Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GRUODŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 1630 „DĖL VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į II IR III NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠUS, LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 13 d. Nr. 146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. 1630 „Dėl Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU MEDŽIAGOMIS, ĮTRAUKTOMIS Į II IR III NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠUS, LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR LeidimŲ moksliniŲ tyrimŲ veiklai su medžiagomis, įtrauktomis Į I NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ sąrašą, išdavimo tvarkOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti pridedamus:

1. Veiklos, susijusios su medžiagomis, įtrauktomis į II ir III narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, licencijavimo taisykles;

2. Leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo tvarkos aprašą.“

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras Vilius Šapoka

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1630 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 146

redakcija)

 

LeidimŲ moksliniŲ tyrimŲ veiklai su medžiagomis, įtrauktomis Į I NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ sąrašą, išdavimo tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų mokslinių tyrimų veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą, išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus pareiškėjui, norinčiam įgyti leidimą mokslinio tyrimo veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų (toliau – I sąrašo medžiagos) sąrašą (toliau – leidimas), dokumentus, kuriuos reikia pateikti norint įgyti leidimą, sprendimų išduoti leidimą priėmimo tvarką, atsisakymo išduoti leidimą, leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo pagrindus ir leidimo turėtojo pareigas.

2. Leidimas išduodamas juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui (toliau – juridinis asmuo), kuris yra mokslo ir studijų institucija arba kuris numato vykdyti mokslinį tyrimą pagal sutartį su mokslo ir studijų institucija.

3. Leidimas turi būti įgyjamas ir tais atvejais, kai mokslinio tyrimo metu gaminant I sąrašo medžiagą ar ją perdirbant susidaro kita I sąrašo medžiaga (toliau – tarpinė I sąrašo medžiaga) arba įsigyjama I sąrašo medžiaga, reikalinga moksliniame tyrime tiriamos I sąrašo medžiagos gamybai (toliau – pradinė I sąrašo medžiaga).

4. Leidimą išduoda, sustabdo jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimo galiojimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija).

5. Leidimas suteikia teisę įsigyti, laikyti, gabenti Lietuvos Respublikos teritorijoje, gaminti, perdirbti, importuoti, eksportuoti, naudoti moksliniam tyrimui I sąrašo medžiagas.

6. Jeigu tą patį mokslinį tyrimą numato vykdyti daugiau negu vienas juridinis asmuo, iš kurių vienas yra mokslo ir studijų institucija, kiekvienas juridinis asmuo turi gauti leidimą, kad būtų galima pradėti ir vykdyti mokslinį tyrimą naudojant I sąrašo medžiagas.

7. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI JURIDINIAM ASMENIUI, NORINČIAM GAUTI LEIDIMĄ

 

8. Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. turėti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose numatoma laikyti I sąrašo medžiagas;

8.2. paskirti asmenį, atsakingą už I sąrašo medžiagos įsigijimą, laikymą ir apskaitą.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ LEIDIMUI GAUTI, PATEIKIMAS

 

9. Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą (toliau – pareiškėjas), Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia:

9.1. prašymą išduoti leidimą, kuriame nurodoma:

9.1.1. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas, informacija apie asmenį ryšiams (vardas, pavardė, telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas);

9.1.2. mokslinio tyrimo pavadinimas, tikslas, pradžios ir pabaigos datos;

9.1.3. moksliniame tyrime prašomos leisti naudoti I sąrašo medžiagos pavadinimas (nurodoma I sąrašo medžiaga, su kuria bus atliekamas mokslinis tyrimas, ir, jei yra, pradinė I sąrašo ir tarpinė I sąrašo medžiagos) ir kiekis;

9.1.4. veiklos vietos, kurioje bus vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I sąrašo medžiagą, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

9.1.5. patalpų, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I sąrašo medžiagą, unikalus daikto numeris (identifikacinis kodas), kuris šioms patalpoms suteiktas Nekilnojamojo turto registre;

9.1.6. asmens, atsakingo už I sąrašo medžiagos įsigijimą, laikymą ir apskaitą, vardas, pavardė, juridinio asmens vadovo įsakymo dėl šio asmens paskyrimo atsakingu asmeniu, data ir numeris;

9.1.7. jeigu pareiškėjas nėra mokslo ir studijų institucija, nurodomas mokslo ir studijų institucijos, su kuria sudaroma sutartis dėl to paties tyrimo atlikimo, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas;

9.1.8. prašymo užpildymo data ir pridedamų dokumentų sąrašas;

9.2. patalpų, kuriose bus vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I sąrašo medžiagą, vidaus plotų eksplikacijos kopija iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos nurodant patalpas, kuriose bus laikoma I sąrašo medžiaga;

9.3. patalpų, kuriose numatoma laikyti I sąrašo medžiagą, aprašymas, pagrindžiantis patalpų atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams;

9.4. informacija apie I sąrašo medžiagos įsigijimą, gabenimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, gamybą, perdirbimą, importą, eksportą, tarpines I sąrašo medžiagas:

9.4.1. I sąrašo medžiagos, su kuria bus atliekamas mokslinis tyrimas, gaminimo ir ekstrahavimo procesai, jeigu juos atlieka pats pareiškėjas, kas tieks pradinę medžiagą, reikalingą I sąrašo medžiagos gaminimui, ekstrahavimui, ir kokiais kiekiais. Jeigu pareiškėjas pats negamina I sąrašo medžiagos, nurodyti šios medžiagos tiekėją, ar ji bus importuojama, ar įsigyjama iš Lietuvos Respublikos tiekėjų. Nurodyti, ar numatoma pateikti I sąrašo medžiagą kitam leidimo turėtojui ar eksportuoti kitam juridiniam asmeniui, kurie vykdo tokius pat mokslinius tyrimus. Jeigu numatoma sudaryti sutartį su juridiniu asmeniu dėl I sąrašo medžiagos gabenimo vadovaujantis Aprašo 32 punktu, nurodyti juridinio asmens pavadinimą;

9.4.2. duomenys apie mokslinio tyrimo metu susidarančias tarpines I sąrašo medžiagas (jeigu jos susidaro): medžiagų ar jų grupės pavadinimai, kiekiai, ar jos sunaudojamos gamybos procese, ar nesunaudojamos ir jas reikia sunaikinti;

9.5. patvirtinimas, kad pareiškėjas turi moksliniame tyrime numatomų naudoti medžiagų (I sąrašo medžiagos, su kuria bus atliekamas mokslinis tyrimas, pradinės I sąrašo medžiagos ir tarpinės I sąrašo medžiagos) įsigijimo, apskaitos, sunaikinimo procedūras reguliuojančias taisykles.

10. Jeigu prašyme išduoti leidimą nurodoma daugiau nei viena I sąrašo medžiaga, kuri bus naudojama moksliniame tyrime, ir daugiau nei viena veiklos vieta, kurioje bus vykdomas mokslinis tyrimas, atitinkama Aprašo 9 punkto informacija ir duomenys pateikiami apie kiekvieną I sąrašo medžiagą ir kiekvieną veiklos vietą.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

11. Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, patikrina, ar prašymas gauti leidimą visiškai ir tinkamai užpildytas, ar pateikti visi dokumentai, nurodyti Aprašo 9 punkte.

12. Jeigu Sveikatos apsaugos ministerija nustato, kad gautas prašymas išduoti leidimą nevisiškai ar netinkamai užpildytas arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos apie tai pranešti pareiškėjui ir nustatyti ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą nuo pranešimo apie tai gavimo dienos, per kurį jis turi pašalinti trūkumus. Laikas, per kurį pareiškėjas turi patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, neįskaitomas į sprendimo priėmimo laikotarpį. Jeigu Sveikatos apsaugos ministerija nustato, kad gautas prašymas išduoti leidimą visiškai ir tinkamai užpildytas ir pateikti visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą ir kitų dokumentų gavimo dienos pranešti pareiškėjui apie prašymo išduoti leidimą ir kartu pateiktų dokumentų gavimą.

13. Jeigu pateikti visi tinkamai užpildyti dokumentai, Sveikatos apsaugos ministerija persiunčia šiuos dokumentus Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba) prašydama įvertinti pateiktus duomenis ir informaciją bei pateikti motyvuotą išvadą dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo (toliau – prašymas pateikti motyvuotą išvadą).

14. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, gavusi Sveikatos apsaugos ministerijos prašymą pateikti motyvuotą išvadą, turi:

14.1. įvertinti patalpų, kuriose numatoma laikyti I sąrašo medžiagą, atitiktį sveikatos apsaugos ministro nustatytiems reikalavimams;

14.2. naudodamasi valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais arba tiesiogiai iš valstybės institucijų gauta informacija:

14.2.1. patikrinti pareiškėjo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (pavadinimą, teisinę formą, kodą ir buveinės adresą) Juridinių asmenų registre;

14.2.2. pagal patalpų, kuriose numatoma vykdyti mokslinį tyrimą su I sąrašo medžiaga, unikalų daikto numerį (identifikacinį kodą) patikrinti nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis apie šias patalpas Nekilnojamojo turto registre.

15. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba motyvuotą išvadą dėl leidimo išdavimo ar neišdavimo pateikia Sveikatos apsaugos ministerijai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Sveikatos apsaugos ministerijos prašymo pateikti motyvuotą išvadą gavimo dienos.

16. Sveikatos apsaugos ministerija leidimą išduoda gavusi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos motyvuotą išvadą dėl leidimo išdavimo arba leidimo neišduoda, gavusi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos motyvuotą išvadą dėl leidimo neišdavimo.

17. Leidimas išduodamas ar motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą turi būti pateiktas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos. Leidimas išduodamas laikotarpiui, kurio metu bus atliekamas mokslinis tyrimas.

18. Jei per Aprašo 17 punkte nustatytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas. Pareiškėjas atsisakymą išduoti leidimą turi teisę apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

19. Leidime nurodomi juridinio asmens, kuriam išduodamas leidimas (toliau – leidimo turėtojas), duomenys (pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas); mokslinio tyrimo pavadinimas; veiklos vietos, kurioje bus atliekamas mokslinis tyrimas naudojant I sąrašo medžiagą, adresas; I sąrašo medžiagos, su kuria leidžiama atlikti mokslinį tyrimą, ir, jei yra, pradinės I sąrašo medžiagos pavadinimai (gali būti nurodomas konkretus medžiagos ar jos grupės pavadinimas) ir kiekiai; leidimo išdavimo ir galiojimo pabaigos datos. Jei vadovaujantis Aprašo 10 punktu prašyme išduoti leidimą nurodyta daugiau nei viena I sąrašo medžiaga, kuri bus naudojama moksliniame tyrime, ir daugiau nei viena veiklos vieta, kurioje bus vykdomas mokslinis tyrimas, leidime nurodomi visų prašyme nurodytų I sąrašo medžiagų, kurios bus naudojamos moksliniam tyrimui, pavadinimai ir kiekiai ir visų veiklos vietų, kuriose bus atliekamas mokslinis tyrimas, adresai.

20. Leidimo turėtojas turi teisę naudoti moksliniame tyrime leidime nurodytą I sąrašo medžiagą ir nurodytą jos kiekį, kuris nurodytas leidime, ir tik veiklos vietose, kurios nurodytos leidime ir tik tose patalpose, kurios nurodytos kartu su prašymu išduoti leidimą pateiktuose dokumentuose. Leidimo turėtojas tarpinę I sąrašo medžiagą, kuri yra nurodyta kartu su prašymu gauti leidimą pateiktuose dokumentuose, gali naudoti moksliniame tyrime perdirbant ją į I sąrašo medžiagą, su kuria atliekamas mokslinis tyrimas, arba turi sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu ji moksliniame tyrime toliau nebenaudojama.

21. Jeigu leidimo turėtojas nori pakeisti leidime nurodytos I sąrašo medžiagos kiekį, papildomai įrašyti moksliniam tyrimui reikalingą I sąrašo medžiagą, nori vykdyti mokslinį tyrimą nauju veiklos vietos adresu ar kitose patalpose, negu nurodytos kartu su prašymu išduoti leidimą pateiktuose dokumentuose, jis turi Sveikatos apsaugos ministerijai pateikti naują prašymą išduoti leidimą.

 

V SKYRIUS

LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LEIDIMO GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

22. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

22.1. Sveikatos apsaugos ministerija gauna leidimo turėtojo prašymą sustabdyti leidimo galiojimą;

22.2. nustatoma, kad leidimo turėtojas nevykdo ar netinkamai vykdo Aprašo VI skyriuje nurodytas pareigas;

22.3. nustatoma, kad leidimo turėtojas neatitinka Aprašo 8.1–8.2 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.

23. Sprendimas sustabdyti leidimo galiojimą priimamas per 3 darbo dienas nuo leidimo turėtojo prašymo sustabdyti leidimo galiojimą gavimo dienos Aprašo 22.1 papunktyje nustatytu atveju arba nuo Aprašo 22.2–22.3 papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.

24. Sveikatos apsaugos ministerija, sustabdžiusi leidimo galiojimą Aprašo 22.2–22.4 papunkčiuose nurodytais pagrindais, nurodo ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų terminą, per kurį leidimo turėtojas turi pašalinti trūkumus ir informaciją apie trūkumų pašalinimą pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai.

25. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas per 3 darbo dienas, jeigu:

25.1. leidimo turėtojas Sveikatos apsaugos ministerijai pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, kai leidimo galiojimas buvo sustabdytas Aprašo 22.1 papunktyje nurodytu pagrindu;

25.2. Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi leidimo turėtojo pranešimą apie trūkumų pašalinimą, gauna Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos motyvuotą išvadą, kad leidimo turėtojas tinkamai pašalino nurodytus trūkumus, kai leidimo galiojimas buvo sustabdytas Aprašo 22.2–22.3 papunkčiuose nurodytais pagrindais.

26. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

26.1. Sveikatos apsaugos ministerija gauna leidimo turėtojo prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

26.2. nustatoma, kad leidimo turėtojas, vykdydamas mokslinį tyrimą, viršija leidime nurodytą I sąrašo medžiagos kiekį;

26.3. nustatoma, kad leidimo turėtojas, vykdydamas mokslinį tyrimą, naudoja leidime nenurodytas I sąrašo medžiagas ar vykdo mokslinį tyrimą kitoje negu leidime nurodyta veiklos vieta ar kitose patalpose, kurios nenurodytos kartu su prašymu išduoti leidimą pateiktuose dokumentuose;

26.4. nustatoma, kad leidimo turėtojas naudoja I sąrašo medžiagas ne leidime nurodyto mokslinio tyrimo tikslu;

26.5. sustabdžius leidimo galiojimą Aprašo 22.2–22.3 papunkčiuose nurodytais pagrindais, leidimo turėtojas per nustatytą terminą nepateikia pranešimo apie trūkumų pašalinimą ir (ar) nepašalina trūkumų;

26.6. paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys ir leidimo turėtojas, pagal Aprašo 27 punktą įspėtas apie galimą leidimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalino trūkumų;

26.7. jei leidimo turėtojas, kuriam buvo sustabdytas leidimo galiojimas, įsigyja ir (ar) vykdo mokslinį tyrimą su I sąrašo medžiagomis leidimo galiojimo sustabdymo metu;

26.8. leidimo turėtojas išregistruotas iš Juridinių asmenų registro.

27. Sveikatos apsaugos ministerija, prieš panaikindama leidimo galiojimą dėl pateiktų klaidingų duomenų leidimui gauti, įspėja leidimo turėtoją apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir nustato terminą, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos, per kurį jis turi pašalinti trūkumus.

28. Sveikatos apsaugos ministerija sprendimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo priima per 3 darbo dienas nuo prašymo panaikinti leidimo galiojimą gavimo dienos Aprašo 26.1 papunktyje nurodytu atveju arba nuo Aprašo 26.2–26.7 papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos.

29. Kai leidimo galiojimas panaikinamas, juridinis asmuo sunaikina turimus I sąrašo medžiagų likučius teisės aktų nustatyta tvarka nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną po pranešimo apie leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos ir apie tai informuoja Sveikatos apsaugos ministeriją.

30. Sveikatos apsaugos ministerija, priimdama sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimo galiojimo panaikinimo, gali kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prašydama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti motyvuotą išvadą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar leidimo galiojimo panaikinimo.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO TURĖTOJO PAREIGOS

 

31. Leidimo turėtojas privalo:

31.1. moksliniame tyrime naudoti tik I sąrašo medžiagą ir tik tokį kiekį, koks nurodytas leidime, ir šiame leidime nurodytose patalpose;

31.2. užtikrinti, kad I sąrašo medžiaga būtų laikoma patalpose, atitinkančiose sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

31.3. sudaryti sąlygas asmeniui, atsakingam už I sąrašo medžiagų įsigijimą, laikymą ir apskaitą, tinkamai vykdyti pareigas;

31.4. vykdyti I sąrašo medžiagos apyvartos apskaitą ir teikti ataskaitas Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

31.5. leisti įeiti į patalpas, kuriose vykdomas mokslinis tyrimas naudojant I sąrašo medžiagas, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos įgaliotiems darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti jiems visus su priežiūra reikalingus dokumentus, duomenis ir informaciją;

31.6. I sąrašo medžiagas, kurios toliau nebus naudojamos moksliniame tyrime, sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka arba perduoti kitam juridiniam asmeniui, turinčiam leidimą naudoti šias medžiagas moksliniame tyrime;

31.7. kiekvienam atskiram I sąrašo medžiagos importo atvejui gauti specialų Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos leidimą.

32. Leidime nurodytas I sąrašo medžiagas gali gabenti Lietuvos Respublikos teritorijoje juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę verstis krovinių vežimu Lietuvos Respublikoje, su kuriuo leidimo turėtojas yra sudaręs sutartį dėl šių medžiagų gabenimo ir prisiima atsakomybę už saugų šių medžiagų gabenimą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Prašymas išduoti leidimą ir kiti Apraše nurodyti dokumentai Sveikatos apsaugos ministerijai gali būti pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai.

34. Sveikatos apsaugos ministerija informaciją apie leidimų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar leidimo galiojimo panaikinimą skelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo leidimo išdavimo ar atitinkamo sveikatos apsaugos ministro sprendimo priėmimo dienos.

35. Sveikatos apsaugos ministerija teikia informaciją apie leidimo išdavimą, leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

36. Aprašo VI skyriuje nustatytų leidimo turėtojo pareigų laikymosi priežiūrą vykdo Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

37. Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba asmens duomenis, kurie pateikiami dokumentuose teikiant prašymą gauti leidimą, tvarko siekdami patikrinti juridinio asmens atitiktį Aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams, palaikyti kontaktinį ryšį su pareiškėju ar leidimo turėtoju. Asmens duomenys saugomi 1 metus nuo leidimo galiojimo pabaigos dienos. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

___________