LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ SKELBIMO DATOS

 

2019 m. birželio 13 d. Nr. V-707

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 125 punktu,

n u s t a t a u  2018–2019 mokslo metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą 2019 metų liepos 12 dieną.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius