LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LABORATORINIUS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) TYRIMUS ATLIEKANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, PIRMINES AMBULATORINES IR KAI KURIAS SPECIALIZUOTAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, MOBILIŲ PUNKTŲ IR KARŠČIAVIMO KLINIKŲ DARBO LAIKO IR DARBO ORGANIZAVIMO TAM TIKROMIS DIENOMIS

 

2021 m. gruodžio 3 d. Nr. V-2738

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 6 dalimi, Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1212 „Dėl Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 ir 28 punktais, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

Pavesti:

1.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, atliekančioms infekcijų molekulinės diagnostikos tyrimus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu (toliau – tyrimas) – 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. užtikrinti tyrimų valstybės poreikiui patenkinti atlikimą ir savalaikį rezultatų suvedimą į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (forma E200-a).

2. Savivaldybių administracijų direktoriams:

2.1. užtikrinti 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų teikimą prie savivaldybės teritorijoje esančių Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) PAASP paslaugas teikiančių įstaigų (viešųjų ir privačių) prisirašiusiems gyventojams šeimos medicinos paslaugų, įskaitant mobilių komandų paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams, ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio stiprumo skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), taip pat – kai paros laikotarpiu, pacientui esant ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas, bei tais atvejais, kai patiriamos įvairios kilmės traumos ir sužeidimai, paskiriant bent vieną PAASP šeimos medicinos paslaugas teikiančią įstaigą, kuri per dieną teiktų paslaugas 4 val. tiesioginio kontakto būdu ir 4 val. nuotoliniu būdu visiems prie savivaldybės teritorijoje esančių LNSS PAASP paslaugas teikiančių įstaigų (viešųjų ir privačių) prisirašiusiems gyventojams, pasitelkiant personalą tiek iš viešųjų, tiek iš privačių PAASP šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų;

2.2. užtikrinti, kad PAASP paslaugas teikiančios įstaigos iki 2021 m. gruodžio 20 d. paskelbtų informaciją prie jos prisirašiusiems gyventojams įstaigos interneto svetainės pagrindiniame puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje bei prie pagrindinio (-ių) įėjimo (-ų) į įstaigą, kaip 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. bus užtikrinamos PAASP paslaugos;

2.3. iki 2021 m. gruodžio 20 d. paskelbti savivaldybės interneto svetainės pagrindiniame puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje, kaip 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. bus užtikrinamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos šiame sprendime;

2.4. iki 2021 m. gruodžio 20 d. informuoti savivaldybės teritorijoje esančias greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančias įstaigas ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas apie šio sprendimo 2.1 papunktyje nurodytų paslaugų ir jas teikiančių įstaigų darbo laiką ir darbo organizavimą (įskaitant kontaktinę informaciją) 2021 m. gruodžio 24 – 26 d., teikiant pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas prie jų prisirašiusiems gyventojams.

3. Savivaldybių, kuriose yra įsteigti mobilūs punktai, administracijų direktoriams užtikrinti mobilių punktų veiklą 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. kasdien ne trumpiau kaip po 2 valandas per dieną.

4. Savivaldybių, kuriose yra įsteigtos karščiavimo klinikos, administracijų direktoriams užtikrinti karščiavimo klinikų veiklą 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną.

5. Savivaldybių poliklinikoms ir miestų ar rajonų savivaldybių ligoninių konsultacinėms poliklinikoms 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. teikti šias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, chirurgijos ir medicininės laboratorijos, ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys