Vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo VIEŠO AUKCIONO BŪDU KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 7 d. Nr. A27(1)-2148

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir 28 punktu:

1. Sudarau Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisiją:

1.1. Lucija Lipnicka, Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja,

1.2. Halina Petrucin, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė,

1.3. Krystyna Siniavskaja, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistė,

1.4. Valentina Kundinovič, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja,

1.5. Danuta Blaževič, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistė.

2. Skiriu:

2.1. viešo aukciono vedėja - Luciją Lipnicką, Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoją;

2.2. viešo aukciono protokoluotoja - Halina Petrucin, Ekonomikos skyriaus vyr. specialistę.

3. Tvirtinu Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos darbo reglamentą (pridedama).

4. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje. 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Liucina Kotlovska


 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. A27(1)-2148

 

 

Vilniaus RAJONO SAVIVALDYBĖS

NEKILNOJAMųjų daiktų pardavimo VIEŠO AUKCIONO BŪDU KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos (toliau – Aukciono komisija) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Aukciono komisijos funkcijas ir darbo organizavimą.

2. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ar vartojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3. Aukciono komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Aprašu ir kitais teisės aktais, susijusiais su nekilnojamojo turto pardavimu.

 

II. AUKCIONO KOMISIJOS SUDARYMAS IR FUNKCIJOS

 

4. Aukciono komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš ne mažiau kaip 5 asmenų: aukciono vedėjo, aukciono protokoluotojo, aukciono komisijos narių. 

5. Aukciono komisija, vadovaudamasi Aprašu, organizuoja ir vykdo viešo aukciono būdu Savivaldybės nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu), kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimą.

 

III. AUKCIONO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Aukciono komisijos posėdžius (toliau – Posėdžiai) savo iniciatyva arba Ekonomikos ir turto skyriaus siūlymu šaukia ir jiems vadovauja aukciono vedėjas. Nesant aukciono vedėjo, jo funkcijas vykdo kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas Aukciono komisijos narys.

7. Aukciono komisijos posėdis yra teisėtas, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Aukciono komisijos narių. Aukciono komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia aukciono vedėjo balsas.

8. Aukciono komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis ar jo šeimos nariai yra asmeniškai suinteresuoti sprendimo rezultatais. Komisijos narys privalo informuoti posėdžio dalyvius apie tai, kad yra suinteresuotas svarstomu klausimu.

9. Visi Aukciono komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolai yra saugomi Ekonomikos ir turto skyriuje. Aukcionui pasibaigus, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, protokoluotojas surašo Apraše nustatytos formos aukciono protokolą dviem egzemplioriais. Protokolą pasirašo aukciono vedėjas, Aukciono komisijos nariai, protokoluotojas ir aukciono laimėtojas. Vienas protokolo egzempliorius lieka aukciono organizatoriui, kitas įteikiamas aukciono laimėtojui.

10. Aukciono komisijos protokoluotojas yra atsakingas už tinkamą aukciono sąlygų bei informacijos apie organizuojamą viešą aukcioną pateikimą ir paskelbimą.

11. Aukciono komisijos protokoluotojas iki nustatytos aukciono dalyvių registravimo pabaigos registruoja viešo aukciono dalyvius Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje ir išduoda jo pasirašytą pažymą, patvirtinančią dokumentų gavimą.

12. Aukcionas vykdomas aukciono sąlygose nurodytu laiku ir vietoje, jeigu dalyvauti jame atvyksta bent vienas įregistruotas aukciono dalyvis. Įregistruotiems aukciono dalyviams prieš pradedant aukcioną išduodama aukciono dalyvio kortelė su numeriu, atitinkančiu Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje įrašytą aukciono dalyvio registravimo eilės numerį. Gavęs aukciono dalyvio kortelę, aukciono dalyvis pasirašo Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje.

13. Aukcionas skelbiamas, vykdomas vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Reglamentas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

15. Aukciono komisija už savo veiklą yra atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

 

___________________