LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2000 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 624 „DĖL KATARAKTOS OPERACIJAI (AMBULATORINĖS OFTALMOLOGINĖS CHIRURGIJOS PASLAUGAI) KELIAMŲ REIKALAVIMŲ, BAZINĖS KAINOS IR ŠIOS PASLAUGOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 10 d. Nr. V-21

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 624 „Dėl Kataraktos operacijai (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugai) keliamų reikalavimų, bazinės kainos ir šios paslaugos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu VIII skyrių ir jį išdėstau taip:

 

VIII SKYRIUS

KATARAKTOS OPERACIJOS baZINĖ KAINa

 

24. Kataraktos operacija (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslauga) apmokama vidutinės trukmės aktyviojo gydymo atvejo, priskiriamo giminingų diagnozių grupei C16Z „Lęšiuko procedūros“, bazine kaina.“

1.2. Buvusius 24–28 punktus laikau atitinkamai 25–29 punktais.

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas atsiskaitant už šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Arūnas Dulkys