NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.)

„DĖL SUTIKIMŲ STATYTI laikinuosius ir NESUDĖTINGUosius STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 7 d. Nr. 1P-13-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytąjį įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMŲ STATYTI laikinuosius ir NESUDĖTINGUosius STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu, Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 „Dėl Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“, 12.5 papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 29 punktu ir 49.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms, asmeniui pageidaujant, jo užpildytą prašymą pagal Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių 1 priedą ir prie prašymo pridėtus dokumentus persiųsti Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam skyriui.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles:

2.1. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. įrengti ir naudoti laikinuosius prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinius (kioskus, paviljonus, lauko kavinių aptarnavimo statinius). Įrengiamo laikinojo statinio užimamas plotas negali būti didesnis kaip 25 kv. m.

Prie stacionariosios viešojo maitinimo įstaigos ir lauko kavinės aptarnavimo statinio lauke statomai įrangai (staliukams, kėdėms, skėčiams, pakyloms ir pan.), kuri yra skirta viešojo maitinimo paslaugoms teikti, Taisyklių nuostatos netaikomos;“

2.2. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. dokumentus, įrodančius, kad asmuo laimėjo savivaldybės organizuotą konkursą ar aukcioną statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, nurodytus Taisyklių 4.1 papunktyje, ir laikinuosius statinius, nurodytus Taisyklių 4.3 papunktyje.

2.3. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, patvirtintą laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių (kioskų, paviljonų, lauko kavinių aptarnavimo statinių), reklaminių įrenginių, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių išdėstymo schemos kopiją arba kitą savivaldybės patvirtintą dokumentą, kurio planinėje medžiagoje būtų numatytas laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių (kioskų, paviljonų, lauko kavinių aptarnavimo statinių), reklaminių įrenginių, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių išdėstymas. Šie dokumentai iki jų patvirtinimo turi būti suderinti su Teritoriniu skyriumi;“

2.4. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Sutikime turi būti nurodyta, kad jis išduodamas Plane nurodytiems laikiniesiems ir nesudėtingiesiems statiniams statyti pagal Plane nurodytus sprendinius.

Plane įrašoma žyma, kurioje turi būti nurodytas Teritorinio skyriaus pavadinimas, Sutikimo išdavimo data ir numeris bei Teritorinio skyriaus vedėjo vardas, pavardė, pareigos ir parašas. Planas, kuriame įrašyta Teritorinio skyriaus žyma, yra neatsiejama Sutikimo dalis.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytu atveju, jis išduodamas prašyme nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 5 metams. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau nei 5 metams, jei valstybinės žemės, kurioje yra pastatyti laikinieji ir nesudėtingieji statiniai, nenumatoma naudoti kitoms reikmėms, arba iki kol valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės sklypas.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodytiems statiniams ir (ar) įrenginiams statyti ir naudoti, Sutikime turi būti nurodyta, kad pagal Sutikimą leidžiama statyti ir naudoti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius ir (ar) įrenginius 6 metus nuo paramos paraiškos įregistravimo datos ir kad tuo atveju, jeigu teritoriją, kurioje išduotas Sutikimas, po Sutikimo galiojimo pabaigos numatoma ir toliau naudoti viešiesiems poreikiams, Sutikimo galiojimo laikotarpiu šioje teritorijoje turi būti suformuotas žemės sklypas.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytiems statiniams ir (ar) įrenginiams statyti / įrengti, Sutikime turi būti nurodyta, kad teritorijoje leidžiama naudoti įrengtas konteinerių aikšteles 5 metus nuo paramos paraiškos įregistravimo datos.

Kai sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytais atvejais, jis išduodamas 5 metams, bet ne ilgiau nei savivaldybės konkurso ar aukciono sąlygose numatytas terminas. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau nei savivaldybės konkurso ar aukciono sąlygose numatytas terminas.

Sutikimas, išduotas Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, negali būti pratęsiamas, jeigu savivaldybės organizuoto konkurso ar aukciono sąlygose nebuvo numatyta galimybė pratęsti terminą arba jeigu prašomas pratęsti terminas yra ilgesnis nei numatyta konkurso ar aukciono sąlygose.

Kai sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytais atvejais, jis išduodamas 10 metų, bet ne ilgiau nei suteiktas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau nei 10 metų, jei valstybinės žemės, kurioje yra pastatytas medžioklės bokštelis, nenumatoma naudoti kitoms reikmėms, arba iki kol valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės sklypas.

Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo pradėti statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius per 1 metus nuo Sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus statyti laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių per 1 metus, Sutikimas nustoja galioti ir šių Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas Sutikimas.

Kai Sutikimas išduodamas teritorijoje, kurioje yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, projektuojami žemės sklypai ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija nėra pasibaigusi, Sutikimas išduodamas tik iki kol bus patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas.“

2.5. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Išdavęs Sutikimą, išskyrus Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytus atvejus, Teritorinis skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka apie išduotą Sutikimą informuoja savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, administraciją dėl žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo.

Sutikimo gavėjas, išskyrus Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytus atvejus, įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka ir terminais teikti savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.“

2.6. Pakeičiu 2 priedą:

2.6.1. pakeičiu šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Asmuo pagal išduotą sutikimą privalo pradėti statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius per 1 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus statyti laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių per 1 metus, sutikimas nustoja galioti ir turi būti gautas naujas sutikimas.“

2.6.2. pakeičiu išnašą, pažymėtą **, ir ją išdėstau taip:

**Nurodoma, išskyrus Taisyklių 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytus atvejus.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Laimonas Čiakas