigos / kolektyvo repertuaru

 

 

 

 

 

 

2.11.

 

Koncertinėje įstaigoje vykdomais edukaciniais užsiėmimais

 

 

 

 

 

 

2.12.

 

Koncertinės įstaigos elektroninėmis paslaugomis/ internetu (bilietų įsigijimo galimybė, informacija apie koncertus ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

3. Ar rekomenduotumėte kitiems:

 

 

Rekomenduočiau

 

Galbūt rekomenduočiau

 

Nerekomenduočiau

 

Nesinaudoju

 

Neturiu nuomonės

 

Pasirodymą koncertinėje įstaigoje X

 

 

 

 

 

 

Edukacinį užsiėmimą koncertinėje įstaigoje X (programos moksleiviams ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ar ketinate lankytis koncertinėje įstaigoje X ateityje?

 

 

Ketinu

 

Galbūt ketinu

 

Neketinu

 

Nežinau

 

(Neturiu nuomonės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jūsų siūlymai, komentarai

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Jūs esate:

 

Vyras             Moteris

 

 

7. Jūsų amžius:

 

15–19 metų

20–29 metai

30–39 metai

40–49 metai

50–59 metai

60–69 metai

70 metų ir vyresni

 

8. Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę): ................................................................................................

 

9. Jūsų išsilavinimas:

 

Pradinis

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštesnysis

Aukštasis

Kita...................................................................................................................................................................

10. Ar šiuo metu dirbate?

 

Dirbu             Nedirbu*

*pažymėkite Jums tinkamą atsakymą:

 

Vaiko auginimo/ priežiūros atostogose

Bedarbis, ieškote darbo

Pensininkas

Studentas

Moksleivis

Dėl negalios

 

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

 

[vieta Jūsų logotipui]

 

 

 

______________

 


 

Kultūros įstaigų vartotojų

pasitenkinimo teikiamomis

paslaugomis tyrimo metodikos

3 priedas

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamas Respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite http://www.universityscholars.org.uk/image/check.png

 

1. Kaip dažnai naudojatės X muziejaus paslaugomis?

 

 

 

 

Dažniau nei kartą per savaitę

 

 

 

 

 

Kartą per savaitę

 

Kartą per keletą savaičių

 

Kartą per mėnesį

 

Kartą per keletą mėnesių

 

Kartą per pusę metų

 

Kartą per metus

 

 

 

Rečiau nei kartą per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar esate patenkintas (-a) X muziejaus paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?

 

Eilės nr.

 

 

 

Visiškai patenkintas (-a)

 

Labiau patenkintas (-a)

 

Labiau ne-patenkintas (-a)

 

Visiškai ne-patenkintas (-a)

 

Nesinaudoju

 

Neturiu nuomonės

2.1.

 

Muziejaus patalpomis

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

Muziejaus aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

Muziejaus bilietų kaina

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

Muziejaus darbo laiku

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti muziejuje

 

(nukreipiančios rodyklės, užrašai ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.

 

Muziejaus pasiekiamumu

 

(viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.7.

 

Informacijos sklaida apie muziejaus veiklą ir paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.

 

Muziejaus nuolatinėmis ekspozicijomis

 

 

 

 

 

 

2.9.

 

Muziejaus parodomis

 

 

 

 

 

 

2.10.

 

Muziejaus gido paslaugomis

 

 

 

 

 

 

2.11.

 

Muziejaus renginiais

 

 

 

 

 

 

2.12.

 

Muziejaus edukaciniais užsiėmimais

 

 

 

 

 

 

2.13.

 

Muziejaus edukatoriaus paslaugomis

 

 

 

 

 

 

2.14.

 

Muziejaus elektroninėmis paslaugomis/ internetu (virtualiomis parodomis, el. registracijos sistema ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ar rekomenduotumėte kitiems:

 

Rekomenduočiau

Galbūt rekomenduočiau

Nerekomenduočiau

Nesinaudoju

 

Neturiu nuomonės

 

Apsilankyti X muziejuje

 

 

 

 

 

 

Edukacinį užsiėmimą X muziejuje (programos moksleiviams, ekskursijos ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

4. Ar ketinate lankytis X muziejuje ateityje?

 

 

Ketinu

 

Galbūt ketinu

 

Neketinu

Nežinau

(Neturiu nuomonės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jūsų siūlymai, komentarai

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Jūs esate:

 

Vyras             Moteris

 

 

7. Jūsų amžius:

 

15–19 metų

20–29 metai

30–39 metai

40–49 metai

50–59 metai

60–69 metai

70 metų ir vyresni

 

8. Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę):.................................................................................................

 

9. Jūsų išsilavinimas:

 

Pradinis

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštesnysis

Aukštasis

Kita...................................................................................................................................................................

 

 

10. Ar šiuo metu dirbate?

 

Dirbu           Nedirbu*

*pažymėkite Jums tinkamą atsakymą:

 

Vaiko auginimo/ priežiūros atostogose

Bedarbis, ieškote darbo

Pensininkas

Studentas

Moksleivis

Dėl negalios

 

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

 

[vieta Jūsų logotipui]

 

 

 

______________

 

 


 

Kultūros įstaigų vartotojų

pasitenkinimo teikiamomis

paslaugomis tyrimo metodikos

4 priedas

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

 

Gerbiamas Respondente,

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis paslaugomis.

Šio tyrimo rezultatai padės įstaigai įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą.

Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite http://www.universityscholars.org.uk/image/check.png

 

1. Kaip dažnai naudojatės X teatro paslaugomis?

 

 

 

Dažniau nei kartą per savaitę

 

Kartą per savaitę

 

Kartą per keletą savaičių

 

Kartą per mėnesį

 

Kartą per keletą mėnesių

 

Kartą per pusę metų

 

Kartą per metus

 

Rečiau, nei kartą per metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar esate patenkintas (-a) X teatro paslaugomis, priemonėmis bei aptarnavimu?

 

Eilės nr.

 

 

 

Visiškai patenkintas (-a)

 

Labiau patenkintas (-a)

 

Labiau ne-patenkintas (-a)

 

Visiškai ne-patenkintas (-a)

 

Nesinaudoju

 

 

 

Neturiu nuomonės

2.1.

 

Teatro patalpomis

 

 

 

 

 

 

2.2.

 

Teatro aptarnavimo kokybe

 

(paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.3.

 

Teatro bilietų kaina

 

 

 

 

 

 

2.4.

 

Teatro darbo laiku

 

(spektaklių rodymo laiku)

 

 

 

 

 

 

2.5.

 

Nuorodomis padedančiomis susiorientuoti teatre (užrašai ant patalpų, rodyklės ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.6.

 

Teatro pasiekiamumu (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.7.

 

Informacijos sklaida apie teatro veiklą ir paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.)

 

 

 

 

 

 

2.8.

 

Aktorių vaidyba

 

 

 

 

 

 

2.9.

 

Teatro repertuaru

 

 

 

 

 

 

2.10.

 

Teatre vykdomais edukaciniais užsiėmimais

 

 

 

 

 

 

2.11.

 

Teatro elektroninėmis paslaugomis/ internetu (bilietų įsigijimo galimybė, virtualios paslaugos ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduočiau

 

Galbūt rekomenduočiau

 

Nerekomenduočiau

 

Nesinaudoju

 

Neturiu nuomonės

 

Spektaklį X teatre

 

 

 

 

 

 

Edukacinį užsiėmimą X teatre (ekskursijos, užsiėmimai moksleiviams ir pan.)

 

 

 

 

 

 

3. Ar rekomenduotumėte kitiems:

 

 

4. Ar ketinate lankytis X teatre ateityje?

 

 

Ketinu

 

Galbūt ketinu

 

Neketinu

 

Nežinau

 

(Neturiu nuomonės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jūsų siūlymai, komentarai

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Jūs esate:

 

Vyras             Moteris

 

 

7. Jūsų amžius:

 

15–19 metų

20–29 metai

30–39 metai

40–49 metai

50–59 metai

60–69 metai

70 metų ir vyresni

 

8. Šiuo metu gyvenate (įrašykite miestą arba gyvenvietę): ...........................................................................................

 

9. Jūsų išsilavinimas:

 

Pradinis

Pagrindinis

Vidurinis

Aukštesnysis

Aukštasis

Kita...................................................................................................................................................................

 

 

 

10. Ar šiuo metu dirbate?

 

Dirbu             Nedirbu*

*pažymėkite Jums tinkamą atsakymą:

 

Vaiko auginimo/ priežiūros atostogose

Bedarbis, ieškote darbo

Pensininkas

Studentas

Moksleivis

Dėl negalios

 

 

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

 

[vieta Jūsų logotipui]

 

 

 

______________

 


 

Kultūros įstaigų vartotojų

pasitenkinimo teikiamomis

paslaugomis tyrimo metodikos

5 priedas

 

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KLAUSIMYNAS

 

1. Šiuo metu gyvenate (parašykite valstybę ir miestą):

 

.......................................................................................................................................................................

 

2. Kokiu būdu sužinojote apie X įstaigos teikiamas paslaugas?

 

Iš reklamos žiniasklaidoje;

 

Iš laikraščių/ žurnalų straipsnių;

 

Iš lauko reklamų;

 

Iš reklamų viešajame transporte;

 

X įstaigos interneto svetainės;

 

Iš socialinių tinklų;

 

Iš kolegų, draugų ar šeimos narių rekomendacijų;

 

Kita:……………………………………………………………………………………………………………………....

 

3. Ar esate patenkintas (-a):

 

 

 

 

Visiškai patenkintas (-a)

 

Labiau patenkintas (-a)

 

Neturiu nuomonės

 

* Labiau ne-patenkintas (-a)

 

* Visiškai ne-patenkintas (-a)

 

X įstaigos patalpomis

 

 

 

 

 

 

X įstaigos aptarnavimo kokybe (paslaugumu, informacijos suteikimu ir pan.)

 

 

 

 

 

 

X įstaigos teikiamų paslaugų[5] kokybe

 

 

 

 

 

 

* Detalizuokite problemą:

 

................................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................................

 

4. Ar rekomenduotumėte kitiems apsilankyti X įstaigoje?

 

Taip               Ne

 

Dėkojame už Jūsų atsakymus!

 

[vieta Jūsų logotipui]

 

CULTURAL INSTITUTIONS CUSTOMER SATISFACTION QUESTIONNAIRE

 

1. Currently you live in (write the country and the city):

 

...................................................................................................................................................................

 

2. How did you hear about services of institution X?

 

From advertisements in the media;

 

From newspaper/ magazine articles;

 

From outdoor advertising;

 

From advertisements in public transport;

 

From institution X website;

 

From social media;

 

From colleagues, friends or family members recommendations;

 

Other:……………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Are you satisfied with:

 

 

 

 

Very satisfied

 

Satisfied

 

Neutral

 

* Dissatisfied

 

* Very dissatisfied

 

Indoor spaces in institution X

 

 

 

 

 

 

Service quality in institution X (competence/ helpfulness of the staff and etc.)

 

 

 

 

 

 

Quality of facilities[6] in institution X

 

 

 

 

 

 

* Please specify the issue:

 

................................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................................

 

4. Would you recommend visiting institution X?

 

Yes       No

 

Thank You for Your time!

 

[vieta Jūsų logotipui]

 

______________

 

 

 [1] Aprašomasis tyrimo tipas – konkretaus tyrimo analizė, kurio tikslas yra gauti empirinius duomenis, suteikiančius išsamesnį tiriamų reiškinių, jų struktūrinių elementų vaizdą.

[2] Patogumo atranka – šis atrankos tipas numato, kad respondentai bus pasirenkami atsitiktine tvarka, neatsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ar kitus rodiklius.  

[3] Imties dydis apskaičiuotas, pasirinkus 95 proc. tikimybę bei 0,5 proc. paklaidos tikimybę (http://www.apklausos.lt/imties-dydis).

[4] Įstaiga, pagal poreikį, į klausimyną gali įsitraukti jai aktualius 1–2 papildomus klausimus.

[5] Įstaiga pagal savo sritį gali konkretizuoti paslaugas, pavyzdžiui: pasirodymai, parodos, knygų kolekcija, periodinė literatūra, edukaciniai užsiėmimai, renginiai ir pan. (angl. performances, exhibitions, exhibits, available books, periodical literature, educational activities, other events and etc.)

[6] Įstaiga pagal savo sritį gali konkretizuoti paslaugas, pavyzdžiui: pasirodymai, parodos, knygų kolekcija, periodinė literatūra, edukaciniai užsiėmimai, renginiai ir pan. (angl. performances, exhibitions, exhibits, available books, periodical literature, educational activities, other events and etc.)