VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. gruodžio 20 D. ĮSAKYMO

NR. VA-193 „DĖL Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 15 d. Nr. VA-109

Vilnius

 

 

 

1. Pakeičiu Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) už administracinį teisės pažeidimą)) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (toliau – surenkamosios sąskaitos) sumokėtų mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) baudų už administracinius teisės pažeidimus), pagal vykdomuosius dokumentus valstybės naudai išieškotinų sumų, rinkliavų,  baudų, paskirtų pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą (toliau – MAĮ) ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų įskaitymo, mokesčių mokėjimo prievolių dydžių skirtumų, susidariusių pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, ir mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotų grąžintinų sumų tvarkymo principus.“

1.2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Administracinio nusižengimo identifikatorius – tai Administracinių nusižengimų registre registro objekto identifikavimo kodas arba ANK (iki 2016 m. gruodžio 31d. ATPK) numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio nusižengimo, priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje ar kito proceso metu patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta bauda už AN, identifikavimo numeris (toliau – ROIK ar kitas AN identifikavimo numeris).“

1.3. Pakeičiu 16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.2. toliau įskaitomos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų (kai kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, VMI yra pateikę duomenis reikalingus to mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti) mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokos šių Taisyklių 9.1.2 papunktyje nustatyta tvarka.“

1.4. Papildau 16.51 papunkčiu:

16.51. toliau įskaitomos pagal vykdomuosius dokumentus nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.“

1.5. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Sumokėtos baudos už AN įmokos su nurodytu ROIK ar AN identifikavimo numeriu ar atskirais įmokų kodais mokamų VMI administruojamų mokesčių įmokos įskaitomos to mokesčio prievolėms ar baudų už AN su tuo pačiu ROIK ar AN identifikavimo numeriu mokėtinoms sumoms padengti šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Be mokesčių mokėtojo Prašymo kitų mokesčių nepriemokos ar mokėtinos baudos už AN sumos su kitu ROIK ar AN identifikavimo numeriu bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos šių mokesčių permoka nedengiamos.“

1.6. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą ir mokesčių administratorius priima sprendimą patikrinti Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) už nurodytą mokestinį laikotarpį realumą, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas (įskaitymas) už nurodytą mokestinį laikotarpį stabdomas, kol bus priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas, išskyrus atvejus, kai dėl tam tikros tikrinamojo laikotarpio mokesčio permokos (skirtumo) dalies, kuri viršija mokestinio patikrinimo metu numatomas priskaičiuoti mokesčių ir su jais susijusias sumas, mokesčių administratorius pagal turimus duomenis permokos (skirtumo) grąžinimo dieną nustatė tokios dalies permokos (skirtumo) realumą bei kiti teisės aktai nedraudžia grąžinti tokios dalies, nepabaigus patikrinimo.“

1.7. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės mokėjimą arba ją išdėstyti Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 „Dėl Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka, minėtame prašyme nurodytos mokestinės nepriemokos ar baudos už AN mokėjimo prievolės suma iki mokesčių administratoriaus Sprendimo atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos / baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimą, patvirtinto Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl Formų patvirtinimo“ (toliau – FR0285 formos Sprendimas), parengimo turima permoka / skirtumu ar sumokėta įmoka įskaitomos bendra tvarka.“

1.8. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Iš mokesčių mokėtojo kredito, mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose  esančių piniginių lėšų ar iš turto išieškotos sumos įskaitomos pagal Nurodymą nurašyti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų), kurio FR0492 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Formų patvirtinimo“, arba padengiamos į Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką / laiku nesumokėtas baudas už administracinius nusižengimus iš turto, kurio FR0497 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl Formų patvirtinimo“, įtrauktos mokestinės ir / ar baudų už AN nepriemokos šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.“

1.9. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir / ar neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), ir kitų įmokų kodais sumokėtos sumos įtraukiamos į mokesčių mokėtojo mokesčių apskaitą pagal įmokos kodo pavadinimą.“

1.10. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Kai kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, VMI pateikia duomenis apie mokesčių mokėtojui privalomą sumokėti jų apskaičiuotą mokestį bei kitus duomenis, reikalingus mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti, tai mokesčių mokėtojo sumokėta tokio mokesčio suma įskaitoma šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

Jeigu kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, duomenų, reikalingų mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti, VMI nėra pateikę, tai mokesčių mokėtojo atskirais įmokų kodais sumokėtų mokesčių sumų pagrindu parengiamos tokio paties dydžio mokėjimo prievolės.“

1.11. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Mokesčių mokėtojo per didelės pinigų sumos, sumokėtos VMI administruojamų nedeklaruojamų ir (arba) neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), ir kitų įmokų kodais, to mokesčių mokėtojo Prašymu gali būti įskaitomos VMI administruojamų mokesčių mokėjimo prievolėms bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytoms kitoms mokesčių mokėtojo skoloms padengti.

Jeigu mokesčių mokėtojo per didelės ar klaidingai sumokėtos VMI administruojamų nedeklaruojamų ir (arba) neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų pagal ATPK (iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai), ir kitų įmokų pinigų sumos į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas buvo sumokėtos iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir mokesčių mokėtojas pageidauja (pateikdamas šių Taisyklių 10 punkte nurodytą Prašymą) šiomis pinigų sumomis padengti kitas mokestines nepriemokas, kurios susidarė nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.), tai per didele ar klaidingai sumokėta pinigų suma nuo euro įvedimo dienos (jeigu pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalies nuostatas nėra suėjęs VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojo permokos senaties terminas), MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, padengiamos susidariusios mokestinės nepriemokos ar šių Taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos eurais.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1, 1.4 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Edita Janušienė