Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014─2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS VALDYMĄ IR KONTROLĘ, PASKYRIMO

 

2014 m. rugsėjo 3 d. Nr. 907
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), taip pat atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 1224 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą paskirstymo“ 3.6 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti institucijas, atsakingas už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) valdymą ir kontrolę:

1.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją;

1.2. Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos.

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai:

2.1.1. atlikti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje;

2.1.2. atlikti audito institucijos funkcijas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnyje;

2.1.3. parengti veiksmų programą ir, Lietuvos Respublikos Vyriausybei jai pritarus, pateikti Europos Komisijai;

2.1.4. nuo 2015 metų per 15 dienų nuo kiekvieno kalendorinio ketvirčio pabaigos teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą Lietuvoje;

2.2. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos atlikti:

2.2.1. tarpinės institucijos, atliekančios tam tikras vadovaujančiosios institucijos funkcijas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsakomybe, funkcijas;

2.2.2. tvirtinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 126 straipsnyje.

3. Šio nutarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytos institucijos atlieka 2.1.1, 2.2.1 ir 2.2.2 papunkčiuose nurodytas funkcijas, nepriklausomai audito institucijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 2 dalį atlikus šių institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams vertinimą ir nustačius jų atitiktį minėtiems kriterijams ir Europos Komisijai patvirtinus Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė atlieka šias funkcijas:

4.1. atsižvelgdama į vykdomos priežiūros rezultatus ir (arba) audito institucijai nustačius, kad vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinė institucija neatitinka jos paskyrimo kriterijų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede, nustato bandomąjį laikotarpį, per kurį vadovaujančioji, tvirtinančioji ar tarpinė institucija turi imtis reikiamų taisomųjų veiksmų, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje;

4.2. panaikina pavedimą vadovaujančiajai, tarpinei ar tvirtinančiajai institucijai atlikti Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 ir 126 straipsniuose nustatytas funkcijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 124 straipsnio 5 dalyje, ir paveda jos funkcijas atlikti naujai institucijai, audito institucijai atlikus šios institucijos atitikties paskyrimo kriterijams, nustatytiems Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 XIII priede, auditą ir nustačius jos atitiktį minėtiems kriterijams;

4.3. pagal kompetenciją tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius Partnerystės sutarties įgyvendinimą;

4.4. sudaro Veiksmų programos stebėsenos komitetą, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013  47–49 straipsniais;

4.5. atlieka Partnerystės sutarties ir veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, svarsto Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitą, ketvirtines veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitas ir prireikus įpareigoja institucijas imtis tam tikrų veiksmų.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                        Virginija Baltraitienė