LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. balandžio 7 D. ĮSAKYMO NR. V-327„DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 90:2011 „DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS IR DERATIZACIJOS BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 16 d. Nr. V-1073

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-327 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir 8 punktą išdėstau taip:

8. Licencijuoti asmenys kasmetinę ataskaitą, užpildę šios higienos normos priede pateiktą formą, teikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos iki sausio 15 d.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Arūnas Dulkys