Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 1592 „DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 26 d. Nr. 1074

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 55 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Labai svarbių asmenų aptarnavimas – oro uosto ir antžeminių paslaugų (bilietų registravimas, bagažo įforminimas) teikimas, aviacijos saugumo tikrinimas, muitinės procedūrų ir pasienio kontrolės atlikimas, sutikimo ir išlydėjimo organizavimas oficialaus svečio ar pareigūno statusą atitinkančiu būdu.

2.2. Specialusis skrydžio statusas – orlaivio, vežančio labai svarbius asmenis, skrydžiui suteiktas specialus indeksas, žymimas papildoma raide V.

2.3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklės).“

2.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Specialusis skrydžio statusas suteikiamas orlaivio skrydžiui, kuriuo vežami Lietuvos Respublikos pareigūnai, nurodyti šio Aprašo 3 priede, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų pareigūnai, nurodyti šio Aprašo 4 priede.“

2.4. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

LABAI SVARBIŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE“.

2.5. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR SPECIALIOJO SKRYDŽIO STATUSO JIEMS SUTEIKIMAS“.

2.6. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Leidimai vykdyti užsienio valstybės orlaivio skrydį, kuriuo vežami labai svarbūs asmenys, išduodami laikantis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių.“

2.7. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Leidimo vykdyti orlaivio skrydį, kuriuo vežami labai svarbūs asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 priede, nereikia (tiek iš Lietuvos Respublikos, tiek į ją). Institucija, organizuojanti šių asmenų skrydį, informuoja apie tai Civilinės aviacijos administraciją, kuri priima sprendimą dėl specialiojo skrydžio statuso suteikimo. Orlaivio naudotojas, vykdantis tokį skrydį, apie jį turi raštu informuoti oro eismo paslaugų teikėją ir pateikti skrydžio planą.“

2.8. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Orlaivių reguliariesiems skrydžiams specialusis skrydžio statusas nesuteikiamas.“

2.9. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ NAUDOJIMĄSI SALE, SUTEIKTAS ORO NAVIGACIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ERDVĖJE IR NAUDOJIMĄSI LIETUVOS TARPTAUTINIAIS ORO UOSTAIS“.

2.10. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Oro uostas gali sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl atitinkamų salės paslaugų teikimo keleiviams, nepriskirtiniems labai svarbių asmenų kategorijai, kurios jiems gali būti suteikiamos tik tuo metu, kai neaptarnaujami šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nurodyti asmenys ir delegacijos. Oro uostas, gavęs Užsienio reikalų ministerijos rašytinį nurodymą, privalo sustabdyti ar nutraukti salės paslaugų teikimą keleiviams, nepriskirtiniems labai svarbių asmenų kategorijai, Užsienio reikalų ministerijos nurodyme nustatytam terminui, kuris turi būti ne ilgesnis nei sprendimą dėl salės paslaugų teikimo sustabdymo ar nutraukimo lėmusių priežasčių pabaiga.

2.11. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Orlaivio naudotojas, kurio orlaivio skrydžiui suteiktas specialusis skrydžio statusas, už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis sumoka laikydamasis susisiekimo ministro nustatytų rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo reikalavimų.“

2.12. Papildyti 1 priedą 12 punktu:

12. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius.“

2.13. Papildyti 2 priedą 19 punktu:

19. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų saugumo institucijų vadovai.“

2.14. Pakeisti 3 priedo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNAI, KURIŲ SKRYDŽIUI ORLAIVIU SUTEIKIAMAS SPECIALUSIS SKRYDŽIO STATUSAS“.

2.15. Pakeisti 4 priedo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI, KURIŲ SKRYDŽIUI ORLAIVIU SUTEIKIAMAS SPECIALUSIS SKRYDŽIO STATUSAS“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius