Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų Aprašo PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 1184
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 12 straipsnio 8 punktu ir siekdama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitų finansavimo šaltinių lėšų, skiriamų nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašą (toliau – Aprašas).

2. Tuo atveju, kai regioninės svarbos projekto statusas suteikia pagrindą skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos ar kitų finansavimo šaltinių lėšas regiono socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektui (toliau – projektas) įgyvendinti, pavesti finansavimą skiriantiems asignavimų valdytojams ir (ar) įgyvendinančiosioms institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ pavesta atlikti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 123 straipsnyje nustatytas vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su šio reglamento 125 straipsnyje numatytų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimu:

2.1. įtraukti papildomas nuostatas dėl atitikties Aprašo 4–8 punktuose nurodytiems kriterijams užtikrinimo į sutartį tarp projekto vykdytojo ir finansavimą skyrusio asignavimų valdytojo ir (ar) įgyvendinančiosios institucijos (toliau – sutartis), o šios papildomos nuostatos turi galioti iki visiško projekto vykdytojo įsipareigojimų įvykdymo; sutartyje nustatomi projekto vykdytojo visiško įsipareigojimų, užtikrinančių Aprašo 4–8 punktuose nurodytų kriterijų pasiekimą, įvykdymo terminai negali būti trumpesni kaip nurodyti šiuose punktuose;

2.2. kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikti regiono plėtros tarybai informaciją apie regioninės svarbos projekto įgyvendinimą, pasiektų ir nepasiektų rezultatų įvertinimą pagal Apraše nustatytus kriterijus, pagal kuriuos projektui suteiktas regioninės svarbos projekto statusas, sutartyje nustatytų įsipareigojimų, užtikrinančių Aprašo 4–8 punktuose nurodytų kriterijų pasiekimą, įvykdymą;

2.3. nustačius nuo projekto vykdytojo priklausančias aplinkybes, dėl kurių įgyvendinamas projektas neatitinka ar neatitiks bent 4 Apraše nustatytų kriterijų, pagal kuriuos projektui suteiktas regioninės svarbos projekto statusas, ir (ar) nėra vykdomi sutartyje nustatyti įsipareigojimai, užtikrinantys Aprašo 4–8 punktuose nurodytų kriterijų pasiekimą, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo šių aplinkybių paaiškėjimo dienos raštu pranešti apie šias aplinkybes projektą regioninės svarbos projektu pripažinusiai regiono plėtros tarybai; jeigu projekto vykdytojas nepašalina šių aplinkybių per vienus metus nuo jų paaiškėjimo dienos, teikti regiono plėtros tarybai siūlymą panaikinti sprendimą dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu.

3. Nustatyti, kad laikotarpis tarp regiono plėtros tarybos sprendimo dėl projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu ir sprendimo dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos ir (ar) kitų finansavimo šaltinių lėšų skyrimo turi būti ne ilgesnis kaip 2 metai.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1184

 

 

 

REGIONŲ SOCIALINĖS, EKONOMINĖS PLĖTROS IR (ARBA) INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ PRIPAŽINIMO REGIONINĖS SVARBOS PROJEKTAIS KRITERIJŲ APRAŠAS

 

 

 

Regioninės svarbos projektais gali būti pripažinti regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektai (toliau – projektai), kuriais siekiama regiono plėtros plane nustatytų regiono plėtros tikslų ir uždavinių, jeigu projektai, įvertinti pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos ar kitų finansavimo šaltinių lėšų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka parengtus techninius ir finansinius dokumentus, atitinka ne mažiau kaip 4 iš šių kriterijų:

1. Projekto investicijų vertė – ne mažesnė kaip 1 mln. eurų, jeigu investuojama į projektus, kuriais numatoma sukurti arba rekonstruoti regiono gyventojų, viešųjų ir privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų poreikius tenkinančią inžinerinę infrastruktūrą, socialinę infrastruktūrą, kaip šių rūšių infrastruktūra apibrėžta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, verslo aplinkos infrastruktūrą (pramoninius parkus, mokslo ir technologijų parkus, inkubatorius, verslo, konferencijų ir parodų centrus ir kitą infrastruktūrą, tiesiogiai naudojamą ekonominei veiklai vykdyti), mokslinių tyrimų infrastruktūrą (mokslo tyrimų centrus, laboratorijas, kitas priemones ir išteklius, kurie naudojami moksliniams tyrimams atlikti), taip pat privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektus, arba 250 tūkst. eurų, išskyrus investicijas į pastatų ir statinių statybą, rekonstravimą ir remontą, jeigu investuojama į socialinėms ir viešosioms paslaugoms teikti reikalingų produktų, technologijų, procesų, metodų sukūrimą ar tobulinimą, žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimą, privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų paslaugų srities projektus.

2. Projekto veiklos susijusios su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis prioritetinėmis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros bei inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptimis (toliau – sumanios specializacijos kryptys) ir (arba) inovatyvių socialinių paslaugų plėtra. Tai yra projekte numatyta kurti inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir (arba) metodus pagal sumanios specializacijos kryptis arba įgyvendinant projektą naudoti sukurtas inovatyvias technologijas, produktus, procesus ir (arba) metodus pagal sumanios specializacijos kryptis, pritaikant juos visuomenės poreikiams ir (arba) diegiant į rinką, ir (arba) kurti, plėsti socialines inovacijas, siekiant efektyviau teikti socialines paslaugas šeimai, vaikams ar kitoms socialiai pažeidžiamoms grupėms.

3. Projektą numatoma įgyvendinti vienoje iš Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos 2014 m. birželio 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2014) 4234, 3.1.2 dalyje nurodytų integruotų teritorijų plėtros programų įgyvendinimo teritorijų.

4. Į projektą ir su projektu susijusią veiklą, tai yra pagal projektą sukurtos infrastruktūros būklės palaikymą, įrangos atnaujinimą, gamybos vykdymą ir (ar) paslaugos teikimą ir kitą projekto vykdytojo ar partnerio (-ių) veiklą, kurią vykdyti sudaro sąlygas įgyvendintas projektas, per 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pradžios numatoma pritraukti privačių tiesioginių vidaus ar užsienio investicijų, sudarančių ne mažiau kaip:

4.1. 10 procentų projekto vertės, jeigu investuojama į socialinėms paslaugoms teikti naudojamą infrastruktūrą ir socialinių paslaugų kūrimą ar tobulinimą;

4.2. 25 procentus projekto vertės, jeigu investuojama į šio aprašo 4.1 papunktyje nenurodytas veiklas.

5. Įgyvendinus projektą bus sukurta ir ne trumpiau kaip 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikyta ne mažiau kaip:

5.1. 10 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinis savivaldybės, kurioje numatyta įgyvendinti projektą, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, jeigu projektą numatoma įgyvendinti savivaldybėje, kurioje yra mažiau kaip 15 000 gyventojų;

5.2. 15 darbo vietų, kuriose mokamas vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – didesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskelbtas paskutinis savivaldybės, kurioje numatyta įgyvendinti projektą, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, jeigu projektą numatoma įgyvendinti savivaldybėje, kurioje yra 15 000 ir daugiau gyventojų.

6. Per 3 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos ne mažiau kaip 33 procentai sukuriamos produkcijos arba paslaugų bus eksportuojama.

7. Pagal projektą kuriamų ar tobulinamų socialinių ar viešųjų paslaugų nauda ir rezultatai tenka ne mažiau kaip pusei konkrečiame regione esančių savivaldybių; tiesioginių naudos gavėjų (paslaugos gavėjų) dalis, kurią sudaro vienos savivaldybės gyventojai, neturi būti didesnė kaip 70 procentų projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 metus nuo jo įgyvendinimo pabaigos.

8. Pagal projektą kuriamų ar tobulinamų socialinių ar viešųjų paslaugų tiesioginių naudos gavėjų (paslaugos gavėjų) projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 metus nuo jo įgyvendinimo pabaigos – ne mažiau kaip 100 asmenų.

 

 

 

––––––––––––––––––––