neįgaliųjų REIKALų departamentO PRIE socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ, PRITAIKYTŲ NEĮGALIESIEMS VEŽTI, PASKIRSTYMO 2016–2018 METAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos 20162018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.4 priemone „Teikti neįgaliesiems pavėžėjimo paslaugas savivaldybių teritorijose“,

tvirtinu Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos aprašą (pridedamas).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Asta Kandratavičienė

 

PATVIRTINTA

Neįgaliųjų reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus

2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-35

 

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ, PRITAIKYTŲ NEĮGALIESIEMS VEŽTI,

PASKIRSTYMO 20162018 METAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato savivaldybių bei nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų (toliau – organizacijos) atrankos kriterijus bei lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti (toliau – automobiliai) paskirstymo organizacijoms tvarką.

2. Automobilių perdavimas organizacijoms vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės turto panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Automobilių perdavimo organizacijoms tikslas – paskatinti organizacijas teikti pavėžėjimo paslaugas sunkią judėjimo ar kitokio pobūdžio negalią turintiems asmenims (judantiems neįgaliojo vežimėlio pagalba, dializuojamiems, slaugomiems ir kitiems neįgaliesiems).

4. Kiekvienais metais Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nuperka neįgaliesiems pritaikytus automobilius ir perduoda juos savivaldybių atrinktoms ir jose registruotoms organizacijoms (kasmet ne daugiau kaip 20 automobilių). Departamento direktorius tvarkos aprašo nustatyta tvarka, atsižvelgdamas į Neįgaliesiems pritaikytų automobilių paskirstymo komisijos (toliau – Paskirstymo komisija) siūlymus, tvirtina savivaldybių, kurioms bus siūloma atrinkti organizacijas, kurioms bus perduoti automobiliai, eilę (toliau – eilė).

5. Savivaldybės (kasmet ne daugiau kaip po 20 savivaldybių) ir organizacijos, kurioms bus perduoti automobiliai, atrenkamos šiame tvarkos apraše nustatyta tvarka dviem etapais:

5.1. pirmajame etape vykdoma savivaldybių atranka;

5.2. antrajame etape atrinktos savivaldybės išrenka organizacijas, kurioms bus perduotas automobilis.

6. Automobiliai savivaldybių teritorijose veikiančioms organizacijoms, 2016–2018 metais skiriami laikantis šio principo: vienai savivaldybei – vienas automobilis.

7. Paskirstymo komisijos sprendimu 80 proc. atitinkamais kalendoriniais metais įsigytų automobilių yra skiriama savivaldybėms, atrinktoms atsižvelgiant į tvarkos aprašo 8 punkte nustatytus vertinimo kriterijus, o 20 proc. – atsižvelgiant į tvarkos aprašo 10 punkto nuostatas.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBIŲ ATRANKA

 

8. Departamentas sudaro eilę vadovaudamasis Paskirstymo komisijos siūlymais ir atsižvelgdamas į šiuos vertinimo kriterijus, kurių reikšmės nurodytos tvarkos aprašo 1 priede):

8.1. neįgaliųjų skaičius savivaldybėje;

8.2. neįgalių gyventojų skaičiaus santykis su savivaldybėje gyvenančių asmenų skaičiumi;

8.3. automobilių, ankstesniais metais Departamento perduotų pagal valstybės turto panaudos sutartį savivaldybėje registruotoms organizacijoms, skaičius.

9. Paskirstymo komisijos sprendimu pirmenybė teikiama daugiausia balų surinkusioms savivaldybėms, sudarant eilę tokiam skaičiui savivaldybių, kokį sudaro 80 proc. atitinkamais kalendoriniais metais įsigytų automobilių skaičius. Likusios savivaldybės yra įtraukiamos į rezervinį savivaldybių, pretenduojančių gauti automobilį, sąrašą.

10. Atitinkamais kalendoriniais metais 20 proc. automobilių gausiančios savivaldybės Paskirstymo komisijos sprendimu atrenkamos šiais atvejais, kai:

10.1. įgyvendinami įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimai, strateginio planavimo dokumentai ar kiti teisės aktai;

10.2. savivaldybės teritorijoje veikia organizacijos, kurios neturi pritaikytų automobilių (ir neturi galimybių teikti pavėžėjimo paslaugų neįgaliesiems), tačiau transporto paslaugos neįgaliesiems yra reikalingos;

10.3. kai savivaldybės teritorijoje veikia organizacijos, kurios naudoja daugiau kaip 13 metų senumo automobilius, perduotus Departamento panaudos sutarties pagrindu;

10.4. nepataisomai sugedus (nusidėvėjus) vieninteliam savivaldybės teritorijoje veikiančios organizacijos turimam ir ankstesniais metais jai Departamento valstybės turto panaudos pagrindais perduotam automobiliui.

11. Paskirstymo komisija eilę sudaro, atsižvelgdama ir į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 metais vykdytos savivaldybių apklausos metu pateiktą informaciją apie savivaldybių teritorijose veikiančias organizacijas ir jų automobilių poreikį. Jeigu savivaldybė minėtoje apklausoje automobilio poreikio nenurodė, ji gali būti braukiama iš eilės.

12. Jei kelios savivaldybės surenka tokią pačią balų sumą, pirmenybė teikiama toms savivaldybėms, kuriose neįgalių gyventojų santykis su gyventojų skaičiumi yra didesnis.

13. Jeigu atitinkamo rajono (miesto) savivaldybės teritorija ribojasi su to paties miesto (rajono) savivaldybe, pirmenybė teikiama daugiau balų surinkusiai savivaldybei.

14. Savivaldybės reitinguojamos pagal surinktų balų sumą mažėjimo tvarka. Eilėje išskiriamas pagrindinis ir rezervinis savivaldybių sąrašai. Paskirstymo komisija parengia ir teikia siūlymą Departamento direktoriui dėl savivaldybių, kuriose veeikiančioms organizacijoms gali būti skiriamas automobilis.

15. Rezerviniame sąraše esančios savivaldybės gali būti įtraukiamos į pagrindinį sąrašą:

15.1. jeigu atrinkta savivaldybė neįvykdė tvarkos aprašo 17–19 punktų reikalavimų;

15.2. jeigu atrinkta organizacija per Departamento nustatytą terminą nepasirašė valstybės turto panaudos sutarties arba pasirašyta valstybės turto panaudos sutartis su Departamentu nutraukta.

16. Departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo, kuriuo patvirtinama eilė, priėmimo siunčia pranešimus į eilę įrašytoms savivaldybėms apie jų teritorijoje veikiančioms organizacijoms planuojamą perduoti automobilį su siūlymu (prašymu) atrinkti po 1 organizaciją, kuriai galėtų būti skirtas automobilis.

 

III SKYRIUS

ORGANIZACIJŲ ATRANKA

 

17. Savivaldybės, gavusios Departamento pranešimus, kad einamaisiais metais šiose savivaldybėse veikiančioms organizacijoms gali būti skirtas automobilis, vykdo organizacijų, kurioms bus skirtas automobilis, atranką ir Departamento nustatytu terminu apie atrankos rezultatus raštu informuoja Departamentą.

18. Organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

18.1. teisinė forma. Savivaldybėje veikiančios organizacijos teisinė forma turi būti asociacija ar labdaros ir paramos fondas;

18.2. organizacijos veiklos tikslai. Organizacijos steigimo dokumentuose nurodytos veiklos tikslai turėtų būti tiesiogiai susiję su neįgaliųjų lygių teisių ir lygių galimybių visuomenėje siekiu ir (arba) paslaugų neįgaliesiems teikimu.

19. Savivaldybė ir (arba) savivaldybių atrinkta organizacija per Departamento nustatytą terminą kartu su atrankos rezultatais pateikia Departamentui įsipareigojimą padengti jos teritorijoje veikiančiai organizacijai perduoto automobilio išlaikymo (draudimo, remonto ir t. t.) ir eksploatacijos (kuro, vairuotojo darbo užmokesčio ir t. t.) išlaidas arba organizacijos rašytinę garantiją, kad jai perduoto automobilio išlaikymo ir eksploatacijos išlaidas dengs pati organizacija arba kiti asmenys. Departamentui šių dokumentų negavus, organizacijai automobilis neskiriamas.

20. Paskirstymo komisija įvertina savivaldybių atrinktų organizacijų atitikimą tvarkos aprašo 18 punkte nustatytiems kriterijams, sudaro organizacijų sąrašą ir teikia jį tvirtinti Departamento direktoriui.

 

IV SKYRIUS

PASKIRSTYMO KOMISIJOS VEIKLA

 

21. Paskirstymo komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai: 2 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 1 Lietuvos savivaldybių asociacijos ir 2 skėtinių nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų, teikiančių paslaugas asmenims turintiems fizinę (ar kompleksinę) negalią, kurių padaliniai ar asocijuoti nariai, nepretenduoja gauti automobilį atstovai. Skėtinių nevyriausybinių neįgaliųjų organizacijų atstovus šių organizacijų siūlymu į Paskirstymo komisiją deleguoja Departamento direktorius.

22. Paskirstymo komisija Departamento direktoriaus įsakymu sudaroma 2016–2018 metų laikotarpiui.

23. Departamento direktorius skiria Paskirstymo komisijos pirmininką ir sekretorių. Paskirstymo komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Departamento direktoriaus paskirtas Departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Komisijos sekretorius nėra Paskirstymo komisijos narys.

24. Paskirstymo komisijos veiklos forma – posėdžiai, kurių datą ir laiką nustato Paskirstymo komisijos pirmininkas.

25. Paskirstymo komisijos sprendimai teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

26.  Paskirstymo komisijos posėdžiai protokoluojami. Prie protokolo, kuriuo siūloma skirti automobilius, pridedami 2015 metų pradžios duomenys apie neįgalių gyventojų skaičių savivaldybėse, neįgalių gyventojų skaičiaus santykį su savivaldybės gyventojais, taip pat savivaldybėse veikiančioms organizacijoms pagal valstybės turto panaudos sutartis Departamento perduotų automobilių skaičių bei galutinis savivaldybių sąrašas pagal užimamą vietą eilėje.

 

V SKYRIUS

SUTARČIŲ SUDARYMAS IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

27. Departamento direktorius, gavęs Paskirstymo komisijos siūlymą tvirtina automobilių paskirstymą organizacijoms einamaisiais metais.

28. Departamento direktoriui priėmus sprendimą skirti organizacijai automobilį, organizacija yra Departamento raštu informuojama apie jai skirtą automobilį, jai siunčiamas valstybės turto panaudos sutarties projektas, kuriame nurodomos šalių teisės ir įsipareigojimai, sutarties vykdymo, atsiskaitymo, kontrolės, rezultatų viešinimo bei kitos sąlygos. Prie sutarties pridedami sutarties pagal tvarkos aprašo 19 punkte nurodyti dokumentai.

29. Departamentas informaciją apie automobilių paskirstymo atitinkamais metais rezultatus skelbia savo interneto svetainėje www.ndt.lt.

30. Departamentas kontroliuoja, kaip organizacijos, pasirašiusios valstybės turto panaudos sutartis, vykdo prisiimtus įsipareigojimus šiose sutartyse nustatytomis sąlygomis. Kontrolės tikslas – užtikrinti, kad automobiliai, vykdant organizacijos veiklą, kuriai jie skirti būtų naudojami pagal paskirtį.

31. Jei pagal organizacijos pateiktas ataskaitas, patikrinimų rezultatus arba gautą kitą objektyvią informaciją, paaiškėja, kad organizacija nevykdo valstybės turto panaudos sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, Paskirstymo komisija, įvertinusi šias aplinkybes, siūlo Departamento direktoriui nutraukti valstybės turto panaudos sutartį su organizacija ir automobilį perduoti kitai organizacijai.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Lėšos automobiliams pirkti yra skiriamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų asignavimų pagal programas.

33. Savivaldybės administracijos bei organizacijos privalo skleisti informaciją (žiniasklaidoje ir, pagal galimybes, kitose viešosios informacijos rengėjų ir visuomenės informavimo priemonių sistemose) apie savivaldybės bei organizacijos, kurioje naudojami paskirti automobiliai, vykdomą veiklą. Skelbdamos ir skleisdamos informaciją apie veiklą, jos turi nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir nurodyti, kad savivaldybių teritorijose veikiančioms organizacijoms automobilius skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

34. Departamento sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________________

 

Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti,

paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

SAVIVALDYBIŲ ATRANKOS SKIRTI NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTUS AUTOMOBILIUS VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Eil. Nr.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo reikšmė balais

1.

Neįgaliųjų skaičius savivaldybėje

 

Iki 1000 – 5

1000-2000 – 6-10

Daugiau kaip 2000 – 15

2.

Neįgalių gyventojų skaičiaus santykis su savivaldybėje gyvenančių asmenų skaičiumi

 

Daugiau kaip 10 % –15

5 – 9% – 10

1–5% 5

 

3.

Eksploatuojamų automobilių, ankstesniais metais Departamento perduotų pagal valstybės turto panaudos sutartį savivaldybėje registruotoms organizacijoms, skaičius

 

0 – 15

1 – 10

2 arba daugiau automobilių, kurie pagaminti prieš 10 metų ir vėliau – 5

2 ar daugiau automobilių, naujesnių nei 10 metų – 0